bibliatanitas.org

7. Zsolt 40,6-8; Zsid 10,1-18.

A 6. rész témája Jézus testetöltése volt a Luk. 1,16-28. alapján. Ha Jézus halálával és annak jelentőségével akarunk foglalkozni, akkor nehezemre esik egyes újtestamentumi igeverseket kiválasztani a sok közül, melyek ennek az üdvtörténeti sorozatnak a legjobban megfelelnek. Mégis választani kellett, így a Zsid. 10,1-18. mellett döntöttem, ahol le van írva, hogy a kiengesztelés Ábrahám utódja által lehetséges, illetve mindaz, amit ez jelent. A 8. részben a Szent Szellem eljövetelével, valamint a gyülekezet megszületésével foglalkozunk, mielőtt rátérnénk az eszkatológiai részre.A Zsid. […]

8. Pünkösd. Ap.Csel. 1,1-7; 2,1-13.

Ap.Csel. 1,4-5: „Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: >Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára Szent Szellemmel kereszteltettek meg.<” Ap.Csel. 2,1-13.: „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan […]

9. A gyülekezet. Máté 16,18, 1.Kor. 12,13.

Az isteni üdvterv folyamán a teremtéstől eljutottunk a Szent Szellem kitöltetéséig. A téma most Jézus Krisztus gyülekezete. Mikor a gyülekezetről beszélünk, sokan használják az „ekleziológia” görög kifejezést. Ekklezia a görög szó a gyülekezetre. Ekklezia + logosz = a gyülekezetről szóló ige. Beszéltünk már a szoteriológiáról is: szotéria a görögben üdvösséget jelent. A szoteriológia pedig az üdvösségről való tanítás. A pneumatológia a pneuma és a logosz szavakból tevődik össze, jelentése a Szent Szellemről való ige, vagy tanítás. Ezek mind nagyon fontosak. […]

10. Ef. 2,11-22. A jelen korszak.

Mostani témánk tárgya a jelen korszak. Háromszor fogunk ezzel a témával foglalkozni. Az igeszakasz most az Efezus 2,11-22. Legközelebb az Ef 3,1-13., azután pedig az Ap.Csel. 15. lesz bibliatanulmányunk alapja. Mind a három tanulmány segíteni akar a jelen korszakról alkotott képünket tágítani és kiegészíteni. Ef 2,11-22: „Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől […]

11. Ef. 3, 1-13. A jelen korszak 2. rész

Most is a jelen korszakkal szeretnénk foglalkozni. Témánk: mit tesz Isten ma? Gyakran visszatekintünk a múltba, máskor álmodunk a jövőről, közben pedig elfelejtjük, hogy a jelenben élünk, és azt, hogy mit tesz ma Isten értünk. Az igeszakasz, mellyel foglalkozunk az Ef. 3,1-13.: „Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus foglya értetek, a pogányokért. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra, amikor kijelentésével ismertette meg velem a titkot, ahogy előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok […]

12. Ap.Csel. 15,13-18. A jelen korszak 3. rész

Ez a harmadik és egyben utolsó tanulmány a jelen korszakról. Legközelebb hasonló témával fogunk foglalkozni „korunk történelmi folyamata” címmel, ahol megkísérlem, hogy áttekintést adjak azokról az eseményekről, melyek az első advent után történtek, és azokról, amelyek a második advent előtt fognak megtörténni.Az ige, amivel most foglalkozni fogunk az Ap.Csel. 15,1-18.: „Némelyek, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket: >Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek.<Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya és vitája támadt velük, úgy […]

13. Máté 13,24-30; 36-43. A jelen korszak történelme.

Most a jelen korszak történelmével fogunk foglalkozni. Láttuk, hogy pünkösdre, mint egy egyedülálló eseményre tekinthetünk vissza. Isten népe egy új korszakba lépett. Az apostolok levelei a gyülekezet szolgálatát írják le a mostani korszakban. Ha a jelen korszak történelméről beszélünk, akkor az ehhez legjobban illő igét a Máté 13-ban találjuk. A búzaföld és a konkoly példázatát fogjuk tanulmányozni, mely a mi korszakunk leírása. Olvassuk el először magát a példázatot, és utána az Úr ehhez fűzött magyarázatát.Máté 13,24-30. „Más példázatot is mondott nekik: >Hasonló […]

14. Dániel 2,1-49. A világbirodalmak történelme

J. Grasham Machon, a múlt generáció egy áldott teológusa, Isten célját és tervét a történelemben így határozta meg: „Az Isten üdvtervéről szóló tanítás az alap, amelyre a Biblia minden tanítása épül. Az emberi történelem minden eseménye, az összes változás mögött, a mindent magába foglaló kozmoszban, térben és időben, annak titokzatos szándéka rejlik, aki számára nem volt múlt vagy jövő, itt vagy ott, aki előtt minden nyitva van leplezetlenül, a szent Istené.” Ezt szeretnénk tanulmányaink során elérni. Szeretnénk bepillantást nyerni Isten […]

15. Dániel 2,1-49. A világbirodalmak történelme (2)

Legutóbb idéztem J. Graham Machon meghatározását arról, hogy mi Isten szándéka a történelemben, ezt szeretném bevezetésül megismételni, mert nagyon találó: „Az Isten üdvtervéről szóló tanítás az az alap, amelyre a Biblia minden tanítása épül. Az emberi történelem minden eseménye, minden változás mögött a mindent magába foglaló kozmoszban, térben és időben, annak titokzatos szándéka rejlik, aki számára nem volt múlt vagy jövő, itt vagy ott, aki előtt minden nyitva van leplezetlenül, a szent Istené.”Most a világhatalmak történetét folytatjuk a Dániel könyvének 2. […]

16. Dániel 9,24-27. A hetven hét próféciája

Bevezetésül szeretném még egyszer Rao püspököt idézni, aki kb. száz évvel ezelőtt a Luk. 21,24-gyel kapcsolatban a következőket mondta: „Mialatt a népek Európában politikai konfliktusokban felemésztik magukat és világi kérdések felett vitatkoznak, pereg a homok homokórájukban. (Vajon mennyi homok maradt még hátra?) Mialatt a kormányok világi dolgokat vitatnak meg, és a parlamentben nincs helye vallási kérdéseknek, Isten szemében napjaik meg vannak számlálva. Még néhány év és a pogányok ideje le fog járni. Eljön a próbatétel napja, a kiváltságokat, melyekkel visszaéltek, elveszítik, Isten […]