A Biblia tanítása – bibliatanitas.org

(51) Fesztusz avagy a tétovázás őrülete. ApCsel 25,1-27.

Ma egy egész fejezetet olvasunk el, az Apostolok Cselekedetei 27. fejezetét, amelynek témája: „Fesztusz, avagy a tétovázás őrülete”. A 27 vers hosszú, és hogy időt takarítsunk meg, kevés kommentárral fogom felolvasni. Hogyan végződik a 24. fejezet? Két esztendő múlva Porciusz Fesztusz lett Félix utóda. Félix pedig fogságban hagyta Pált, mert kedvében akart járni a zsidóknak. 25,1 Amint Fesztusz megérkezett a tartományba, három nap múlva felment Cézáreából Jeruzsálembe. 2Ott a zsidók főpapjai és vezetői panaszt tettek Pál ellen, és kérték, 3hogy – bár […]

(50) A helytartó az apostol előtt. ApCsel 24,1-27

Ma az Apostolok cselekedetei 24. fejezetét olvassuk, az egészet végigvesszük. A téma: „A helytartó az apostol előtt”. Emlékeztek, hogy Pál Cézáreában van, és Félix helytartó azt követelte, hogy mind a zsidók, mind Pál jelen legyen a kihallgatáson. 1Öt nap múlva azután lement Anániás főpap néhány vénnel meg egy Tertullusz nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. 2Amikor behívták, Tertullusz így kezdte vádolni: 3Nagy békességet biztosítasz számunkra, nagyra becsült Félix, és üdvös változások történnek népünk javára a te gondoskodásod folytán. Ezt […]

(49) Pál, a Nagytanács és Isten. ApCsel 23,1-35.

Ma az Apostolok Cselekedeteinek 23. fejezetét olvassuk. Hosszú, és nem szeretném gyakran megszakítani a szöveg olvasását. Az apostol a főtanács előtt áll, majd ezután következik a védekezése Cézáreában. 1Pál rátekintett a nagytanácsra, és így szólt: Testvéreim, férfiak, én teljesen tiszta lelkiismerettel szolgáltam Istennek mind e mai napig. 2Anániás főpap ekkor megparancsolta a mellette állóknak, hogy üssék szájon. 3Pál ekkor így szólt hozzá: Megver téged az Isten, te meszelt fal! Itt ülsz, hogy ítélkezz felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt […]

(48) Pál védőbeszéde.  ApCsel 22,1-30.

Ma reggel az Apostolok Cselekedeteinek egész 22. fejezetét olvastuk, ahol Pál Jeruzsálemben védekezik. Férfiak, testvérek és atyák, hallgassátok meg védekezésemet, amelyet most hozzátok intézek! 2Mikor hallották, hogy héber nyelven szól hozzájuk, még jobban elcsendesedtek. Aztán így folytatta: 3Én zsidó ember vagyok, a kilikiai Tarzuszban születtem, de ebben a városban növekedtem fel, Gamáliél lábainál kaptam nevelést az ősi törvény szigora szerint, Isten buzgó híve voltam, ahogyan ma ti mindnyájan. 4E tanítás követőit halálra üldöztem, megkötöztem, és börtönbe juttattam férfiakat és nőket is. Ez utalhat […]

(47) Az isteni elvek alkalmazása. (2) ApCsel 21:18-40

Mai textusunk az Apostolok Cselekedetei 21:18-40. Az apostol utolsó missziós útja után visszatér Jeruzsálembe és beszámol munkájáról a testvéreknek és a véneknek. Ezután válaszol a vének javaslataira, a fejezet pedig azzal zárul, hogy Pált elfogják a rómaiak. Másnap eljött Pál velünk együtt Jakabhoz, ahol a vének is jelen voltak mindnyájan. 19Köszöntötte őket, majd részletesen elbeszélte, mit tett az Isten a népek között az ő szolgálata által. 20Amikor ezt hallották, dicsőítették az Istent, aztán így szóltak hozzá: Látod, testvérem, milyen sok ezren vannak […]

Húsvéti Egynapos Testvérgyülekezeti Konferencia – 2023

-meghívó – Jó volna újra látni a testvéreket! – ezzel a felkiáltással szeretnénk meghívni mindnyájótokat egy egynapos konferenciára az Ó utcába. Hisszük, hogy az Úr örül, amikor az Ő gyermekei egy helyütt vannak, és egy szívvel keresik az Ő akaratát, és a testvéri kapcsolódást! Illetve tapasztaljuk nap mint nap a közösség erejét életünkben, az új életben való járásban. A Konferenciának a „Szolgálatban” címet adtuk. A témakör fontosságát jelzi, hogy gyakran látjuk, milyen sok a teendő. De hol kezdődik a szolgálat? […]

(46) Az isteni elvek alkalmazása. (1)  ApCsel 21, 1-17

Mai témánk: Az isteni elvek alkalmazása. Két vasárnapon keresztül ezt a témát fogjuk vizsgálni az Apostolok Cselekedetei 21. fejezetében. Ma az 1-17. verseket olvassuk. Legutóbb Pálnak az efézusi gyülekezet vénjeihez intézett beszédét néztük meg. Most továbbmegyünk: 1Amikor elbúcsúztunk tőlük, útnak indultunk, és egyenes irányban haladva Kószba érkeztünk, másnap Rodoszba, onnan pedig Patarába. 2Ott találtunk egy Föníciába induló hajót: beszálltunk és elhajóztunk. 3Miután Ciprust megpillantottuk, és bal kéz felől elhagytuk, Szíria felé tartottunk, és kikötöttünk Tíruszban, mert a hajó ott tette ki a […]

(45) Pál tanításának integritása. (3) ApCsel 20:32-38

Ma reggel Pál apostolnak az efezusi gyülekezet vénjeihez Milétoszban intézett záró szavait fogjuk megvizsgálni (ApCsel 20:32-38). Jeruzsálembe hazafelé menet megkérte a véneket, hogy jöjjenek Milétoszba, ami körülbelül 50 km-re volt Efezustól. Ott mondta el híres beszédét, amelyről Lukács beszámol. Mint mondtam, ez Pál egyetlen olyan beszéde az Apostolok Cselekedeteiben, amelyet feljegyeztek. Szenteljünk különös figyelmet annak a ténynek, hogy ezt a beszédet a vénekhez intézte.Ezek az apostol búcsúszavai a gyülekezethez, és Lukács összefoglalja őket. ApCsel 20,32:Most pedig Istenre bízlak titeket és […]

(44) Pál tanításának integritása. (2) ApCsel 20:25-28

Azt az üzenetet tanulmányozzuk, amelyet Pál az efézusi gyülekezet vénjeihez intézett Milétoszban. Legutóbb ennek a beszédnek az elejét elemeztük, ma pedig a beszéd középső részét tanulmányozzuk, az Apostolok Cselekedetei 20. fejezetének 25-28. verseit olvasva. 25És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. 26Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok. 27Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. 28Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, […]

(43) Pál tanításának integritása. ApCsel 20,13-24

Ma arról olvasunk, hogyan tanította Pál az efézusi véneket Milétoszban. Tudjuk, hogy Pál második missziós útja végén is sietett vissza Jeruzsálembe, hogy ott lehessen a gyülekezetben a páska ünnepén. Harmadik útján is igyekszik, hogy legalább pünkösdre Jeruzsálemben legyen. Elhagyta Tróaszt, ahol Eutikhosz azzal szerzett magának hírnevet, hogy elaludt Pál prédikációja alatt és kiesett az ablakon. Pál nem akart időt veszíteni, hanem találkozni akart az efézusi vénekkel, így Milétoszba rendelte őket, hogy ne kelljen kitérőt tennie. Az egész tanítást fel fogom […]