1. A nagy szabadulás! Gal 1,1-5

A galata levél pálibb Pálnál.

A levél háttere: 

Franciaországban éltek a Gallok. Ha nem az iskolából, de az Aszterix és Obelix könyvekből ismeritek a Gallokat. A Gallok sok évszázaddal Cézár előtt kivándoroltak KisÁzsia északi részébe. Innen származik a levél neve, oda íródott, ahol ezek a Gallok letelepedtek. Galácia a neve annak a tájnak, ahol a Gallok éltek. A rómaiak átszervezték a területet és egy provinciát csináltak belőle, ahol más népek is éltek. Ha a levél a római provinciában alapított gyülekezetekhez íródott, akkor ehhez a területhez tartozott KisÁzsia déli része is. Itt voltak a gyülekezetek Derbé, Antiochia Lyconium Ikonium, (Apcsel 13-14). Azt lehet mondani, hogy a levél azokhoz a gyülekezetekhez íródott, melyeket Pál első missziói útján alapított. 

Ha ez így van, akkor ez egy nagyon korai levél, valószínűleg 48-49-ben Kr.u. íródott. A levél valószínűleg Pál első levele volt a gyülekezetekhez. Ezt fontos tudni, hogy megértsük Pál teológiáját szolgálata elején. 

A levél központi témája azon tanítók elleni támadás, akik követték Pált, és azt tanították, hogy nem csak hinni kell Jézus Krisztusban, hanem körül is kell metélni a pogányságból megtért hívőt ahhoz, hogy üdvözüljön. Ezek voltak a „Judaisták”, akikről Apcsel 15-ben van szó. 

Gal 1,1-5: Pál, apostol (nem emberektől, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, a ki feltámasztotta őt a halálból;) 2 És a velem levő összes atyafiak, Galácia gyülekezeteinek. 3 Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, 4 A ki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz korszakból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, 5 akinek dicsőség örökkön örökké! Ámen.

A „gonosz világ” (4.v.) tulajdon képen „gonosz korszak”-ot jelent, egy periódust, mely egy korszaknak a gondolatvilágát, hangulatát, diszpozícióját foglalja magába. Ezért jött Jézus, hogy ettől megszabadítson. Nem vesz ki a világból, de megszabadít ennek rabságából. 

Ez Pál apostol legforradalmibb levele. 

A levél egy fontos történelmi dokumentum. Pált felháborította azoknak a tanítványoknak eltévelyedése, akiket ő vezetett hitre és ezért eltért szokásos levélformájától. Gal 6,11-ben említi, hogy saját kezével írta a szellemi szabadság ezen Magna Chartáját. Luther ezt a levelet a Reformáció fémjelzésének tartotta. Ennek a levélnek nagyobb a jelentősége, mint egy ország alkotmányának. 

Ha ma szalonnát ehettél reggelire vagy vacsorára, akkor ezt ennek a levélnek köszönheted. Az Úr Jézus halála előtt Isten gyermekei nem ehettek disznóhúst. Ha egy ruhát vettél, akkor nem vehettél volna egy ruhát, amely keverék fonálból, pl. pamutból és nylonból készült. Az Izraeliták vagy pamutból vagy, gyapjúból készült ruhát viselhettek csak, de nem viselhettek ruhát mely pamut és gyapjú keverékéből készült. A konyhában minden edényt szabad minden étel elkészítésére használni. De zsidó szomszédaink, ha ortodox zsidók, nem keverhetik össze az edényeket, mely hús vagy tejtermékek készítésére lettek használva. A kóser konyhától a Galata levél szabadít meg. 

A Galata levél a Rómabeliekhez írt levél vázlata. Minket mindig arra tanítottak, hogy ne mondjunk, vagy ne írjunk semmi negatívumot. Hangsúlyozd a pozitívumot és hagyd el a negatívumokat. A „pozitív gondolkozás” egy divatos téma lett. A pozitív gondolkozás azonban nem egészen biblikus. Már Éden kertjében is volt egy tilalom és ha a tíz parancsolathoz érkezünk, ott is a tilalmak sorozatával találkozunk. Nem tudnánk mi a pozitívum, ha nem lenne negatívum. 

Ha a Római levelet a Galáciai levél mellé tennénk, akkor mondhatnánk, hogy a Római levél megismerteti velünk az evangéliumot, a pozitív gondolkozás erejét. A Galatákhoz írt levél tudatja velünk, hogy mi nem evangélium, azaz a negatív gondolkozás fontosságát. Ha a két levelet összeadjuk, akkor ismerjük meg, hogy Isten hogyan gondolkozik. 

A levelet 3 részre lehet beosztani. Gal 1 & 2-ben Pál megvédi apostoli elhivatását. Gal 3 & 4.-ben leírja a kegyelemből való megigazulás tanítását. Gal 5 & 6–ban hangsúlyozza a tanítás erkölcsi vagy etikai alkalmazását. 

Gal 1,1 Pál, apostol (nem emberektől, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, a ki feltámasztotta őt a halálból;) 2 és a velem levő összes atyafiak, Galácia gyülekezeteinekKét dolog tűnik fel a levél bevezető részében: 

a.) Pál apostoli tisztsége. Ellenfelei kétségbe vonták Pál apostolnak jogát, magát Jehova képviselőjének tartani. Ezért beszél szokatlanul sokat magáról. A szokás a levélírásnál pl. az volt: Pál Jánosnak. Ez a hosszas bemutatkozás e levélben arra utal, hogy védeni akarja magát. – Ellenségei ilyeneket mondtak: Pál nem a tizenkettő közül való. Ő nem apostol. Ő egy „új fiú”. Mi vagyunk a tradicionális egyház Jeruzsálemből, és mi azt mondjuk, nektek nem csak hinni kell, de magatokat körül is kell metélnetek ahhoz, hogy üdvözüljetek. 

Pál elejétől kezdve védi autoritását. Apostol az, akit az Úr maga küldött. Pál más helyen hivatkozik arra, hogy őt a feltámadt Krisztus nevezte ki apostollá. 1. Kor 9:1-ben azt mondja „Nem vagyok apostol? Nem láttam Jézust, a mi Urunkat?”. Apostolnak nevez az írás másokat is, pl. Barnabást, de ezek egy gyülekezet „apostolai” voltak egy bizonyos küldetésben. Pál Jézus Krisztus apostola volt! Pál megerősíti, amennyiben azt mondja nem emberektől, sem nem ember által. Ő nem egy zsinattól vagy egy presbitériumtól lett apostollá kinevezve, se nem a pápától. Csak egy névelő van itt „Jézus Krisztus és Atya Isten által”. Ő összefoglalja a kettőt. A Fiú nem kisebb az Atyánál! Pál tehát egy Istentől kinevezett apostol. 

Nekünk nincsenek apostolaink, legfeljebb véneink, presbitereink vannak. Ezeknek nincs apostoli teljhatalmuk. Presbitereink nem mondanak vagy írnak inspirált szavakat. Mindenki, aki tanít a gyülekezetben, annak legbelsejében tudnia kell, hogy őt az Úr hatalmazta fel tanítóként. Azon kívül a gyülekezetnek kell megítélnie, hogy valakit az Úr hatalmazott fel a tanításra vagy sem. Ez felismerhetőnek kell lennie. A gyülekezetnek tudnia kell, hogy valakinek van-e adománya a tanításra vagy sem! Sokan tartanak bibliaórákat vagy hirdetnek igét, de idővel kiderül, hogy nincs fogalmuk a keresztyén tanításról. Sokan hisznek Istenben és evvel azt akarják mondani, hogy ők keresztyének. 

Aki feltámasztotta őt a halálból, amivel kifejezi, hogy egy bizonyos Istenről van szó! Szintén kifejezésre jut, hogy a Fiú Isten. Pál a feltámadott Krisztus apostola. Nincs más Isten rajta kívül. 

Manapság vannak teológusok és testvérek, akik tanítják, hogy Pál apostol helyenként rabbi múltjának befolyása alatt volt és ezért különböző helyeken nem szavahihető. Vannak, akik Pál apostol különböző leveleibe belemagyarázzák, hogy Pál a gyülekezetre vonatkozóan megváltoztatta nézeteit, Pálnak volt egy „korai” és „késői” látása és ebből egy teológiai rendszert építenek fel, ami egy elfogadhatatlan tanítás. Pál tanítása a gyülekezetre nézve homogén, ő nem változtatta meg nézetét. Ilyen professzorok és testvérek az Isten ítélőszéke előtt majd ki lesznek oktatva magától az Úrtól. 

Vannak, akik azt állítják, hogy az apostolok és a Biblia tanítása nem a végső autoritás. Szerintük az egyház a végső autoritás. Nem az egyház adta nekünk a Bibliát? – mondják. Ez egy ostoba nézet. Nem lenne egyház, ha nem lettek volna az apostolok és a bibliai igazság. Az apostolok tanítása hozta létre az egyházat és nem fordítva. Az írás ítéli meg a gyülekezetet és nem a gyülekezet az írásokat. 

2 És a velem levő összes atyafiakPál nem hivatkozik arra, hogy csak neki van igaza. A testvérek, akik vele voltak, egy nézetet vallottak vele. Ő nem tanított valamit, ami csak az ő látása lett volna, valami különös, valami egyedülálló! A testvérek támogattak őt látásában. Ezt fontos megtanulni ú.n. „szolgáló” testvéreknek is. A tanítás meg kell állja helyét a közösségben. 

3 Kegyelem néktek és békességKegyelem egy görög szó, és a békesség egy szemita kifejezés, a Salom! Ez a két szó foglalja össze a páli örömüzenet szoteriológiáját (a megváltás tana). Fontos a sorrend: Először kegyelem, aztán a békesség. Senkinek nincs békessége Istennel, ha nem kapott kegyelmet Jézus Krisztus engesztelő áldozata révén. A békesség követi a kegyelmet. Ez a hívő ember élettapasztalata. 

3 Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus KrisztustólJézus Krisztus kegyelme nem különböztethető meg az Atya kegyelmétől. Az apostol összeköti a Hármasság két személyét, mint a kegyelem forrásait. 

4 A ki adta önmagát a mi bűneinkértNem tűnt fel nektek, hogy ez az egyetlen levél, amiben Pál nem dicséri levele elején a levél olvasóit? Minden más levelében említi olvasói hitét, szeretetüket stb. A galáciai hívőkről nem ír dicsérő szavakat, mert aggódik a hívőkért. Olyan lenne ez, mintha én elutaznék 6 hónapra és meglátogatnék Oroszországban vagy Amerikában különböző gyülekezeteket, és amikor hazajövök meglepetésemre látnom kell, hogy ti mind hiszitek azt, hogy nem csak hitből, hanem cselekedetek által üdvözöltök. Pál apostol fel volt háborodva! Pál tudta és meg volt győződve arról, hogy a tanítás az élet fundamentuma. A hívők élete a tanítás után igazodik! Ezért kardinális fontosságú a tanítás. Persze hirdetjük, hogy az életünk a tanítást kell kövesse a gyakorlatban. – Pál nem dicséri a hívőket ebben a levelében. 

A ki adta önmagát a mi bűneinkértPál levele legelején a keresztre hívja fel olvasói figyelmét. Ö mindig visszatér a kereszthez. Ez az örömüzenet a kegyelemről. Kálvin mondta, ha a galáciabeliek komolyan vették volna a kereszt örömüzenetét, akkor nem adtak volna helyet ilyen tévtanításnak. Ha neked elég az, amit Krisztus a kereszten elvégzett, akkor nem kísért az „új tanítás”.
Az ”adta önmagát” hangsúlyozza az önkéntesség tényét. Ő viselte a büntetést bűneinkért. Istent kiengesztelte ez az ítélet. Ő helyettünk halt meg. Ez Pál hitvallása: Ő végtelenül adósa lett Krisztusnak. Jézus Krisztus a történelem egy pontján, önkéntesen odaadta magát helyettesítő áldozatként bűneinkért, és evvel kielégítette Isten igazságosságát. A mi bűneink vitték őt fel a keresztre. Ezért vagyunk mi végtelenül adósai! 

Mi volt a helyettesítő áldozat célja? Hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz korszakból„Kiszabadítson” egy kulcsszó e levélben! Kiszabadítson egy megkötözöttségből. A „kiszabadítson” szó többször fordul elő az Apcsel-ben. Rendszerint utal egy megszabadításra valamilyen hatalom alól.
Végül utal a forrásra: az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint
Vannak emberek, akik az Atyában egy haragvó, távoli Istent látnak, és nehezükre esik az Atyához imádkozni, ezért inkább Jézushoz imádkoznak, mert őt közelinek érzik. Nem veszik figyelembe, hogy Jézus Krisztus odaadta magát Istennek és az Atyánknak akarata szerint!Nem lehet azt mondani, hogy Jézus Krisztus egy szerető Isten és az Atya egy haragos Isten. A megváltás az Atya műve a Fiún keresztül! Ez nem véletlen. 

Hadd tegyek egy közbevetett megjegyzést, amit fontosnak tartok. Vannak, akik azt tanítják, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy mindenki üdvözüljön. Ha azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy mindenkiért meghaljon, akkor az ő szándéka meghiúsult. Nem nehéz látni, hogy nem minden ember üdvözül. Az, ami a szemünk előtt játszódik le az pontosan az, amit Isten tenni szándékozott. Ha azt mondjuk, hogy Isten akarata az, hogy Jézus Krisztus minden emberért meghaljon, akkor Isten szándéka meghiúsult. Isten szándékának meghiúsulása megsértése lenne Isten Fiának. Ha azt mondjuk, hogy Isten szándéka meghiúsult az arra utal, hogy nem értettük meg Isten Fiának természetét. –
Ha azt mondjuk, hogy Ő azért halt meg, hogy mindenkit megmentsen, akkor elvész a helyettesítő áldozat hathatósága. A helyettesítő áldozat elvesztette erejét. Annak ellenére, hogy ő meghozta az áldozatot, mégis a hitetlenekre a mennyei ítélőszék vár. A helyettesítő áldozat olyan, mintha nem lett volna meghozva, olyan, mint egy befejezetlen mű. Az áldozat nem lenne hatásos mindazok számára, akik számára meg lett hozva. Ez egy súlyos megsértése Istennek! Az „általános üdvösség tana”, az „Allversöhnung” szembeköpi Istent! Sajnos sok eltorzult vagy hibás tanítás erre a tanításra vezethető vissza. Ha meggondolod, hogy Isten terve meghiúsulhat egyik legnagyobb művét, a váltságművét illetőleg, akkor honnan lehet tudni, hogy többi ígérete is nem fog-e meghiúsulni? Ha Isten akarata meghiúsulhat, akkor nem lehet üdvbizonyosságom! Jó lenne, ha megértenénk Isten kegyelmének örömüzenetét. Ez dicsőíti leginkább Istent. 

4 A ki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz korszakból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, 5 akinek dicsőség örökkön örökké!Az üdvösség örökké való. 

Isten akarata 3 lépésben jön létre:
a. Jézus Krisztus megváltó és megmentő áldozata révén.
b. Az apostolok bizonyságtétele és ennek autoritása által.
c. A Szentszellem munkája révén, mely a kegyelemet, békességet és az örök életet ajándékozza nekünk, melyet Jézus Krisztus szerzett számunkra.
Nincs tehát üdvösség a törvény cselekedetei vagy emberi erőlködés által. Ha Jézus Krisztus meghalt azért, hogy megszabadítson, akkor nem kell a körülmetélés az üdvösséghez. Gal 2:16 foglalja össze legjobban: …tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem.

Egy testvér egyszer bizonyságot tett: 

Ha eljön az ideje, hogy bemenjek az örökkévalóságba és a mennyország kapujához érek, akkor azt fogom mondani, hogy nem bízok semmi másban, csak Jézus Krisztusban. Ha egy angyal megkérdezné ott a kapuban, mibe bízol? Akkor a válaszom az lesz: Egyedül Jézus Krisztusban bízom. És ha az angyal megkérdezné: Nem voltál jó keresztyén? Válaszom ez lenne: Nem bízom semmiben, kivéve Jézus Krisztusban és abban, amit értem tett. Az angyal megkérdezhetné: Nem hirdetted az igét sok éven keresztül? Válaszom akkor is az lenne: Egyedül Jézus Krisztusban bízom.
Pál ezt a magatartást hangsúlyozza az egész levélben. Csak abba bízzál, amit Jézus Krisztus tett érted és semmi másban. 

Leave a comment