1. – Zakariás 1, 1-6. Bűnbánatra való felszólítás.

Olvassuk el először a Máté 16,1-3-ig terjedő igeszakaszt: 1 A farizeusok és a szadduceusok odamentek, hogy kísértsék őt: kérték, hogy mutasson mennyei jelt nekik. 2 Ő azonban így válaszolt nekik: „Amikor esteledik, ezt mondjátok: Szép idő lesz, mert vörösödik az ég! 3 Reggel pedig: Ma zivatar lesz, mert vörös és borús az ég. Képmutatók! Az ég arcát meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok? Majd lapozzunk a Zakariás 1, 1-6-hoz:
1 Dárius uralkodásának második esztendejében, a nyolcadik hónapban így szólt az ÚR igéje Zakariás prófétához, Berekjá fiához, aki Iddó fia volt: 2 Nagyon megharagudott elődeitekre az ÚR. 3 Mondd meg azért népednek: Ezt mondja a Seregek Ura: Térjetek meg hozzám, így szól a Seregek URa és én is hozzátok térek! – mondja a Seregek URa. 4 Ne legyetek olyanok, mint elődeitek, akiknek a régebbi próféták ezt hirdették: Ezt mondja a Seregek URa: Térjetek meg gonosz útaitokról és gonosz tetteitekből! De ők nem hallgattak, és nem figyeltek rám – így szól az ÚR. 5 Hol vannak elődeitek? És a próféták talán örökké élnek? 6 De az én igéim és rendelkezéseim, amelyeket megparancsoltam szolgáim, a próféták által, utolérték elődeiteket! Aztán megtértek, és ezt mondták: Úgy bánt velünk a Seregek URa, ahogyan útjaink és tetteink miatt jónak látta. 
Megpróbálok Zakariásról néhány exegetikus prédikációt tartani a következő címmel: „Zakariás napjaink fényében”. A mai bevezető egy bűnvallásra való felszólításról szól. 
Egy olyan korban élünk, amelyben fel vannak gyorsulva az események. A prófétai szó korunkra vonatkozik és e kor jelei szorosan összefüggenek Izráel történelmével. A mi Urunk Jézusunk soha nem rótta meg tanítványait, ha kíváncsi kérdéseket tettek fel a jövővel kapcsolatban. A Mátéból felolvasott versekben az Úr a farizeusokhoz és az írástudókhoz beszél és azt mondja, hogy az ég alapján meg tudják jósolni az időjárást, de az idők jeleit nem tudják megérteni. 
Van egy német közmondás, „Abendrot und Morgengrau gibt das schönste Himmelblau“ (ha vörös az ég este és ködös a reggel, akkor kék lesz az ég nap közben). Ezt ma ritkán lehet hallani, mivel a meteorológusok jobb prognózissal tudnak szolgálni. De az Úr Jézus tudta, hogy az ember az égbolt színéről és a felhőkből a következő napra bizonyos előrejelzéseket tud mondani. Bámulatos azonban, hogy sok ember az idők jeleiből nem tudja megítélni, mit tesz Isten a történelemben. 
Magától értetődő, hogy a Máté 16-ban olvasott igék Jézus első eljövetelének jeleire vonatkoznak, amelyet a farizeusok és a sadduceusok nem tudtak értelmezni és így nem ismerték fel az időt. Az elv mindazonáltal változatlan és nagyon sok prófétai kijelentésünk van, amik Jézus második adventjére vonatkoznak. 
A gyülekezet korszakában élünk és várjuk Jézus megjelenését, amely bármikor bekövetkezhet. Semmilyen jelet nem tudunk az égről erre nézve leolvasni.
Vannak jeleink a második adventre vonatkozóan. Ha ezeket nézzük, tudhatjuk, hogy az elragadtatás közel van, ami a második adventet megelőzi, amikor mi elébe megyünk hogy fogadjuk. Nem lehet és nem is szabad időpontokat megnevezni, de az idő jeleire óvatosan utalhatunk. Az Újszövetség a második adventet egy terhességhez hasonlítja. Méréseket végezhetünk, megfigyelhetjük és értelmezhetjük az embrió fejlődését, de a születés pontos idejét nem tudjuk előre megmondani. Így kell a második adventre várni és a sok jelet értelmeznünk. De az időpontot nem tudjuk megnevezni.
Egyszer az éjszakában hallható templom harangszavának képét használtam. Az ember felébred, hallja a harangütést, de nem tudja, milyen gyakran fog még ütni.
Zakariás próféciája viharos korunkra vonatkozik. E könyv 14 fejezete több messiási kijelentést tartalmaz, mint Ézsaiás könyve! Ez a messiási próféciák koncentrátuma.
Azt is elmondhatjuk, hogy nagyon jó képet ad Jézus Krisztus személyéről és munkásságáról. Zakariás leírja az első és második adventet. Részletezi az első eljövetelt és a Messiás szenvedését. Részletes adatokat ad a második adventről. Ír a nemzetek egybegyűjtéséről, a nagy nyomorúságról, ír a Messiásról, amikor a lábait az Olajfák hegyére fogja helyezni. Ír az eljövendő királyságról is, amely által egy meglehetősen komplett képet kapunk Jézus személyéről és művéről.
Tudom, hogy Zakariás egy nehéz olvasmány. Ennek ellenére azért döntöttem emellett a könyv mellett, hogy néhány vasárnap erről prédikáljak, mert mindenki kedvet kell kapjon ahhoz, hogy az anyagban elmélyüljön illetve a hét folyamán olvassa. Azt is gondolom, hogy ez a könyv annyi „evangéliumot” tartalmaz, hogy Krisztus áll ennek középpontjában.
Hogy Zakariás egy nehéz könyv, sokan tudják. Zsidó teológusok számára különösen nehéz, mivel próféciákról szól, amiknek középpontjában Jesua, Jézus áll. Minden prófécia lényege, esszenciája a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel. Ha valaki nem érti, hogy Jézus Krisztus a Messiás és a Szentírást nem ennek tudatában olvassa, akkor nem fogja megérteni az ószövetségi próféciákat. Ugyanzokat hibákat követnénk el, mint Jézus nemzedéke. Nem ismerték fel az idő jeleit, mert nem értették Mózest és a próféták írásait. 
Mi jobban értelmezhetjük az Írást. Az Úr Jézus a mennybemenetele előtt megígérte, hogy elküldi az igazság szellemét, a vigasztalót, aki a mi szíveinkben lakozást vesz. Tehát nekünk van egy tanítónk! Az Úr őt az igazság szellemének nevezte és ezt mondta: Amikor azonban eljön ő, az igazság Szelleme, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. (Ján 16,13.)
Az Úr ezeket búcsúbeszédeiben mondta és utalt a próféciákra. Összefoglalja az egész Újszövetséget, az evangéliumokat, a leveleket és a Jelenések könyvét. Mindent ami az első advent után be kell következnie. A Szentszellem tanítóul adatott nekünk. Tanít minket és mi megpróbáljuk őt megérteni!
E könyv bevezetője érdekes és fontos. Azt olvastuk, „Dárius uralkodásának második esztendejében, nyolcadik hónapban így szólt az ÚR igéje Zakariás prófétához, Berekjá fiáhozk, aki Iddó fia volt”. A kezdeti hat vers megadja a könyv hangnemét. A könyv kulcsa: Isten áldásai felett való öröm a bibliai bűnbánattól függ. A próféta előtt olyan emberek álltak, akiknek múltjuk és jelenlegi állapotuk szerint nem volt kapcsolatuk Istennel. Néhányan Aggeus szavaira reagáltak. Aggeus szolgálata néhány hónappal Zakariás szolgálata előtt kezdődött és elkezdték építeni a templomot. Zakariás azonban azt akarja, hogy mindenki megnyissa a szívét, szeretne mélyre hatni és tudni, hogy mindenki ismét Istenhez fordul. A prófécia tehát egy feddéssel kezdődik, amely bűnbánathoz vezet és szabaddá teszi az utat Isten kinyilatkoztatásához. Ezek a víziók és próféciák, amelyek Zakariás könyvében következnek, szeretné ha szíveiket felkészítené, hogy ezeket megértsék.
Ez az egy igazság, amely az Újszövetségre is alkalmazható. Az 1Kor 2-ben Pál négy embert különböztet meg. A.) A természeti ember. Az „ó ember”, aki nem újjászületett. Számára a Biblia egy nonszensz. B.) Majd Pál a testies keresztyén emberekről beszél. Testiségre irányultak, gyengék és tejre van szükségük mint táplálékra. Mindig élvezzük a csecsemőket? Biztosan nem. Sokszor felidegesítenek és bosszantanak minket. C.) Később beszél Pál a szándékos testi keresztyénekről. Ők azok, akik már régóta hitben járnak, de nem mutatnak növekedést, mert nem reagálnak Isten szavára. Nincs szellemi éhségük, nem vágyódnak közösség után vagy többet megtudni az Igéből. Az olyan gyerekeknek, akiknek nincs étvágyuk és nem esznek, betegek lesznek és így a szüleiknek sok gondjuk van velük. 
George William Curtis egyik könyvében szó van egy bizonyos Tidbottom nevű úrról, akinek volt egy csodaszemüvege. Ha ezt felvette, olyannak látta az embereket, amilyenek valójában. Egyikük iratrendező volt, a másik egy ezres bankjegy vagy egy focilabda, stb. Minden személyben azt látta meg, kinek mi a legfontosabb az életében. – Van sok újjászületett testies keresztyén ember, akik életében Isten nem az első helyen áll, akinek át kellene vizsgálnia a prioritási listáját. D.) Végül a szellemi keresztyén emberekről ír Pál. A szellemi keresztyén ember nem olyan valaki, aki minden vasárnap istentiszteletre jár, minden imaórán részt vesz, mindig megtöri a kenyeret, hanem olyan valaki, akinek kapcsolata Szentszellemmel rendben van. Istentisztelet, bibliaóra és kenyértörés nem lényege a szellemiségnek, hanem annak következményei. 
Zakariás nem mond nekünk többet, mint amit az Újszövetségben is megtalálunk. Ha Zakariás próféciáit meg akarjuk érteni, akkor szívűnk tiszta kell legyen. Azt mondja, hogy forduljatok Istenhez. Az Újszövetségben ezt bűnbánatnak hívják. Így szól, „Dárius uralkodásának második esztendejében, a nyolcadik hónapban így szólt az ÚR igéje Zakariás prófétához”. Ez Kr. e. 580-ban volt. A próféciát a pogány naptár szerint datálták. Nem azt mondja, hogy az uralkodó Zerubbábel vagy Józsué főpap tizedik évének nyolcadik hónapjában. Dárius szerint datálja a könyvet, aki egy pogány uralkodó volt. Ez egy utalás arra, hogy Izráel abban az időben perzsa uralom alatt volt. 

Tudnunk kell néhány tényt a könyvről és Izráel történelméről. Száraz anyag, talán unalmas, de ugyanakkor fontos is. Ki kell bírnotok, különben nem értjük meg Zakariást. 
Amikor Izráel kijött Egyiptomból, negyven évi pusztai vándorlás után bevették az országot. Teokrácia voltak. Isten volt a közvetlen régens. Nem akarta, hogy egy királyuk legyen, de Izráel azt akarta, hogy úgy legyen, mint más népeknél, tehát, egy királyt akartak. Isten beleegyezett. 
A királyság csúcspontja Dávid uralkodása és Salamon évei voltak. Ez Kr. e. 1010-től 930-ig volt. Salamon halála után kettészakadt a királyság. Az Északi Birodalom, Izráel, pusztulni kezdett. Végül, Kr. e. 721-ben az asszíriai II. Sargon elfoglalta az országot és a nép szétszóratott. – A déli rész, Júdea, sok fel’s alá után, Kr. e. 587-ben Nebukadneccar, Babilon királyának kezébe került.
Nebukadneccar Kr. e. 605-ben Carchemisch-nél megverte Necho fáraót. Üldözte az egyiptomiakat az országukig, úgy, ahogy ezt az izráeliek tették a hatnapos háborúban. Amikor Nabukodonozor meghallotta, hogy apja, Nabopolasser meghalt, visszasietett, ott hagyta hadseregét és engedte, hogy visszatérjenek Carchemisch-be. 
Júda, a déli birodalom, szövetségben volt Egyiptommal, nem úgy, mint ma Izráel. A babiloni hadsereg visszavonulása közben Júdeában pihenőt tartott és a négy fiatal izráelitát, Dánielt és három barátját magukkal vitték a fogságba. 
Kr.e. 597-ben Nebukadneccar ismét az egyiptomiak ellen vonult, de vereséget szenvedett. Júdeában azt gondolták, hogy ha Nebukadneccar vereséget szenvedet, akkor már nem kell neki adót fizetni és felhagytak a fizetéssel. Többre nem volt szükség!
Erre Nebukadneccar bevonult Júdeába és háromezer foglyot vitt magával, köztük Ezékiel prófétát. Magával vitte a templomi kincseket és Marduk templomába tette.
Tíz év múlva Izráel ismét kacérkodott Egyiptommal és Nebukadneccar elment Jeruzsálembe, hogy leszámoljon. Lerombolta a várost, a templomot, foglyokat vitt magával és sok zsidót megölt. Ez volt Izráel hetven évig tartó fogságának a kezdete Babilonban. Jeremiás próféta figyelmeztette Júdeát, hogy vigyázzanak az egyiptomiakkal, de nem hallgattak rá. Nem volt a nép szemében elég hazafias. Ő azt mondta, amit Isten rábízott, de az nem tetszett az embereknek. 
Pontosan azt tette, amit ma nekünk keresztyéneknek tennünk kell!
Kr. e. 539. október 12-én Círus, a perzsa király meghódította Babilont. Megajándékozta a népeket, akik uralma alá kerültek és barátságot kötött velük. Círus gyakran szerepel a Bibliában és Isten kiválasztott eszközének lesz tekintve. Kr. e. 538-ban kibocsátott egy dekrétumot és megengedte a zsidóknak, hogy visszatérjenek hazájukba. 42’360-an tértek vissza a fogságból. Oltárt állítottak és elkezdték építeni a második templomot. Egy kis idő múlva ellenállásba ütköztek és abba hagyták az építkezést. Nem csak az ellenséges ellenállás miatt hagytak fel az építkezéssel, hanem közömbösségük miatt is. Apatikusak, közönyösek lettek, mert szívük még mindig nem volt rendben Istennel. Isten prófétákat küldött: Aggeust, aki egy idős ember volt, Zakariást, aki egy fiatalember volt. (Zak 2, 8-ban ifjúnak nevezi.) Aggeus azt mondta a zsidóknak, hogy miért építetek magatoknak szép házakat és az Isten háza még mindig romokban áll. Aggeus üzenete egyszerű volt: De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Boldogok voltak szép házaikban és lakásaikban, de Isten országa csak a második helyen állt. Jól érezzük magunkat helyi gyülekezetünkben, a mi „templomunkban”. De hogy állunk személyes életünkben a prioritásokkal? 
Aggeus végül meg tudta őket győzni, hogy folytassák az építkezést és Kr. e. 516-ban fel tudták avatni a templomot. 
Zakariás próféciája Kr. e. 520-ban íródott. A próféták buzdították a népet, hogy tegyék azt, amiért visszajöttek az országba, építsék a templomot és tartsanak ismét istentiszteleteket.

Az 1,1-ben ezt olvassuk: Dárius uralkodásának második esztendejében, a nyolcadik hónapban így szólt az ÚR igéje Zakariás prófétához, … Mit jelent az, hogy Zakariás? . Zachares jelentése: emlékezni. Zakariás tehát azt jelenti, hogy „Akire az Úr emlékezik”. Nem véletlenül választotta őt Isten prófétává. A neve sem véletlen. Akire az Úr emlékszik, arra bízza az üzenetét. Isten megemlékezik Izráelről és nem felejti a csodálatos szellemi ígéreteket, amelyeket ennek a népnek adott. A próféta neve tehát egybe cseng az üzenetével. 
Térjünk rá a bűnbánatra való felszólításra: Az Úr nem volt elégedett az atyáitokkal. Isten feltétel nélküli szövetséget kötött Izráellel. Ígért nekik egy földet. Egy olyan országot, amely Izráel körül minden arab államot körülzár. Izráel meg is fogja ezt végül kapni. Ami ma szemünk előtt Izráelben és Izráel körül lejátszódik, nem Isten közvetlen befolyása, az csupán az, amit Isten megenged. Izráelnek megvan az az ígérete, hogy minden nép szellemi áldásává lesz. 
Izráel nagy elhivatottsága, hogy mint nép az egész földön Jahve bizonysága legyen. A Biblia Jézus szolgálatára koncentrál, arra a zsidóra, Dávid és Ábrahám magvára, aki meghalt értünk a kereszten és aki lehetővé teszi, hogy Isten az ő feltétel nélküli ígéretét be tudja váltani. 
2 Nagyon megharagudott elődeitekre az ÚR, mondja a próféta, mert ígéreteinek beteljesülése engedelmességükhöz volt kötve. Ez olyan volt, mintha én a gyermekemnek vennék egy autót (amit soha nem tettem!) és odaadnám neki a kulcsot azzal a feltétellel, hogy értelmessen vezessen. Ha ő ötször átmenne a piroson egy kereszteződésen, elvenném tőle a kulcsot. Az autó a tied, de a kulcsot elveszem. – Isten háromszor vette el Izraeltől a kulcsot és a mai napig szétszórva élnek az egész földön. 
A közel-keleti helyzet Izráel Istenhez való viszonyának a következménye, aki ezt a népet kiválasztotta. Az Úr üzenete világos és egyértelmű volt: Nézzetek magatokra! Elvesztett szuverenitásuk, fogságuk, a lerombolt város és az elpusztult ország mind Isten nemtetszésének bizonyítékai. 3 Mondd meg azért népednek: Ezt mondja a Seregek URa: Térjetek meg hozzám, így szól a Seregek URa, és én is hozzátok térek! Más szavakkal: áldásokban lesz részetek, ha megtértek. 
Az ószövetségi szó a „megtérésre” a bűnbánat. A „suwb” szó az Újszövetségben „metanoiá”-t a „gondolatok megváltozását” jelenti. Vagyis: „egy második gondolatot”. Egy „második gondolat” mindig más gondolat, ezért: a gondolatok megváltozása. – Más szavakkal, az Úr azt mondja: problémáitok a gondolkozásotok következménye. Amit Isten meg akar velük értetni az az, hogy Isten munkájának az alapja egy megfelelő viszony a gondolkodásban, egy szívbéli kapcsolat Isten felé. Mit ér bizonyságot tenni Jézusról, ha a szív nincs a megfelelő helyén? Mi értelme gyülekezetbe járni, ha nem stimmel Istennel a kapcsolatunk? Mit ér imádkozni, ha a szívem nincs egészen ott? Lehetséges, saját tapasztalatból tudom. Ha szívünk nem Isten szívének ütemében ketyeg, akkor az egésznek nem sok értelme van. Mondd meg azért népednek: Ezt mondja a Seregek URa: Térjetek meg hozzám, így szól a Seregek URa, és én ti hozzátok térek!
Ez nem egy törvényes igazság. „Hogyha hozod a részed, én is hozom a részem.” Ez nem így van! Nem lehetünk Istennel közösségben, ha szavára nem reagálunk. Az embernek van felelőssége, de az első lépést mindig Isten teszi meg. 
Zakariás előtt Aggeus beszélt. Az Úr szavát közvetítette az atyáknak. Először mindig Isten cselekszik. Azt mondja az izraelitáknak: „Én, a nagy Isten, aggódom mert közösségben akarok lenni veletek. Ezért küldöm a prófétákat, hogy megtérjetek. Isten határozza meg a feltételeket: Térjetek meg hozzám, így szól a Seregek URa, és én is hozzátok térek! 
Mit mond nekünk a történet? Bibliai kijelentéseknek gyakran személyes üzenetük van, de gyakran történelmi jelentőségük is. Térjetek meg hozzám! valami olyan, amit nekünk a világ felé közvetítenünk kell. Aki nem tanul a történelemből, megismétli ugyanazt a hibát – mondta egyszer egy nagy ember. Itt Isten szól Izráelhez és szól ma a politikusainkhoz és a néphez. 
4 Ne legyetek olyanok, mint elődeitek, akiknek a régebbi próféták ezt hirdették: Ezt mondja a Seregek URa: Térjetek meg gonosz útjaitokról és gonosz tetteitekből! Gonosz utak, gonosz gondolatok gonosz tettekhez vezetnek. De ők nem hallgattak és nem figyeltek rám. Ez az Ószövetségnek egy összefoglalása! Most nincs időnk, de otthon keressük meg azokat az ószövetségi helyeket, ahol a próféták megtérésre szólították a népet. Olvassunk utána, különösen Jeremiásban, Malakiásban. (Jer 23,14; 24, 7; 26,3. Az utolsót példaként: Talán hallgatnak rá és megtér mindenki a rossz útról. Akkor megbánom, hogy gaztetteik miatt veszedelmet akartam hozni rájuk.) Az Ószövetség központi üzenete, hogy nem tértek meg!
Mit tanít nekünk a történet? Hittek a zsidó kortársak Jézusban? Hisznek a mai zsidók Jézusban és munkájában? Kivéve a kevés messiási zsidókat, nem. Miért? Mert nem akarnak hinni! Az egész Ószövetség arról beszél, hogy a nép újra és újra elfordul Istentől, csak egy kis maradék hitt. A Szentírás tényeit, amelyeket a történelem és a logika alátámaszt, nem akarják elhinni, nem akarnak megtérni. Hogyan mondta az Úr: Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok! (Mt 23,37)
Ez áll itt: De ők nem hallgattak és nem figyeltek rám, így szól az ÚR. Ezek a szavak ezt jelentik: Nem fordítanak rám figyelmet és nem törődnek azzal, amit mondok. Nem vesznek komolyan, közömbösek. Majd ezt mondja: 5 Hol vannak elődeitek? És a próféták talán örökké élnek? Eljön az idő, amikor meg fogtok halni és a próféták sem élnek örökké. Lesz idő, amikor már nem hallhatjuk az igét. Veszélyes dolog Bibliát olvasni vagy egy prédikációt meghallgatni. Ha ennek idővel nincs hatása, az ember megsüketül. Az egyik fülön be, a másikon ki. 
6 De az én igéim és rendelkezéseim, amelyeket megparancsoltam szolgáim, a próféták által, utolérték elődeiteket! Azután megtértek, és ezt mondták: Úgy bánt velünk a Seregek URa, ahogyan útjaink és tetteink miatt jónak látta. Vagyis: Nem vonhatja ki magát az ember, nem menekülhet Isten szava elől. Igéje örökké érvényes. Ahogy az Úr megmondta, úgy fog történni.
Az utolsó kérdés mindig ugyanaz: Milyen a kapcsolatunk Istennel?

Leave a comment