13. A kis apokalipszis – 1. Az univerzum feletti ítélet. Ézs 24,1-25,12

A világhatalmak végső megsemmisülése egyike a Biblia nagy igazságainak. Az Ószövetségben négy feltétel nélküli szövetség található. Ezekben a szövetségekben Isten megígéri, hogy ennek a világnak a királysága meg fog semmisülni és ennek romjain fogja felállítani a Messiás Isten királyságát. A politikusok és a liberális teológusok erről mit semmit sem akarnak tudni. Nemcsak a bibliai kijelentések ellen szólnak, de figyelmen kívül hagyják a történelmi és emberi tapasztalatokat is. A liberális politikusok a második adventnek és a világhatalmak megsemmisülésének még a gondolatát is gyűlölik, mivel ez bizonyítja, hogy képtelenek a világban rendet teremteni. Világbékéről, béketervről beszélnek, egy „road mapről”, hogy a világrendet stabilizálni tudják. Már évtizedek óta beszélnek erről. Aki ismeri a Bibliát, az szánalomra méltónak tartja ezeket a politikusokat. – Senki nem akarja meghallani, hogy csak Jézus második eljövetele hozhatja el a megoldást és a békét. Azt hiszem, hogy a szíve mélyén minden ember tudja, talán tudattalanul is, hogy nem tudunk úrrá lenni a problémákon.A liberális teológusok gyűlölik a második advent gondolatát, mivel akkor minden szociális, ökumenikus és egyházi terveik értéktelenné válnak. Megpróbálnak létrehozni egy ökuménikus egyházat, mint egy a keresztyénség bizonyítékaként, de hiába. A második advent megbotránkoztató éppúgy, ahogy a kereszt is botránkoztató azoknak az embereknek, akik azt gondolják, hogy nincs szükségük a megváltásra. Ha az ember azt gondolja, hogy jócselekedetei, vallása, képzettsége és mindaz által, ami a világban számít, üzletet tud kötni Istennel és rendben lesz az élete, akkor megbotránkozik a kereszt miatt. Ezért beszél az Újszövetség a „kereszt botrányáról”. Minden emberi fáradozás haszontalan, szükség van az újjászületésre. El kell fogadni Isten kezéből az igazságot. – Ezért vált ki bosszúságot a liberális politikusokból és teológusokból az a gondolat, hogy Isten országának felállítása a Messiás által fog megtörténni. – Ezekre az emberekre a következő bibliai kifejezés érvényes: vakok.

Itt szeretnék megemlíteni egy kis anekdotát egy emberről, aki azt állította magáról, hogy halott. A család hívatott egy pszichiátert, hogy meggyőzze arról, hogy valójában nem halott. Elővett egy könyvet, megmutatta a „halottnak” és olvasni kezdett: A halott emberek nem lélegeznek. Kórbonctani képeket is mutatott neki és végül meggyőzte a „halottat”, hogy a halottak nem lélegeznek. Azt is megmutatta neki, hogy a halottak nem véreznek. A pszichiáter fogott egy tűt, beleszúrta a páciense karjába és az elkezdett vérezni. Erre a „halott” felkiáltott, hogy „de igen a halottak véreznek”. – Ha az emberek vakok és nem akarják látni a tényeket, akkor nem lehet rajtuk segíteni. Ilyen sok ember beállítottsága Isten Szavával szemben. Ha van egy olyan igazság az emberek között, amely kiállja a tapasztalat próbáját, akkor ez Isten Igéjének az igazsága.

Könyvének 24-27. fejezetében leírja Ézsaiás a világhatalmak végső, katasztrofális megsemmisülését az Úr Jézus második eljövetelekor, amikor fel fogja állítani az Ő királyságát. A liberális teológusok beszélnek egy birodalomról, de a Biblia hangsúlyozza, hogy „Isten királyságáról” van szó. Ezt a két fejezetet Ézsaiás kis apokalipszisének nevezik. Az apokalipszis szó kijelentést jelent. A Jelenések könyvét, a Biblia utolsó könyvét Apokalipszisnek is nevezik. Az apokalipszis azt jelenti, hogy egy takarót vagy egy fátylat eltávolítanak. Ezekben a fejezetekben sok mindent megtalálunk, amit Dániel könyvében is olvashatunk. Ha már elolvastátok ezeket a fejezeteket, bizonyára észrevettétek, hogy ez egy elég nehezen érthető szakasz. Ez így van, viszont érdekesebb, mint a 13-24. fejezetig terjedő szakasz, ahol a nemzetek feletti ítéletről van szó. Ézsaiás könyvének egyik szakértője, Prof. Edward J. Jung, aki egy kommentárt írt a Bibliának erről a könyvéről, beismerte egyszer Bruce Waltkenak, egy kollégájának, hogy a 24-27. fejezetek számára is rejtély. Jung amillennialista volt, nem hitt az ezer éves királyságban. Ezért tartotta nehéznek ezt a szakaszt. Ha hitt volna Isten földi királyságában, akkor talán nem tartotta volna olyan nehéznek ezeket a fejezeteket. Delitsch ezeket a fejezeteket „A nagy katasztrófák fináléjának” nevezte. Ezek a fejezetek kapcsolódnak a 13-24. fejezetekhez, a nemzetek feletti „jajok” fejezeteihez. Éppúgy, mint ahogy a 11-12. fejezetek relációban vannak „Immánuel könyvével” vagyis a 7-10. fejezetekkel.

A 7. fejezetben az „eljövendő” Messiásról olvashatunk, a 9. fejezetben a „születendő” Messiásról, a 11. fejezetben pedig az „uralkodó” Messiásról szól a prófécia, és a 12. fejezetben található az a himnusz, amely leírja, hogy Isten hogyan valósítja meg a megváltás tervét. A 13-23. fejezetekben a különböző nemzetek: Filisztea, Móáb, Egyiptom, Etiópia, Babilon stb. elleni próféciákat találjuk meg. Most pedig a 24-27. fejezetekben mindezeknek a próféciáknak az összegzését találjuk meg, amely az összes prófécia végső csúcspontja, amely majd el fog következni a nemzetekre, amely Isten földi királyságának kezdete lesz. Csak ekkor történik meg Izrael megtérése, és általuk a nemzetek megtérése és bemenetelük Isten királyságába. Akkor válik nyilvánvalóvá e világ problémáinak megoldása Isten keze által.

Az Ézs 24 azt mondja legelőször, hogy ez a katasztrófa elhatározott dolog. (1-3. vers): „1. Az ÚR elpusztítja, felforgatja a földet, feldúlja felszínét, szétszórja lakóit. 2. Olyan lesz a köznép, mint a pap; a szolga, mint ura; a szolgáló, mint úrnője; az eladó, mint a vásárló; a kölcsönadó, mint a kölcsönkérő, és a hitelező, mint az adós.” Ézsaiás azt mondja, hogy ez a pusztulás mindenkit mindenhol el fog érni. Ezért sorol fel minden foglalkozáshoz és mindenféle osztályhoz tartozó embereket. „3. Teljesen elpusztul a föld, teljesen kifosztják. Az ÚR jelentette ki ezt az igét.” Isten így döntött. Minden és mindenki mindenhol Isten ítélete alá fog esni. A föld teljesen kifosztottá válik. Miért? Azért, hogy megvalósulhasson Isten királysága. Talán valamilyen környezeti katasztrófa fog történni? Nem tudom. – Ézsaiás ezután leírja az előre elhatározott pusztítást. Először néhány szóval, nagy vonalakban írja le, hogy mi fog történni, azután megy bele jobban a részletekbe. – Amikor Isten az Ő Igéjében mond valamit, akkor az meg is fog történni. Ez egy nagyon gyakorlati lecke! Például, ha Isten azt mondja, hogy „Hit nélkül nem lehet Istennek tetszeni”, akkor lehet valaki a gyülekezetben az emberek tetszésére, akire mindenki felnéz, azonban ha nem áll a szolgálatuk mögött Isten Igéjének ez az alapelve, akkor nem lesz Isten tetszésére. Lehet, hogy az emberek tetszését elnyerjük, Istenét, azonban nem.

Ezután olvashatunk az átok alatt levő földről: „4.Gyászol, hervad a föld, elalél, hervad a világ, elalél a magas ég a földdel együtt. 5. Gyalázatossá tették a földet lakói, mert megszegték a törvényeket, megmásították a rendelkezéseket, megszegték az örök szövetséget. Ezért átok emészti a földet, megbűnhődnek lakói.” Megszegték a törvényt. Például nem figyeltek a természeti törvényekre és visszaéltek a természettel. „6. Ezért elfogynak a föld lakói, csak kevés ember marad meg. 7. Elszárad a must, hervad a szőlő, és sóhajtoznak mind, akik jókedvűek voltak. 8. Abbamaradt a vidám dobolás, megszűnt a zajos vigadozás, abbamaradt a vidám citeraszó. 9. Nem borozgatnak nótaszó mellett, keserű az ital annak, aki issza.” Mit ért ez alatt? Az elkövetkező pusztítás az egész földet érinteni fogja. Az ember úgy tönkretette az életterét, hogy az Úr nem nézheti tovább tétlenül. Amikor az ember vétkezett az éden kertjében, Isten megátkozta a földet. Azt mondta az asszonynak a Genezis 3,16-ban: „Az asszonynak ezt mondta: Igen megnövelem terhességed fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked… 17. Az embernek pedig ezt mondta: Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradsággal élj belőle egész életedben! 18. Tövist és bogáncsot hajt neked, … 19. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba!” – Bizonyára ismeritek a Róm 8,22-t is, ahol azt írja az apostol: „Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez ideig és a megváltásra vár. Betelt a pohár, és Istennek ítéletet kell hoznia. Miért? Az 5. versben ez áll: „Gyalázatossá tették a földet lakói, mert megszegték a törvényeket, megmásították a rendelkezéseket, megszegték az örök szövetséget.” Minden szövetség, amelyet Isten az emberrel kötött, egy kivételével, örök szövetség. Melyik szövetségre gondol itt Isten? Mit gondoltok? … Ugorjunk egy kicsit vissza az Ézs 24,18-ra: „Mert aki a rettentő hír elől menekül, verembe esik, és aki kijön a veremből, kelepcébe kerül. Megnyílnak a magas ég csatornái, és megrendülnek a föld alapjai.” Ha csak azt a mondatot olvasom, hogy: „Megnyílnak a magas ég csatornái, és megrendülnek a föld alapjai”, akkor az özönvíz és Istennek a Noéval kötött szövetsége jut az eszembe. Akkor Isten megnyitotta az ég csatornáit a föld fölött és mindenki vízbe fulladt. Isten akkor megígérte, hogy soha többé nem lesz özönvíz. Ennek a szövetségnek a jele volt a szivárvány. Isten megígérte, hogy soha többé nem pusztítja el a földet özönvízzel, tűzzel azonban igen. Ez a szakasz nem szól a részletekről, de meg vagyok róla győződve, hogy a 18. vers Isten Noéval kötött szövetségére utal. Milyen törvényeket szegtek meg az emberek, milyen rendelkezéseket hágtak át? A korrupció miatt az emberiség irányíthatatlanná vált. A föld tele van erőszakkal és gonoszsággal. Ha megfigyeljük korunk történelmét, akkor megállapíthatjuk, hogy a törvény és a rend teljesen leépül. Mondhatjuk azt, hogy mindig is volt erőszak, manapság azonban minden kétséget kizáróan olyan mértékben megnövekedett, és olyan formákat öltött, hogy azt 50 vagy 100 évvel ezelőtt el sem tudták volna képzelni. A politikai hatalmat és az emberi uralkodást Isten a Noéval kötött szövetség által iktatta be. Ennek a szövetségnek a megszegése előremutat az erőszak és az engedetlenség megnövekedésére, valamint a szélsőséges baloldali és jobboldali ideológiák és erők felemelkedésére. Mindkettő egy új világrendet akar bevezetni. Számukra minden létező rossz és a befolyásos társadalmi réteg hibája.

Szilárdan hiszek abban, hogy az olvasott versek közvetlenül a mi Urunk, Jézus Krisztus visszajövetele előtti állapotot írják le. Az emberi uralomnak mindig az isteni uralom alatt kell lennie. Isten nevének a kihagyása az alkotmányokból már csak a betetőzése annak, ami a gyakorlatban régóta történik. „5. megszegték a törvényeket, megmásították a rendelkezéseket, megszegték az örök szövetséget. 6. Ezért átok emészti a földet, …” Már most is átok alatt élünk, de ez semmi ahhoz képest, ami a nagy nyomorúság ideje alatt lesz. A pecsétek és a harsonák ítéletei, valamint a Jel 16-ban olvasható ítéletek, amikor kiömlenek Isten haragjának poharai.

Nem csak a föld átkozott. Az Ézs 24,10-12-ben ezt is olvassuk: „10. Romba dől, puszta a város, zárva van minden ház, nem lehet bemenni.” A kommentárok azt írják, hogy Ézsaiás itt nem egy bizonyos városra gondolt, hanem a városok összességére, és „puszta városoknak” nevezi őket.

Ne felejtsük el, hogy a Bibliában kibontakozó kinyilatkoztatásokat találunk, vagyis az Ószövetségben semmi sincs olyan érthetően és részletes leírva, mint az Újszövetségben. Amikor az Ószövetség előretekint a jövőre, akkor várja Jézus eljövetelét és a második eljövetelét is. Minden próféta egyre többet jelent ki, mint a korábbi próféták. Ezért mondja a Zsidókhoz írt levél: „Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által,” Minden prófétának volt üzenete korának embereihez is az eljövendő nemzedék számára is. Ezért nem találjuk meg a teljes igazságot Ézsaiásnál. Ő csak a „puszta városról” ír, amelyről csak a Biblia későbbi könyveiből tudunk meg többet. Ezért gondolom, hogy a „puszta város” Babilon városára utal. Mit jelent Babilon szó? Összezavarást. Romba dőlt város, a zavarosság városa. („Confusion”) Ugyanez a szó szerepel az Genezis 1,2-ben is a káoszra: „Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt”. Ittugyanaz a kifejezés szerepel, amit Tohu wa Bohu-ként ismerünk. A zűrzavar városa Babilon lesz (ott zavarta össze Isten az emberek nyelvét!), az Antikrisztus városa, az emberiség birodalmának főhadiszállása. Azért gondolom, hogy itt Babilonról van szó, mert ez volt az a város, ahol az emberek le akarták rázni magukról Isten uralmát. Ezt elolvashatjátok az Genezis 11,1-9-ben. Bábelben vagyis Babilonban egy szervezett felkelés történt Isten ellen. Babilon a Bibliában mindenhol az Isten és a Jeruzsálem elleni lázadás szimbóluma.

Az Ézs 24,13-15-ben olvasunk egy maradékról, amely megmenekül. „13. Mert olyasmi történik a földön, a népek között, mint amikor szüret után olajbogyót vernek, vagy szőlőt böngésznek.” Nekünk nincsenek olajfáink a kertjeinkben, szőlőnk is csak igen kevés van. Ézsaiás idejében azonban, mint a többi mediterrán országban is bőven volt olajbogyó, amit levertek és begyűjtöttek, de mindig hagytak a földön a szegényeknek. Ugyanígy volt a szőlővel is, néhány fürtöt mindig hagytak a tőkén.

Ezt a képet használja Ézsaiás illusztrációként arra a maradékra, amely megmarad az ítélet után, a nagy nyomorúság után, amely Jézus második eljövetele előtt fog bekövetkezni.

„14. Azok hangos szóval ujjonganak az ÚR fenségének, kiáltoznak a tenger felől. 15. Világosság támadt, ezért dicsérjétek az URat, az ÚRnak, Izráel Istenének nevét a tenger szigetein!” Ezekben a versekben valami nagyon érdekes dolgot találunk. Mit ír a 14. vers? „14. Azok hangos szóval ujjonganak az ÚR fenségének, kiáltoznak a tenger felől. Ez a Földközi-tengerre vonatkozik. Izrael a Földközi-tengernél fekszik. Akik itt hangos szóval ujjonganak, azok Izrael maradéka. — A világosság szó „tüzet” vagy „fényt” is jelent, héberül pedig úgy hangzik, hogy „Urim”. Az Ószövetségben a főpap vette magára az Urim-ot, nem tudjuk, hogy ez pontosan mi volt. Az Urim a főpap mellpajzsán volt, s ennek segítségével lehetett megtudni Isten akaratát. – Manapság már nincs szükségünk erre. Mi ma a Szentszellem által tudhatjuk meg Isten akaratát. Olvassuk tovább a 15. verset: „ezért dicsérjétek az URat, az ÚRnak, Izráel Istenének nevét a világosság országában”, ez egy utalás keletre, ezért a Károli fordítás így írja: „ezért dicsérjétek az URat, az ÚRnak, Izráel Istenének nevét keleten.” Lesz tehát egy maradék Izraelben, lesz egy maradék keleten. Ezután pedig ezt olvassuk: „…az ÚRnak, Izráel Istenének nevét a tenger szigetein!” A tenger szigetei az Ószövetségben mindig a nyugatot jelenti. Izrael maradéka azokból fog állni, akik keletről jönnek, de azokból is, akik nyugatról jönnek.

A nagy nyomorúságban, amely meg fogja előzni Jézus második eljövetelét, lesznek emberek keletről, nyugatról és Izraelből, akik maradékként megmenekülnek, miközben az emberiség többi része Isten ítélete alá kerül. Azok az emberek, akik megtartatnak dicsérni fogják az Úrnak, Izrael Istenének a nevét keleten és nyugaton. Örvendezni fognak, hogy Isten igazságot szolgáltatott, feléjük pedig kegyelmet gyakorolt.

Nem az a legmélyebb öröm egy keresztyén életében, amikor felfogja, hogy milyen sok mindent bocsátott meg neki Isten? Nem ez az az öröm, amely az élet legnehezebb helyzeteiben is megmarad és békességet ad? Nem kellene gyakrabban visszagondolnunk a tegnapi, vagy tegnapelőtti napra, esetleg évekkel korábbra, hogy újra lángra lobbanjon bennünk az öröm és a békesség? Meg vagyok róla győződve, hogy a nagy nyomorúság alatt is lesznek nagy szentek, akik Isten kegyelmét fogják hirdetni, mint egykor Pál apostol, Ágoston vagy Kálvin.

„16. A föld széléről énekszót hallunk: Dicsőség az igaznak! De én ezt mondom: Végem van, végem van, jaj nekem!” (Ézsaiás fájdalommal küzd, mert tudja, hogy mielőtt a maradék megmenekül, nehéz időszak és szenvedés vár Izraelre. Ézsaiás nem tudta ennek az idejét, nem volt olyan rálátása, mint amilyen nekünk van. Olyan ez, mint amikor az ember éjszaka felriad és hallja, hogy üt az óra. Nem lehet tudni, hogy még hányszor fog ütni és hány óra van. Ézsaiás csak azt tudta, hogy nyomorúság fog jönni Izrael bűne miatt.) „Csalnak a csalók, csalárdul csalnak a csalók! 17. Rettegés, verem és kelepce fenyeget téged, föld lakója! 18. Mert aki a rettentő hír elől menekül, verembe esik, és aki kijön a veremből, kelepcébe kerül. Megnyílnak a magas ég csatornái, és megrendülnek a föld alapjai. 19. Recseg, ropog a föld, darabokra törik a föld, inogva reng a föld! 20. Ide-oda tántorog a föld, mint a részeg, düledezik, mint a kunyhó! Ránehezedik vétke, és elesik, nem is kel föl többé.”

A szabadító, akinek el kell jönnie

A pusztítás sötét háttere előtt megjelenik Ézsaiás prófétai látomásában a helyreállítás, a restauráció képe. Az eljövendő Megváltó képe egyre fénylőbb a sötét háttér előtt. Ézs 24,21-25,8 (mindig figyeljük meg az „azon a napon” kifejezést):

„21. Azon a napon megbünteti az ÚR a magasság seregét a magasságban, és a föld királyait a földön.” Ítélet az angyalvilág fölött, a „magasság serege” fölött és ítélet az emberiség fölött, a „föld királyai” fölött. Vagyis eljön egy erkölcsi ítélet az egész univerzumra! Mit jelent ez? Tudjuk a Bibliából, hogy az angyalvilágnak van egy szervezett hierarchiája. Ismerjük a jó angyalokat és a bukott angyalokat. Vannak hatalmak és uralmak, trónok, és ismerjük a véneket, az élőlényeket is a Jelenések könyvéből. Különböző lények vannak az angyalvilágban, és mindnek megvannak a feladata és a hatásköre. A Sátánnak is megvannak a maga angyalai. Dániel könyvéből tudjuk, hogy a Sátán angyalai nagyon jól szervezettek. Nem olyanok, mint mi itt a földön. Itt olvasunk Perzsia fejedelméről és Görögország fejedelméről. Talán Bázelnak vagy Budapestnek is van egy fejedelme? A Sátán nem tud egy időben mindenhol jelen lenni, jól meg kell szerveznie a seregét. A most olvasott utalás a „magasság seregére” a sátáni hierarchiára vonatkozik. Tudjuk a Jelenések könyvéből, hogy a Sátán levettetik a földre az ő angyalaival és tudja, hogy csak egy kevés ideje van a nagy nyomorúság ideje alatt. Amikor pedig az Úr visszajön, akkor a Sátánt ezer évre megkötözi. Van egy zsidó rabbi mondás, amely így szól: Isten sohasem pusztít el egy népet anélkül, hogy előtte a barátait ne pusztítaná el. Vannak angyali fejedelmek. Minden hívőnek van egy személyes védőangyala. A Zsid 1,14 azt írja: „Vajon ezek nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget?” A sátáni szellemek pedig mind ítélet alá fognak esni. Akkor pedig:

22. Egy csomóba gyűjtik őket, mint foglyokat a verembe. Börtönbe zárják,” Hová lesz bezárva a Sátán? Az alvilág feneketlen mélységbe. „és hosszú idő múlva megbüntetik őket.” Lapozzunk a Jel 20,1-hez:„És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből; az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében. 2. Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a Sátán, megkötözte ezer esztendőre, 3. levetette a mélységbe, bezárta, és pecsétet tett rá, hogy meg ne tévessze többé a népeket, amíg el nem telik az ezer esztendő: azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre.”Folytassuk a 20,7-től: „Amikor pedig eltelik az ezer esztendő, a Sátán elbocsáttatik börtönéből, 8. és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot és Magógot is; hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye. 9. És felvonultak a fennsíkra, és bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost, de tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket. 10. Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké.” Ézsaiás után János is felvilágosítást ad számunkra a prófécia idejéről.

23. Elpirul a sápadt hold, szégyenkezik az izzó nap, mert a Seregek URa lesz a király a Sion hegyén és Jeruzsálemben, és vénei előtt ragyog dicsősége” Amikor olyan képeket látunk a földről vagy a holdról, amelyet asztronauták készítettek, akkor jelentéktelenül picinek tűnnek ezek az égitestek. Amikor az Úr megjelenik és uralkodni fog, akkor minden más jelentéktelennek fog tűnni az Ő uralkodása mellett.

A 25. fejezet tele van Isten Fiának, a Messiásnak a második eljövetele miatt érzett örömmel, dicsérettel és ujjongással. Ugorjunk a 6. vershez: – – (25,1 URam, te vagy Istenem! Magasztallak, dicsérem neved, mert csodákat vittél véghez, ősrégi terveket, való igazságot. 2. Mert kőhalommá tetted a várost, a megerősített várat rommá, a bitorlók kastélya nem lesz város, soha többé föl nem épül! 3. Ezért tisztel téged az erős nép, téged fél a hatalmas nemzetek városa. 4. Mert erőssége vagy a nincstelennek, erőssége a szegénynek a nyomorúságban, oltalom a zivatarban, árnyék a hőségben, mert a hatalmaskodók dühe olyan, mint a kőfalra zúduló zivatar. 5. Mint hőség a szikkadt földet, megalázod a zajongó bitorlókat, mint a felhő árnyéka a hőséget, elnyomod a hatalmaskodók énekét.)

– – 6. Készít majd a Seregek URa ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból, lakomát újborokból, zsíros, velős falatokból, letisztult újborokból. 7. Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet. 8. Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az ÚR letörli a könnyet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. – Ezt ígérte az ÚR!”

Szeretném, ha itt megállnánk egy pillanatra. Ha fellapozzuk az 1Kor 15,54-et, akkor ott Pál azt mondja a feltámadással és az elragadtatással kapcsolatban: „Amikor pedig (ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: „Teljes a diadal a halál fölött!” Amit ehhez hozzá szeretnék fűzni, az a következő: A Bibliában feltámadásoknak egész sorozatáról olvashatunk. Máig csak egyetlen feltámadás volt, bár a Biblia gyakran használja a feltámadás szót, ezek csupán ideiglenes „felébredések” voltak, mint pl. Lázár feltámadása. Mindezidáig azonban csupán egyetlen olyan feltámadás volt, amikor a feltámadott egy új, dicsőséges testet kapott, amely a feltámadás valódi bizonyítéka. Ez az egyetlen személy Jézus Krisztus volt. Ezért mondja azt Pál, amikor a feltámadások sorrendjéről beszél: „Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.” Ezután azt olvassuk: „Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi.” (1Kor 15,20.23). Az első feltámadás a keresztre feszítés utáni 3. napon történt meg. Amikor pedig majd visszajön az Úr, akkor a gyülekezet, mindazok, akik Krisztusban vannak, feltámad, illetve elragadtatik.

Ezután következik egy harmadik feltámadás, Izrael feltámadása. Ez a feltámadás lesz az, amikor igazzá válik, hogy „Teljes a diadal a halál fölött.” Az Ószövetség szentjei, Ábrahám, Izsák, Jákob, Dávid, a próféták stb. fel fognak támadni, új testet fognak kapni és örökölni fogják a királyságot és az ígéreteket.

Akkor történik meg a nemzetek feltámadása is, a nemzetek hívő tagjainak feltámadása. Ugyanebben az időben.

Van egy másfajta feltámadás is. Az ezeréves királyság után lesz egy utolsó lázadás, és azután felállíttatik az ítélet nagy fehér trónja, hogy ítéletet hozzon azok felett, akik nem hittek. Hogy ez helyileg hol lesz, azt nem tudom. Minden nem megváltott embernek meg kell majd ott jelennie, mindazoknak, akik a teremtéstől kezdve az utolsó napig éltek. Ők nem fognak olyan dicsőséges testet kapni, mint Krisztus, vagy te, vagy én. A Biblia nem mondja meg, hogy milyen testük lesz, de olyan testet fognak kapni, amely szenvedni fog.

Te milyen testet szeretnél kapni? Egy megváltott, dicsőséges testet, vagy egy Istentől örökre elválasztott, szenvedő testet?

Leave a comment