14. A kis apokalipszis – 2. Izrael feltámadása és a földön betöltött szerepe Ézs. 26,1-27,13

Ez annak a kis apokalipszisnek a második része, amely a 24. fejezetben kezdődik el. Azokat a fejezeteket (24-27. fejezetek) soroljuk ide, amelyek emlékeztetnek az olyan apokaliptikus írásokra, mint pl. a Dániel könyve vagy a Jelenések könyve. Ezek a jövő leleplezéséről szólnak. Az első részben a világhatalmak megsemmisülésén volt a hangsúly. Az emberek nem hisznek a nemzetek hanyatlásában, vagy azért, mert nem hisznek Istenben, vagy azért, mert úgy gondolják, hogy a „jó Isten” türelme határtalan. Az ember nem képes rá, hogy rendben tartsa a világot. Az emberek nem számolnak azzal, hogy Jézus másodszor is eljön azért, hogy megítélje a világot. A második advent gondolata ugyanolyan megütközést vált ki a bűnös emberekből, mint a kereszt.A kis apokalipszisben nemcsak Istennek a nemzetek feletti ítéletéről van szó, hanem Izrael helyreállításáról és kiemelkedő szerepéről is. A világ nem leli örömét ebben a gondolatban. Nem tudják elviselni azt, hogy Izrael, Isten választott népe, ismét mint „mintanép” kerül előtérbe. Miért? Ennek az egyik oka, Isten választása. Az antiszemitizmus gyökere az embereknek az Isten kiválasztása elleni ellenállásában keresendő. Az antiszemitizmus minden formája Isten megsértése, az Ő kiválasztása miatt! Ez nem az antiszemitizmus definíciója, de annak gyökere. Az évszázadokon át megjelenő antiszemitizmus mindig az Isten elleni lázadás volt.

Tehát először a nemzetek megsemmisítéséről és Izraelnek az ő elsőbbségi helyzetébe való visszaállításáról olvashatunk, amely a Messiás eljövetelekot fog megvalósulni. Az Ézsaiás 24-27 része megfelel a Jelenések könyve 4-19 fejezetének. Ez a két téma található tehát az Ézs 24-27-ben. 

Az Ézs 24-25-ben egy még sosem volt ítéletről olvashatunk, a 26-27 pedig Izrael áldását írja le. – A 24. fejezet így kezdődik: „Az ÚR elpusztítja, felforgatja a földet, feldúlja felszínét, szétszórja lakóit.” A fejezet további része a nemzetek feletti ítélet kibontakoztatása. Ebben az az érdekes, hogy ez az ítélet nemcsak ennek a földnek a nemzeteit fogja érinteni, hanem az egész univerzumot. Az Ézs 24,21-ben azt olvassuk: „Azon a napon megbünteti az ÚR a magasság seregét a magasságban, és a föld királyait a földön.” Az ítélet tehát az angyalvilágot, a magasság seregét is érinteni fogja. Dániel könyvében is olvasunk angyali fejedelmekről, és Pál is ír az Újszövetségben az angyalvilág hatalmasságairól és fejedelemiről. Isten újat kezd, újat teremt, lesz egy új Jeruzsálem, és a föld is meg fog újulni az Ő birodalmában. Isten keze mindenütt jelen van és mindent újjá fog tenni. 

Az is nagyon érdekes, hogy ezek a katasztrófák dal formájában vannak leírva. Figyeljük meg a 25-27. fejezeteket. Ezekben négy énekről olvashatunk. Az Ézs 25,1-8-ig tart az első ének, ezután következik a 9-12.v.-ben a második, aztán az Ézs 26,1-27,1-ig a harmadik ének. A 26. fejezet így kezdődik: „Azon a napon ezt az éneket éneklik Júda országában…” A 27,2 pedig így: „Azon a napon énekeljetek a színbort adó szőlőről!” Meglepő, hogy énekelni és ünnepelni kell mindazon dolgok miatt, amit Isten véghez fog vinni, melyek legnagyobb része ítéletből áll. A világ „emberemlékezet óta” emberi uralom alatt áll, ezért nem meglepő, hogy Isten, amikor beavatkozik ismét helyre állítja a rendet. A teremtett világnak és a megváltottak seregének azért kell örvendezni és ujjongani, Istent dicsérni, mert az egész föld és a megváltottak Isten uralma alá fognak kerülni. Teljesen mindegy, hogy az ember melyik párthoz tartozik, vagy melyik pártot támogatja, mindig abban reménykedik, hogy a következő kormány jobb lesz, mint a legutóbbi. Talán csalódni fogunk? Az emberek szívében mindig az a reménység van, hogy majd csak jobb lesz, mint idáig volt. Amikor azonban Isten be fog avatkozni és erkölcsi rendet fog teremteni az Ő ítélete által, mert ennek a földnek a királysága mindörökre az Úr királysága lesz. Micsoda élő reménység ez Isten gyermekei számára! 

Tekintsük át a 26-27. fejezetek eseményeinek sorrendjét, hogy megértsük a jövőt. 

Dániel és a Jelenések könyve is arról beszél, hogy tíz királyság fog létrejönni akik a föld egy bizonyos területe felett fognak uralkodni. Ekkor megjelenik a Fenevad, akit Antikrisztusnak neveznek, aki a tíz király fölé emeli magát. A következő lépés az üdvtörténet eseményeiben: Az Antikrisztus szövetséget köt a zsidókkal. Ez a kezdete a Dániel által leírt 70. évhétnek. Ez egy hét évig tartó periódus lesz. Hogy ez pontosan mikor kezdődik el, nem lehet tudni, de kapcsolatban van azzal a szövetséggel, amelyet az Antikrisztus köt Izraellel, és a templomban való istentisztelet visszaállításával. A templomot újra fel fogják építeni, és ismét megkezdődnek benne az istentiszteletek. Ismert tény előttünk, hogy bizonyos ortodox szervezetek már elkészítették a templom edényeit. Semmi kétségem nincs afelől, hogy a templom fel fog épülni. Ennek helyreállítását vagy mi magunk fogjuk látni, vagy utódaink. Hogy jelenhetne meg az Antikrisztus a templomban, ha nem épülne fel? 

A következő lépés a babilóniai vallás uralma lesz. A babilóniai vallás fogja a politikát irányítani. Erről a Jel 17 ír. 

Az Antikrisztus, a világ és a 10 másik király felett is uralkodni fog, egy természetfeletti élményt, egy csodát fog bemutatni. Halálos sebet fog kapni, ami azonban meggyógyul. Ez egy ördögi utánzata lesz az Úr Jézus Krisztus halálának és feltámadásának. Ez az emberekből csodálatot és imádatot fog kiváltani. Éppen úgy ahogy annak idején Hitlert, Mao-t vagy az észak-koreai diktátort csodálták. 

Ezután az Antikrisztus megtöri a zsidókkal való szövetséget és megszünteti a babilóniai vallást. Ez a 70. évhét közepén fog történni, vagyis 3 és fél év után. Fel fog állíttatni egy saját magáról készíttetett képet a templomban a hamis próféta segítségével. A hamis próféta lesz az Antikrisztus „Rudolf Hess-e”, aki dicsőíteni fogja az ő mesterét. Ezután létrejön egy igazi ökomenikus vallás, amelyben mindenki a Fenevadat fogja imádni. Egyetlen egyház, egyetlen vallás lesz és minden ember ahhoz fog tartozni. Minden csodálatos lesz, nem lesznek egyházak közötti viták és harcok. Ennek a vallásnak azonban nem lesz köze Istenhez. Isten abban a pillanatban, amikor az Antikrisztus megtöri a szövetséget, ki fogja árasztani az Ő ítéletét a földre, amelyről a Jel 6-18-ban olvashatunk. Ezek a pecsétek, harsonák és Isten haragjának poharai. 3-szor hét ítélet. 

Ennek a hét évnek a végén az Úr legyőzi a Fenevadat és lerombolja Babilon városát. Az emberiség városát és uralmát egy bárány rombolja le! Isten Báránya megsemmisíti a Fenevadat. 

Ez egy rövid vázlata volt a nagy nyomorúság éveinek, amely Izrael 70. évhetében fog bekövetkezni. Ha most elolvassuk az Ézs 26-ot, megtaláljuk azt az éneket, amelyet a nagy nyomorúság végén fognak énekelni, amikor a Messiás visszajön és Izrael ismét birtokba veszi Jeruzsálemet. Jelenleg Jeruzsálem még nincs az igaz nép tulajdonában. Az ének az isteni szabadításról szól, az ítélet és a nép helyreállításáról. Amikor ezt a fejezetet olvassuk, látni fogjuk, hogy a próféta különböző nézőpontokból ír. A nagy nyomorúság végéről ír a Messiás győzelme által. 

1.Azon a napon ezt az éneket éneklik Júda országában: Erős városunk van: az ÚR kőfalat és bástyát állított védelmére. 2. Nyissátok ki a kapukat, hadd jöjjön be az igaz nép, mely hűséges maradt!” 

Az igaz nép most Izrael, akik befogadták Jesua Ha’Masia-t. Nem az ő igaz cselekedeteik által igazultak meg! Belátták és megbánták az ő hűtlenségüket, és felismerték, hogy Jesua magára vette az ő bűneiket és az Ő igazsága számíttatik be nekik. Ezt bizonyítja a 4. vers: „Bízzatok az ÚRban mindenkor, mert az ÚR a mi kősziklánk mindörökre! 5. Ő letaszítja a magasból az ott lakókat, …” Az igaz nép egy olyan nép, amely felismerte, hogy az igaz meghalt a nem igazakért, és akik térdre borulnak az ő Messiásuk előtt, és elfogadták a kegyelemből való megigazulást. 3. vers: „Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik.” Nem csodálatos ez a vers? Egy olyan igevers, amelyet szívesen használnak falimondásként, vagy egy képeslapon, vagy akár az íróasztalon. Egy olyan igevers, amely erősíti az Úrba vetett bizalmunkat. Egy olyan vers, amely segít megőrizni a „szilárd jellemet” vagy „szilárd szívet”, vagyis egyfajta egészséges gondolkodásmódot! Mi a helyes sorrend? Első helyen az értelemnek kell állnia. Ez egy fundamentalista igazság! Nem Isten őrzi meg a gondolatvilágot, hanem Isten Igéje. Isten igazságának kell uralnia az értelmünket, és akkor Isten békességet fog adni számunkra. Értelmünket és gondolatainkat Isten Igéjével kell megtöltenünk! A legnehezebb dolog egy gyülekezetben vagy a lelkigondozásban meggyőzni az embereket arról, hogy a problémájukra való megoldást Isten Igéjében kell keresniük. Egy gyors választ, egy rövid tanácsot várnak, hogy másokra háríthassák a felelősséget. Ehelyett azonban azt kellene kérdezni: Mit gondol Isten, mik az Ő gondolatai? Hol lehet ezeket megtalálni? Nem mintha a Biblia egy receptgyűjtemény lenne! Viszont egy olyan könyv, amely isteni bölcsességet tartalmaz, és erkölcsi határokat szab az életünknek. Lehetetlen gyümölcsöző életet élni, ha az értelem és a szív nem áll szilárdan az Ige alapján. Ismernünk kell az Ige igazságát és ha ismerjük, akkor következik a békesség! Mennyi időt töltünk Isten Igéjével a kezünkben? Adunk Istennek lehetőséget, hogy beszéljen velünk? Nem ez a legfontosabb dolog egy keresztyén ember életében? „Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik.” Első helyen tehát a szívnek, az értelemnek kell állnia. Az értelem által értjük meg az Igét, nem az érzéseink által. 

Az értelmet követi a bizalom, mint második lépcsőfok. Mit mond Pál? „A hit hallásból van, a hallás Isten igéjéből.” Hogy lehet Istenben bízni, ha nem ismerjük az Ő Igéjét? Vagy csak töredékes ismeretünk van róla. Ha valaki így imádkozik: Uram, ajándékozz nekem hitet! Mit kell akkor ennek az embernek tennie? Ki kell nyitnia a Bibliát. Csak Isten Igéje által lehetünk közösségben Jézus Krisztussal. Gyakran bizalmatlanok vagyunk az emberekkel szemben, mivel ők csak emberek és csalódást okozhatnak. Azonban ha valaki bízik valakiben, akkor egyre többet akar róla megtudni és megtanulni. Így jön létre a közösség! Minél közelebbi az ismeretség, annál bensőségesebb lesz a közösség. 

Ismersz olyan embereket, akik keresik életük értelmét? Sokan közülük problémákkal küzdenek, s ezért a pszichológiát tanulmányozzák, azt remélve, hogy ennek segítségével megtalálják kérdéseikre a megoldást. Vagy vannak olyanok, akik egy papi szemináriumba vagy egy teológiai fakultásra iratkoznak be, hogy megtalálják életük értelmét. Azonban nem találják meg, mert nem ismerik a Bibliát. Meg kell tanulnunk az ő nyelvükön beszélni, és a nulláról kell elkezdeni a Bibliát magyaráznunk nekik. – – Az embereknek azért nincs békességük, mert nincs szilárd jellemük, nincs szilárd talaj a lábuk alatt. Sejtelmük sincs Istenről, az Ő akaratáról és tervéről. Ezért nem tudják az emberek, hogy honnan jönnek és hová mennek. Jó dolgukban a homokba dugják a fejüket és csak a pillanatnak élnek. 

Azok a keresztyének, akik a Bibliát nem olvassák, és nem ismerik, olyanok lesznek, mint a hitetlenek, akiket a tanítás minden szele és a „tapasztalataik” hajtanak. Csak Isten Igéje által lehet stabilitás az életünkben. 

Azok, akiknek szilárd jelleme, és akik ismerik az Igét, Istenre hagyatkoznak. Az a nyugtalanság, amely gyakran a hívő embereket is jellemzi, gyakran a Szentírás hiányos ismeretéből fakad. Ezek az emberek csak töredékeit ismerik az Igének, az egyes verseket összefüggéseik nélkül látják. Soha nem tanították őket! Hetente egyszer elmennek istentiszteletre, de soha nem vezették be őket mélyebben a Szentírás ismeretébe, nem tanulmányozták másokkal együtt a Bibliát, hiányzik belőlük az Ige igazságai utáni éhség, ami végső soron az Úrral való közösség alapja. Ha valaki nem ismeri Isten Igéjének az igazságait, akkor hiányozni fog a gyakorlati életének a stabilitása, amikor próbák vagy krízisek jönnek. 

– Itt az igeversek szövegösszefüggése, az az ének, amelyet Izrael fog énekelni a Messiás eljövetele és győzelme miatt, aki megszabadítja őket második eljövetelekor. 

„5. Ő letaszítja a magasból az ott lakókat, lerombolja a megerősített várost, földig lerombolja, porrá zúzza.” Ez Babilon! „6. Lábbal tapossák majd: a nyomorultak lábai, a nincstelenek léptei.” (Izrael, az eddig megvetett nép részt vesz Babilon megsemmisítésében.) „7. Az igaz ember ösvénye egyenes, te egyengeted az igaz ember útját.” Milyen jó lenne ismerni ennek az éneknek a dallamát! Akkor mi is velük énekelhetnénk. Lenne olyan kreatív a zenei csoportunk, hogy egy új dallamot írjon ehhez a szöveghez? Mindazokat az énekeket, amelyek vallásos ifjúsági körökben születnek, össze sem lehet hasonlítani azzal az énekkel, amelyet Izrael fog énekelni. Egy Eurovíziós dalfesztivál sem tudna vele lépést tartani! Izrael megváltottjai, akiket eddig elnyomtak, és most hitre jutottak Jesuha Ha’Masia-ban, ezt az éneket fogják énekelni! Könnyek közt fognak énekelni. „8. Ítéleted idején is benned reménykedtünk, URam, neved dicséretére vágyott a lelkünk. 9. Lelkem hozzád vágyódik éjjel, teljes szívből kereslek téged. Mert ha ítéletet tartasz a földön, igazságot tanulnak a világ lakói.” Nem szomorú dolog, hogy csak Isten ítéletén keresztül tanulják meg az igazságot az emberek, ahelyett, hogy Isten Igéjéből tanulnák meg? A Biblia a világ legtöbbször nyomtatott könyve, szinte mindenhol megtalálható, mégsem olvassák. Ha az emberek nem követik Isten Szavát, akkor az Úrnak meg kell engednie ezeket az ítéleteket, hogy megtanítsa általuk az Ő igazságát. „10. Ha a bűnös kegyelmet kap, nem tanul igazságot. Becsületes országban is álnokul él, és nem nézi az ÚR fenségét. 11. URam, fölemelted kezedet, de nem látják. Majd meglátják, hogy féltőn szereted népedet, és megszégyenülnek: tűz emészti meg ellenségeidet. 12. URam, te szerzel nekünk békességet, hiszen mindent te tettél, ami velünk történt.” Ekkor fogja Izrael felismerni, hogy nem az ő vallásosságuk által igazultak meg, hanem az Úr kegyelme által. 

Ezután azt mondja Izrael az ő múltjáról: „13. URunk, Istenünk, más urak voltak gazdáink, nem te, de csak a te nevedet dicsérjük. 14. A halottak nem élnek, az árnyak nem támadnak föl, ezért büntetted meg és irtottad ki őket, még az emlékezetüket is eltörölted.” Ezek azok a népek, amelyek elvesznek, akiken Isten bosszút áll. „15.Megszaporítottad e népet, URam, megszaporítottad e népet, megdicsőítetted magad, mindenfelé kiterjesztetted az ország határait.” Itt fognak beteljesülni azok az ígéretek, amelyeket Isten Ábrahámnak tett. Melyek ezek? „Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel…. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. 16. URam, a nyomorúságban téged kerestek, és halkan fohászkodtak, amikor fenyítetted őket. 17. Olyanok voltunk előtted, URam, mint a terhes asszony, amikor szülni kezd: míg vajúdik, kiált fájdalmában. 18. Terhesek voltunk, vajúdtunk, de csak szelet szültünk: nem szereztünk szabadulást az országnak, és nem jöttek emberek a világra.” Figyeljük meg a 19. verset! Ez az Ószövetség egyik legfontosabb igeverse, amelyben Izrael népének feltámadását mutatja be Ézsaiás szimbolikus formában. „19. Életre kelnek hallottaid, föltámadnak a holttestek! Ébredjetek, és ujjongjatok, kik a porban laktok! Mert harmatod a világosság harmata, és a föld visszaadja az árnyakat.” Ez az a vers az Ószövetségben, amely megerősíti azt, hogy Izrael, mint nemzet, ismét helyre lesz állítva, és egy elsőbbségi helyzetbe fog kerülni. Nem hiszem azt, hogy ez a vers egyének feltámadásáról szól. A 26,14-ben Ézsaiás azokra a nemzetekre utal, akik halottak, akik nem élnek. Itt egy nemzeti feltámadásról van szó. „20. Eredj, népem, menj be szobádba, és zárd magadra az ajtót! Rejtőzz el egy rövid pillanatra, míg elmúlik az ÚR haragja.” Én úgy gondolom, hogy ez a „rövid pillanat” a nagy nyomorúság 3 és fél éve lesz, amikor el kell rejtőzködniük, miközben a Jelenések könyvének ítéletei végbemennek a földön. Izrael népének hívő maradékának ez alatt az idő alatt el kell rejtőznie, amíg Isten kiárasztja haragjának ítéletét. A Jelenések 12 beszél erről. Itt írja le János, hogy Izraelnek el kell rejtőznie a Sátán elől, aki a földre vettetik egy rövid időre. 

21. Mert jön már lakóhelyéről az ÚR, hogy megbüntesse bűneikért a föld lakóit. A föld föltárja majd a kiontott vért, nem takarja be többé a meggyilkoltakat.” Már jön! Le fogja győzni Asszíriát, Babilont és Egyiptomot, vagyis azt az egész területet, ahol ezek a népek élnek. Erre utal az Ézs 27,1: „Azon a napon megbünteti az ÚR kemény, nagy, erős kardjával Leviátánt, a gyors kígyót,” (ez Asszíria) „Leviátánt, „a tekergő kígyót (ez Babilonra utal), „és megöli a tengerben lakó szörnyeteget” (ezt a kifejezést a Biblia más helyein is Egyiptomra való utalásként olvashatjuk).

Ezután a gyümölcsözés éneke következik a 27,2-6-ban: „2. Azon a napon énekeljetek a pompás szőlőről!” (Ez Izrael! A tetőpont a 6. versben van). – – Emlékeztek még az Ézs 5-re, amelyben Isten leírja az Ő szőlőhegyét? Leírja, hogy hogyan gondozta, és aztán „várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vadszőlőt termett!” Most itt folytatódik: „3. Én, az ÚR vagyok az őrizője, minduntalan öntözgetem. Éjjel-nappal őrzöm, hogy senki ne bánthassa. 4. Nincs bennem harag, de ha tövis és gaz kerül elém, küzdeni fogok ellene, és elégetem!5.De aki az én oltalmamra bízza magát, béküljön meg velem, béküljön meg velem! 6. A jövőben gyökeret ver Jákób, virágzani, virulni fog Izráel, termésével elárasztja a világot.” Izrael áldott lesz. Sőt Izrael áldássá válik az egész világ számára. „termésével elárasztja a világot.”

A fejezet Isten útjairól való gondolatokkal zárul Izraelre nézve. 

7. Megverte-e őt annyira, mint azokat, akik őt verték? Gyilkolta-e őt annyira, mint azokat, akik őt gyilkolták? 8. Elűzted, elvetetted, úgy pereltél vele. Erős széllel sodortad el, amikor feltámadt a keleti szél.”(Nem könnyű megérteni, hogy mit jelent ez a szimbolikus nyelvezet. A kulcsszó itt a „mértékletesen” kifejezés, amivel a próféta azt akarta mondani, hogy Isten nem úgy bánt Izraellel, mint a világ más részeivel. Isten mértékkel fegyelmezte meg Izraelt. Gondolj a Holokausztra! (Nem irtották ki a teljes Izraelt!) 

9. Ez által nyer engesztelést Jákób bűne, és ez lesz vétke eltávolításának a gyümölcse: Olyanná teszi az oltár minden kövét, mint az összetört mészkövek: nem lesznek többé szent fák, sem tömjénező oltárok!” (Isten Izrael fenyítése által akarja emlékeztetni őket arra, hogy soha többé ne imádjanak bálványokat. Ez az egyetlen, amit Isten megkövetel: Izraelnek újra Istenhez kell fordulnia.) Most átugrok néhány verset: („10. Milyen árván maradt a megerősített város! Elhagyott, lakatlan hely lesz, mint a puszta. Borjak legelnek és heverésznek ott, lerágják a bokrokat. 11. Ha leszáradnak az ágak, letördelik az arra járó asszonyok, és eltüzelik. Mert értelmetlen nép ez; azért nem irgalmaz neki Alkotója, nem kegyelmez neki Formálója. 12. Azon a napon elcsépeli az ÚR a kalászokat az Eufrátesztõl Egyiptom patakjáig. De titeket, Izráel fiai, egyenként fognak összeszedni! 13. Azon a napon megharsan a nagy kürt, és visszajönnek, akik elvesztek az asszírok földjén, és akik szétszóródtak Egyiptom földjén. Leborulnak az ÚR előtt a szent hegyen, Jeruzsálemben.”)

Végezetül szeretnék olvasni egy igehelyet az Újszövetségől, ahol Pál apostol ugyanezt az igehelyet olvasva levezette azt az igazságot, amiről mi is beszéltünk. Lapozzunk a Róm 11,25-höz: „Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcseknek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izráelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak, 26. és így üdvözülni fog az egész Izráel, ahogyan meg van írva: „Eljön Sionból a Megváltó; eltávolítja a hitetlenséget Jákób házából, 27. és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket.”Honnan veszi Pál ezt a gondolatot? Az Ézs 27,9-ből! „9. Ez által nyer engesztelést Jákób bűne, és ez lesz vétke eltávolításának a gyümölcse.” Az egyetlen dolog, amit Isten megkövetel: Izraelnek újra Istenhez kell fordulnia. Mit olvasunk a Róm 11,23-ban? „Viszont ha ők (Izrael) nem maradnak meg a hitetlenségben, szintén beoltatnak, mert Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket.”

Végül olvassuk el az Ézs 27,12-t: „12. Azon a napon elcsépeli az ÚR a kalászokat az Eufrátesztől Egyiptom patakjáig. (Ez a Wadi El-Aris. Mit mondott Isten Ábrahámnak, amikor neki adta ezt az ígéretet? Neked adom az egész földet Egyiptom patakjától az Eufráteszig.) „De titeket, Izráel fiai, egyenként fognak összeszedni!”

Mit mond itt a próféta? A különböző növények terméseit különböző módon fogják betakarítani. A gabonafélék termését pl. cséplés útján nyerik ki. Más gyümölcsöket fürtönként szednek le, pl. a szőlőt. Ha a szőlőt csépelnék, megsemmisülne a gyümölcs. Mit akar mondani Ézsaiás? Eljön az idő, amikor Izrael birtokolni fogja a Wadi El-Aris-tól az Eufráteszig terjedő területet. Egyesek közülük hívők lesznek, mások hitetlenek. Isten ott el fogja választani a maradékot a többségtől. Össze fogja gyűjteni őket, egyiket a másik után. Mi ennek a mondanivalója? Izrael vissza fog térni a megígért földre hitetlenségben, és ott Isten külön fogja választani a hívőket a hitetlenektől. Ma még csak körvonalakat látunk mindebből, de többet látunk, mint elődeink, akik 50, 100 vagy 200 évvel ezelőtt éltek. Ők aligha tudták elképzelni azt, amit mi már el tudunk képzelni. A Közép-Keleten minden mozgásban van, forrong. 6 millió zsidó már az országban van. Ezékiel is beszél az ország helyreállításáról könyvének 37. fejezetében. 

Ézs 27,13: „Azon a napon megharsan a nagy kürt, és visszajönnek, akik elvesztek az asszírok földjén, és akik szétszóródtak Egyiptom földjén. Leborulnak az ÚR előtt a szent hegyen, Jeruzsálemben.”

Leave a comment