15. A sarokkő, a sátorcövek és a harci íj. – Zak 10, 1-12.

Olvassuk el az egész 10. fejezetet. Az első vers értelemszerűen a 9. fejezethez tartozik, de mivel nem olvastuk, elolvassuk most.

1 Kérjetek esőt az Úrtól a tavaszi eső idején! Az ÚR alkot viharfelhőket, ő ad záporesőt és mezei növényeket mindenkinek. 2 De a házi bálványok hazug kijelentést adnak, a varázslók megcsalnak látomásaikkal, haszontalan álmokat beszélnek el, és amivel vigasztalnak, mit sem ér. Ezért széledt el népem (vagyis Izráel), mint egy nyáj, nyomorúságra jutott, mert nem volt pásztora. 3 Fellángolt haragom a pásztorok ellen (biztosan a hamis pásztorok ellen), megbüntetem a nyáj élén járókat (vagy a kecskebakokat, akik az Ószövetségben mindig a nép vezetői. A 21. században sok ilyen vezetőt találunk, akik megérdemelnék ezt a címet). Gondja lesz a Seregek Urának nyájára, Júda házára, fölékesíti őket, mint a harci paripát. 4 Közülük való a sarokkő, közülük a sátorcövek, közülük kerül ki minden elöljáró is. 5 Olyanok lesznek, mint a hősök, az utca sarába tapossák az ellenséget a harcban. Harcolnak, mert velük van az ÚR, még a lovasokat is megszégyenítik. 6 Hatalmassá teszem Júda házát, és József házát megsegítem. Hazahozom őket, irgalmas leszek hozzájuk, és olyanok lesznek, mintha nem is vetettem volna el őket. Mert én, az ÚR vagyok az Istenük, és meghallgatom őket. 7 Olyan lesz Efraim, mint a hős, szíve vidám lesz, mint aki bort ivott. Látják ezt fiai, és örülnek, vigad szívük az Úrban. 8 Idehívom (vagy játszom egy dallamot), összegyűjtöm őket, mert megváltottam őket, és annyian lesznek, mint régen. 9 Bár szétszórtam őket a népek közé, ők a távolban is gondolni fognak rám, életben maradnak, és visszatérnek fiaikkal együtt. 10 Hazahozom őket Egyiptomból, az Asszíriában levőket is összegyűjtöm, elviszem őket Gileád és Libánon földjére is, de még ez sem lesz nekik elég. (Olyan sokan lesznek, hogy kevés lesz nekik a hely.) 11 Aggódva kelnek át a tengeren, de az ÚR megveri a tenger hullámait, egészen kiszárad a Nílus mély vize. Letűnik Asszíria gőgös uralma, vége lesz Egyiptom hatalmának az ÚR által, és az ő nevében bízva élnek – így szól az ÚR.

A szöveg olvasásakor már rövid megjegyzéseket tettem, hogy ezen szövegmagyarázatok miatt ne kelljen megállnom a prédikáció során. 
A mai prédikáció témája: A sarokkő, a sátorcövek és a harci íj. Ezek messiási címek, amelyekről olvastunk a 4. versben, és amelyek a mi Urunk Jézusunké. A 10. fejezetben a bálványimádásról és hamis próféciákról van szó. 
A bálványimádás, hamis próféciák és minden ezoterikus gyakorlat szorosan összetartoznak, amelyek háborúznak a menny és a pokol, Isten és Sátán és végül Krisztus és az Antikrisztus között. A Biblia nagy témája a háború a menny és a pokol között, Isten és Sátán között. A mennyben kezdődött és kiterjedt az egész földre. Az Ószövetségben újra és újra találunk erre példákat. Pl. a fáraó, amikor megpróbálta Izráelt Egyiptomban visszatartani. Igazmondóira és varázslóira támaszkodott, sátáni és démoni befolyásokra, amelyekkel ezek rendelkeztek. E harc csúcspontját a kereszten látjuk, amiről ezt mondja Pál apostol: Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztus diadalmaskodott rajtuk.(Kol 2,15) A Zsidókhoz írt levél is hivatkozik a Sátán és Jézus Krisztus közötti konfliktusra. Az Úr maga utal arra, amikor azt mondja: De ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje. (Luk 22,53)
A mi korszakunkban is tovább folytatódik a harc. A megbízások egyike, amelyet Isten Pál apostolnak adott, az volt, hogy az embereknek nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek. Ő nem csak a bűnök bocsánatát hirdette, hanem az ördög hatalmából való szabadulást is. 
Ha hiszünk a Bibliában, akkor a Sátánban és a démonokban is hinnünk kell. Keveset tudok róluk saját tapasztalatból – hála Istennek –, de van elég bizonyíték, és meg vagyok győződve arról, hogy léteznek. Ahol az evangéliumot hirdetik, ott az ördög is jelen van. Sok mindent meg lehet a pszichológiával magyarázni, amik megállják a helyüket, de vannak dolgok, amiket nem lehet a pszichológiával megmagyarázni.
Az egyháztörténelem folyamán tévtanításoknak és téves próféciáknak számos mozgalma volt. Ez nem újdonság. Ezek a jelenségek mára mintha megsokszorozódtak volna. Már Kr. u. 172-ben megalakult a montanizmus. Montanus keresztyén volt, aki két „prófétanő”, név szerint Priszka és Maximilla, befolyása alatt a jelen idők végét megjósolta és egy szigorú szektát vezetett. Ez eretnekség volt, egy tévtanítás. Azt lehetne mondani, hogy ez egy korai karizmatikus mozgalom volt víziókkal és sugalmakkal.
Egy egész sort fel lehetne sorolni, főképp nőket, akik a 20. században jövendöltek. Már 1920-ban egy Rowen nevű asszony megmondta, hogy Jézus második visszajövetele 1925. február 6-ára tehető. Aztán ott volt Ellen White, Ann Lee, akiknek víziói és kinyilatkoztatásai voltak. Mary Baker Eddy a visszajött Krisztusnak tartotta magát, Teljesen nőkből álló sor. 
A férfiak azt mondhatják, hogy ez a nőkre jellemző, akik ilyenekre hajlanak. De voltak férfiak is! E fellépés legnagyobb szektája a mormon vallás, „Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza„. A mozgalmat Joseph Smith alapította, aki szabadkőműves volt. Cselekedeteit tekintve korrupt és sátánista volt. 
A dowieismust J. Alexander Dowie alapította, akinek apostolai is voltak. Ez a mozgalom különböző neveket viselt az idők folyamán. 1900 körül Zürichben volt egy „keresztény-katolikus Ciongyülekezet”. Dowie-nak 22 apostola volt. Ezeket az egyházakat és mozgalmakat egy túlértékelés és az eszkatológia túlhangsúlyozása jellemezte és a pünkösdi mozgalom előfutárainak is nevezhetjük őket. Olyan korban élünk, ahol az okkult és démoni dolgok egyre inkább előre törnek.
A 10. fejezetben megígéri Isten, hogy a világ démoni és okkult dolgok felé fordulása ellenére, ami a csúcspontját a nagy nyomorúságban az Antikrisztusnál fogja elérni, Izráel nemzetének reményét be fogja tölteni. Pál a Rómaiakhoz írt levelében, a 15,4-ben arról ír, hogy minden, ami az Ószövetségben áll, a mi bátorításunkra lett írva: Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Az olvasóknak reményt kell meríteniük. Minden, ami az Ószövetségben meg van írva, be fog teljesedni, mert azok Isten ígéretei. Most Izráelnek ki kell tartania a nehézségekben és türelemmel és erővel tudnak csak Isten igéjéből meríteni. 
Ki kell tartanunk, méghozzá türelemmel. Talán sokan közülünk Isten ígéreteinek épp nem a beteljesedését élik meg, de az írott szó az alapja a mi reménységünknek. Nem csak az ószövetségi ember reménysége, hanem a mienk is. Ha a 10. fejezetet elolvassuk, olvasunk benne a jövendőbeli eseményekről. 
Csak az igéből meríthetünk reményt, nem az újságokból vagy a politikusok terveiből. Sok jövendölés már beteljesedett és az megerősíti bizalmunkat, hogy a még be nem teljesedett próféciák be fognak teljesedni. 

A fejezet elég egyszerű. Nem akarnék minden verset érinteni, de néhány pontot szeretnék kiemelni. Az első, amiről a próféta ír, az Izráel jövőbeni megtévesztése, és annak gyógyulása. 
A 10,1-ben említi az imát, merthogy az ima áldássá lehet valaki számára, akit baj, szerencsétlenség ér, mert azt a valakit a hazug szellem becsapta. Erről a 10,2-ben ír. 
Minden, amiről olvasunk, a jövőre vonatkozik. Csak mindent a szövegkörnyezetben kell olvasnunk. Zakariás ír olyan dolgokról, amelyek a jövőben fognak történni. 
Mindazonáltal már a múltban is voltak hasonló tendenciák. Röviddel Zakariás után hasonlót éltek át az emberek a makkabeus mozgalmon keresztül. De a prófécia kibontakozik a történelem során, és amiről Zakariás ír, a jövőre vonatkozik. Azt mondja: De a házi bálványok hazug kijelentést adnak, a varázslók megcsalnak látomásaikkal, haszontalan álmokat beszélnek el, és amivel vigasztalnak, mit sem ér. A házi bálványokról, a Teraphim-okról és jövendőmondókról beszél, akik állatok belsőségeiből mondták meg a jövőt. Ezek hamis szellemek, és ha követi őket az ember, az eretnekség, és csak fájdalmat, bajt hoz. 
Szeretnék eközben a Teraphim-okról és a jövendőmondókról valamit mondani. A Teraphim-ok házi bálványistenek voltak. Az antik törvények szerint annak, aki ezeket birtokolta, joga volt a családi vagyonhoz. Amikor Jákób Ráchellel Lábán házából kiköltözött, Ráchel ellopta a Teraphim-ot és magával vitte. Így joga volt Lábán vagyonához, amit ő Jákóbnak szánt. – Izráel a történelme során, ha bajban, szükségben volt, gyakran fordult pogány istenekhez vagy hamis prófétákhoz.
Ma ez a veszély nem áll fenn számunkra. Vagy mégis? Elvégre a 21. században élünk! De nekünk is ugyanolyan emberi vonásaink vannak, mint elődeinknek. Ha engedetlenek vagyunk és a kapcsolatunk Istennel zavart, ha a menny felettünk olyan, mint egy acéllemez, akkor hajlamosak vagyunk más gyógyító eszközökhöz folyamodni. Ahelyett, hogy bevallanánk, hogy Isten ellen vétkeztünk és újra keresnénk vele a kapcsolatot, más „bálványokhoz” fordulunk. Olyan élményt keresünk, ami „talpraállít” és segít a problémát elkerülni.
Ez Izráel esetében is így volt. Ha engedetlenek voltak és az ég hallgatott, ahelyett, hogy Istenhez fordultak volna és megvallották volna bűneiket és Isten kegyelmét igénybe vették volna, emberekhez fordultak. Ézsaiás beszél varázslókról, eképpen: (8, 19) Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halottidézőkhöz és jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek: Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek? A holtakhoz kell fordulni az élő helyett? Jövendőmondókról beszél, akik hasbeszélők voltak. Ha elment hozzájuk valaki és kérdéseket tett fel, mormoltak vagy suttogtak valamit a jövőről. Elváltoztatták a hangjukat. Így ír róluk Ézsaiás.
Ha ma elmegy valaki egy jövendőmondóhoz és megkérdezi: Meg lehet menteni az Eurót? Majd mond valamit, amit nélküle is olvashatunk az újságban és kitalálhatunk. Meg tudja valaki előre mondani a jövőt? Úgy hiszem, a jövő Istené. Nem tudhatunk semmit a jövőre nézve, de hiszek a démoni erőkben. Hiszem, hogy a démonoknak van egy bizonyos szabad terük, amit Isten nekik adott. Ha valaki a Biblia igazságát elutasítja, annál inkább fogékony lesz a démoni behatások iránt. Ha valaki Istennel szemben engedetlen és nem fordul felé, akkor lehetséges, hogy a kárhozat útján jár és végül a sátánt imádja. Hiszen a sátánizmus elterjedt.
Tudjuk, hogy a sátáni aktivitás növekszik. Pál ír erről a 2Thessz 4-ben. A kinyilatkoztatás a nagy nyomorúság idejéről, hogy a nekromancia (halott idézés, halott jóslás), a varázslás és hasonló dolgok fogják jellemezni ezt az időt. 
Azt gondolom, hogy ez a szöveg keresztyéneket is érint, akik nyelveken szólást keresik. A nyelveken szólás sok ember számára a realitás keresése egy élményben. Ha a realitás hiányzik az életben vagy valakinek helytelen elképzelése van a spiritualitásról, akkor a nyelveken szóláshoz folyamodnak. Az ember nem veszi komolyan, ha bűn van életében és az Istennel való kapcsolata megszakadt, ha a menny hallgat és a Szent Szellem megpróbálja a kapcsolatot ismét helyreállítani, akkor hiányzik az életéből a realitás. Az ember ilyenkor élményeket keres, nyelveken szólást, azért, hogy megkönnyebbülhessen. 
A bibliai nyelveken szólás már legalább 2000 éve nem létezik. Vannak bizonyos dokumentációk, amelyeket nem ismerek. Nem akarom azt mondani, hogy az teljesen kizárt. Azt is hiszem, hogy Isten ajándékozhatja egy misszionáriusnak a nyelveken szólást, azért, hogy megértsék őt a dzsungelben. Amit ma keresztyén körökben nyelveken szólásnak nevezünk, az nem bibliai nyelveken szólás, hanem halandzsa. 
Sokan futkosnak isteni gyógyítók után, akik sem nem isteniek, sem nem gyógyítók. Az emberek realitást keresnek az életben, valamit, amit mérni lehet. Mások azt tanítják, hogy Isten ma még beszél és a hangját meg lehet hallani, meg lehet érteni. „Volt egy vízióm” mondják egyesek. Hogy az igaz vagy csak egy pszichikai élmény volt? Inkább az utolsót mondanám. Olyan víziók, amelyek a prófétáknak voltak, ma nincsenek. Zakariás ezt mondja erről: Haszontalan álmokat beszélnek el, és amivel vigasztalnak, mit sem ér. Hogy lehet itt segíteni? Megmondja a 4. versben: Közülük való a sarokkő, közülük a sátorcövek, közülük való a harci íj, közülük kerül ki minden elöljáró is. Segítség csak Jézus Krisztustól jön.
(Persze azt is hiszem, hogy Isten tud beszélni álomban emberekhez. Vannak hírek iszlám országokból, ahol nincs Biblia, arról, hogy emberek álmon keresztül jutottak hitre.)
Ma Jézus nincs testben közöttünk. De ha újra eljön, meg fogja szabadítani Izráelt minden nyomoruságából és próbájából. De Isten Igéje a miénk! Mire gondol Ézsaiás, amikor a 8. fejezetben a jövendőmondók suttogásáról és mormogásáról beszél? 19 Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halottidézőkhöz és jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek: Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek? A holtakhoz kell fordulni az élő helyett? 
Más szavakkal, az élőknek a holtakhoz kell fordulniuk? És tovább: 20 A törvényre és a kijelentésre figyeljetek! Hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, amelyeknek nincs jövője. 
Az emberek futkosnak halott idézőkhöz, jósokhoz, spiritisztákhoz, médiumokhoz és más ezoterikus praktikákhoz. Az élők tanácsot akarnak a halottaktól. Nem sokkal inkább Isten szavához, a törvényhez és Isten kijelentéseihez kellene fordulniuk? Csak Isten Igéje egyedül az útmutató.
Evangéliumi körökben a Biblia szavához tartják magukat az emberek, ami a megtérést és Krisztus váltságművét illeti. De a gyülekezeti keresztyén szokásokban, tevékenységekben is az igéhez tartják magukat az emberek? A „törvényhez és a kijelentésekhez”!
Izráel a nagy nyomorúság idején várni fogja a Messiást. És Ő el fog jönni, ahogy ezt Zakariás háromféleképp leírja. Először azt mondja: Közülük való a sarokkő.
A Messiás mint sarokkő azt fejezi ki, hogy a Messiás Isten üdvtervének az alapja. Ő a birodalom alapja, amelyet a 2. Adventjekor újra felállít. Ő ma a gyülekezet fundamentuma. Ez azt jelenti, hogy Krisztus igazi gyülekezetében a hűtlenségnek nincs helye, mindaddig, amíg az Isten ígéjéhez tartjuk magunkat. Ha a valóságtól, a sarokkőtől eltávolodunk, ami az építkezésben az irányvonalat meghatározza, az eséshez, bukáshoz vezet. 
Meg vagyok győződve arról, hogy az Úr a bazeli gyülekezetet azért tartja, mert a sarokkőhöz igazodtunk. Ha eltérnénk attól, akkor csak homokra építenénk. Növekedhetünk számban, építhetünk saját templomot, lehetünk naggyá, de áldás nem lenne rajta. – Hálás vagyok, hogy a sarokkőhöz igazodtunk. Erre a sarokkőre épül Krisztus gyülekezete!
Zakariás azt mondja továbbá, hogy ő nem csak a sarokkő, hanem a sátorcövek is. A sátorcöveknek nincs köze a mi lakóhelyünkhöz, sem a kemping-sátorozáshoz. A bibliai időkben egy sátorcövek nem a sátoron kívül volt leverve, hanem a sátoron belül, sőt a házakon belül fontos helyet foglalt el. A sátorcövek prominens helyen volt a házban vagy a sátorban. A sátorcövek nem arra szolgált, hogy egyenesen tartsa vagy stabilizálja a sátrat vagy a házat, hanem ezen a cöveken tartotta felakasztva a sátor- vagy háztulajdonos minden értékes dolgát. Ha lenne egy sátorcöveked a házadban és én bemennék, akkor ezen a cöveken látnám a feleséged perzsabundáját vagy részvényeidet, ékszereidet, stb. Minden, ami számodra értékes, ezen a cöveken függene.
Ha Zakariás azt mondja, hogy Júdából jön a sátorcövek, akkor a Messiásról beszél. Ha az Úr eljön dicsőségben, akkor minden dicsőség az övé lesz. Ő lesz a birodalom középpontja, amely fel fog építeni. Erről olvasunk a Zak 6, 13-ban: Ő fogja felépíteni az ÚR templomát, és nagy méltóságra emelkedik, trónra lép, és uralkodik. Egy pap is lesz mellette a trónon, és békés egyetértés lesz kettőjük között. Isten királyságának a dicsősége a Messiás személyében jut kifejezésre.
Végül azt mondja a próféta: közülük való a harci íj, közülük kerül ki minden elöljáró is (akiknek hatalom van a kezükben). Ez az Úr hatalmát fejezi ki, a győztes hatalmát.
Arno C. Gaebelein, egy nagyon ismert evangeliumi teológus volt az elmúlt században. Dr. Scofield, a Scofield Bibla szerzőjének, munkatársa is volt. Beszélgetett egy rabbival, aki a következőket mondta: „Tudja, Gaebelein úr, mi egy nagy törvényhozóra várunk, mint Dániel, aki eljön ítéletre” ahogy az Ézsaiásban egy helyen áll: hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében. Ez az Úr Jézus, a harci íj. – Egy másik zsidó, akinek magas beosztása volt a kormányban, ezt mondta Gaebelein-nek: „Tudja, én zsidó vagyok és mi, zsidók sokat szenvedtünk.” Azt is mondta: „Aki sokat szenvedett, az kiválasztott a vezetésre”. Gaebelein válasza ez volt: „Senki sem szenvedett annyira, mint Jézus Krisztus és ezért az ő kormányzása jó és igazságos lesz. A trónon fog ülni sebekkel a kezein és lábain. 
4 Közülük való a sarokkő, közülük a sátorcövek, közülük való a harci íj, közülük kerül ki minden elöljáró is. Minden elnyomó el fog tűnni.
Észrevettétek? Az embernek nincs benne része. Minden kegyelem. Ahogy a megváltás kegyelemből történik, úgy lesz majd Izráel szabadulása is. Minden, amit Isten tesz, az ő kegyelmén alapul! Gyakran a gyülekezethez való hűségünkre hivatkozunk, hogy ma imádkoztunk és olvastuk a Bibliát, stb. Azt hisszük, hogy pontokat gyűjthetünk és észre vesszük, hogy minden kegyelemből van. Ez ebben a fejezetben is jól látható.
Az 5-7. versekben a próféta Izráel ellenségeinek megsemmisüléséről ír. Diadalmas visszatérés a hazába, mert Isten velük van. 
Majd a prófécia ismét túlmutat a makkabeusok idején. 5 Olyanok lesznek, mint a hősök, az utcasarába tapossák az ellenséget a harcban. Harcolnak, mert velük van az ÚR. Az izraeliek mindig jó katonák voltak. Nem csak ma, hanem már az egyiptomiak, az asszírok és a rómaiak is besorozták őket hadseregeikbe. Ha igazán motiváltak voltak, akkor jó harcosok voltak. Így lesz ez, amikor Júda oroszlánja előttük fog menni. 
6 Hatalmassá teszem Júda házát, és József házát megsegítem. Hazahozom őket, irgalmas leszek hozzájuk, és olyanok lesznek, mintha nem is vetettem volna el őket. Mert én, az ÚR vagyok az Istenük, és meghallgatom őket. 7 Olyan lesz Efraim, mint a hős, szíve vidám lesz, mint aki bort ivott. Látják ezt fiai, és örülnek, vigad szívük az Úrban. Mit jelent ez? Izraelben egy belső változás, egy transzformáció megy majd végbe, ami látható lesz. Láttatok már bátortalan, csendes embert, aki néhány pohár bor után az egész világot meg akarja hódítani? Már nincs csendben, sőt alig lehet hallgatásra bírni.
Amikor a Szent Szellem valakiben lakozást vesz, akkor egy belső változás megy végbe. Ilyen belső változás fog történni Izráel életében is. Úgy fognak örülni, mintha részegek lennének. Hogy volt ez Pünkösdkor? Nem tartották az emberek az apostolokat részegeknek? Pál így vélekedik: (Ef 5,18) Ne részegeskedjetek, mert a borral kicsapongás jár együtt, hanem teljetek meg Szellemmel. Ha valaki letérdel és bűnei meg lesznek bocsátva és kapcsolata rendbe jön Istennel, akkor meg fog változni. Akiben Isten szelleme változást visz végbe, az nem fetreng a földön, nem tajtékzik, nem esik a hátára vagy beszél halandzsa nyelveken. Örömmel lesz tele, ezt az örömöt kisugározza és Isten szellemének kontrollja és uralma alatt lesz. Ő, legyen az nő vagy férfi, olyan emberré válik, amilyennek őt Isten szeretné. 
A fejezet további részében Izráel helyreállításának csúcspontjáról olvasunk. 8 Idehívom (vagy játszom egy dallamot), összegyűjtöm őket, mert megváltottam őket. Gyakran a pásztorokat furulyával ábrázolják és gyakran van úgy, hogy amikor a nyáj legel, és elérkezik az idő, hogy tovább kell vonulni, akkor a pásztor eljátszik egy dallamot és a bárányok köré gyűlnek. Így lesz ez Izráellel, amikor a pásztoruk összegyűjti őket. 
A cionisták és a keresztyén cionisták hívják a zsidókat a földjükre. Sokan ismét elhagyják, számuk növekszik, de csak lassan. De ha az Úr eljön, Jesua Ha’Masia, akkor valóban összegyűjtetik a nép.
Izráel állama, amit ma a térképről ismerünk, biztos, hogy Istentől van, de az csak egy töredéke annak, ami az övék. Érdekes, hogy az ultraortodox zsidók habár Izráelben élnek, de az államot nem ismerik el. Kissé visszás, de bibliai értelemben véve, igazuk van. – A 10. versben a szétszórt nép visszavezetéséről olvasunk és a 11. versben a nemzetek közötti elnyomás alóli felszabadulásról, ahol voltak. Ez a kép Izráelről, hogy hogyan jöttek ki Egyiptomból a Vörös-tengeren keresztül. A nemzetek hatalma összetöretik és Izráel fogja vezetni a nemzeteket arról a földről, ahol most élnek. 12 Hatalmassá lesznek az ÚR által, és az ő nevében bízva élnek – így szól az ÚR. Isten királyságának prédikátorai messiási zsidók lesznek. Az evangélium üzenetét erővel, hatalommal fogják hirdetni. 
Be kell fejeznem. Hatalmassá lesznek az ÚR által, és az ő nevében bízva élnek – így szól az ÚR. Az utolsó három szó, „szól az ÚR” a pecsét és garancia, hogy ami itt, a 10. fejezetben olvasható, be fog teljesedni. Minden ígéret be fog teljesedni. Péter mondja: „az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett” (1Pét 2, 7) Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3, 11)
Az ember jelekkel a kezén és lábán most a trónon ül. Ha még nem ismered, ha még nem adtad át neki az életed, tedd meg még ma. Békéjét adja neked, megváltoztatja életed és vele töltheted dicsőségben az örökkévalóságot. 

Leave a comment