18. Az ideális férfi; de mi van az asszonyokkal? Ézs 32

Ennek a fejezetnek a témája: „az igazságos király”. Az igehirdetés címe azonban ez: Az ideális férfi; de mi van az asszonyokkal? Nem én választottam ezt a témát. Ézsaiás a felelős érte. Ő mutatja be számunkra az ideális férfit és mond még valamit korának asszonyairól is. Egészen biztos, hogy az ő korában élt asszonyok mások voltak, mint a ma élő asszonyok. A mi asszonyaink inkább angyalok, azonban az ő korában élt asszonyok szellemisége inkább a bukott angyalokéhoz hasonlított.Az előző fejezetben a próféta a Juda és Egyiptom közötti kapcsolattal foglalkozik, az Asszír fenyegetettség idején. Szanhérib úton volt Jeruzsálem felé és később ostrom alá is vette a várost. Ezékiás, Juda királya össze volt zavarodva, és az „Egyiptom-barát párt” befolyása alá került, amely szövetséget akart kötni Egyiptommal. Isten ezért nagy haragra gerjedt, mivel megígérte Izraelnek, hogy őrködni fog fölötte. Ők pedig azzal, hogy szövetséget akartak kötni Egyiptommal a hitetlenségüket fejezték ki. Nem bíztak Istenben. A saját erejükben és Egyiptomban bíztak. Így is kezdődik a 31. fejezet: „Jaj azoknak, akik Egyiptomba mennek segítségért! Lovakban reménykednek, a harci kocsik tömegében bíznak, és a lovasok nagy erejében; de nem tekintenek Izráel Szentjére, nem folyamodnak az ÚRhoz.” És a Jeruzsálem ellenségei fölött aratott győzelemmel fejeződik be ez a fejezet: „8. Elbukik Asszíria, de nem férfiak kardjától, nem emberek kardja pusztítja el. Menekülnie kell a kard elől, ifjai robotosokká lesznek.” Isten fogja megadni a győzelmet. Ézsaiás meg akarta győzni Ezékiást, hogy ne kössön szövetséget Egyiptommal, hanem bízzon az Úrban. Hiszen Isten már megígérte Judának és Jeruzsálemnek a győzelmet az Ő Igéjében. Aki Egyiptomban bízik, az hitetlen. 

Ennek a fejezetnek a témája: „az igazságos király”. Az igehirdetés címe azonban ez: Az ideális férfi; de mi van az asszonyokkal? Nem én választottam ezt a témát. Ézsaiás a felelős érte. Ő mutatja be számunkra az ideális férfit és mond még valamit korának asszonyairól is. Egészen biztos, hogy az ő korában élt asszonyok mások voltak, mint a ma élő asszonyok. A mi asszonyaink inkább angyalok, azonban az ő korában élt asszonyok szellemisége inkább a bukott angyalokéhoz hasonlított.Az előző fejezetben a próféta a Juda és Egyiptom közötti kapcsolattal foglalkozik, az Asszír fenyegetettség idején. Szanhérib úton volt Jeruzsálem felé és később ostrom alá is vette a várost. Ezékiás, Juda királya össze volt zavarodva, és az „Egyiptom-barát párt” befolyása alá került, amely szövetséget akart kötni Egyiptommal. Isten ezért nagy haragra gerjedt, mivel megígérte Izraelnek, hogy őrködni fog fölötte. Ők pedig azzal, hogy szövetséget akartak kötni Egyiptommal a hitetlenségüket fejezték ki. Nem bíztak Istenben. A saját erejükben és Egyiptomban bíztak. Így is kezdődik a 31. fejezet: „Jaj azoknak, akik Egyiptomba mennek segítségért! Lovakban reménykednek, a harci kocsik tömegében bíznak, és a lovasok nagy erejében; de nem tekintenek Izráel Szentjére, nem folyamodnak az ÚRhoz.” És a Jeruzsálem ellenségei fölött aratott győzelemmel fejeződik be ez a fejezet: „8. Elbukik Asszíria, de nem férfiak kardjától, nem emberek kardja pusztítja el. Menekülnie kell a kard elől, ifjai robotosokká lesznek.” Isten fogja megadni a győzelmet. Ézsaiás meg akarta győzni Ezékiást, hogy ne kössön szövetséget Egyiptommal, hanem bízzon az Úrban. Hiszen Isten már megígérte Judának és Jeruzsálemnek a győzelmet az Ő Igéjében. Aki Egyiptomban bízik, az hitetlen. 

Az az alapelv, amelyet itt látunk, ma is érvényes. Ez az alapelv, amely a Krisztus eljövetele előtti 7. században érvényes volt, ma is érvényes, a mi személyes életünkben is! A Szentszellem vezetése helyett gyakran a „testre” hagyatkozunk. Terveket szövünk, spekulálunk, és arra kérjük Istent, hogy áldja meg a mi terveinket, ahelyett, hogy Őrá néznénk a mindennapi életünk során. Mit teszünk, amikor problémák merülnek fel? Megijedünk, gyakran pánikba esünk, ahelyett, hogy Istenre bíznánk magunkat, aki olyan nagy ígéretet adott nekünk. 

Juda ugyanebben a helyzetben volt Krisztus eljövetele előtt. A nép Egyiptom lovaiban és harci kocsijaiban bízott, Isten az ő Uruk helyett. A 31. fejezet Istennek az ellenség felett aratott győzelmével fejeződik be. 

Most a 32. fejezetben Isten népe igazságos uralom alá kerül, és az Úr nagy ígéreteket tesz nekik. – Áldás alatt itt egy igazságos uralom áldását értjük. 

Nem hiszem, hogy Svájc számára túl sok mondanivalója lenne ennek a próféciának. Nem élünk diktatúra alatt, nem állnak fölöttünk zsarnokok. Nagyon sok ember nem érti, hogy mit jelent egy olyan diktatúra nyomása alatt élni, mint ahogy régebben pl. a keleti blokkban éltek, vagy ahogy ma is élnek több afrikai vagy ázsiai országban, mint pl. Kínában, Észak-Koreában vagy Kubában. Diktatúra alatt élő keresztyének számára ez a prófécia az igazságos uralomról, igen sokat jelentene. Különösen, ha arra gondolunk, hogy a kegyelem ideje hamar lejár. Úgy gondolom, hogy azon evangéliumi keresztyének számára, akik megértették Isten üdvtervét és egy diktatúra alatt élnek, ez a fejezet nagyon hasznos lehet. Itt olvashatunk az ideális kormányzásról és az ideális királyról. 

Ez a fejezet sokat tanít Urunk „emberségéről” is. Tudjuk, hogy Ő valódi Isten, és minden isteni tulajdonság egyesül benne, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy Ő valódi ember is. Minden emberi tulajdonsággal rendelkezik a bűnt kivéve. A bűn nem volt eredetileg az emberi természet része, a bűneset következményeként vált azzá. Ádám és Éva az Éden kertjében bűn nélkül éltek. Az Úr bűntelen volt, ugyanakkor teljes mértékben ember is volt. Ismert minden próbát, minden harcot, minden kísértést, minden konfliktust. Ismerte a mindennapok fáradtságát. Sőt ismerte annak nehézségét is, hogy fel tudja ismerni Isten akaratát! Neki is várnia kellett Atyja válaszaira. Soha nem követett el hibát. Amikor felismerte Atyja akaratát, engedelmeskedett neki. De emberként kellett rájönnie, hogy mi Isten akarata. Mint embernek kellett teljesen az Atyjában bíznia. 

A 32. fejezet tehát leírja Urunk emberi voltát. Minden keresztyén erősítő vigaszt találhat Krisztus emberi voltában. Az, hogy emberi testet öltött magára, az Ő végtelen szeretetéről beszél. Előrevetítette az emberek és Isten között levő közbenjáró szerepének árnyékát. Ez mérhetetlen áldást ígér Ádám gyermekei számára. Eljött közénk, és olyan lett, mint közülünk bárki. 

Az ideális férfi és az ideális polgár 32,1-8

1. Igazságosan fog uralkodni a király és törvényesen fognak vezetni a vezérek.” Azt hiszem, hogy Ézsaiás mindenekelőtt Ezékiást tartotta szem előtt. Ő volt Juda királya, tehát neki kellett igazságosan uralkodni, miután feladta azt az elképzelését, hogy Egyiptommal szövetséget kössön. Ez a fejezet Ezékiás királyra utal, miután Isten megverte az asszír sereget Krisztus előtt 701-ben. Jeruzsálem megmenekült, Ezékiás belátta a hibáját, és ezután Istenre hagyatkozott. Ezékiás uralkodását, politikáját jóváhagyta Isten. Ezékiás volt a legnagyobb király Judában. 

Ez a fejezet azonban messze túlmutat Ezékiáson. Különböző messiási próféciákat ismerhetünk: 

  1. Vannak direkt, közvetlen messiási próféciák. Ezek olyan próféciák, amelyeknek nincs a próféták idejéből származó történelmi hátterük. Közvetlenül a jövőre irányulnak, és közvetlenül jelentenek ki valamit a jövőről. Ilyen prófécia pl. a 110. zsoltár. Semmit sem találunk az Ószövetségben, amely történelmileg erre a próféciára vonatkozna.
  2. Vannak indirekt, közvetett messiási próféciák. Ezekben a próféciákban találunk ide tartozó konkrét történelmi vonatkozást vagy helyzetet, azonban a próféta kijelentése előremutat a távoli jövőre. Ilyen prófécia pl. a 102. zsoltár. Itt a zsoltáríró beszél Jahvéról, aki el fog jönni a földre, és meg fog jelenni az embereknek. Nos, Jahve, az Atya soha nem fog megjelenni az embereknek. A Szentszellem sem fog nyilvánvaló módon megjelenni az embereknek. Egyedül Jahve, a Fiú fog megjelenni az embereknek. Egy Istenről van szó, három személyben. A szentháromság tana a keresztyénség egyik alapvető tanítása. Isten az emberekkel csak a Fiú személyén keresztül cselekszik. – Ha tehát már az Ószövetség megemlítette, hogy Jahve meg fog jelenni az embereknek, akkor ennek jelentését az ószövetség idején élt emberek nem érthették. Mi, miután Jézus eljött a földre, már tudjuk, hogy mit jelentett ez a prófécia.
  3. Vannak tipikus messiási próféciák. Ezek is indirekt, közvetett messiási próféciák, de annak speciális formái. Ezekben a próféciákban a próféta az eljövendő Jézus illusztrációjaként beszél saját magáról vagy valaki másról. Pl. Az Ószövetségben Dávid egy ilyen előképe Krisztusnak. Ő Juda királya volt és a mi Urunk is király lesz. Mózes is egy ilyen illusztrációja Jézusnak. Ő volt az, aki kivezette Izrael gyermekeit Egyiptomból, át a Vörös-tengeren, át a sivatagon, az ígéret földjére. Jézus is kivezet minket Egyiptomból, ahol foglyok voltunk, az Ő vére által, a kereszt által a sivatagba, ahol most vagyunk, és utána tovább a mennyei városba, az új Jeruzsálembe. Az Úr nagyobb, mint Mózes, de Mózes a Messiás egyik előképe. Ezek a példák mind az Úr Jézusra vonatkozó illusztrációk, előképek, tipusok.

Az Ézs 32-ben is található egy messiási prófécia. Ezékiás, a király áll előttünk. Ő igazságosan fog uralkodni. Azonban a prófécia nyelvezete, kifejezésformái, a szavak súlya túlmutatnak Ezékiáson. Bár Ezékiás igazságos uralkodó volt, nem úgy uralkodott, mint az itt leírt király. „1. Igazságosan fog uralkodni a király”. Tudjuk, hogy Ezékiás élete végén kudarcot vallott. Ő van az előtérben, azonban a háttérben ott áll a Messiás, aki az 1000 éves királyság alatt fog uralkodni. (A kereszt után a kegyelem korszaka következik, azután a nagy nyomorúság és végül az 1000 éves királyság.) 

1. Igazságosan fog uralkodni a király és törvényesen fognak vezetni a vezérek.” Még a vezérek, az Ő intézői is törvényesen fognak vezetni! Tudjuk, hogy amikor Jézus az 1000 éves királyságban uralkodni fog, a gyermekei, vagyis mi is vele együtt fogunk uralkodni. A 12 apostol pedig Izrael 12 törzsét fogja vezetni. 

Érdekes, hogy Ézsaiás egy szót sem szól Immánuelről vagy Isai törzséről. Sőt az Ő neveiről sem mond semmit, úgy, ahogy azt az Ézs 9,5-ben tette: „Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” Itt semmilyen névről nem olvashatunk. Miért? Mert itt egy „tipikus” messiási próféciával van dolgunk. 

Miért mondom ezt? Nem azért, hogy teletömjem a fejeteket mindenféle információval, hanem, hogy értelmesen tudjátok olvasni a Bibliátokat. Az itt a kérdés, hogyan értelmezzük az Ószövetséget? 

Az ideális férfi 

Ez egy általános leírása egy olyan embernek, aki nagy hatással van másokra. Erre az Úr Jézus a legjobb példa „2. Mindegyik olyan lesz, mint rejtekhely a szél ellen, és fedett hely zivatar idején, mint patak a száraz tájon, mint hatalmas kőszál árnyéka a kiszikkadt földön.”

Úgy gondolom, hogy ez az igevers azokra vonatkozik, akik ennek a királynak a kormányában lesznek benne. Ha megfigyelünk hétköznapi férfiakat, és megpróbáljuk rájuk alkalmazni ezt a szövegrészt, akkor felmerül a kérdés: Melyik férfiról lehet elmondani, hogy rejtekhely a szél ellen? Ki az, aki védelem lehet a viharban, vagy patak a száraz földön? Lehet, hogy vannak olyan barátaink, akikre számíthatunk, amikor nehézségek között vagyunk. De ők sem lehetnek olyanok, mint a patak a száraz tájon. A mi Urunkon kívül senki sem lehet olyan, mint a patak a száraz földön. Mindegyikünknek bűnös természete van. Ezért soha nem hagyatkozzunk emberekre. Még a gyülekezetben sem, még hívő testvérekre se, végső soron soha nem bízhatjuk rá magunkat emberekre. Ez csak csalódáshoz vezetne. – Mindnyájunknak szüksége van tanítókra a gyülekezetben. Isten adta őket számunkra. Azonban nem ők állnak az első helyen. Ott az Úr áll. „Az örökkévalóság kősziklája”. Vagy „Rock of Ages cleft for me, let me hide myself in thee”. (Ez egy nagyon ismert angol ének, melynek nincs Magyar fordítása). Ő az egyetlen kőszikla. 

Ebben a szövegrészben megtaláljuk a történelem filozófiáját. George Adam Smith mondta: „A nagy emberek a civilizáció alapjai. A nagy emberek olyanok, mint a kősziklák”. Egy Winston Churchill életéről szóló ismeretterjesztő könyvben olvasható egy gondolat az ő történelem-filozófiájáról. „Churchill történelemről vallott filozófiája egy erkölcsi világnézeten nyugodott. Azt állította, hogy mindent meg tudunk tanulni a történelemből, amit csak akarunk.” Írt egy könyvet, miután olvasott egy írást az 1. világháború politikusairól. Ebben azt mondta: „Micsoda gyalázat! Nyájas, tanult emberek, akik előtt a múlt történelme, mint egy nyitott könyv feküdt, mit kell tenni, mit kell kerülni, stb. Tisztán, hazafiasan, lojálisan megkísérelték a legjobbat tenni. De micsoda zűrzavart csináltak mindebből. Az emberiséget a születéstől a koporsóig a taníthatatlanság jellemzi.” 

Churchillnek igaza volt, de nem teljes mértékben. Az ember tehetetlen és romlott gyermekkorától haláláig. 

Azonban lesz egy ember, aki olyan lesz, „mint rejtekhely a szél ellen, és fedett hely zivatar idején, mint patak a száraz tájon, mint hatalmas kőszál árnyéka a kiszikkadt földön.” Eljön egy ember, aki meg fogja változtatni a történelem irányát. A kősziklák képesek rá, hogy megakadályozzák a föld erózióját. Az az ember, aki meg fog jelenni, meg fogja változtatni a történelem menetét. 

Amikor megjelent Ádám a világtörténelem színpadán, nem sokáig tartott, amíg az emberiség történelme elkezdett sodródni. Ekkor következett Ábrahám, és kissé megállította ezt a tendenciát. Történt egy új kezdet. Az Újszövetség korában létezett egy Pál nevű férfi; és a gyülekezet ma nem lenne az, ami, ha nem lett volna Pál. Annyira belesüppedtünk volna a törvényeskedésbe, hogy semmit sem értettünk volna a keresztyénség lényegéből. Pál mentette meg a gyülekezetet a törvényeskedéstől! Azután volt nekünk egy Lutherünk is. Ha ő nem lépett volna fel, akkor ma a római katolikus egyházban lennénk, és gyertyákat gyújtogatnánk. Luther szabadított meg minket a római katolikus egyház rendszerétől. – Azonban az Úr volt az az ember, aki megváltoztatta az emberiség történelmét! Ő az egyetlen nagy kőszikla a kiszikkadt földön. 

Mostani szövegrészünk ugyan Ezékiásról és az ő kormányzatáról beszél, azonban sokkal inkább a mi Urunkról és az ő eljövendő királyságának polgárairól szól: „mint patak a száraz tájon, mint hatalmas kőszál árnyéka a kiszikkadt földön.” Ez nem csupán egy ideál, hanem Isten egyik ígérete. Az egyetlen akadály a bűn. Ezt a különböző politikai rendszerek, képzések, filozófiák, a pszichiátria, sőt a vallás segítségével is megpróbálták kiküszöbölni. Ezek a dolgok segítettek valamicskét, de nagyon keveset. Egyedül csak az Úr Jézus tud megszabadítani a bűntől! A történelem minden nagy férfija elbukott. Az egyetlen, aki megállta a helyét, az Úr volt. Ő soha nem követett el bűnt, Ő Isten szent Fia. „Ő a hatalmas kőszál árnyéka a kiszikkadt földön és a patak a száraz tájon.” Patakok folynak, vizük friss, és itt patakokról van szó – többes számban. Az emberiség olyan, mint a száraz föld, mi megváltottak is olyanok vagyunk, mint a kiszikkadt föld. Micsoda nagyszerű kép! 

Nos, nézzük meg ennek az országnak az ideális polgárait! Milyenek lesznek a polgárok ebben a királyságban, ahol igazság fog uralkodni? „3. Nem lesznek homályosak a szemek, ha látni kell, figyelmesek lesznek a fülek, ha hallani kell.” Szellemi éberség, figyelmesség fog uralkodni! Milyen csodálatos, amikor egy gyülekezetben figyelmesség és éberség van a szellemi dolgok iránt. Ahol éhezik Isten Igéjét, ahol komolyan veszik azt, ahol a tagoknak az Úrral való kapcsolata csorbítatlan. 

A természeti ember nem tudja megérteni a szellemi dolgokat. A még újjá nem született ember számára a Biblia egy bezárt könyv. „A nem szellemi ember pedig nem fogadja el az Isten Szellemének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert csak szellemi módon lehet azokat megítélni” (1Kor 2,14). Vajon mindazok elfogadták már Jézus Krisztust megváltójukként, akik ott ülnek az istentiszteleteken? Nincs tanítód? A Szentszellem a te tanítód, és Ő eljön, és beköltözik annak szívébe, aki befogadja. Azonban nem elég az, hogy van egy tanárod. A hívő ember életében levő bűn megakadályozza a tanítót a tanításban. Lehet, hogy valakinek a Krisztusban való hite által élete van, ugyanakkor azonban megbénítja őt a bűn. A Biblia használja a „testi keresztyének” kifejezést. Csak a tejet fogadják be, a kemény eledelt pedig nem bírják elviselni. Egyesek talán azt mondják: „Károly, nehéz volt megérteni, amit mondtál, kemény eledel volt ez, elprédikáltál a fejünk felett”. Valóban előfordulhat az, hogy egy testvér elprédikál mások feje fölött. Ez a prédikátor hibája. Fel lehet tenni a csokoládés zacskót a legfelső polcra is, ahol senki sem éri el, ahelyett, hogy a legalsóra tennék, ahol mindenki számára elérhető. Azonban normális esetben az üzenet tiszta és érthető, és ha mi keresztyének nem tudjuk azt megérteni, akkor valamilyen akadály van az életünkben. Talán óemberünk ambíciói, talán ennek a világnak az élvezetei, vagy más bűnök akadályozzák Isten vezetését. – Ha valaki újjászületik, Szellemben jár, és az igazságra hagyatkozik, akkor éber és aktív lesz, mint egy egészséges gyermek. Ilyen ébernek és egészségesnek kell lennie a mi szellemi életünknek is. 

A természeti embernek újjá kell születnie. A testi keresztyénnek meg kell vallania bűneit, akkor Isten újra helyre fogja őt állítani. Növekedés által lesz valaki szellemi keresztyén. A szellemi ember minőségi változáson fog átmenni, megtapasztalásai lesznek és képes lesz befogadni a kemény eledelt is. 

Akkor lesz éber a szellemi dolgokban, ha helyes kapcsolatba kerül az Úrral. Ez nagyon fontos, mert a gyülekezet, ahogy hétről hétre hallja az Igét, nagyon könnyen hozzászokhat, és így az ember képtelen lesz ellenállni a test kívánságának, a szemek kívánságának és az élet kérkedésének, – János kifejezésével élve – bűnbe esik, ezzel megállítja Isten vezetését, és az üzenetet nem fogja tudni többé befogadni. Ezt gyakran megfigyelhetjük az egyének és a gyülekezet életében is. Újjászülettek, boldogok, aktívak, aztán megragadja őket a gonosz, és – talán jogosan – kritikusak lesznek valamivel szemben, és ez teret nyer bennük; elveszítik a kezdeti frissességüket, vitalitásukat és közömbösek lesznek a gyülekezettel és az Úrral szemben. Elhallgatják bizonyságtételüket, nem beszélnek az Úrról, senkit sem hívnak meg. Elveszítették a kapcsolatot az Úrral. 

Nagyon fontos, hogy éberek maradjunk, mert Isten országában „nem lesznek homályosak a szemek, ha látni kell, figyelmesek lesznek a fülek, ha hallani kell.”

4. A meggondolatlanok értelmesen gondolkoznak, a dadogó nyelvűek folyékonyan, világosan beszélnek.” Ebben az országban újra helyreállnak a polgárok és jó kapcsolat lesz köztük és az Úr között. 

Ebben az országban már nem lesz társadalmi élet. Ugyanis: „5. nem nevezik többé a bolondot nemesnek, és a gazembert sem mondják tisztességesnek.” Nem úgy van manapság, hogy a legnagyobb csalót a temetésén az egekig magasztalják? Vagy már életükben térdre esnek a médiák egy-egy bolond előtt, dicsőítve és ünnepelve őket, nekik adva az újságok szalagcímeit. Ma a jót rossznak és a rosszat jónak mondják. Nézzünk csak meg egy reklámot: Öltönyös férfi látható szabadtéri tűz előtt, egy üveg whiskyvel a kezében, a háttérben egy golfpálya vagy egy ló látható, a kép alatt pedig egy rangos ember neve szerepel. Isten országában mindenkit saját nevén neveznek majd. 

„6. Mert a bolond csak bolondot beszél, szívében álnokságot forral, elvetemülten jár el. Tévelygést hirdet az ÚRról, éhezni hagyja az éhes embert, megfosztja italától a szomjazót. 7. A gazembernek gonoszak az eszközei, és galádságot tervez: hazug beszéddel megrontja az alázatosokat, még ha a szegénynek igaza van is. 8. De a nemes lelkű nemesen gondolkozik, és kitart a nemes dolgok mellett.” Az ezeréves királyságban is lesznek bűnösök ezen a földön, és akik megszületnek majd, bűnben fognak születni. De az igazságosság Szelleme fog uralkodni, amit meg lehet majd ismerni. Akkor majd a jót jónak és a gonoszat gonosznak fogják mondani. Nem a 21. század etikája lesz a jellemző. Nem olyan erkölcsünk lesz, ami gyakran jellemző a gyülekezeteinkben a magyarázatokból fakadóan, amelyet nem lehet szelleminek nevezni. Nem lesz szituáció-etika. Mi a szituáció-etika? Az a gondolkodásmód, amikor az etika és az erkölcsi döntések nem a Biblia alapján születnek, nem az alapján, amit már a vasárnapi iskolában is megtanultunk, hanem az alapján, hogy amit teszünk, azt a felebarátunk iránti szeretetből tesszük. Mindaz helyes, ami szeretetből fakad, és mindaz rossz, ami nem szeretetből fakad. Mindent a szeretethez viszonyítva mérnek, nem pedig Isten Igéjéhez viszonyítva. A helyzet dönti el, hogy mi helyes és mi helytelen. Lehet, hogy ugyanaz a dolog egy helyzetben helyes, egy másik helyzetben pedig helytelen. A szituáció-etika szószólói legtöbbször nem alkalmazzák a 10 parancsolatot. A parancsolatok igazságossága Isten igazságossága. Nem lehet megszegni a törvényeket (a Sabbat-törvény kivételével) és ugyanakkor közösségben lenni Istennel. – Bizonyos helyzetekben helyes a házasságtörés vagy a homoszexualitás, más helyzetekben helytelen. Isten országában nem lesz ilyen. Ma a legnagyobb gazemberséget is meg lehet racionálisan magyarázni. Isten országában minden nyilvánvaló lesz. Most Isten Igéje vezet bennünket. A Szentírás mondja meg nekünk, hogy mi helyes és mi helytelen. 

A próféta itt mond valamit az asszonyokról. Nem akarok ezzel sokat foglalkozni. Nem nagyon értem a nőket, és gyakran meglepődök a reakcióikon és érveiken. De mit mond róluk a próféta? 

Azt mondja, hogy az asszonyok gyakran hamis biztonsággal, hamis optimizmussal nézik a dolgokat, és ezért nemtörődömmé válnak más emberek szükségeivel, nehézségeivel szemben, és nem gondolják, hogy nekik kellene segítséget nyújtaniuk. 

„9. Ti könnyelmű asszonyok, halljátok meg szavam! Ti elbizakodott leányok, figyeljetek beszédemre! 10. Alig egy év múlva reszkettek, ti elbizakodottak, mert nem lesz többé szüret, nem lesz gyümölcsszedés! 11. Borzadjatok, ti könnyelműek, reszkessetek, ti elbizakodottak! Vetkőzzetek meztelenre, csak ágyékkötőt öltsetek!” Ezeknek az asszonyoknak a biztonsága egy hamis biztonság. A „könnyelműek” szót a Károli fordítás „gondtalannak” írja. A jeruzsálemi asszonyoknak tehát hamis biztonságuk volt saját magukban, és az ő helyzetükben és mások szükségleteivel nem törődtek. Isten szemében ez a magatartás undorító. 

Ugyanezt meg lehet figyelni egy vitában. Minden politikai pártnak erős érvei vannak, és nagyon gyakran, amikor erősnek érzik magukat, a Sátán meglepi őket. Gyakran éppen akkor bukik el az ember, amikor erősnek érzi magát. Az emberek könnyen válnak büszkévé, kérkedővé és önhitté. 

A nőkre a bizalom és a függőség jellemző. Erősségük a bizalom és az egyenesség. Éppen ez az, ami veszélyes is rájuk nézve. Nagyon érdekes, hogy az a szó, ami itt „gondtalan”-nak lett fordítva, a 17. és a 18. versben teljesen más összefüggésben szerepel. „17. Az igazság békét teremt, és az igazság a békét és a biztonságot szolgálja örökké.” Az itt szereplő „biztonság” szó ugyanaz, mint a 9. versben szereplő „gondtalan” szó. Ez a biztonságérzet olyan erős, hogy végül gondtalansághoz vezet. A héber „batach” szó „bizalmat” jelent. Ézs 26,3: „Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik (batach).” Ha valaki – ebben az esetben az asszonyok – túlságosan a bízik a biztonságában, akkor önhitté válik. Ez volt a probléma a judabeli asszonyokkal. 

A 9. versben szereplő „gondtalan” szó a 18. versben már úgy van fordítva, hogy „békesség”, „biztonság” és „nyugalom”. „18. Békés hajlékban lakik majd népem, biztonságos lakóhelyeken, gondtalan nyugalomban.” (újfordítás) 

Vagy: „Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban.” (Károli fordítás) Lehet annyira gondtalan az ember, hogy az bűnné válik. Gondtalan, másokkal szemben nemtörődöm. Saját magán kívül semmivel és senkivel nem törődik. 

Az önbizalom és a magabiztosság ma bűnhöz vezethet? „Nem törődöm semmivel, azt teszek, amit akarok”. Azt hiszem, manapság ez legkevésbé az asszonyokra vonatkozik. Azonban igenis lehetséges a mi bővölködő, jóléti társadalmunkban, hogy a gondtalanság bűnét követjük el. Csodálatos látni azt, amikor a gyülekezetben az asszonyok másokért buzgólkodnak. Nagyszerű dolog számomra, amikor valaki küld nekem egy e-mailt, és azt írja: „Ha senki nem akarja elvállalni ezt a szolgálatot, akkor én készen állok rá, hogy elvállaljam.” Ó, milyen nagy szükségünk lenne rá, hogy valaki a különböző korú fiatalokkal foglalkozna, időt szánna rá, hogy programot tervezzen velük, amelyre hitetlen fiatalokat is meg lehetne hívni! Ezen múlik egy gyülekezet túlélése. Olyan sok kis szolgálat van, amelyeket el kell végezni, gyakran csendben, feltűnés nélkül: betegeket és időseket látogatni, a gyászolókat vigasztalni, esetleg valakit elkísérni az orvoshoz vagy elvinni a gyülekezetbe. Számtalan lehetőség van rá, hogy ne legyünk gondtalanok, hanem szolgáljunk másoknak. 

A fejezet végén, a 12-15. versekben a próféta a Jeruzsálemet érő katasztrófáról ír: „12.

Mellet verve gyászoljátok a gyönyörű mezőket, a termő szőlőtőkét, népem termőföldjét, 13. melyet tövis és gaz ver föl, és a vigadozó város sok vidám házát! 14. Mert elhagyott lesz a kastély, elnémul a város lármája, a várhegy és a bástya barlang lesz mindörökre, ahol vadszamarak viháncolnak és nyájak legelésznek. 15. Végül kiárad ránk a szellem a magasból. Akkor majd a puszta kertté válik, a kert pedig erdőnek látszik.” Ezeknek az eseményeknek az időpontja nincs megadva, valamikor a jövőben fognak megtörténni, az utolsó napokban. Szó esik itt a Szellem kiárasztásáról, amely a messiási királyság előtt fog kiáradni. Amikor Krisztus meghalt a kereszten, megkapta a Szellemet a magasból, és kiárasztotta pünkösdkör mindazokra, akik hittek benne. Amikor aztán majd az egész nemzet hinni fog, el fog jönni rájuk a kiárasztott Szentszellem áldása. Anyagi és erkölcsi áldásokat fognak kapni. „16. A pusztában is jog lakik, a kertben igazság honol. 17. Az igazság békét teremt, és az igazság a békét és a biztonságot szolgálja örökké. 18, Békés hajlékban lakik majd népem, biztonságos lakóhelyeken, gondtalan nyugalomban. 19. De jégeső hull, és ledől az erdő, a város pedig elsüllyed a mélyben. 20. Boldogok vagytok, akik mindenütt víz mellett vethettek, és szabadjára engedhetitek az ökröt és a szamarat.” 

Egyetlen gondolattal szeretném befejezni, a következő szövegrészből: „… Az igazság békét teremt…” Ez a következőt jelenti: Jézus Krisztus meghalt a kereszten az emberekért, és magára vette a mi bűneinkért járó büntetést. Ez kielégítette Isten igazságérzetét, és mindazoknak továbbadja ezt a békét, akik hisznek benne. Ezért hit által mindenki igaznak nyilváníttatik, s így békét kötött Istennel. Istennel való kapcsolatunk a hit által törvényes. Mi az Ő gyermekei vagyunk, és megkaphatjuk a Szentszellemet. 

„Az igazság békét teremt”, az utolsó napokban Izrael népe számára is. 

Ennek a fejezetnek a témája: „az igazságos király”. Az igehirdetés címe azonban ez: Az ideális férfi; de mi van az asszonyokkal? Nem én választottam ezt a témát. Ézsaiás a felelős érte. Ő mutatja be számunkra az ideális férfit és mond még valamit korának asszonyairól is. Egészen biztos, hogy az ő korában élt asszonyok mások voltak, mint a ma élő asszonyok. A mi asszonyaink inkább angyalok, azonban az ő korában élt asszonyok szellemisége inkább a bukott angyalokéhoz hasonlított.Az előző fejezetben a próféta a Juda és Egyiptom közötti kapcsolattal foglalkozik, az Asszír fenyegetettség idején. Szanhérib úton volt Jeruzsálem felé és később ostrom alá is vette a várost. Ezékiás, Juda királya össze volt zavarodva, és az „Egyiptom-barát párt” befolyása alá került, amely szövetséget akart kötni Egyiptommal. Isten ezért nagy haragra gerjedt, mivel megígérte Izraelnek, hogy őrködni fog fölötte. Ők pedig azzal, hogy szövetséget akartak kötni Egyiptommal a hitetlenségüket fejezték ki. Nem bíztak Istenben. A saját erejükben és Egyiptomban bíztak. Így is kezdődik a 31. fejezet: „Jaj azoknak, akik Egyiptomba mennek segítségért! Lovakban reménykednek, a harci kocsik tömegében bíznak, és a lovasok nagy erejében; de nem tekintenek Izráel Szentjére, nem folyamodnak az ÚRhoz.” És a Jeruzsálem ellenségei fölött aratott győzelemmel fejeződik be ez a fejezet: „8. Elbukik Asszíria, de nem férfiak kardjától, nem emberek kardja pusztítja el. Menekülnie kell a kard elől, ifjai robotosokká lesznek.” Isten fogja megadni a győzelmet. Ézsaiás meg akarta győzni Ezékiást, hogy ne kössön szövetséget Egyiptommal, hanem bízzon az Úrban. Hiszen Isten már megígérte Judának és Jeruzsálemnek a győzelmet az Ő Igéjében. Aki Egyiptomban bízik, az hitetlen. 

Az az alapelv, amelyet itt látunk, ma is érvényes. Ez az alapelv, amely a Krisztus eljövetele előtti 7. században érvényes volt, ma is érvényes, a mi személyes életünkben is! A Szentszellem vezetése helyett gyakran a „testre” hagyatkozunk. Terveket szövünk, spekulálunk, és arra kérjük Istent, hogy áldja meg a mi terveinket, ahelyett, hogy Őrá néznénk a mindennapi életünk során. Mit teszünk, amikor problémák merülnek fel? Megijedünk, gyakran pánikba esünk, ahelyett, hogy Istenre bíznánk magunkat, aki olyan nagy ígéretet adott nekünk. 

Juda ugyanebben a helyzetben volt Krisztus eljövetele előtt. A nép Egyiptom lovaiban és harci kocsijaiban bízott, Isten az ő Uruk helyett. A 31. fejezet Istennek az ellenség felett aratott győzelmével fejeződik be. 

Most a 32. fejezetben Isten népe igazságos uralom alá kerül, és az Úr nagy ígéreteket tesz nekik. – Áldás alatt itt egy igazságos uralom áldását értjük. 

Nem hiszem, hogy Svájc számára túl sok mondanivalója lenne ennek a próféciának. Nem élünk diktatúra alatt, nem állnak fölöttünk zsarnokok. Nagyon sok ember nem érti, hogy mit jelent egy olyan diktatúra nyomása alatt élni, mint ahogy régebben pl. a keleti blokkban éltek, vagy ahogy ma is élnek több afrikai vagy ázsiai országban, mint pl. Kínában, Észak-Koreában vagy Kubában. Diktatúra alatt élő keresztyének számára ez a prófécia az igazságos uralomról, igen sokat jelentene. Különösen, ha arra gondolunk, hogy a kegyelem ideje hamar lejár. Úgy gondolom, hogy azon evangéliumi keresztyének számára, akik megértették Isten üdvtervét és egy diktatúra alatt élnek, ez a fejezet nagyon hasznos lehet. Itt olvashatunk az ideális kormányzásról és az ideális királyról. 

Ez a fejezet sokat tanít Urunk „emberségéről” is. Tudjuk, hogy Ő valódi Isten, és minden isteni tulajdonság egyesül benne, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy Ő valódi ember is. Minden emberi tulajdonsággal rendelkezik a bűnt kivéve. A bűn nem volt eredetileg az emberi természet része, a bűneset következményeként vált azzá. Ádám és Éva az Éden kertjében bűn nélkül éltek. Az Úr bűntelen volt, ugyanakkor teljes mértékben ember is volt. Ismert minden próbát, minden harcot, minden kísértést, minden konfliktust. Ismerte a mindennapok fáradtságát. Sőt ismerte annak nehézségét is, hogy fel tudja ismerni Isten akaratát! Neki is várnia kellett Atyja válaszaira. Soha nem követett el hibát. Amikor felismerte Atyja akaratát, engedelmeskedett neki. De emberként kellett rájönnie, hogy mi Isten akarata. Mint embernek kellett teljesen az Atyjában bíznia. 

A 32. fejezet tehát leírja Urunk emberi voltát. Minden keresztyén erősítő vigaszt találhat Krisztus emberi voltában. Az, hogy emberi testet öltött magára, az Ő végtelen szeretetéről beszél. Előrevetítette az emberek és Isten között levő közbenjáró szerepének árnyékát. Ez mérhetetlen áldást ígér Ádám gyermekei számára. Eljött közénk, és olyan lett, mint közülünk bárki. 

Az ideális férfi és az ideális polgár 32,1-8

1. Igazságosan fog uralkodni a király és törvényesen fognak vezetni a vezérek.” Azt hiszem, hogy Ézsaiás mindenekelőtt Ezékiást tartotta szem előtt. Ő volt Juda királya, tehát neki kellett igazságosan uralkodni, miután feladta azt az elképzelését, hogy Egyiptommal szövetséget kössön. Ez a fejezet Ezékiás királyra utal, miután Isten megverte az asszír sereget Krisztus előtt 701-ben. Jeruzsálem megmenekült, Ezékiás belátta a hibáját, és ezután Istenre hagyatkozott. Ezékiás uralkodását, politikáját jóváhagyta Isten. Ezékiás volt a legnagyobb király Judában. 

Ez a fejezet azonban messze túlmutat Ezékiáson. Különböző messiási próféciákat ismerhetünk: 

  1. Vannak direkt, közvetlen messiási próféciák. Ezek olyan próféciák, amelyeknek nincs a próféták idejéből származó történelmi hátterük. Közvetlenül a jövőre irányulnak, és közvetlenül jelentenek ki valamit a jövőről. Ilyen prófécia pl. a 110. zsoltár. Semmit sem találunk az Ószövetségben, amely történelmileg erre a próféciára vonatkozna.
  2. Vannak indirekt, közvetett messiási próféciák. Ezekben a próféciákban találunk ide tartozó konkrét történelmi vonatkozást vagy helyzetet, azonban a próféta kijelentése előremutat a távoli jövőre. Ilyen prófécia pl. a 102. zsoltár. Itt a zsoltáríró beszél Jahvéról, aki el fog jönni a földre, és meg fog jelenni az embereknek. Nos, Jahve, az Atya soha nem fog megjelenni az embereknek. A Szentszellem sem fog nyilvánvaló módon megjelenni az embereknek. Egyedül Jahve, a Fiú fog megjelenni az embereknek. Egy Istenről van szó, három személyben. A szentháromság tana a keresztyénség egyik alapvető tanítása. Isten az emberekkel csak a Fiú személyén keresztül cselekszik. – Ha tehát már az Ószövetség megemlítette, hogy Jahve meg fog jelenni az embereknek, akkor ennek jelentését az ószövetség idején élt emberek nem érthették. Mi, miután Jézus eljött a földre, már tudjuk, hogy mit jelentett ez a prófécia.
  3. Vannak tipikus messiási próféciák. Ezek is indirekt, közvetett messiási próféciák, de annak speciális formái. Ezekben a próféciákban a próféta az eljövendő Jézus illusztrációjaként beszél saját magáról vagy valaki másról. Pl. Az Ószövetségben Dávid egy ilyen előképe Krisztusnak. Ő Juda királya volt és a mi Urunk is király lesz. Mózes is egy ilyen illusztrációja Jézusnak. Ő volt az, aki kivezette Izrael gyermekeit Egyiptomból, át a Vörös-tengeren, át a sivatagon, az ígéret földjére. Jézus is kivezet minket Egyiptomból, ahol foglyok voltunk, az Ő vére által, a kereszt által a sivatagba, ahol most vagyunk, és utána tovább a mennyei városba, az új Jeruzsálembe. Az Úr nagyobb, mint Mózes, de Mózes a Messiás egyik előképe. Ezek a példák mind az Úr Jézusra vonatkozó illusztrációk, előképek, tipusok.

Az Ézs 32-ben is található egy messiási prófécia. Ezékiás, a király áll előttünk. Ő igazságosan fog uralkodni. Azonban a prófécia nyelvezete, kifejezésformái, a szavak súlya túlmutatnak Ezékiáson. Bár Ezékiás igazságos uralkodó volt, nem úgy uralkodott, mint az itt leírt király. „1. Igazságosan fog uralkodni a király”. Tudjuk, hogy Ezékiás élete végén kudarcot vallott. Ő van az előtérben, azonban a háttérben ott áll a Messiás, aki az 1000 éves királyság alatt fog uralkodni. (A kereszt után a kegyelem korszaka következik, azután a nagy nyomorúság és végül az 1000 éves királyság.) 

1. Igazságosan fog uralkodni a király és törvényesen fognak vezetni a vezérek.” Még a vezérek, az Ő intézői is törvényesen fognak vezetni! Tudjuk, hogy amikor Jézus az 1000 éves királyságban uralkodni fog, a gyermekei, vagyis mi is vele együtt fogunk uralkodni. A 12 apostol pedig Izrael 12 törzsét fogja vezetni. 

Érdekes, hogy Ézsaiás egy szót sem szól Immánuelről vagy Isai törzséről. Sőt az Ő neveiről sem mond semmit, úgy, ahogy azt az Ézs 9,5-ben tette: „Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” Itt semmilyen névről nem olvashatunk. Miért? Mert itt egy „tipikus” messiási próféciával van dolgunk. 

Miért mondom ezt? Nem azért, hogy teletömjem a fejeteket mindenféle információval, hanem, hogy értelmesen tudjátok olvasni a Bibliátokat. Az itt a kérdés, hogyan értelmezzük az Ószövetséget? 

Az ideális férfi 

Ez egy általános leírása egy olyan embernek, aki nagy hatással van másokra. Erre az Úr Jézus a legjobb példa „2. Mindegyik olyan lesz, mint rejtekhely a szél ellen, és fedett hely zivatar idején, mint patak a száraz tájon, mint hatalmas kőszál árnyéka a kiszikkadt földön.”

Úgy gondolom, hogy ez az igevers azokra vonatkozik, akik ennek a királynak a kormányában lesznek benne. Ha megfigyelünk hétköznapi férfiakat, és megpróbáljuk rájuk alkalmazni ezt a szövegrészt, akkor felmerül a kérdés: Melyik férfiról lehet elmondani, hogy rejtekhely a szél ellen? Ki az, aki védelem lehet a viharban, vagy patak a száraz földön? Lehet, hogy vannak olyan barátaink, akikre számíthatunk, amikor nehézségek között vagyunk. De ők sem lehetnek olyanok, mint a patak a száraz tájon. A mi Urunkon kívül senki sem lehet olyan, mint a patak a száraz földön. Mindegyikünknek bűnös természete van. Ezért soha nem hagyatkozzunk emberekre. Még a gyülekezetben sem, még hívő testvérekre se, végső soron soha nem bízhatjuk rá magunkat emberekre. Ez csak csalódáshoz vezetne. – Mindnyájunknak szüksége van tanítókra a gyülekezetben. Isten adta őket számunkra. Azonban nem ők állnak az első helyen. Ott az Úr áll. „Az örökkévalóság kősziklája”. Vagy „Rock of Ages cleft for me, let me hide myself in thee”. (Ez egy nagyon ismert angol ének, melynek nincs Magyar fordítása). Ő az egyetlen kőszikla. 

Ebben a szövegrészben megtaláljuk a történelem filozófiáját. George Adam Smith mondta: „A nagy emberek a civilizáció alapjai. A nagy emberek olyanok, mint a kősziklák”. Egy Winston Churchill életéről szóló ismeretterjesztő könyvben olvasható egy gondolat az ő történelem-filozófiájáról. „Churchill történelemről vallott filozófiája egy erkölcsi világnézeten nyugodott. Azt állította, hogy mindent meg tudunk tanulni a történelemből, amit csak akarunk.” Írt egy könyvet, miután olvasott egy írást az 1. világháború politikusairól. Ebben azt mondta: „Micsoda gyalázat! Nyájas, tanult emberek, akik előtt a múlt történelme, mint egy nyitott könyv feküdt, mit kell tenni, mit kell kerülni, stb. Tisztán, hazafiasan, lojálisan megkísérelték a legjobbat tenni. De micsoda zűrzavart csináltak mindebből. Az emberiséget a születéstől a koporsóig a taníthatatlanság jellemzi.” 

Churchillnek igaza volt, de nem teljes mértékben. Az ember tehetetlen és romlott gyermekkorától haláláig. 

Azonban lesz egy ember, aki olyan lesz, „mint rejtekhely a szél ellen, és fedett hely zivatar idején, mint patak a száraz tájon, mint hatalmas kőszál árnyéka a kiszikkadt földön.” Eljön egy ember, aki meg fogja változtatni a történelem irányát. A kősziklák képesek rá, hogy megakadályozzák a föld erózióját. Az az ember, aki meg fog jelenni, meg fogja változtatni a történelem menetét. 

Amikor megjelent Ádám a világtörténelem színpadán, nem sokáig tartott, amíg az emberiség történelme elkezdett sodródni. Ekkor következett Ábrahám, és kissé megállította ezt a tendenciát. Történt egy új kezdet. Az Újszövetség korában létezett egy Pál nevű férfi; és a gyülekezet ma nem lenne az, ami, ha nem lett volna Pál. Annyira belesüppedtünk volna a törvényeskedésbe, hogy semmit sem értettünk volna a keresztyénség lényegéből. Pál mentette meg a gyülekezetet a törvényeskedéstől! Azután volt nekünk egy Lutherünk is. Ha ő nem lépett volna fel, akkor ma a római katolikus egyházban lennénk, és gyertyákat gyújtogatnánk. Luther szabadított meg minket a római katolikus egyház rendszerétől. – Azonban az Úr volt az az ember, aki megváltoztatta az emberiség történelmét! Ő az egyetlen nagy kőszikla a kiszikkadt földön. 

Mostani szövegrészünk ugyan Ezékiásról és az ő kormányzatáról beszél, azonban sokkal inkább a mi Urunkról és az ő eljövendő királyságának polgárairól szól: „mint patak a száraz tájon, mint hatalmas kőszál árnyéka a kiszikkadt földön.” Ez nem csupán egy ideál, hanem Isten egyik ígérete. Az egyetlen akadály a bűn. Ezt a különböző politikai rendszerek, képzések, filozófiák, a pszichiátria, sőt a vallás segítségével is megpróbálták kiküszöbölni. Ezek a dolgok segítettek valamicskét, de nagyon keveset. Egyedül csak az Úr Jézus tud megszabadítani a bűntől! A történelem minden nagy férfija elbukott. Az egyetlen, aki megállta a helyét, az Úr volt. Ő soha nem követett el bűnt, Ő Isten szent Fia. „Ő a hatalmas kőszál árnyéka a kiszikkadt földön és a patak a száraz tájon.” Patakok folynak, vizük friss, és itt patakokról van szó – többes számban. Az emberiség olyan, mint a száraz föld, mi megváltottak is olyanok vagyunk, mint a kiszikkadt föld. Micsoda nagyszerű kép! 

Nos, nézzük meg ennek az országnak az ideális polgárait! Milyenek lesznek a polgárok ebben a királyságban, ahol igazság fog uralkodni? „3. Nem lesznek homályosak a szemek, ha látni kell, figyelmesek lesznek a fülek, ha hallani kell.” Szellemi éberség, figyelmesség fog uralkodni! Milyen csodálatos, amikor egy gyülekezetben figyelmesség és éberség van a szellemi dolgok iránt. Ahol éhezik Isten Igéjét, ahol komolyan veszik azt, ahol a tagoknak az Úrral való kapcsolata csorbítatlan. 

A természeti ember nem tudja megérteni a szellemi dolgokat. A még újjá nem született ember számára a Biblia egy bezárt könyv. „A nem szellemi ember pedig nem fogadja el az Isten Szellemének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert csak szellemi módon lehet azokat megítélni” (1Kor 2,14). Vajon mindazok elfogadták már Jézus Krisztust megváltójukként, akik ott ülnek az istentiszteleteken? Nincs tanítód? A Szentszellem a te tanítód, és Ő eljön, és beköltözik annak szívébe, aki befogadja. Azonban nem elég az, hogy van egy tanárod. A hívő ember életében levő bűn megakadályozza a tanítót a tanításban. Lehet, hogy valakinek a Krisztusban való hite által élete van, ugyanakkor azonban megbénítja őt a bűn. A Biblia használja a „testi keresztyének” kifejezést. Csak a tejet fogadják be, a kemény eledelt pedig nem bírják elviselni. Egyesek talán azt mondják: „Károly, nehéz volt megérteni, amit mondtál, kemény eledel volt ez, elprédikáltál a fejünk felett”. Valóban előfordulhat az, hogy egy testvér elprédikál mások feje fölött. Ez a prédikátor hibája. Fel lehet tenni a csokoládés zacskót a legfelső polcra is, ahol senki sem éri el, ahelyett, hogy a legalsóra tennék, ahol mindenki számára elérhető. Azonban normális esetben az üzenet tiszta és érthető, és ha mi keresztyének nem tudjuk azt megérteni, akkor valamilyen akadály van az életünkben. Talán óemberünk ambíciói, talán ennek a világnak az élvezetei, vagy más bűnök akadályozzák Isten vezetését. – Ha valaki újjászületik, Szellemben jár, és az igazságra hagyatkozik, akkor éber és aktív lesz, mint egy egészséges gyermek. Ilyen ébernek és egészségesnek kell lennie a mi szellemi életünknek is. 

A természeti embernek újjá kell születnie. A testi keresztyénnek meg kell vallania bűneit, akkor Isten újra helyre fogja őt állítani. Növekedés által lesz valaki szellemi keresztyén. A szellemi ember minőségi változáson fog átmenni, megtapasztalásai lesznek és képes lesz befogadni a kemény eledelt is. 

Akkor lesz éber a szellemi dolgokban, ha helyes kapcsolatba kerül az Úrral. Ez nagyon fontos, mert a gyülekezet, ahogy hétről hétre hallja az Igét, nagyon könnyen hozzászokhat, és így az ember képtelen lesz ellenállni a test kívánságának, a szemek kívánságának és az élet kérkedésének, – János kifejezésével élve – bűnbe esik, ezzel megállítja Isten vezetését, és az üzenetet nem fogja tudni többé befogadni. Ezt gyakran megfigyelhetjük az egyének és a gyülekezet életében is. Újjászülettek, boldogok, aktívak, aztán megragadja őket a gonosz, és – talán jogosan – kritikusak lesznek valamivel szemben, és ez teret nyer bennük; elveszítik a kezdeti frissességüket, vitalitásukat és közömbösek lesznek a gyülekezettel és az Úrral szemben. Elhallgatják bizonyságtételüket, nem beszélnek az Úrról, senkit sem hívnak meg. Elveszítették a kapcsolatot az Úrral. 

Nagyon fontos, hogy éberek maradjunk, mert Isten országában „nem lesznek homályosak a szemek, ha látni kell, figyelmesek lesznek a fülek, ha hallani kell.”

4. A meggondolatlanok értelmesen gondolkoznak, a dadogó nyelvűek folyékonyan, világosan beszélnek.” Ebben az országban újra helyreállnak a polgárok és jó kapcsolat lesz köztük és az Úr között. 

Ebben az országban már nem lesz társadalmi élet. Ugyanis: „5. nem nevezik többé a bolondot nemesnek, és a gazembert sem mondják tisztességesnek.” Nem úgy van manapság, hogy a legnagyobb csalót a temetésén az egekig magasztalják? Vagy már életükben térdre esnek a médiák egy-egy bolond előtt, dicsőítve és ünnepelve őket, nekik adva az újságok szalagcímeit. Ma a jót rossznak és a rosszat jónak mondják. Nézzünk csak meg egy reklámot: Öltönyös férfi látható szabadtéri tűz előtt, egy üveg whiskyvel a kezében, a háttérben egy golfpálya vagy egy ló látható, a kép alatt pedig egy rangos ember neve szerepel. Isten országában mindenkit saját nevén neveznek majd. 

„6. Mert a bolond csak bolondot beszél, szívében álnokságot forral, elvetemülten jár el. Tévelygést hirdet az ÚRról, éhezni hagyja az éhes embert, megfosztja italától a szomjazót. 7. A gazembernek gonoszak az eszközei, és galádságot tervez: hazug beszéddel megrontja az alázatosokat, még ha a szegénynek igaza van is. 8. De a nemes lelkű nemesen gondolkozik, és kitart a nemes dolgok mellett.” Az ezeréves királyságban is lesznek bűnösök ezen a földön, és akik megszületnek majd, bűnben fognak születni. De az igazságosság Szelleme fog uralkodni, amit meg lehet majd ismerni. Akkor majd a jót jónak és a gonoszat gonosznak fogják mondani. Nem a 21. század etikája lesz a jellemző. Nem olyan erkölcsünk lesz, ami gyakran jellemző a gyülekezeteinkben a magyarázatokból fakadóan, amelyet nem lehet szelleminek nevezni. Nem lesz szituáció-etika. Mi a szituáció-etika? Az a gondolkodásmód, amikor az etika és az erkölcsi döntések nem a Biblia alapján születnek, nem az alapján, amit már a vasárnapi iskolában is megtanultunk, hanem az alapján, hogy amit teszünk, azt a felebarátunk iránti szeretetből tesszük. Mindaz helyes, ami szeretetből fakad, és mindaz rossz, ami nem szeretetből fakad. Mindent a szeretethez viszonyítva mérnek, nem pedig Isten Igéjéhez viszonyítva. A helyzet dönti el, hogy mi helyes és mi helytelen. Lehet, hogy ugyanaz a dolog egy helyzetben helyes, egy másik helyzetben pedig helytelen. A szituáció-etika szószólói legtöbbször nem alkalmazzák a 10 parancsolatot. A parancsolatok igazságossága Isten igazságossága. Nem lehet megszegni a törvényeket (a Sabbat-törvény kivételével) és ugyanakkor közösségben lenni Istennel. – Bizonyos helyzetekben helyes a házasságtörés vagy a homoszexualitás, más helyzetekben helytelen. Isten országában nem lesz ilyen. Ma a legnagyobb gazemberséget is meg lehet racionálisan magyarázni. Isten országában minden nyilvánvaló lesz. Most Isten Igéje vezet bennünket. A Szentírás mondja meg nekünk, hogy mi helyes és mi helytelen. 

A próféta itt mond valamit az asszonyokról. Nem akarok ezzel sokat foglalkozni. Nem nagyon értem a nőket, és gyakran meglepődök a reakcióikon és érveiken. De mit mond róluk a próféta? 

Azt mondja, hogy az asszonyok gyakran hamis biztonsággal, hamis optimizmussal nézik a dolgokat, és ezért nemtörődömmé válnak más emberek szükségeivel, nehézségeivel szemben, és nem gondolják, hogy nekik kellene segítséget nyújtaniuk. 

„9. Ti könnyelmű asszonyok, halljátok meg szavam! Ti elbizakodott leányok, figyeljetek beszédemre! 10. Alig egy év múlva reszkettek, ti elbizakodottak, mert nem lesz többé szüret, nem lesz gyümölcsszedés! 11. Borzadjatok, ti könnyelműek, reszkessetek, ti elbizakodottak! Vetkőzzetek meztelenre, csak ágyékkötőt öltsetek!” Ezeknek az asszonyoknak a biztonsága egy hamis biztonság. A „könnyelműek” szót a Károli fordítás „gondtalannak” írja. A jeruzsálemi asszonyoknak tehát hamis biztonságuk volt saját magukban, és az ő helyzetükben és mások szükségleteivel nem törődtek. Isten szemében ez a magatartás undorító. 

Ugyanezt meg lehet figyelni egy vitában. Minden politikai pártnak erős érvei vannak, és nagyon gyakran, amikor erősnek érzik magukat, a Sátán meglepi őket. Gyakran éppen akkor bukik el az ember, amikor erősnek érzi magát. Az emberek könnyen válnak büszkévé, kérkedővé és önhitté. 

A nőkre a bizalom és a függőség jellemző. Erősségük a bizalom és az egyenesség. Éppen ez az, ami veszélyes is rájuk nézve. Nagyon érdekes, hogy az a szó, ami itt „gondtalan”-nak lett fordítva, a 17. és a 18. versben teljesen más összefüggésben szerepel. „17. Az igazság békét teremt, és az igazság a békét és a biztonságot szolgálja örökké.” Az itt szereplő „biztonság” szó ugyanaz, mint a 9. versben szereplő „gondtalan” szó. Ez a biztonságérzet olyan erős, hogy végül gondtalansághoz vezet. A héber „batach” szó „bizalmat” jelent. Ézs 26,3: „Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik (batach).” Ha valaki – ebben az esetben az asszonyok – túlságosan a bízik a biztonságában, akkor önhitté válik. Ez volt a probléma a judabeli asszonyokkal. 

A 9. versben szereplő „gondtalan” szó a 18. versben már úgy van fordítva, hogy „békesség”, „biztonság” és „nyugalom”. „18. Békés hajlékban lakik majd népem, biztonságos lakóhelyeken, gondtalan nyugalomban.” (újfordítás) 

Vagy: „Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban.” (Károli fordítás) Lehet annyira gondtalan az ember, hogy az bűnné válik. Gondtalan, másokkal szemben nemtörődöm. Saját magán kívül semmivel és senkivel nem törődik. 

Az önbizalom és a magabiztosság ma bűnhöz vezethet? „Nem törődöm semmivel, azt teszek, amit akarok”. Azt hiszem, manapság ez legkevésbé az asszonyokra vonatkozik. Azonban igenis lehetséges a mi bővölködő, jóléti társadalmunkban, hogy a gondtalanság bűnét követjük el. Csodálatos látni azt, amikor a gyülekezetben az asszonyok másokért buzgólkodnak. Nagyszerű dolog számomra, amikor valaki küld nekem egy e-mailt, és azt írja: „Ha senki nem akarja elvállalni ezt a szolgálatot, akkor én készen állok rá, hogy elvállaljam.” Ó, milyen nagy szükségünk lenne rá, hogy valaki a különböző korú fiatalokkal foglalkozna, időt szánna rá, hogy programot tervezzen velük, amelyre hitetlen fiatalokat is meg lehetne hívni! Ezen múlik egy gyülekezet túlélése. Olyan sok kis szolgálat van, amelyeket el kell végezni, gyakran csendben, feltűnés nélkül: betegeket és időseket látogatni, a gyászolókat vigasztalni, esetleg valakit elkísérni az orvoshoz vagy elvinni a gyülekezetbe. Számtalan lehetőség van rá, hogy ne legyünk gondtalanok, hanem szolgáljunk másoknak. 

A fejezet végén, a 12-15. versekben a próféta a Jeruzsálemet érő katasztrófáról ír: „12.

Mellet verve gyászoljátok a gyönyörű mezőket, a termő szőlőtőkét, népem termőföldjét, 13. melyet tövis és gaz ver föl, és a vigadozó város sok vidám házát! 14. Mert elhagyott lesz a kastély, elnémul a város lármája, a várhegy és a bástya barlang lesz mindörökre, ahol vadszamarak viháncolnak és nyájak legelésznek. 15. Végül kiárad ránk a szellem a magasból. Akkor majd a puszta kertté válik, a kert pedig erdőnek látszik.” Ezeknek az eseményeknek az időpontja nincs megadva, valamikor a jövőben fognak megtörténni, az utolsó napokban. Szó esik itt a Szellem kiárasztásáról, amely a messiási királyság előtt fog kiáradni. Amikor Krisztus meghalt a kereszten, megkapta a Szellemet a magasból, és kiárasztotta pünkösdkör mindazokra, akik hittek benne. Amikor aztán majd az egész nemzet hinni fog, el fog jönni rájuk a kiárasztott Szentszellem áldása. Anyagi és erkölcsi áldásokat fognak kapni. „16. A pusztában is jog lakik, a kertben igazság honol. 17. Az igazság békét teremt, és az igazság a békét és a biztonságot szolgálja örökké. 18, Békés hajlékban lakik majd népem, biztonságos lakóhelyeken, gondtalan nyugalomban. 19. De jégeső hull, és ledől az erdő, a város pedig elsüllyed a mélyben. 20. Boldogok vagytok, akik mindenütt víz mellett vethettek, és szabadjára engedhetitek az ökröt és a szamarat.” 

Egyetlen gondolattal szeretném befejezni, a következő szövegrészből: „… Az igazság békét teremt…” Ez a következőt jelenti: Jézus Krisztus meghalt a kereszten az emberekért, és magára vette a mi bűneinkért járó büntetést. Ez kielégítette Isten igazságérzetét, és mindazoknak továbbadja ezt a békét, akik hisznek benne. Ezért hit által mindenki igaznak nyilváníttatik, s így békét kötött Istennel. Istennel való kapcsolatunk a hit által törvényes. Mi az Ő gyermekei vagyunk, és megkaphatjuk a Szentszellemet. 

„Az igazság békét teremt”, az utolsó napokban Izrael népe számára is. 

Leave a comment