28. A megváltottak és a gonoszok békessége. Ézsaiás 48.

A témát ma így lehetne nevezni: „Létezik egy jövőbelátó prófécia?”. A keresztény élet nagy kijelentéseinek egyike az, hogy egy jövőbelátó próféciát birtokolnak. – Vissza kellene lapoznunk az Ézsaiás 41-hez és néhány verset elolvasni, amelyekkel már foglalkoztunk. Az Ézsaiás 41,22-23-ban a próféta kijelenti, hogy Isten, akit Ő képvisel, meg tudja mondani a jövőt.Ézsaiás 41, 22: Adják elő, és mondják meg nekünk, hogy mi fog történni. Mondják meg, mi volt régen, hadd szívleljük meg; vagy tudassák velünk, mi következik, hadd tudjuk meg a jövendőt! Mondjátok meg, mi lesz ezután, hadd tudjuk meg, istenek vagytok-e? Tegyetek akár jót, akár rosszat, hadd lássuk azokat csodálkozva!

Ézsaiás Istene tehát előre meg tudja mondani a jövőt. Ez egy fontos állítás, amely nem csak az Ószövetségben található, hanem amit maga Jézus is állít. Jézus előre meg tudta mondani az ő halálát, sírba tételét és feltámadását. Ezt az apostolok is tudták és az Újszövetség írásaiban találunk próféciákat, amelyek a jövőre vonatkoznak. – Ami különösen fontos, hogy egyetlen prófécia sem volt hamis, sem az Ó-, sem az Újszövetségben. 100 %-ban igazak voltak. Nem olyanok voltak, mint a meteorológusok időjárás-előrejelzése, amelyek mindig csak 90-95 %-ban stimmelnek. 

Az Ószövetségben kb. 300 prófécia létezik, ami az Úr Jézusra vonatkozik, amelyek mind pontosan beteljesedtek. A próféciák száma lényegtelen, de ha az ember az Újszövetséget olvassa, figyelnie kell a mondatra:„Hogy beteljesedjen”. Létezik sok olyan prófécia, ahol nincs külön megemlítve, hogy „beteljesedett”. Mindegyik azt jelenti ki, hogy Jézus Krisztus a Messiás, akiről az Ószövetség beszél. Vannak próféciák, amelyek pontosak és megbízhatóak. Justin, mártír, az első keresztény hitvédő mondta: Ha az ember valamit messze előre meg tud mondani, mielőtt az megtörténik, és az később megvalósul, akkor az Isten munkája. A bibliai próféták és próféciák mindig 100 %-ban igazak. 

Keressünk ki néhány helyet az Ószövetségben és meg fogjuk látni, hogy ezeknek közük van az Ézsaiás 48-hoz. 

Deut (5.Móz) 18,20-22: Ha pedig egy próféta elbizakodottan olyan igét mond az én nevemben, amelyet nem parancsoltam neki, vagy ha más istenek nevében szól, az a próféta haljon meg! 21 De gondolhatnád magadban: Miről ismerjük meg, hogy nem az ÚR mondott egy igét? 22 Ha egy próféta az ÚR nevében mond egy igét, de az nem történik meg, nem teljesedik be: azt az igét nem az ÚR mondotta, hanem a próféta mondta elbizakodottságában; ne félj tőle!

Ha valamit megjövendölnek és nem következik be, akkor az nem Istentől van. Egy prófécia valódisága egy gyakorlati vizsgálatnak, meg kell felelnie. 

Deut 13, 2-4-et: Ha próféta vagy álomlátó támad közötted és jelet vagy csodát ad tudtodra, és 3 bekövetkezik az a jel vagy csoda, amelyről beszélt neked, és azt mondta, hogy kövessünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél, 4 akkor se hallgass annak a prófétának a beszédére, vagy arra az álomlátóra, mert csak próbára tesz benneteket Istenetek, az ÚR, hogy megtudja, valóban teljes szívvel és lélekkel szeretitek-e Isteneteket, az URat.

Ez egy figyelemreméltó elv, ami minket kell, hogy vezessen, ha a próféciákkal foglalkozunk: a jóslások, álmok, látomások összhangban vannak-e Isten szavával? Az igazságnak, ill. a valóságnak megfelelnek-e, mert a valóságnak mindig elsőbbsége van a csodával szemben. Látni fogjuk, hogy Isten gyakran hamis prófétákon keresztül enged meg csodákat. Az igazság a csoda felett áll. Az igazság Isten szava. Ha én nektek valakit Isten embereként mutatnék be és tenne néhány csodát és azután azt mondaná: „Jézus Krisztus nem Isten Fia”, mit tennétek vagy mondanátok? Ez az ember nem Istentől jött, akkor is, ha csodákat tud tenni. Ha valaki csodát tesz, de tagadja az igazságot, az nem Istentől való. Szavai elárulták őt, mint egy hamis prófétát. Ez a nyelveken szólásra is vonatkozik. Engem nem zavar, ha valaki azt állítja, hogy nyelveken szól. Ha az nem felel meg az Írás tanításának – és úgy gondolom, ez így van -, akkor az igazságnak elsőbbsége van a csodával szemben. A halandzsa egyébként nem nyelveken szólás. Ha valaki azt állítja, hogy ő egy dél-amerikai indiántörzs nyelvét beszéli, amit soha nem tanult, elhiszem neki. Ha ő ugyanakkor nem az igazságot szólja, akkor az az ember hazug. 

Az Ézsaiás 48-ban Isten a prófétákon keresztül mutatkozik be, mint olyasvalaki, aki a jövőt előre meg tudja mondani. Azt állítja, hogy ő képes a jövőt előre megmondani. Az Ézsaiás 48-ban Istennek egy figyelmeztetéséről olvasunk, mely Jákób babiloni fogságban lévő engedetlen gyermekeihez szólt. Halljátok meg Isten próféciáját: Babilon meg fog semmisülni. Cirusle fogja győzni Babilont és Izráel maradéka vissza térhet a földjére. Jehova az igaz Isten és engedelmeskedni kell neki. Ez ennek a résznek az üzenete. 

Ézsaiás Izráel helyzetét 150 évre előre megjövendöli, hogy mikor lesznek fogságban. A népnek csak egy része engedelmes Istennek és azt mondja nekik, hogy Cirus, Perzsia királya jön és elfoglalja Babilont, parancsot adnak, miszerint a fogvatartottak visszatérhetnek földjükre. A 48. fejezetben Izráelt a szabadulás ígéretére emlékezteti. Isten a maradékhoz szól és engedelmességre inti őket, hangsúlyozza felszólítását, amelyben saját személyére hivatkozik. 

1.Halljátok meg ezt, Jákób háza, akiket Izráelről neveztek el, és akik Júdától származtok(elsősorban Júda foglyaihoz szól, mert Júda a Messiás törzse. Ézsaiás is Jeruzsálem egyik prófétája volt) akik az ÚR nevére esküsztök, és Izráel Istenét emlegetitek, de nem híven és nem igazán! 2. A szent városról nevezik magukat, és Izráel Istenére támaszkodnak, akinek Seregek URa a neve. 

Tehát így nevezik magukat, azonban ez nem így van a valóságban. Hitvallásuk nem felel meg annak, ahogy viselkednek. Jeruzsálem városát szentnek nevezték. A Makabeusok korából találtak érméket, amelyeken ez állt: „Szent Jeruzsálem”. A Szent városban való polgárjogukra hivatkoztak. „A seregek Ura a mi Istenünk”, mondták, de ez nem felelt meg a valóságnak. 

Hogy van ez a mi gyülekezetünkkel? Azt mondjuk, hogy bibliahűek vagyunk, az igét valósággal hirdetjük, a tanítás, amennyire csak lehet helyes, de mögötte áll az életünk? Növekszünk a hitben? Látható lesz hitünk az életünkben az emberek előtt? Megkérdezik tőlünk, miért vagy más, mint a többi ember? Bajban vagyunk, ha amit vallunk, nem felel meg annak, ahogyan viselkedünk! – Jézus Krisztus meghalt értünk és imádjuk mint Isten Fiát és Ő ezért elvárja tőlünk azt, hogy mi neki igazságban és valóságban szolgáljunk. Isten szentsége kötelez minket! Ha az emberek megállapítják, hogy a viselkedésünk nem felel meg a hitvallásunknak, akkor visszataszítólesz életünk. 

Isten a saját jövendöléseire hivatkozik: 3 A korábbiakat már régen kijelentettemIsten arról az ígéretről beszél, hogy Izráel gyerekeit kivezeti Egyiptomból, mint ahogy ez meg is történt. Az én számból jöttek ki, én hirdettem azokat; hirtelen véghezvittem, bekövetkeztek. Nem csak 95%, hanem 100%. 4 Tudom, hogy makacs vagy, vasból vannak nyakadban az inak, a homlokod pedig érc.Néztünk tükörbe, szemléltük már magunkat? Nem mindannyian makacsok és önfejüek vagyunk? Nem megyünk gyakran fejjel a falnak? – 5 Ezért jelentettem ki neked már régen, mielőtt bekövetkezett, már hirdettem, hogy ne mondhasd: Bálványom tette ezt, bálványszobrom parancsára történt.

Isten azt mondja: Ezt előre hirdettem neked és ha nem tettem volna meg, azt mondhattátok volna, hogy a bálványisteneitek Egyiptomból vezettek ki titeket az Ígéret Földjére. – Ha valaki ma Istenre hagyatkozik, és imáira választ kap és egy más valaki azt mondja: Ez normális, ezt elvárhatta az ember, akkor ez a bölcselkedés kezdete.”A bálványok tették ezt, nem Isten.” 

Isten most a jövőre utal: 6 Hallottad és láthattad mindezt, tanúskodhatsz is róla. Mostantól fogva új dolgokat hirdetek neked, rejtett dolgokat, melyekről még nem tudsz. 

Az újdonság az, hogy Círus jönni fog és a perzsák beveszik Babilont. – Igen, Ézsaiás ezt 150 évre előre megmondta. Ez először Kr. e. 539-ben teljesedett be. 

Most teremtem őket, nem pedig régen, ezelőtt nem hallottatok róluk; nem mondhatod, hogy tudtál róluk. 8.Nem hallottad, nem is tudtad, sohasem volt nyitva a füled. Tudtam én, hogy milyen hűtlen vagy, születésed óta hitszegőnek hívnak. Mondok nektek dolgokat, hogy tudjátok, milyen Isten vagyok én. Itt a fogságból való szabadulásról beszél. 

9 Csak nevemért tűrtem ilyen sokáig, dicsőségemért fékeztem magam, és nem pusztítottalak el. 10 De megolvasztottalak, de nem mint az ezüstöt, megpróbáltalak a nyomorúság kohójában. 11 Önmagamért, önmagamért cselekszem, hogy engedhetném, hogy gyalázzanak? Nem adom másnak dicsőségemet!

Mit mond nekünk a 9. vers? Isten haragja a fogságból való visszatérés után nem szűnt meg, de mérséklődött. Isten tűrtőzteti magát. A tisztulás nem olyan magas hőmérsékleten következik be, mint ahogy az ezüstöt olvasztják. – Az ezüst tisztításához magasabb hőmérsékletre van szükség, mint az aranyhoz. – dicsőségemért fékeztem magam, és nem pusztítottalak el. 10 De megolvasztottalak, de nem mint az ezüstöt, megpróbáltalak a nyomorúság kohójában.

Figyelmeztettelek titeket, de nem úgy, mint ahogy az emberek az ezüstöt tisztítják. Ha megsemmisítettelek volna titeket, mit mondanának a pogányok? Azt mondanák: A ti Istenetek tette ezt. Isten dicsőségét a babiloni bálványok elrabolták volna. Ezért mondja Isten: Nem adom másnak dicsőségemet!

Mi a praktikus nézőpont? Isten azt mondja: meg kell fenyítenie a népét, nevelnie kell minket is. A fenyítés nem kellemes, de boldogok lehetünk, hogy Isten minket fenyít, tisztít. Nem szörnyű, ha az embernek van édesapja és soha nem szab korlátokat neki? Tekintélyellenesen nevel? Jól emlékszem arra, amikor a szüleim egy koncertről jöttek haza, én még nem voltam az ágyban és nagymamám könnyek között mondta el nekik, hogy nem volt képes engem ágyba tenni. Néhány napig csak fél fenékkel tudtam ülni a széken. Mi lesz azokból a gyerekekből, akiket nem fegyelmeznek? Egy apa, aki nem nevel, az egy szeretet nélküli apa. A mi mennyei Atyánk azonban szeret minket. – Luther mondta: A könyvtáramban a három legjobb könyv közül az egyik a „Szenvedés”. 

Spurgeon prédikált egyszer erről a 10. versről. Beszélt egy asszonyról, aki haldoklott. Egy barátnője megkérdezte: „Élni szeretnél inkább vagy meghalni?” Az asszony válasza ez volt: „Legyen meg az Úr akarata.” – A barátnő megkérdezte: „De ha választhatnál, mit választanál?” A válasz így hangzott: „Ha a választást rám hagyná, megkérném, hogy az Ő akarata teljesüljön.” Ha Isten nevel, a mennyei Atya pontosan tudja, hogy mit tudsz elhordozni. 

Isten általában három okból fenyít: 

  1. Megtorlásként.Pl. Dávidot megfenyítette Betsebával elkövetett bűne miatt: a kard soha nem hagyja el házadat. Ez büntetés, megtorlás volt.
  2. Megelőzően. Pl. Pálnál, akinek tüske volt a testében, hogy ne legyen beképzelt. Probléma volt a szemeivel. Nem volt egy szép ember, inkább taszító volt. Háromszor kérte Istent, hogy szabadítsa meg ettől a tüskétől. Háromszor ezt kapta: „Nem, Pál.”. Meg kellett tanulnia, hogy Isten hatalma a gyengeségben tud csak megmutatkozni.
  3. Nevelően. Aszáf sok mindent nem értett a környezetében, szellemi harca volt, míg a szentélybe belépett és ott Isten megmutatta neki, mi játszódik a kulisszák mögött. (Zsolt. 73.) Jób fekélyein keresztül és családjának elvesztése által tanult addig, amíg Istent meglátta és elmondhatta: Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. (Jób 42,5-6) Megtapasztalta az életben, ki volt ő valójában Isten szemében. Írt egy könyvet erről, a mi áldásunkra. Jónás is leírja tapasztalatait, hogyan nevelte Isten. Luther mondta: Kisértéseim voltak az én mestereim a teológián. Az ember járhat Bibliaiskolába, tanulhat teológiát, megszerezhet egy diplomát, és mégis kezdő marad a keresztény életprakszisban. Nagy különbség a Bibliát ismerni és a Biblia igazságát az életben ismerni. De bibliaismeret nélkül nem ismeri meg az ember Isten útjait és nem tud növekedni a hitben sem. Próbák, szenvedés, kísértések Istenhez visznek közel, hogy tanítson minket.

megolvasztottalak, de nem mint az ezüstöt.Isten azt mondja: „ellenőrzöm a hőmérsékletet az olvasztó tégely alatt. Úgy tartom a hőmérsékletet, hogy a fém a tisztátalanságoktól meg legyen tisztítva.” Ezt tette Isten Izráellel és teszi mind máig. 

Amikor a Zsidókhoz írt levelet magyaráztam, beszéltem egy lányról, aki a látását fokozatosan elvesztette. Meglátogatta őt egy testvér, akinek a lány azt mondta: „Testvér, hiszem, hogy Isten veszi el a szemem világát.” A testvér így válaszolt: „Jessy, hagyd, hogy elvegye, ajándékozd oda neki.” A lány azt kérdezte: „Mit ért ez alatt?” Ezt felelte: „Mondd Istennek, ha ez a Te akaratod, hogy megvakuljak, akkor adj nekem kegyelmet, hogy neked tudjam adni a látásomat. 

A 12-16. versekben Isten könyörög Izráelnek, hogy higgyenek benne. 

12 Hallgass rám, Jákób! Izráel, akit elhívtam! Hallgass rám, bízz bennem, mert te az én kiválasztottam vagy. Ha valakinek a hit által menetele van Istenhez, Krisztussal egyesült és Isten családjához tartozik, akkor az az ember elhívott. A hit által vagyunk elhívva egy szolgálatra. Izráel Ábrahámban hivatott el egy csodálatosabb jövőre. 

12. Én vagyok az első, az utolsó is én vagyok! Hiszen az én kezem vetette meg a föld alapját, az én jobbom feszítette ki az eget. Ha szólítom őket, mind előállnak. Gyűljetek össze mind, és hallgassatok ide! Ki mondta meg közületek azt, hogy akit az ÚR szeret, az hajtja végre akaratát Babilóniában és a káldeu-sok ivadékai közt?! Én, én mondtam meg, el is hívtam őt, vezettem, hogy sikerrel járjon útján. Jöjjetek ide hozzám, halljátok meg ezt! Régen sem beszéltem rejté-lyesen, amióta ez történik, jelen vagyok. Most pedig az én Uram, az ÚR elküldött engem és szellemét.

Ez az első ok a hithez: Ő a mindentudó, mindenható, szuverén Isten. Szuverén az időben: Ő az Első és az Utolsó. Ez az Ószövetség egyik alapvető kijelentése. Ez a próféták hitvallása. Én vagyok az Első és az Utolsó is, az Isten, aki szövetséget kötött veletek. Az apostoli hitvallás az Újszövetségben van. Mert Ő az, azért bíznunk kell benne! – Amikor a 41, 43, 44. részeket tanulmányoztuk, azt kérdeztük, ki az az „Én vagyok”? Kire vonatkozik ez? – Ez a mi Urunk Jézus Krisztus. Ez az Újszövetségben, a Jelenések könyvében igazolódik be: Én vagyok az Alfa és az Omega.Ő vezette ki a népet Egypitomból, át a pusztán, a Jordánon az Ígéret Földjére. Ezért van tele a János evangéliuma „ÉN VAGYOK”- kal. Emlékeztetni akar, hogy Ő a szuverén ÚR. Szuverén időben és térben: hiszen kezem veté a föld alapját, és jobbom terjeszté ki az egeket. Ő szuverén a történelemben is. 

Ez a második indok a hithez. Kinyilvánította akaratát. Szavai nem olyanok, mint a delphoi jósda, amit az ember így vagy úgy értelmezhet. Isten azt mondja: Círus jönni fog és Babilont beveszi. – Egy ilyen Istenben bízhat az ember. 

Mi áll a 16. vers végén? És most az Úr Isten engem küldött, és az ő szellemét.Ez a hit harmadik oka. Ki az az „engem”? – Ő az „én vagyok”, aki azt mondta, „Én vagyok az Első és az Utolsó”. Nem a Szentháromságot tartalmazza ez a mondat? Az Úr, a „Küldött” és a „Szellem”. 

Vessünk egy rövid pillantást az Ézsaiás 49,1-re:Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, távoli nemzetek! Már anyám méhében elhívott engem az ÚR, születésemtől fogva emlékezetben tartja nevem.Ezek a nagy fejezetek az Úr szolgájáról, akit az Újszövetségben Jézus Krisztussal azonosítanak. – Itt tehát egy Ószövetségi igehelyünk van, amelyben Isten három személyét találjuk. Van tehát egy Úristen, egy másik, aki magát „én vagyok”- nak nevezi magát, aki az Alkotó, és Istennek van egy Szelleme, akit elküld. Neki tehát egy személynek kell lennie. A zsidóknak problémájuk van a Szentháromsággal. A vallásos zsidó ember naponta többször elmondja az imát: Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi Istenünk, egyedül az ÚR! (Deut 6,4) (Sch’ma Jisroel elohim adonai elochim echod.) A zsidó azt mondja: a keresztényeknek érdekes számtanjuk van. 1+1+1 az nem 1! – Hogy állhat egy egyedüli Isten három isteni személyből? Nos, az Izráelita napi imájában ezt mondja: Jehova, a mi Istenünk Jehova, egy egység. „Adonai elohenu adonai echod”. 

A héber nyelvben két szó van az „egy”-re. Az egyik „ehod”, a másik „jahid”. „Jahid” egy abszolút egység. A másik, „echod” egy összetett egység. Ezt a szót akkor használják, amikor házasságkötésről van szó és azt olvassuk, „és lesznek ketten egy testté”. Ez nem egy abszolút, hanem egy összetett egység. Kettő, ami kettő marad, de egyesülnek a házasságban. „Jahid” akkor használatos, amikor Isten azt mondja Ábrahámnak: Vedd a te fiadat, az egyetlenedet, … Izsákot, … „Jahid”-ot sohasem alkalmazzák az Ószövetségben Istenre. Másképp mondva, Izráel nagy hitvallása: Jehova, a mi Istenünk Jehova, (ehod) az Istenség. Egy összetett egység. A részleteket megtudja az ember a Szentírásból, ahogy kibontakozik Isten kinyilatkoztatása. 

Az Ézsaiás könyvének ezen igerészében egy előérzet, egy sejtelem van, amely később az Újszövetségben mint Atya, Fiú és Szent Szellem bontakozik ki. Hiszünk Isten szentháromságában. A zsidók úgyszintén, csak nincsenek ennek tudatában. 

Most az engedelmesség iránti szeretetteljes kérésről olvasunk. Először Isten kiált, hogy meghallják. Most arra kéri őket, hogy engedelmeskedjenek: 17 Ezt mondja az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje: Én, az ÚR, vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Bárcsak figyeltél volna parancsaimra! Akkor folyamként áradna rád a békesség,… A fejezet hátra lévő részét nem olvasom, de a fejezet a 22. verssel zárul: Nincs békességük a bűnösöknek! – mondja az ÚR.– Ez az izráelitákra vonatkozik, akik nem engedelmeskedtek. Van ma Izráelnek békessége? Mindenáron békét szeretnének, azonban addig nem kapják meg, amíg azt nem mondják: Jesua Ha’Masia, Jézus, a Messiás. 

Az engedelmesség az öröm titka egy keresztény ember életében. Bárcsak figyeltél volna parancsaimra! Akkor folyamként áradna rád a békesség, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság.

Íme egy kis történet: Volt egy porosz ember, akinek egyik fiát Konrádnak hívták. A fiút porosz módszer szerint engedelmességre nevelték. Egy nap az apa és fia a vasúti sínek mellett mentek és egy kanyarban hallani lehetett a közeledő vonat hangját. Az apa figyelte a fiát, aki a sínek között játszott. Csak annyi ideje volt, hogy kiáltson: Konrád, feküdj le! És Konrád levetette magát a földre és a vonat áthajtott felette. – Az igehirdető, aki a történetet elmondta, azt mondta, hogy nincs jobb illusztráció a parancsolatra, „Tiszteld apádat és anyádat,hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked!” Ez az első parancsolat melyhez ígéret fűződik. 

A szellemi életben az engedelmesség a legtermészetesebb reakció Isten kinyilatkoztatására. Hatalmas Istenünk van, aki szól. Ha azt mondja „Feküdj le!” meg kell pihennünk. Ha Istennek megadjuk a tiszteletet, azáltal, hogy engedelmesek vagyunk, felfedezzük, hogy abban található meg a boldogság és az öröm.

Leave a comment