33. A kiválasztott nép dicsősége. Ézs 54,1-17

Az Ézsaiás 54 egy felemelő és éltető érzést akart továbbítani egy olyan nép számára, amelynek emberektől és Istentől egyaránt nehéz próbákat kellett kiállnia. Hitler azt mondta: „Meg vagyok győződve, hogy a mindenható teremtő eszköze vagyok, és az Úr harcát vívom a zsidóság kiirtására.” – IV. Pál pápa (1555) azt mondta: „Elrendelem, hogy minden egyházkerületet, városokat és falukat a zsidóknak el kell hagyniuk 3 hónapon belül. Ez legyen mindenütt kihirdetve.” – Mit mondott Luther? A következőt: „A zsidók és pápisták mind istentelen teremtések. Olyanok, mint két harisnya egy fonálból.” – Nem csoda, hogy Israel Zangwil azt írja: „A zsidók egy megfélemlített nép. A 19. évszázad keresztyén szeretete idegroncsokká tette őket.” A 20. században pedig a következőt hallhattuk Nasszer szájából: „Egyiptom és Szíria boldog lesz, ha találkozni fog ennek az alattomos bandának a romjai fölött. Döntő csatára készülünk az izraeli bacilus kiirtására. A megfelelő pillanatban háborút fogunk indítani ellene. Célunk egy összefüggő arab térség létrehozása, amelyben Izrael számára nincs hely. Az arabok célja Izrael elpusztítása. Meg akarjuk semmisíteni Izraelt. Az arabok harcolni akarnak, és ehhez megvárják a kedvező pillanatot. Amikor készen fogunk állni, akkor totális háborút indítunk majd, és a célunk Izrael megsemmisítése lesz. Már Izrael puszta létezése agresszió.” Ezt 1967 előtt mondta. A hatnapos háború után pedig azt mondta Nasszer: „Nem kötünk békét Izraellel, soha nem ismerjük el Izraelt, nem tárgyalunk velük. A háborúnak nincs vége, még csak most kezdődött el. Ha eljön az ideje, lecsapunk rájuk. Az arab népek a hadiösvényen vannak, és mi vissza akarjuk szorítani Izraelt, végül pedig megsemmisíteni. A Fatah fontos feladata, hogy az ellenség erejét megtörje, és így az elvérezzen. Az UAR (1958 és 1961 között Egyiptom és Szíria uniót alkotott, Egyesült Arab Köztársaság – UAR – néven) értékeli a palesztin szervezet álláspontját és visszautasítja a Biztonsági Tanács 1967. novemberi határozatát. Ez a határozat az agresszió következményeit akarja megszüntetni, és így Izrael teljes visszavonulását kellene elérnie. Azonban nem alkalmas arra, hogy Palesztina sorsát meghatározza. Az UAR minden eszközét ennek a szervezetnek a rendelkezésére bocsátja. A hatnapos háború tény. Egy vereség volt, de a háborúnak még nincs vége.”Hogy érezzég magukat azok az izraeliták, akik Erec-Izraelben (Izrael államban, Nagy-Izraelben) élnek? Fel kellett lapozniuk az Ézsaiás 54-et, és elolvasni, ami ott áll: 

54,1: „Ujjongj, meddő, aki nem szültél, vígan ujjongj! Örvendj, aki nem vajúdtál, mert több fia lesz az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak! – mondja az ÚR. 2. Széles helyet keress sátradnak, feszítsd ki sátorponyváidat teljes szélességükben! Húzd meg köteleidet, erősen verd le cövekeidet! 3. Mert jobbra is, balra is terjeszkedni fogsz, utódaid a népek örökébe lépnek, és elpusztított városokat telepítenek be. 4. Ne félj, mert nem vallasz szégyent, ne pironkodj, mert nem ér gyalázat! Ifjúkorod szégyenét is elfelejted, özvegységed gyalázatára nem emlékezel többé. 5. Mert aki alkotott, az a férjed, akinek Seregek URa a neve, és aki megváltott, az Izráel Szentje, akit az egész föld Istenének hívnak. 6. Mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt, megszólít téged az ÚR, és mint ifjú menyasszonynak, ha megvetett volt is, ezt mondja Istened: 7. Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. 8. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked – mondja megváltó URad. 9. Mert úgy teszek, mint Nóé idejében: Ahogyan megesküdtem, hogy nem árasztja el Nóé özönvize többé a földet, úgy esküszöm meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dorgállak meg többé. 10. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg – mondja könyörülő URad.”

Az Ézs 52,13-53,12-ben a próféta Jahve szenvedő szolgájának szolgálatát írja le. Itt arról a szolgáról olvashatunk, aki szenved és feltámad a halálból sokak megigazulásáért. Ez volt Ézsaiás próféciájának csúcspontja. Az 53. fejezettől kezdve már a hegycsúcsról lefelé vezet az út. Az 54. fejezet úgy írja le Izraelt, vagyis Siont, mint a Jelenések könyvében, mint Jahve szeretett városát, amely az Ő menyasszonya. A szolga váltságműve, halála és feltámadása megoldotta a helyreállítás problémáját. Az Ézs 53,10-ben azt olvastuk, „mégis meglátja utódait”, mint szenvedése következményét. Most annyira sok utóda van, hogymeg kell nagyobbítani a sátor helyét, és a sátorponyvákat: „feszítsd ki sátorponyváidat teljes szélességükben!”– mondja Isten. A 3. versben arról is olvashatunk, hogy „utódaid a népek örökébe lépnek”. Az a mag, akik a Messiást meg fogják látni, nagyszámú izraelitákból fog állni. Velük együtt fognak örökölni a nemzetek közül származó hívők. 

Az Ézs 53,11-ben azt olvastuk, hogy „igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket”. Ez a „sokak” egy átláthatatlan sokaságot jelent. – Érdekes a kapcsolat az 53. és 54. fejezet között. Az Ézs 53-ban olvasunk a Messiás szenvedéséről, az Ézs 54-ben pedig szenvedésének következményéről. Izrael visszatér hozzá. Ez egy logikus összefüggés e között a két fejezet között: a Messiás szenvedése és az azt követő dicsősége között. 

Az Ézs 54,1-10-et úgy is nevezhetnénk, mint a „Jahve menyasszonyát” leíró szakaszt. Ez egy szép kép az Isten és Izrael közötti kapcsolatra. Azt azonban emlékezetünkben kell tartani, hogy keleten az esküvők másként zajlottak/zajlanak, mint nálunk nyugaton. Keleten a férj volt a ház feje. Az asszony tudta, hogy nem ő a fő, és teljes mértékben a férjéhez igazodott. Az ókori társadalomban szinte olyan volt, mint a férj tulajdona. Én nem támogatom ezt hozzáállást, azonban a bibliai rangsort igen. A férj és feleség közötti kapcsolat egy rendkívül szép illusztrációja az egyes személyek és az ő Istenük közötti kapcsolatnak. Itt a próféta az Izrael és az ő Istene közötti kapcsolatot egy házassághoz hasonlítja. Ahogy a férj a fő, az asszony pedig alárendeli magát neki, olyan Isten kapcsolata is Izraellel. Azt olvassuk az 5. versben: „Mert aki alkotott, az a férjed, akinek Seregek URa a neve”

Mások szintét használják a házasság képét az Isten és a hívők közötti kapcsolatra, azonban a prófétának egy másik oka is van arra, hogy ezt a képet használja. A pogányok istenei erkölcstelen istenek voltak. A pogányok istenei erkölcstelen istenek voltak. A legtöbb pogány templomban voltak prostituáltak és a szexuális közösülés hozzátartozott az istentisztelethez, a pogány istenekkel való egyesülés kifejezéseként. Ez a mai napig így van Indiában. Amy Carmichel volt az a misszionáriusnő, aki azokkal a gyerekekkel törődött, akik a hindu templomokban prostituáltként szolgáltak. A prostitúció egy vallásos cselekedet volt. Elkeresztyéntelenedett társadalmunkban ennek hasonló szerepe van. A szexuális kicsapongás az önmegtalálás útja, mi vagyunk saját magunk istene, mivel már nincsenek istenek. 

Mindaz a gonoszság, ami ellenkezik Isten akaratával, a hamis vallásokban a szellemi valóság és az istennel való egyesülés kifejezésévé vált. Azért használja itt a próféta a házasságot helyes, szent értelmében az Izrael és Istene közötti kapcsolatra, amikor férfi és nő egyesül egymással. Itt Siont, mint Jahve menyasszonyát mutatja be, aki alárendeli magát az ő vőlegényének, szintén szentségben és igazságban. Jól meg kellene jegyeznünk (!), hogy bár Izrael engedetlen volt, és egy időre félre lett állítva, Isten soha nem vált el tőle!!! Az egész Ószövetségben nincs olyan igehely, amely arról beszélne, hogy Isten elvált volna Izraeltől! Izrael egy időre félre lett állítva szellemi engedetlensége és házasságtörése miatt, de Isten soha nem hagyta el. Miért? Mert Izrael vissza fog térni az ő férjéhez. 

Olvassuk el még egyszer: 54,1: „Ujjongj, meddő, aki nem szültél, vígan ujjongj! Örvendj, aki nem vajúdtál, mert több fia lesz az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak! – mondja az ÚR”. Isten azt mondja: Ha te valóban az én feleségem vagy és közösségben élsz velem, akkor számodra, Izrael, ez nagy áldás lesz. Gondoljatok az arany korszakra, Dávid és Salamon király idejére vagy azokra az áldásokra, amelyeket akkor tapasztalt meg Izrael, amikor Isten kivezette a népet Egyiptomból. Az Istennel való közösség, amikor az ember „szerelmes” Istenbe, az nagy áldásokat hoz. – De el fog jönni az az idő a jövőben, amikor az elhagyott, magányos asszonynak több gyermeke lesz, mint a múltban a férjes asszonynak. – Jelenleg Izrael nincs közösségben Istennel. 2% keresztyén ember él Izraelben, a nép többi része vagy ortodox vagy ateista. Mindenütt korrupció uralkodik, ami az újságok címlapjára kerül. – 

A népesség növekedése igen nagy lesz, és Ézsaiás ennek leírásához egy sátor képét használja, egy olyan sátorét, amelyben a nomádok éltek. Azt mondja: „2. Széles helyet keress sátradnak, feszítsd ki sátorponyváidat teljes szélességükben! Húzd meg köteleidet, erősen verd le cövekeidet!” Nagyobbítsd meg sátradat, hogy mindenki elférjen alatta. 

Ez az igeszakasz nagy szerepet játszik a világmisszió történetében. William Carey volt a modern misszió atyja. 1792 volt a modern misszió születési éve. Carey egy angliai suszter volt, anglikánként nőtt fel, amikor pedig megtért, baptista lett. Prédikátorként szolgált, de mellette továbbra is cipőket foltozott. Tanulmányozta Isten Igéjét és nyelveket tanult. Azért tanult, mert jobban akarta szolgálni Istent. Autodidakta módon képezte magát. Egy összejövetelen felolvasott egy cikket, amelyben javasolta, hogy az egyház feladata az evangéliumot megismertetni a pogányokkal. Az összejövetel vezetője rászólt és azt mondta: „Hallgasson! Ha Isten azt akarja, hogy a pogányok megtérjenek, akkor ez meg fog történni, akár teszünk valamit, akár nem”. Ez volt akkoriban a keresztyének jellemző magatartása. A felelősség terhét érezve Carey tartott egy híressé vált prédikációt, amelyben azt mondta, hogy az ember nagy dolgokat várhat Istentől. A prédikációja a következő igehelyből indult ki: „Húzd meg köteleidet, erősen verd le cövekeidet!” Ez klasszikus példája annak, hogy lehet egy tévesen kiválasztott igehelyből egy jó prédikációt tartani. Ennek az igehelynek ugyanis semmi köze nincs a misszióhoz. Carey prédikációjának gondolatmenete helyes volt, azonban az igehely nem illett hozzá. Ez az igehely ugyanis azt mondja, hogy a jövőben, Krisztus 2. eljövetelének napjaiban, Izraelben lesz egy nagy tömeg, akik azért fognak jönni, hogy megismerjék a Messiást. – Egyébként William Careynek csodálatos életrajza van, amelyet meg is filmesítettek. Egészen haláláig Indiában élt, lefordította a Bibliát bengáli és több más indiai nyelvre is, harcolt az özvegyasszonyok elégetése ellen és sok gyülekezetet alapított. 

5. Mert aki alkotott, az a férjed, akinek Seregek URa a neve, és aki megváltott, az Izráel Szentje, akit az egész föld Istenének hívnak.” Isten áldást fog hozni, mert Ő a Seregek Ura, és képes ezt megtenni. Ő a Mindenható Úr. Van valamilyen problémád? Igen? … Tudnod kell, hogy a problémád megoldható. Miért? Mert a Seregek Ura az, aki értünk és velünk van. A menny egész serege rendelkezésére áll. Gondolj erre, ha problémád van! Nem óriási vigasztalás ez? Maga Isten ez, Izrael Istene. 

7. Egy rövid szempillantásra elhagytalak…” Azt gondolom, ez a mi korszakunkra vonatkozik. Izrael szétszóratott az egész földre. 2000 év egy hosszú szempillantás! „… de nagy irgalommal összegyűjtelek. 8. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked – mondja megváltó URad.”Az Újszövetségben találunk egy ezzel párhuzamos igehelyet, amit szeretnék elolvasni. Nagyon érdekes, hogy Isten hasonlóan bánik Izraellel, mint velünk. 2Kor 4,17: „Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk.”Szeretnéd tudni, mi volt ez a pillanatnyi könnyű szenvedés Pál számára? Akkor lapozz a 2Kor 11,23-hoz: „többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben. 24. Zsidóktól ötször kaptam negyven botütést egy híján, 25. háromszor megvesszőztek, egyszer megköveztek, háromszor szenvedtem hajótörést,” (te talán csak egyszer voltál közlekedési dugóban) „egy éjt és egy napot hányódtam a tenger hullámain. 26. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, 27. fáradozásban és vesződségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja.” Ezek voltak Pál könnyű szenvedései. De Pál azt mondja, hogy mindez „minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk.”Gyakran át kell mennünk megpróbáltatásokkal teli időszakokon, de mindez könnyű pillanatnyi szenvedés a jövőben ránk váró dicsőséghez képest. 

9. Mert úgy teszek, mint Nóé idejében: Ahogyan megesküdtem, hogy nem árasztja el Nóé özönvize többé a földet,” (ez volt Isten szövetsége Noéval) „úgy esküszöm meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dorgállak meg többé. 10. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg – mondja könyörülő URad.”Isten megígéri, hogy a jövőben soha többet nem fog megharagudni Izraelre. 

„10. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak,” ( a világ a feje tetejére állhat) „de hozzád való hűségem nem szűnik meg, (ekkor említi meg a békesség szövetségét, ami az én szememben a megváltás szövetségét jelenti. Békességet ígér mindazoknak, akikért a fiú meghalt) „és békességem szövetsége nem inog meg – mondja könyörülő Urad.”

Az Ézs 54,1-10-ben Isten menyasszonyának leírását találjuk meg. De van egy másik kép is ebben a fejezetben, Sionnak, Jahve városának képe. Ézsaiás leírja ennek a városnak a szépségét, amelynek építésze maga Isten. 

Ézs 54,11: „Ó, te nyomorult, vihartépte, vigasztalan! Íme, én drágakövekre építem falaidat, zafírokból rakom le alapodat. 12. Rubinból készítem el falad párkányát, és kapuidat briliánskövekből, összes határaidat meg gyémántokból.” Isten az eljövendő Jeruzsálem építésze. Ez ugyanaz az Isten, akinek Sion a menyasszonya, aki ezzel a képpel az ezeréves királyság alatt felépített Jeruzsálemnek, a menyasszonynak a teljes szépségében való megjelenését érzékelteti. 

Ebbe a szövegbe a válasz is el van rejtve arra a kérdésre, hogy hogyan lesz megmentve a társadalom. A médiák tele vannak nonszensz dolgokkal, amikor az emberek problémáinak megoldásáról van szó. Sok nevetséges javaslat gyakran egyházi méltóságoktól származik. Robert Bilheimer, a világegyház-tanács vezetőségének ügyvívő elnöke mondta az emberek társadalmi szükségleteiről: ”Bolondság azt hinni, hogy az emberek közösség utáni vágya a személyes megváltás mintája alapján kielégíthető. A tömegevangelizációk, amelyek ezt a mintát követik, többet ártanak, mint használnak.” (Más szavakkal kifejezve, nem kellene hirdetni az evangéliumot, mert az ártalmas! Többféle véleményt lehet képviselni Billy Graham vagy Leo Janz’ evangelizációival kapcsolatban, de túlzás azt mondani, hogy ezek károsak a társadalomra és az emberekre nézve.) „Egy olyan közösségi forma helyett, mely megfelel korunknak, az evangelizáció köveket és kígyókat ad az embereknek, kenyér és halak helyett. Azonkívül, tökéletes engedetlenség korunk közösséget kereső embereinek egy tradicionális keresztyén közösség gondolatát felajánlani.Egy személyes evangélium és a Jézus Krisztus általi megváltás hirdetése nemcsak káros, de még engedetlenség is! ” Ezt mondja a világegyház-tanács egyik tagja, aki a legmagasabb pozícióban van. Egy ilyen ember nemcsak teológiájában, hanem pszichéében is beteg. 

Don Dukes, angol közgazdász Oxfordban, írt egy könyvet a következő címmel: „Állami és privát vállalatok”. Azt írta, hogy a szocialista felfogással szemben, a privát vállalkozások magasabb kulturális hozzájárulást hoznak a társadalomnak. Ez azt a véleményt tükrözi, hogy a szocialista vezetés alatt álló országokban mélyebb az erkölcsi színvonal, mint a polgári vezetés alatti országokban. Ez vitatható. Sajnos idővel elmosódnak a határok. 

Ha téged kérdeznének meg: „mit lehet tenni a társadalom megmentésére?” A legjobb válasz az lenne, amit Pál mondott a filippi börtönőrnek: Az államnak bátorítania kellene a polgárokat, hogy higgyenek Jézus Krisztusban. Megváltozna a társadalom, ha tagjai hinnének. Szilárdan meg vagyok győződve arról, hogy az ember nem fogja tudni megoldani a társadalmi problémákat Jézus visszajöveteléig. A problémák csak halmozódnak, egyre komplexebbek és megoldhatatlanabbak lesznek. 

Isten kövekből és drágakövekből fogja felépíteni a várost, és zafírokból fogja lerakni az alapját. Rubinból készíti majd el a fal párkányát, a kapukat briliánskövekből, összes határát pedig gyémántokból. Mindez az Ő dicsőségét fogja kifejezni. Felépíti a várost, megmenti Izraelt és a pogányokat. A társadalom akkor fog megváltozni, ha az emberek meg lesznek mentve. Isten felépíti a várost és itt talán még a városban lévő templomról is szó van. 

Az 54. fejezetnek az utolsó szakaszában az isteni megtartás tárgyáról olvasunk. A város külsődleges dicsősége csak tükörképe a belső, szellemi dicsőségnek, amit itt ki akar fejezni. Ezt a szakaszt maga Jézus is idézte. 

„13. Fiaid mind az ÚR tanítványai lesznek.” Mit jelent ez? Az ezeréves királyságban alapkurzusok és bibliaórák lesznek? Ennél sokkal több. Honnan lehet ezt tudni? Mert Urunk megmagyarázta nekünk ezt az igeverset. Lapozzatok a Jn 6,35-höz: „Jézus azt mondta nekik: „Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. 36. De megmondtam nektek: láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. 37. Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön,” (Nem bátorító ez? Mi mindannyian az Atyától való ajándékok vagyunk az Ő Fia számára!) „és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el;” (Ha kételkedsz és nem vagy biztos abban, hogy van-e örök életed, akkor add át az életedet Jézusnak most, és akkor nem kell többé kételkedned az üdvbizonyosságodban.)„38. mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. 39. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon.” (Mindazok, akiket nekem adott az Atya, hozzám fognak jönni, és akik hozzám fognak jönni, azok fel fognak támadni az utolsó napon.) „40. Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök életet legyen; én pedig feltámasztom őt az utolsó napon.” (Az isteni oldalon ott van az Atya Fiának adott ajándéka, és Ő fel fogja támasztani a benne hívőket az utolsó napon. Az emberi oldalon ott vannak mindazok, akik látják a Fiút és hisznek benne, ezek hozzá fognak menni, Ő meg fogja menteni és nem fogja őket elküldeni.) „41. A zsidók ekkor zúgolódni kezdtek ellene, mert ezt mondta: „Én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott le” – 42. és azt kérdezték: „Nem Jézus ez, a József fia, akinek ismerjük apját és anyját? Akkor hogyan mondhatja: A mennyből szálltam le?” 43. Jézus így válaszolt nekik: „Ne zúgolódjatok egymás között! 44. Senki sem jöhet énhozzám, ha nem vonzza őt az Atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom az utolsó napon. 45. Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki az Atyától hallott és tanult, az mind énhozzám jön.” Beszél itt az Úr bibliatanulmányozásokról vagy bibliaiskolákról? Beszél igehirdetésről? Nem, az Atya belső vonzásáról beszél. Arról van itt szó, hogy az Úr kimunkálja a mi szíveinkben a hozzá való vonzódásunkat. 

A „vonni, vonzani” szó J. Barnard egyik nagyszerű kommentárja szerint egy ellenállás elleni vonzást jelent. Amikor vontatunk valakit, azt akarata ellenére tesszük. Ugyanez a szó szerepel a Jn 21-ben, amikor a tanítványok a halakkal teli hálót a partra vontatták. A halak sem voltak boldogok attól, hogy kivonták őket a partra. – Sokan tanúskodnak arról, hogy akaratuk ellenére lettek hívők. – Azt is jó tudni tehát, hogy ha egy ember, akinek be szeretnéd mutatni Jézust, ellenállást tanúsít, akkor sem szabad feladnod! Sokan hosszú időn keresztül ellenállást mutatnak, aztán hirtelen történik valami, ami leveszi őket a lábukról. Meg tudod ezt magyarázni? Talán jobbá váltak? Nem, bensőjükben történt valami. Az Atya vonzza őket, a Szentszellem és az ige pedig legyőzi az ellenállásukat. 

Fiaid mind az ÚR tanítványai lesznek.” Mit jelent ez? Isten mindnyájunkat magához vonz. Ezt Isten munkálkodó kegyelmének nevezzük. Így értelmezte Jézus Ézsaiást! Nem azt jelenti az igevers, hogy az ezeréves királyságban bibliaórák lesznek, azonban mindazok, akik bemehetnek ebbe a királyságba, olyanok lesznek, akik Isten gyermekei, akiknek szívét Isten megérintette és megváltoztatta. Ágoston ezeket a verseket Pelágiusszal szemben használta fel, aki azt mondta, hogy azért menekültél meg, mert hallottad az Igét és szíved minden szándékával befogadtad Jézus Krisztust. „akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.” (Jn 1,13) Isten tanítja az Ő gyermekeit. 

Izrael és a gyülekezet isteni tanításra épül fel. Isten a tanító. „3. Fiaid mind az ÚR tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége.” Ha valaki hitre jut Jézus Krisztusban, akkor békessége lesz. Nem jut eszünkbe ezzel kapcsolatosan egy igevers? Róm 5,1: „Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.”

54,14: Igazság által leszel erős, nem kell félned az elnyomástól: távol marad tőled, sem a rettentéstől: nem közelít hozzád. 15. Ha rád támadnak is, nem tőlem lesz az. Aki rád támad, elesik veled szemben.” Ez egy Izrael védelméről szóló ígéret, amely ezután éri el csúcspontját: „17. Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz minden nyelvet, mely törvénykezni mer veled. Ez az öröksége az ÚR szolgáinak, így szolgáltatok nekik igazságot – így szól az ÚR.”

Ebben a legutóbbi igeversben négy nagy igazság van, amelyekről még sokáig lehetne beszélgetni. Melyek ezek? 

1.) „Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak” Isten karja megvéd minden hívőt. Péter azt mondja, hogy Isten ereje által tartatunk meg. Ézsaiás a hívő Izraelről beszél, de nekünk, mindnyájunknak ugyanaz az Istenünk. 

2.) A nyelv többet tud ártani, mint bármi más. „… meghazudtolsz minden nyelvet, mely törvénykezni mer veled.” Mindannyiunkat sok támadás ér, azonban a rágalmazások ellen alig tudunk védekezni. Egy ilyen igevers vigasztalást nyújthat, amikor fanatikusnak neveznek, rágalmaznak, vagy rossz hírbe hoznak minket. 

3.) „Ez az öröksége az ÚR szolgáinak” Az 53. fejezetben a próféta az Úr szolgájáról beszél, egyes számban. Nos, mindazok, akik hisznek a szolgában, azonosulni fognak vele, és maguk is az Úr szolgái lesznek. Az Atya rögtön úgy nevez minket, ahogy az Ő Fiát. 

4.) „így szolgáltatok nekik igazságot – így szól az ÚR.” Ő a mi igazságunk forrása. „13. Fiaid mind az ÚR tanítványai lesznek” Ha mi a Krisztus megváltó művének gyümölcse vagyunk, akkor igazságunk is tőle származik. 

Lesz majd egy nagy nap, amikor Izrael ezt felismeri. Ma vezetés nélkül, megzavarodva él Izrael. Még azt sem tudják, hogy ki izraelita. Vajon egy olyan zsidó, aki zsidó hitben él, vagy az, aki zsidó szülőktől származik? Nem tudom, hogy ez a kérdés el van-e már döntve. A bíróságok összevissza vélekednek erről, az ortodoxoknak és a liberálisoknak különböző véleményük van. 

Eljön majd az idő, amikor mindenki fogja tudni, hogy ki zsidó. Mik az idők jelei? Milyen jelekről beszél a Biblia, amikor az idők teljességéről van szó? Nem a hitvalló egyházak elszakadása az egyik jel? Nem láttunk ilyen elszakadást? Erre az aposztázia a megfelelő szó, vagyis a hit elhagyása. – Egy másik jel Izrael visszatérése saját földjére. 1948 májusa óta van Izraelnek országa. – Egy harmadik jel, amiről a Biblia beszél, ami látható lesz Krisztus második eljövetele előtt, a népek közötti egység. Bár még sok különbség és eltérő vélemény van a népek között, az egység lehetősége az ENSZ szervezete vagy más világkereskedelmi szervezetek által létre jöhet. Dániel próféciájának körvonalai lerajzolódnak, és a beteljesedés közel van. A nagy nyomorúság az Ézs 54 beteljesedéséhez fog vezetni. Sion lesz Jahve újra helyreállított menyasszonya. Ekkor létrejön Isten városa, amelyben a zsidó és nem zsidó hívőket Isten maga fogja tanítani. 

Mit jelent mindez ma ránk nézve? Ez szorongatni kellene minket, hogy embereket Jézushoz vezessünk. Mi vagyunk az Úr eszközei arra, hogy betereljük a nyájba azokat a juhokat, akiket Isten kiválasztott. Talán egy vagy több juhot bízott rád Isten. Én örökké hálás leszek Rózsa Máriának, aki megmagyarázta az írásokat és a Szentszellem megnyithatta a szívemet. Az emberek Jézushoz való vezetése örök értékű.

Leave a comment