36. A bűn hatalma. Ézs. 59.

Az Ézsaiás könyvének 59. része az a fejezet, amely az emberi bűnök hatalmával és nagyságával foglalkozik.

Schlesinger professzor beszélt a „bűn és kárhozat abszurd keresztyén mítoszáról”. Meglepő, hogy egy zsidó a bűnt illetően beszél a keresztyén mítoszról. Zsidóként tudnia kellett volna, hogy a bűn és megváltás nem egy keresztyén tanítás, hanem az Ószövetség tanítása. A bűn és a megváltás abszurd zsidó tanítás. Az Újszövetség apostolai ezt mint zsidók alkalmazták, mert ők az Ószövetségben mint Isten szavában hittek.Az Ézsaiás 58-ban a bűn alapvető jelleméről olvasunk. Gyakran a „szelíd és jóságos Jézusról” beszélünk. Valaki azt mondta, „ a melléknév elnyeli a főnevet”, azaz Jézusról úgy beszélnek, mint egy szelíd emberről és elfelejtik jellemének a másik oldalát, hogy Ő elküldetett, hogy a bűnöktől megszabadítson. Mint olyan, Ő a bíró is! A bűnről való tanítás a Biblia legalapvetőbb tanításainak egyike. Az egész Bibliának nincs értelme a bűnről szóló tanítás nélkül. Teológiai nyelvhasználatban hamartiológiáról beszélünk, azaz a dogmatika speciális ágáról. Hamartia a görög nyelvben bűnt jelent. Az Ézsaiás 59 a hamartiológia forrásának egyike. Ugyanakkor az eszkatológia forrásainak, az Újszövetség próféciájának is az egyike. 

Mit mond az Ézsaiás 59:1-2 a bűnről? Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg.

Ézsaiás a babiloni fogság utolsó évtizedének álláspontjáról ír. A próféta a jövőbe lát, jövendöl és látja Izráel gyermekeit a fogságban. Ez az az idő, amikor a perzsa Círus Lídia ellen harcol és láthatóan nem szándékozik Babilon ellen hadjáratot indítani. Ha ő Babilonba jönne, a zsidókat kiszabadítaná a fogságból. Ez a fejezet megvilágítja az izráeliták állapotát és tudomásukra hozza fogságuk okát. A fogságuk végéhez közelednek és tudniuk kellene, miért vitték őket oda. Ők most a szabadításukra várnak. Mivel Círus nem fordul Babilon ellen, szerte foszlik a reményük és frusztráltak lesznek. Ez ennek a fejezetnek a háttere. 

Izráel helyzetéről mint a bűn következményéről kezd írni. Az 1-2 vers tulajdonképpen ennek a résznek a címe. Isten és az emberek között van valami, és ez a bűn. …hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el arcát előletek, és nem hallgatott meg. Ez nem azt jelenti, hogy Isten nem hall. Isten valóság és ő hall. Az embernek figyelnie kell Isten valóságára ebben a két versben: Nem az ÚR keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson; karról, fülről és Isten arcáról beszél. Isten valóság! Azt mondja, hogy Isten tulajdonképpen olyan közel van, hogy az ember Isten arcát megláthatja. De van egy válaszfal Isten és Izráel között, a bűn. Isten képes hallani, de nem akar hallani. A bűneik választották el őket Istentől. Ez a bűn alaptulajdonságainak egyike, hogy elválaszt Istentől. Ez tulajdonképpen a pokol, az Istentől való elválasztás. Amikor Pál a 2 Thessz. 1, 9-ben a pokolról ír, azt mondja: … Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától. Más szavakkal, egy teremtmény, amely megteremtetett, hogy közösségben legyen Teremtőjével és hogy neki örüljön mindig, és ő az Istenétől, aki őt megalkotta, és amiért őt megalkotta, elválasztatik, ez az univerzum abszolút szétrombolása. Ahelyett, hogy Istenért lenne, örökre el van választva Istentől. Ha a pokolra gondolok, akkor az Istentől való elválasztásnak a gondolata sokkal rosszabb, mint a pokol tüze. A pokol tüzének a képe drámai és borzasztó, de az Istentől való elválasztás a legrosszabb. Júdás azt írja a levelében (13. v.) akikre az örök sötétség homálya vár. A bűn elválaszt Istentől. Az ember élhet Istentől elválasztottan. 

A keresztyéneket is el tudja választani a bűn. Nem az örökre való elválasztás értelmében, mivel a keresztyén ember soha nem választható el Isten szeretetétől. A keresztyén ember azonban a bűn által kieshet Isten közösségéből. Érezted ezt akkor, amikor bűnt követtél el? Egy diszharmónia, egy elhangoltság Isten és közötted. Ha bűnt követek el, az olyan nekem, mint egy másik szobában élni Isten családjának a lakásában és a szobaajtó zárva van. 

A próféta a babiloni fogságban lévőkhöz beszél, és sokan közülük egyáltalán nem voltak Istennel közösségben. Ha mi ezeket a szörnyű szavakat olvassuk, hogy a ti vétkeitek miatt rejtette el arcát előletek, akkor az ember a hitetlenek felett kimondott ítéletet érzékelheti, mert nem hallgattak Isten szavára. Az embernek lehet világossága, tudhat sokat Istenről és Jézusról és újra és újra visszautasíthatja a világosságot addig, amíg Isten már nem ad neki, mert nem reagál rá. Végül ki kell mondani Istennek az ítéletet és a kárhozatot. Hosszú ideje annak, amikor néhány prédikációt tartottam a Máté 13-ból, Jézus példázatairól. Abban felteszik a tanítványok Jézusnak a kérdést, hogy miért beszél példázatokban, tudván, hogy sok ember nem érti meg őt? A Máté 13,10-ben így szól a kérdés: A tanítványok odamentek hozzá, és megkérdezték tőle: „Miért beszélsz nekik példázatokban?” 12 Ő így válaszolt: „Mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatott meg. 13 Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak és hallván nem hallanak, és nem értenek.” 14 Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendölése: Hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek! 15 Mert megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ez egy nehéz rész! Láthatóan nem érdekli Istent a megtérésük! Ellenkezőleg, úgy tűnik, mintha meg akarná akadályozni, hogy megtérjenek. El tudjátok képzelni, hogy Jézus ilyet tenne? 

Nos, elsősorban a szövegkörnyezetet, a szövegbeli összefüggést kell ismerni. Jézus meggyógyította a néma megszállottat. Mit mondtak a zsidók vezetői? Azt, hogy ezt Belzebub erejével tette. Annak ellenére, hogy bizonyíték volt arra, hogy Jézus csodával, Isten keze által gyógyít, mégis a Sátánnak tulajdonították. Az Úr tetteit démoninak nevezték. Nem azt mondták: úgy tűnik, ez egy csoda, de nem vagyok benne biztos. Nem is ezt: Úgy tűnik, ez az ember bizonyos erőket birtokol. Nyíltan megmondták: Ez nem űzheti ki az ördögöket másként, csak Belzebubnak, az ördögök fejedelmének a segítségével. (Mt. 12, 24.) A Márkban így hangzik ez: tisztátalan szellem lakozik benne. A nemzet vezetői nem voltak közömbösek hanem ellenszegültek az igazságnak. Volt világosságuk, de ellenálltak a világosságnak. Mit tehet még Isten? Mi történhet azokkal, akik így ítélkeztek? Erre csak az ítélet lehet a válasz! 

Ez volt a példázatok előjátéka. Amikor a tanítványok a példázatokról kérdezték, ezt mondta: Mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatott meg. 13 Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, és nem értenek. … szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Más szavakkal, eldöntötték, hogy a sorsuk meg van pecsételve. Nincs reményük! 

Lehetséges tehát, hogy egy embernek van világossága, újra és újra hallja az evangéliumot, és végül a világosságot, amit Isten ad, visszautasítja. Egy ilyen esetben csak ítélet várható. 

Menjünk vissza Ézsaiáshoz. Izráel nem akart Istenre hallgatni és így fogságba kellett mennie. A fogságban is megmaradtak bűneikben. A következmény: hanem a ti bűneitek választottak el Istentől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. 

Az 59, 3-7-ben a bűnük meg van magyarázva: 3 Hiszen kezetek vérrel van beszennyezve, ujjaitokhoz bűn tapad. Nem gondolom, hogy a próféta fizikai erőszakról vagy gyilkosságról beszél itt. Izráel fogságban volt és úgy gondolom, Ézsaiásnak szüksége volt a jelbeszédre. Ő azt mondja tulajdonképpen, ha egy ember egy másik ellen vétkezik, fizikai erőszakot követ el. – Ki figyelmeztette az embereket, hogy a törvény igaz tartalmára és ne a betűkre figyeljenek? A mi Urunk volt! Azt mondta pl. az Ószövetségben, „Ne ölj”, nem azt jelenti csupán, hogy ne szúrj kést valaki bordái közé, hanem azt jelenti, „ne gyűlöld a testvéredet”. A gyűlölet egyenlő a gyilkossággal. Azt is mondta, ha az Ószövetségben az áll, hogy „ne paráználkodj”, azt jelenti, hogy az ember egy pillantással megtörheti a házasságot. Az Úr megmagyarázta nekünk a törvény belső értelmét. Miért tette azt? Mert az ember olyan könnyen tudja a törvény betűit követni és így a törvényt megkerüli. 

Ézsaiás jól értette a törvényt és ezért mondja, hiszen kezetek vérrel van beszennyezve, ujjaitokhoz bűn tapad, (3/b) ajkatok hazugságot szól, nyelvetek álnokságot suttog. 4 Nincs, aki igaz vádat emelne, nincs, aki helyesen ítélkeznék. Haszontalanságban bíznak, és hiábavalóságot beszélnek, nyomorúságot fogannak, és bajt szülnek. 5 Mérges kígyó tojásait költik ki, és pókhálót szőnek. Meghal, aki tojásaikból eszik, és ha rátaposnak, vipera kel ki. 6 Pókhálójukból nem lesz ruha, nem takarózhatnak készítményükbe, készítményük csak bajt okoz, erőszakos tetteket követnek el. 7 Lábuk gonosz cél után fut, sietnek ártatlan vért ontani. Gondolataik ártó gondolatok, pusztulás és romlás van útjaikon. Ezt a Róma 3magyarázza meg: az ember teljes romlottságát világítja meg. Elhiszed, hogy az ember teljesen romlott? Ez nem azt jelenti, hogy az ember nem tud jót tenni. Mindannyian jó polgárok vagyunk, hölgyek és urak. Azt jelenti, hogy mindent, amit az ember tesz, bűnnel jelölt, bűnös jellemével érintett. Minden jóságos cselekedet, amelyet a társadalomban elismernek, bűntől fertőzött. Amikor Soros György úr mint emberbarát kiállít egy 10 millió dolláros csekket egy szervezet számára, azt emberi büszkeségből teszi. Megdicsérjük az adományt, megköszönjük Istennek az ajándékot, azonban mindez az önállítás indítóokából történt. A bűn megfertőzi a legjobb emberi tetteket is. Emberi mértékek szerint sok jóember van, de isteni norma szerint minden, amit az ember tesz, a bűntől szennyezett. – Ézsaiás ír az emberi szívről. 

Mi a bűneik vége? 59, 8 Nem ismerik a békesség útját, eljárásuk nem törvényes. Ösvényeik görbék: aki azokon jár, annak nincs köze a békességhez. Ézsaiás ezt is mondja: (57, 21) A bűnösöknek nincs békességük! – mondja Istenem. 

Miután Ézsaiás Izráel állapotát ábrázolja és azt a bűneiknek tulajdonítja, Ézsaiás bevallja Izráel bűnét a 9-15. versekben. Figyelni kell, hogy a személyes névmás változik. Eddig mindig azt mondta: „ők”. Most: 9 Ezért van távol tőlünk a törvény, … A próféták gyakran azonosították magukat az ószövetségben a néppel. Itt beismeri Ézsaiás Izráel bűneit. … és nem ér el hozzánk az igazság. Világosságra várunk, de csak sötétség van, napfényre, de homályban járunk. 10 Tapogatjuk a falat, mint a vakok, tapogatózunk, mint akiknek nincs szeme. Botladozunk fényes délben, mintha alkonyat volna, és sötétségben vagyunk, mint a holtak. Morgunk mindnyájan, mint a medvék, nyögdécselünk, mint a galambok. Törvényességre várunk, de nincs, segítségre, de távol van tőlünk. Aztán megmagyarázza a bűneiket: 12 Bizony, sok bűnt követtünk el veled szemben, vétkeink ellenünk beszélnek. Bizony tele vagyunk bűnnel, gonoszságunkat be kell ismernünk. 13 Bűnösök vagyunk, megtagadtuk az URat, hűtlenül eltértünk Istenünktől. Erőszakot és lázadást hirdettünk, szívünk hazug beszédet gondolt és szólt. Ha az ember ezt össze akarja foglalni, akkor ez gondolatokban és cselekedetekben való elfordulás. Bűnünk, hogy Istentől elfordultunk. Ez minden bűn gyökere. A Bibliában úgy tűnik, mintha Isten a legnagyobb bűnössel együtt tudna élni és tudna vele bánni, ha beismeri bűnét és Istenhez fordul. De az ember, aki Istent kihívta, az ember, aki közönyös, az az ember úgy tesz, mintha nem lenne Isten. Azért nevezheti Isten Dávidot „Isten szíve szerint való férfi”-nak, mert bevallotta bűneit és Istenhez fordult. Isten másképp ítéli meg a bűnt, mint mi, emberek. Ha valaki a bűnnek a mocsarában volt és azután Istenhez jön, Isten el fogja fogadni. Az az ember, aki nem követ el súlyos bűnöket, de Isten iránt közömbös, azt gyűlöli Isten. 

14 Háttérbe szorul a törvény, távol áll az igazság, elbukik a hűség a tereken, nem érvényesülhet a becsület. 15 Odavan már a hűség, és aki a rosszat kerüli, zsákmányul esik. Látta ezt az Úr, és rossznak ítélte, hogy nincs törvényes rend. 

A 16-21 versekről ezt lehetne írni: Az Úr jön és szövetséget köt. Hol a megoldás? A megoldást nem az embereknél kell keresni. Ézsaiás ezt mondja próféciájában (13, 9): Az vitt romlásba téged, Izráel, hogy ellenem, segítőd ellen lázadtál. A segítség Istennél van! 

A benzodiazepinok és hasonló hatóanyagok felfedezése után, melyek a pszichére hatnak, azt írták az újságokban és magazinokban, hogy eljön az az idő, amikor minden problémát tablettákkal, gyógyszerkészítményekkel meg lehet majd oldani. Például, ha szülők zeneileg tehetséges gyermeket szeretnének, csak be kell adni gyermeküknek a megfelelő tablettát és aztán olyan gyerekük lesz, mint egy zseni. Vagy ha az ember az IQ-ját növelni szeretné, csak be kell venni a megfelelő kapszulát. Azt gondolták, hogy ezekkel a tablettákkal a kórházak pszichiátriai osztályait bezárhatják. Egy cikkben írtak esetekről is: Anya elengedi öt gyermekét reggel az iskolába és egy csésze kávé előtt ül, teljesen kikészülve, kétségbeesetten, keringési zavar közelében. Majd jönnek a gondolatok: Tedd meg most! Most senki nincs itt, vess véget mindennek! Ugorj le a 8. emeletről! De az asszony nem teszi meg, hanem beveszi a kávéval a megfelelő tablettát és aztán elvégzi a munkáját énekelve, porszívózik, mosogat, vasal, stb. – Vagy egy másik illusztráció: Egy 19 éves fiú, akit három évvel ezelőtt eltanácsoltak az iskolából és azóta őrültségeket csinál, bűnöző hajlamú lesz és letartóztatják. Kórházba kerül, és az orvosok a vizsgálat során megállapítják, hogy agyának kémiája felelős a bűnözésre hajlamos viselkedésért. A szülők beleegyezésével kap néhány injekciót és egy idő után haza kerül, állást talál és agya bűnöző és társadalomellenes gondolatoktól védve van. – Szép lenne, ha lennének olyan tablettáink, amelyek minden problémánkat megoldanák. Ezért lettem gyógyszerész! Vannak tabletták, amelyek az ember magatartását meg tudják változtatni, előnyére vagy hátrányára. De tudomásul kell venni, hogy az ember alapvető problémája: a szíve. 

Az vitt romlásba téged, Izráel, hogy ellenem, segítőd ellen lázadtál. Az egyetlen segítő Isten! Isten van az Ézsaiás 59, 16-ban: Amikor látta, hogy nincs ott senki, és elámult, hogy nincs, aki közbelépjen, saját karja segítette őt, saját igazsága támogatta. 17 Felöltötte az igazságot mint páncélt, védelmező sisak van a fején. A bosszúállás ruháit öltötte magára, felindulása mint köpeny borul rá. 18 Amilyenek voltak a tettek, aszerint fog megfizetni. Haraggal fizet ellenfeleinek, tetteik szerint ellenségeinek, tetteik szerint fizet meg a szigeteknek. 19 Félni fogják az ÚR nevét napnyugaton, és dicsőségét napkeleten, amikor eljön mint egy sebes folyam, amelyet az ÚR szele korbácsolt föl. Azután, hogy érkezésének fenyegetéséről ír, következnek az ígéretek. A következő versekben sokkal messzebbre kalandozik tekintete, mint a közeljövő. Érkezésének leírása az ő második Advent-jére vonatkozik. Amikor Jézus először eljött, nem ítélni jött, ahogy ez meg is van írva. Kegyelemmel jött! Itt az ő második Advent-jéről ír és az azt mondja nekünk, hogy nem lehet a földön béke, amíg Ő el nem jön! 

Érdekes, ahogy mondja: Amikor látta, hogy nincs ott senki, és elámult, hogy nincs, aki közbelépjen, saját karja segítette őt, saját igazsága támogatta. Az ember nem tudja magát megmenteni. Nem tud megoldást találni problémáira. Nincs közvetítő az Úr Jézuson kívül. Jób mondta: (9, 32) Mert ő nem ember, mint én, akinek azt felelhetném: Menjünk törvénybe egymással! 33 Nincs is közöttünk döntőbíró, aki mindkettőnkre rátehetné kezét. A közvetítő csak egy Isten-Ember lehet! Ez a mi Urunk. A próféta Isten mellett beszél és azt mondja, csak Isten tud nekünk közvetíteni. 

17 Felöltötte az igazságot mint páncélt, védelmező sisak van a fején. A bosszúállás ruháit öltötte magára, felindulása mint köpeny borul rá. 18 Amilyenek voltak a tettek, aszerint fog megfizetni. Haraggal fizet ellenfeleinek, tetteik szerint ellenségeinek, tetteik szerint fizet meg a szigeteknek. Keressük ki a Jelenések 19-et. Itt az Úr eljövetele van leírva. János tulajdonképpen ismétli az Ézsaiás 59-et és különösen a 63-at. Jelenések 19, 11-15: És láttam, hogy az ég megnyílt, és íme volt egy fehér ló, és aki azon ült, hivatott Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és harcol. 12 Szeme tűz lángja és fején sokágú korona és rajta egy egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül. 13 És vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten igéje. 14 Mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. 15 Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Jön az ítélettel. Erről beszél itt Ézsaiás. 

18 Amilyenek voltak a tettek, aszerint fog megfizetni. Haraggal fizet ellenfeleinek, tetteik szerint ellenségeinek, tetteik szerint fizet meg a szigeteknek. 19 Félni fogják az ÚR nevét napnyugaton, és dicsőségét napkeleten. Jehovát felismerik és elismerik. A Róma 3, 18-ban ezt írja Pál: Isten félelmével nem törődnek. Ez a bűn lényege, a hitetlenség terméke. De a második Advent-nél ez fog hangzani: … Félni fogják az Úr nevét napnyugaton, és dicsőségét napkeleten. 

A 19. vers vége: amikor eljön, mint egy sebes folyam, amelyet az Úr szele korbácsolt föl. Ez egy folyam képe, melyet a szél lefelé zúdít, melyet egy vihar sodor. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus a második Advent-je idején ellenállhatatlan hatalommal érkezik az ítéletre. 

Az utolsó két versben a szövetségről ír. 20 De eljön Sionhoz a Megváltó, Jákób megtérő bűnöseihez! – így szól az ÚR. Ha az ítélet a világon félelemmé lesz, jön a megváltás a nemzet számára. A Megváltó ítélettel és megváltással érkezik. Ez lesz Izráel történelmének csúcspontja. – Max I. Dimont írt egy könyvet ezzel a címmel: „Izráel, Isten és a történelem”. Ez egy zsidó történelemfilozófia, amely nem felel meg a bibliai történelemfilozófiának. A bibliai történelemfilozófia középpontjában a kereszt áll. Azt követi Krisztus második Advent-je és a királyság felállítása a földön, ami aztán az örökkévalóságba torkollik. Max Dimont azt mondja, Izráel történelme egy három felvonásos dráma durván 2000 évről. Az első felvonás Ábrahámtól a Názáreti Jézusig tart. A második felvonás Jézustól Izráel helyreállításáig, azaz Ben Gurion-ig tart. Az utolsó felvonás pedig Ben Gurion-tól kezdődik és 2000 évig tart. Nem ismerjük a jövőt. Talán már korábban elkezdődik a nagy nyomorúság. Talán hamarabb visszajön az Úr. Ha azonban a Bibliát tanulmányozzuk és a történelem kibontakozását megfigyeljük, elmondhatjuk, hogy nem valószínű, hogy az isteni drámának csak 2000 év után lesz vége. 

Az utolsó felvonásról olvasunk az Ézsaiás 59, 21-ben. Ott a próféta olyan nyelvet használ, amely nyelven Isten Ábrahámmal beszélt az Genezis 17-ben. Izráel Jehova szolgája lesz Jézus szolgáján keresztül. 21 Ilyen szövetségem van velük – mondja az ÚR: Szellemem, mely rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából és utódod utódainak a szájából, mostantól fogva mindörökké – mondja az ÚR. Más szavakkal: Izráelnek Isten eljövetelében kellene bíznia! A reménység Jehova eljövetelében van, aki Izráel ellenségeit el fogja ítélni és a nép bűnét megbocsátja. A megígért áldásokat, amiket Isten hosszú idővel ezelőtt Ábrahámnak adott, ki fogja rájuk árasztani. 

A próféta Izráel maradékát Babilonban vigasztalni akarja. Ma hasonló helyzetben vagyunk. Sok kellemetlenségünk van, de van reménységünk. A remény, hogy az Úr jön és felállítja királyságát, amelyben nekünk fontos szerepünk lesz. 

Hogyan áll hozzá a 20. és 21. vers az Újszövetséghez? Fontos, hogy a Róma 11-et fellapozzuk. Fontos, mert látni kell, hogy ez nem az én, hanem az apostolok értelmezése. Elolvasom még egyszer a két verset: De eljön Sionhoz a Megváltó, Jákób megtérő bűnöseihez! – így szól az ÚR. Ilyen szövetségem van nekem velük – mondja az ÚR: Szellemem nyugszik, és beszédeim, amelyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból és utódod szájából és utódod utódainak a szájából, mostantól fogva mindörökké – mondja az ÚR. Ezek a versek az Úrnak nem az első eljövetelére vonatkoznak hanem a második Advent-re. A Róma 11, 25-ben ezt olvassuk: Nem szeretném testvéreim, ha önmagatokat bölcseknek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izráelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak; A gyülekezet egy egész zsidó közösségként kezdődött. Majdnem minden tag zsidó volt. Majd lett belőlük egy „maradék”, hívő zsidók, akik a 2000 év alatt mindig is voltak az egyháztörténelemben! Ebből a zsidó közösségből keletkezett a gyülekezet, amely majdnem kizárólag a nemzetek hívő embereiből áll. Hívők! A megkeményedés Izráelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak, és így üdvözülni fog az egész Izráel, ahogyan meg van írva: Mire vonatkozik ez? Pál Bibliája az Ószövetség volt! Az Ézsaiás 59-re vonatkozik! Eljön Sionból a Megváltó; eltávolítja a hitetlenséget Jákób házából; … és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket.”

Ha a próféta erről a királyságról beszél, elvárná az ember, hogy megadja azt a helyet, ahol ez a királyság lesz. Ezt megteszi a 60. fejezetben. Abban le van írva Isten városa, az új Jeruzsálem. Ez áll az Ézsaiás 60, 14-ben: Meghajolva járulnak eléd sanyargatóid fiai, lábad elé borulnak mind, akik megvetettek, és így neveznek: Az ÚR városa, Izráel Szentjének Sionja.

Ebben a várakozásban élünk, befolyással van életünkre, mindennapjainkra? Az Úr hamarosan eljön, talán már ma.

Leave a comment