4. „Aki azt most még visszatartja, el kell tűnni az útból” és a törvénytipró sorsa 2Thessz 2,6-12

2Thessz 2,1: Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzá való gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, 2 hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. 3 Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. 4 Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő isten. 5 Nem emlékeztek rá, hogy még amikor nálatok voltam, megmondtam nektek mindezt? 6 És azt is tudjátok, hogy mi tartja vissza most még, hogy csak a maga idejében jelenjék meg. 7 A törvénytiprás titokban már folyik, csakhogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnni az útból. 8 És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. 9 Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával; 10 és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. 11 Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévelygés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, 12 hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek.Ezúttal csak a 6-12. versekkel foglalkozunk. A Jelenések könyvén kívül a 2Thessz 2,1-12 a legrészletesebb próféciai igazság az ÚSZ-ben. Ezek fontos versek és egyben a legnehezebbek is ebben az igaszakaszban. Vajon mi vagy ki az, ami visszatart, milyen erő vagy befolyás teszi ezt? 

A 2,6-12 verseket két részre lehet osztani. A 6-7. versben Pál arról ír, ami vagy aki a törvénytiprót visszatartja. A 6. versben rámutat a visszatartás értelmére, majd a 7. versben ennek távlatára. A 8-12. versben a törvénytipró karrierjét vagy pályafutását írja le. 

Mindenekelőtt tekintsük át az olvasott részt, majd folytassuk a visszatartó jellemzésével. Mi az oka és értelme a visszatartásnak? 

És azt is tudjátok, hogy mi tartja vissza most még, hogy csak a maga idejében jelenjék meg. 

Mit jelent a „most” szó? Ennek a szónak nagy jelentősége van, ha meg akarjuk érteni Pál mondanivalóját. Sokan kötőszóként értelmezték a „most” szót, mintha Pál azt akarta volna mondani, hogy „és most”, mintha egy új témát akarna bevezetni. Ha ez így lenne, akkor ez a szó nem utalna egy időpontra vagy időszakaszra és csak összekötné a 6. és 7. verseket. A német Elberfelder-fordítás így fordítja: „És most azt is tudjátok…” Eszerint a „most” a tudásukra vonatkozna, más szóval Pál a thesszalonikai tartózkodására hivatkozna, amely során erről a visszatartó erőről tanította a gyülekezetet. 

Én meg vagyok győződve arról, hogy a „most” a visszatartásra vonatkozik. Pál azt mondja, hogy ez a visszatartó erő most hat. Most, mialatt Pál levelét írja és a gyülekezet olvassa azt. A „most” ellentétben áll a 8. vers „és akkor” kifejezésével. 

A „visszatartja” szó semleges nemű. Úgy tűnhet, mintha itt egy személytelen, elvont erőről vagy elvről lenne szó, mintha „valamire” utalna Pál. A 7. versben azonban a semlegesnemből a hímnembe vált át. A 6. versben „valami”, a 7. versben „valaki” tart vissza. Egy személyre utal, aki a visszatartás mögött áll. A „visszatartja” szó tulajdonképpen annyit jelent, hogy elnyomja, alányomja, megköti. 

Mi ennek a visszatartásnak a célja? 6 És azt is tudjátok, hogy mi tartja vissza most még, hogy csak a maga idejében jelenjék meg. Ti. a bűn emberének nem szabad idő előtt megjelennie. Ahogyan a Gal 4,4 szerint Isten akkor küldte el Fiát, amikor eljött az idő teljessége, hasonlóan az Antikrisztus is a meghatározott időben fog megjelenni. Megjelenésének idejét az Úr határozza meg, nem az Antikrisztus maga; Isten szuverenitása és ellenőrzése alatt. Isten céljainak eléréséhez használja az Antikrisztust. 

7 De a törvénytiprás titokban már folyik. (De a gonoszság titka már működik). A „de” összeköti a 6. és 7. verset. Megmagyarázza, hogy miért szükséges az Antikrisztus megjelenésének visszatartása, annak ellenére, hogy az Antikrisztus szelleme már működik. A Sátán most csak a „törvényszegés titkát” tudja működtetni, de nem tudja a törvényszegő személyét megjelentetni. – Amit a „folyik” vagy „munkálkodik” szóval ad vissza a fordítás, az ugyanaz a szó, ami Isten Igéjére vonatkozik az 1Thessz 2,13-ban, ahol Pál azt mondja: Isten beszédének … ereje munkálkodik … bennetek. Itt a természetfeletti erők dualitását látjuk. Isten beszéde és a Sátán befolyása egyidejűleg működnek. Az Antikrisztus még nem jelent meg, de szelleme előkészíti számára a talajt. 

Amikor Pál azt a kijelentést teszi, hogy „aki azt most még visszatartja, el kell tűnni az útból”, fontos megállapítanunk az eltolódást a semleges nemből a hímnembe. „Aki” és nem „ami”! Ez egy személyre utal, aki ezt visszatartja. Mire gondol itt Pál apostol? 

Hogyan írja le azt, hogy „el kell tűnni” (7. vers)? Károli így fordítja: aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. Ez úgy tűnik, mintha itt egy harmadik erő játszana szerepet, akinek ezt a „visszatartót” el kell tüntetnie. Nem hiszem, hogy Pál erre gondolt volna. A szószerinti fordítás a református fordítás esetében azt mondja: amíg félreáll az útból! Ez egy önkéntes lépés minden kívülálló erő nélkül. A 8-12. versek leírják, hogy amint ez a „visszatartó” félreáll az útból, az Antikrisztus fellép és elkezd működni. 

Mit mond a 8-12. vers az Antikrisztus karrierjéről? Érdekes, hogy mielőtt az ő tevékenységéről Pál valamit is mondana, az ő megsemmisítését említi. 8. vers: És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. Miért nevezi Pál őt „törvénytiprónak”, a „gonosz”-nak vagy a „törvénytelen”-nek, „törvény nélküli”-nek? Ő nem egy polgári vagy politikai felkelő lesz. Ő törvény nélküli, mert nincs tekintettel Isten törvényeire. A Biblia a „bűn emberének” is nevezi őt. Ő egy szellemi forradalmár. Kezdetben egy becsületes polgár lesz, aki az egység és békesség érdekeit képviseli. Jófiúként lép fel. A béke embereként válik ismertté. Ezzel vásárolja meg az emberek szívét. 

Az Úr Jézus eljövetele duplán megsemmisítő hatással lesz rá. Az Úr Jézus meg fogja ölni szájának leheletével, és meg fogja semmisíteni eljövetelének fenségével. Ez utóbbi tetszik nekem. Úgy tűnik, mintha az Úr Jézusnak semmit nem kellene tennie. A puszta megjelenése fogja az Antikrisztust elpusztítani. Megjelenésének fensége, kisugárzása fogja őt megsemmisíteni. Az egész antikrisztusi rendszer össze fog dőlni az Úr megjelenésekor. 

Mit ír Pál az Antikrisztus aktivitásáról? Mit említ Pál először? …az eljövetele a Sátán munkája. Szeretnék újból a Jel 13-ra utalni, ahol azt olvassuk, hogy a sárkány, az ördög hatalmát a tengerből jövő fenevadra ruházza. A 2Thessz 2,4-ben is ez áll: Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő isten. Ez tevékenységének az összefoglalása: beül Isten templomába. 

Sokan hisznek abban, hogy a nagy nyomorúság alatt egy új templom fog épülni Jeruzsálemben, ahová az Antikrisztus be fog ülni. Sok evangéliumi keresztyén képviseli ezt a felfogást. Mi mások véleménye? Egyesek szerint, amikor Pál apostol az „Isten templomáról” ír, akkor az alatt mindig a Krisztus gyülekezetét érti. Az Efezus 2-ben ír a gyülekezetről, mint az Isten templomáról, amiben az egyes kövek, a hívők, összeilleszkednek Isten templomává, ahol a sarokkő maga Krisztus. – Az 1Kor 3-ban Pál az egyes hívőket Isten templomának nevezi: Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok? Ugyanígy a 2Kor 6. és 7. fejezetében. Ezért sokan azt hiszik, hogy az Antikrisztus a gyülekezetben fog helyet foglalni, ahogyan ma sok liberális lelkész és püspök uralkodik az egyházakban. Lehet, hogy erre gondolt Pál. 

Egy másik vélemény szerint Pál az akkori keresztyének számára az akkori templomot illusztrációként használta, hogy szemléltesse, ahogyan a fenevad istennek adja ki magát. A templomban ülni csak Istennek szabad. Mit fog az Antikrisztus tenni? Megkísérli magát istennek kiadni. Pál nem a templom újraépítését akarja jövendölni, hanem csak azt akarja képletesen megértetni, amit az Antikrisztus próbál majd megtenni. 

Függetlenül attól, mit is értünk a templom alatt, Pál apostol kijelentésének középpontjában az Antikrisztus istenítése áll, „azt állítva magáról, hogy ő isten”. 

Továbbá azt mondja: … a törvénytiprónak az eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával. Természetfeletti erőkkel fog rendelkezni. Érdekes, hogy az evangélium ellenségei, az ateisták és a materialisták, mindent tagadnak, ami természetfeletti. Ezzel szemben az Antikrisztus csodákat és jeleket fog tenni, amire a Sátán felhatalmazza. Ezeket „… a hazugság minden hatalmával” fogja tenni, szó szerint „a hamisság csodáival”. Ezzel nem azt akarja mondani, hogy ezek trükkök vagy bűvészet. Ezek igazi csodák lesznek. Ezek a csodák azonban terjeszteni fogják a hazugságot. Nem a csodák természete áll a középpontban, hanem sokkal inkább a csodák etikai, erkölcsi háttere. A csodák a hazugság hitelesítésére szolgálnak! Az Antikrisztus egy vallásos és az országok kormányainak törvényét betartó ember lesz, aki mindent el fog követni, hogy az emberek bizalmát megnyerje, hogy becsaphassa őket. Kiket fog becsapni? „… és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek.” A keresztyéneket az igazság szeretete alapján különbözteti meg a nem-keresztyénektől. Különbség van az igazság ismerete és az igazság szeretete között! Az igazság szeretete különbözteti meg a hívőt a hitetlentől. 

Mi lesz számukra az ítélet? 11 Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévelygés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, 12 hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Pál jelen időt használ. Más szóval a hazugság szelleme már ma is működik a hitetlenekben és a tetőpontját az Antikrisztus idejében fogja elérni. Analógia áll fenn „a törvénytelenség titká”-val (7. vers), mely már működik és melyet az Antikrisztus fog megtestesíteni. 

Lehetséges, hogy egy „prófétai jelen idő”-ről van szó, amivel Isten ítéletének bizonyosságát és realitását akarja kihangsúlyozni. Ez nem ismeretlen az ÚSZ-ben. – Egy valami biztos: mivel szándékosan hátat fordítanak a hitnek, ezért Isten a tévelygés és csalás szellemének fogja kiszolgáltatni őket. Ha valaki szándékosan a hamisság felé fordul, akkor Isten kiszolgáltatja azt ennek a tévelygésnek. Isten a hamisság iránt mutatott szeretetük által bünteti meg őket. Itt ugyanaz az elv érvényes, mint a Róm 1-ben, ahol kiszolgáltatják magukat mindenféle perverziónak: „ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak” (Róm 1,24). 

Mi a „tévelygés hatalmának” a közvetlen és későbbi értelme? A közvetlen értelme, hogy higgyenek a hazugságnak, és végül, hogy elvegyék ítéletüket. Fontos ezt figyelembe vennünk, mert Pál három lépésben írja le bukásukat: 

1. Szándékosan elutasítják az igazságot, következetesen gyűlölik az evangéliumot. 

2. Kiszolgáltatja őket Isten a tévelygés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, azaz elhiggyék, hogy az Antikrisztus Isten. 

3. Isten mindkettőért el fogja őket ítélni. 

Isten felhasználja az emberek gonoszságát, hogy célját elérje. Meg kell ebből értenünk a világmindenség erkölcsi szabályait és törvényeit. Isten nem versenyez a Sátánnal, és nem azért győz, mert Ő erősebb a Sátánnál. Pál apostol világképe sokkal átfogóbb. Isten felhasználja a gonoszságot, amit a Sátán és az ember produkál, hogy elérje célját. A Gonosz hisz abban, hogy Isten ellen munkálkodik, de tulajdonképpen Isten ügyében dolgozik. Istenellenessége Isten érdekét szolgálja. Ez Isten szuverenitásának a bizonyítéka. 

Ennyit az Antikrisztus tevékenységéről. 

De ki az, aki azt most még visszatartja? Sok elmélet létezik erre nézve, de csak egyet szeretnék megemlíteni, mely nézetem szerint a legvalószínűbb. Volt szó arról, hogy „aki azt most még visszatartja”, az a római birodalom ill. a római császár. Tudjuk, hogy Pál a római jogaira és a császárra hivatkozott, hogy védekezzen a zsidók vádjai ellen. Ezért hitték sokan, hogy a rómaiak politikai hatalma és a császár az, aki az Antikrisztus megjelenését feltartja. A probléma ezzel az, hogy a legtöbb római császár istennek tartotta magát. Ez inkább elősegítette volna az Antikrisztus megjelenését. Ma nincs se római birodalom, se császár. Mi tartja fel most az Antikrisztus megjelenését? 

Ez egy másik nézethez vezet, mely hasonló az elsőhöz: a polgári törvények és kormányok világszerte. Erre nézve több támpont van. A Róm 13 szerint a politikai hatalom arra való, hogy a gonoszt büntesse és a jót támogassa. A kormányokat Isten iktatta be, hogy megvédje az evangéliumot és a hívőket. Elő kellene segítenie az evangélium terjesztését, amint azt az 1Tim 2 írja. Ez a nézet arra hivatkozik, hogy Pál itt rejtjelezve ír, és emiatt nevezi őt „a visszatartónak”, anélkül, hogy néven nevezné. Pál nem akarta volna ingerelni az uralkodókat?! Véleményem szerint Pál inkább azért ír ilyen kódolt formában, mert a thesszalonikaiak tudták, mire gondol. Ezért nem tartotta szükségesnek közelebbről megnevezni. E nézet képviselői hiszik, hogy a „a törvénytelenség embere” (törvénytipró) kifejezés alkalmazása az Antikrisztusra arra utal, hogy a törvény az, ami őt visszatartja. A probléma ennél a nézetnél az, hogy itt egy szellemi és nem egy politikai törvénytelenségről van szó. Persze nem lehet ezt a nézetet teljesen visszautasítani, mert ebben lehet a megoldás. 

Sokan hiszik, hogy az, „aki azt most még visszatartja”, az evangélium hirdetése. Az evangélium az, mely az Antikrisztust még visszatartja. Az én problémám itt abban áll, hogy ezek szerint eljön az idő, amikor nem hirdetik az evangéliumot. 

Akik ehhez a nézethez közel állnak, azt mondják, hogy nem az evangélium, hanem Pál apostol missziója az, amely az Antikrisztust visszatartja. E nézet szerint a világ minden részét el fogja érni az evangélium az Úr visszajövetele előtt. Azért tekintette Pál magát és a küldetését a „visszatartónak”. – Itt az a probléma, hogy Pál sosem tulajdonított magának ilyen jelentőséget. A 2Tim levélben közeli haláláról ír, de sehol nem hozza magát összefüggésbe ezzel az apokaliptikus eseménnyel. Pál meghalt, missziói utazásainak vége lett, és az Antikrisztus mégsem jelent meg. 

Mindezen nézetekben van némi igazság, de mégsem felelnek meg egészen a szövegnek. Mielőtt folytatnánk, szeretnék a szövegből néhány elvet az értelmezésre nézve leszögezni. A szöveg értelmezésének sok problémája arra vezethető vissza, hogy az olvasó nem veszi eléggé figyelembe a visszatartás befolyásának leírását. 

A legfontosabb, amit erről a visszatartó erőről olvasunk, hogy 

(1) ez egy már jelenleg ható erő. Ez az erő már Pál apostol idejében is működött. Ami visszatart, az már most működik, mondja Pál. 

(2) Ez egy jó hatás, mert visszatartja a gonoszt. 

(3) Ez az erő összhangban van Isten uralmával. Ez az erő törvénytisztelő, mert a törvénytiprót visszatartja. 

(4) Ennek egy Istentől elrendelt feladata van a mai időben. Az Antikrisztus nem tud fellépni, amíg ideje el nem jön. Ennek az erőnek van egy időbeli dimenziója. Nem lehet félre tenni az útból. 

(5) Amit tudnunk kell: Ő önként húzódik vissza. Nem egy más erő fogja az útból eltávolítani. Nincs sehol utalás arra, hogy az Antikrisztushoz hasonlóan vége lesz, ahogy az Úr eljövetelekor elpusztítja. A 2,7-ben ez áll: el kell tűnni az útból. A görögben: amíg félrehúzódik, eltávozik, utat enged. Ez a hátráltató erő önkéntesen fog visszahúzódni a térből. 

(6) Amit szintén figyelembe kell vennünk: ez minden időre érvényes. A Sátán terve arra nézve, hogy az Antikrisztust hatalomra juttassa nem csak az 1. században, Pál apostol idejében kezdődött. Terve már a Paradicsomban készen volt és a mai napig érvényes. Desmond Ford írt egy könyvet az eszkatológia „iszonyatos bálványáról”: „A Sátán minden erőfeszítésének végcélja az eszkatológiai felkelése. Tervének célja, hogy magát Isten templomában istenként tiszteltesse. Ez a terv nem lett korszakonként elhalasztva, hanem Isten hatalma az, amely kezdettől fogva megakadályozta őt a visszatartó által. Semmiből nem lehet arra következtetni, hogy a Sátán terve csak Pál idejében született meg. Ezért nem feltételezhetjük, hogy a „visszatartó” vagy „az, aki őt visszatartja” csak Pál idejére vonatkozik. Ezt az igeszakaszt tanításnak kell tekinteni arra nézve, hogy amióta a Sátán a földön aktív, az Antikrisztus az ő fő fegyvere és csak Isten hatalma tartja őt vissza. Amióta a gonosz létezik, létezik az Antikrisztus szelleme.” 

(7) Itt egy elképzelhetetlen nagyhatalomról van szó. Istenen kívül nincs hatalom, mely őt megfékezhetné. Csak a Sátán hatalmával lehet összehasonlítani. 

(8) Mondhatnánk, hogy egy absztrakt, személytelen „valami” tartja vissza most még, és egy személyes elem áll mögötte, „aki” azt most még visszatartja. 

Személyesen meg vagyok győződve arról, hogy Pál apostol itt a Szentszellemre utal és az általa kiosztott általános kegyelemre, amely a törvénytiprót visszatartja. Habár a Szentszellem másutt nincs így körülírva, még sincs akadálya annak, hogy ezt így értelmezzük, hiszen a Szentszellem ezen szerepe nincs más helyen megemlítve. Itt a Szentszellem szolgálatáról van szó, melynek során kiárasztja általános kegyelmét és egyben visszatartja az Antikrisztus fellépését. 

Meg kell értenünk, hogy nem a gonosz általános megfékezéséről van szó! Isten Szelleme különböző eszközökön keresztül munkálkodik és közvetlen munkája is van. Ha a Szentszellem teljesen beszüntetné munkáját, annak egy totális sötétség, egy black-out, lenne a következménye. A Szentszellem most visszatartja a gonoszt, és ezért nem válik teljességében nyilvánvalóvá az emberi szív gonoszsága. A 2Thessz 2,7 hangsúlyozza, hogy a Szentszellem ezen visszatartó szolgálata áll az Antikrisztus és az ő fellépése között. A Szentszellem őrködik afelett, hogy az Antikrisztus ne tudjon fellépni. A maga idejében a Szentszellem befejezi ezen szolgálatát, és akkor fellép a fenevad. 

Vizsgáljuk meg röviden a pretribisták érvelést, amikor ők a Szentszellem visszatartó szerepét nézeteik érdekében idézik. – Azt hiszem, mindenki egyetért azzal, hogy a Szentszellem a hívőkben lakozást vesz és a gyülekezetben működik. A pretribisták meggyőződése ebből kiindulva az, hogy ha a Szentszellem visszahúzódik, akkor a gyülekezet is el fog ragadtatni, így az elragadtatást a nagy nyomorúság elé helyezik. Nos, ez különböző okokból tarthatatlan. 

1. Ez egy téves feltételezésen alapul. A feltételezés az, hogy a Szentszellem kizárólag a gyülekezeten keresztül végzi visszatartó szolgálatát. Ez természetesen nem igaz. A Szentszellem ezt a szolgálatát már az ÓT idejében is végezte. Már a bűneset után is, Gen 6,3-ban (ezt mondta az ÚR: Ne maradjon szellemem örökké az emberben) így volt. Igaz, hogy a Szentszellem tudja a gyülekezetet is használni. A gyülekezetnek só szerepe van a világban, mely a bűn túláradását a világban megakadályozza. De erre a 2Thessz 2-ben nincs utalás. Azon kívül, itt a Szentszellem egy különös szolgálatáról van szó. Ő direkt hatással van a Sátánra, hogy a bűn embere ne léphessen fel a világszínpadon. A Szentszellem szolgál a gyülekezetben, de szolgál a gyülekezeten kívül is. Tud az emberi szívre hatni, de hatni tud a démonikus erőkre is. Téves az a feltételezés, hogy a Szentszellem csak a gyülekezetben és gyülekezeten keresztül munkálkodik. 

2. Ne felejtsük el, hogy a Szentszellem a nagy nyomorúság idejében is fog embereket újjászülni, fog bennük lakni és fogja őket teljhatalommal felruházni. Ezt a pretribistáknak is el kell ismerniük. A Jel 7 szerint a 144.000 a Szentszellem teljhatalmával fog bírni. Amikor a Szentszellem nem fogja többé az Antikrisztust visszatartani, akkor a visszatartó szerepe nem lesz a gyülekezetbe való jelenlétéhez kötve. Visszatartó szolgálata nincs a hívőkhöz kötve. 

3. Az a nézet, hogy a Szentszellem szolgálata, a hívőkben való lakozása vissza lesz vonva a földről, a valóságban érvénytelenítené Krisztus megdicsőítését. Tudjuk, hogy a Szentszellem pünkösdkor tapasztalt kiáradása a hívőkre közvetlen összefüggésben van Krisztus megdicsőülésével. Ha valaki azt mondja, hogy a Szentszellem valamikor meg fogja szüntetni ezt a szolgálatát, azzal tagadja a Krisztus megdicsőülésének tényét. 

4. William Bell írt egy publikációt erről a témáról. Ezt írja: A pretribisták elismerik, hogy mindenki számára, aki hisz a Szentszellem istenségében, a Szentszellem eljövetele vagy távozása csak egy bizonyos értelemben alkalmazható. Például pünkösdkor eljött, hogy a gyülekezetben lakozást vegyen, de már itt volt azelőtt is az általános kegyelem kiosztásában, az elhívás szolgálatában stb., ezért az ő visszavonulása is csak egy bizonyos értelemben fog megtörténni. Sok más szolgálata továbbra is fennmarad, pl. a bűnről való meggyőzés, a Szellemmel való beteljesedés szolgálata. Ha tehát nincs különösen kiemelve a Szentszellem bennünk lakozásának ténye, amikor a Szellem visszavonul visszatartó szolgálatából – amint az a szövegből látható –, akkor nem lehet sem logikai, sem biblikus összefüggést keresni a gyülekezet elragadtatása és a Szellem visszavonulása között.” 

Mindenkivel egyetértek, aki meg van győződve, hogy a Szentszellem az, aki az Antikrisztus fellépését akadályozza. Nem értek egyet azonban azokkal, akik állítják, hogy a Szentszellem visszatartó szolgálatának végén mind a Szentszellem, mind a gyülekezet elhagyják a földet. 

A fentiekben eszkatológiai igazságokról olvashattunk. Említettem elméleteket, nézeteket, látásokat, érveket, ellenérveket és megpróbáltam felvázolni azt, amit Pál apostol tulajdonképpen mondani akart a Szentírás alapján. Bízom benne, hogy nem okoztam nagyobb zavart a fejekben, mint ami eddig is zavaros lehetett a témát illetően. Ha mégis, akkor kérem, bocsásson meg érte az Olvasó. Szeretném azonban ezt a szakaszt egy intéssel zárni: 

az eszkatológia és a prófécia célja és értelme az erkölcs, az etika. Nem arra való, hogy játsszon érzéseinkkel vagy csiklandozza kíváncsiságunkat, mi is lesz holnap. Az eszkatológia célja minket szent életvitelre, engedelmességre ösztönözni. Az eszkatológia arra való, hogy tudatosítsa bennünk az Úr Jézus eljövetelének közelségét és annak fontosságát, hogy az ő parancsaival összhangban éljünk. 

Az eszkatológia indítson arra, hogy evangelizáljunk, embereket Jézushoz vezessünk. Amikor az Úr eljön ítéletet fog tartani a gonoszok felett, és el fogja őket pusztítani. Az Úr eljövetele az üdvösségre jutás végét fogja jelenteni. Meg kell ismerni a különböző „prófétaiskolák” tanítását, nézeteit, tanulmányozni kell ezeket, de nem szabad szem elől téveszteni a célt: Miért vannak próféciák a Bibliában? Azért, hogy a szentség útjára tereljenek, vezessenek és várjuk az Úr eljövetelét. 

Leave a comment