(44) Pál tanításának integritása. (2) ApCsel 20:25-28

Azt az üzenetet tanulmányozzuk, amelyet Pál az efézusi gyülekezet vénjeihez intézett Milétoszban. Legutóbb ennek a beszédnek az elejét elemeztük, ma pedig a beszéd középső részét tanulmányozzuk, az Apostolok Cselekedetei 20. fejezetének 25-28. verseit olvasva.

25És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. 26Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok. 27Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. 28Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentszellem, hogy legeltessétek az Isten egyházát…

A „felügyelő” szó a püspök szót jelenti, és ahogy a múltkor már mondtam, ez a vének, érett keresztények hivatala, akik a gyülekezet felügyeletéért felelősek.

amelynek őrizőivé tett titeket a Szentszellem, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon (Fiának)vérével szerzett. Ha van egy lábjegyzetekkel ellátott Bibliád, akkor észreveheted, hogy különböző fordítási lehetőségek léteznek. Követtem Dr. Johnson megjegyzését, és az utolsó mondatot így olvasnám: amelyet a saját vére által szerzett. Ez Istenre, az Atyára utal, az egyház Atyjára, akit Fia vérével vásárolt meg. –Íme, egy újabb példa a Bibliában, ahol a Szentháromság tanítását láthatjuk egyetlen versben. Majd így folytatja Pál:

29Tudom, hogy távozásom után ragadozó farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, 30sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik hazugságokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. 31Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy három évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat.

Hadd ismételjek meg röviden néhány dolgot a legutóbb elmondottakhoz. Pál szolgálatának integritásáról beszéltünk. Az integritás szó a latin „integer” szóból származik, és egészet, teljeset, átfogót jelent. Ez azt jelenti, hogy szolgálata becsületes, feddhetetlen volt, ragaszkodott a Szentírás értékeihez és igazságaihoz. Egész szolgálatában a Szentszellem vezette, és ezért az igazságért szenvednie is kellett.

Láttuk, hogy Isten Igéje bosszantó „nyűg”az emberek számára, és hogy az ember nem állhat meg Isten előtt, hacsak nem születik újjá Isten Igéje és kegyelme által.

Azt is láttuk, hogy Pál csak a legfontosabb dolgokról beszélt, nem szóltfontos, de másodlagos dolgokról. Nem beszélt a szegénységről, amelyről az Úr beszélt a János 12-ben.

A szegények mindig veletek vannak, de én nem mindig vagyok veletek. A szegénység fontos dolog, de Jézus ügyelt a fontossági sorrendre. – A fizikai egészség is lényeges, de a lelki egészség elsőbbséget élvez, csakúgy, mintaz örökkévaló a mulandóval szemben. Pál számára az evangélium hirdetése, a tanítás volt az első. Sok gyülekezetben, beleértve az evangéliumi gyülekezeteket is, a prédikációk többsége a keresztény életről, etikáról, társadalmi problémákról, személyes kapcsolatokról, házasságról stb. szól,az evangélium pedig csak a második helyen áll. Ennek fordítva kellene lennie!

Pál beszéde rávilágít a biblikus gyülekezeti struktúrára is, amit gyülekezeti politikának is neveznek. Minden egyháznak megvan a maga szervezete, hálózata. Egyeseket egy püspök, másokat egy közgyűlés vezet. Ismét mások vének irányítása alatt állnak, vagy különféledemokratikus formák keveréke jelenik meg a vezetésben.

Pál a beszédében emlékezteti a véneket arra a szolgálatra, amelyet 3 éven át végzett közöttük. Aztán figyelmezteti őket, és végül elbúcsúzik tőlük. A 25-27. versekben igazolja magát, és a szolgálatának teljességére hivatkozik. Nemcsak azért volt kielégítő a szolgálata, mert Isten akarata szerint történt, hanem azért is, mert semmit sem tartott vissza Isten teljes akaratából, tiszta volt mindazok vérétől, akiknek szolgált.

Azt hiszem, ezzel a mondattal jelzi, hogy Efézusban nemcsak a zsidóknak, hanem a görögöknek is prédikált. Mindenféle embert tanított, nemcsak zsidókat, hanem a nem zsidókat is. Ő volt a pogányok apostola.

Ha meg akarod ismerni az ÚSZ hátterét, tudnod kell, hogy Isten ígéretei a zsidóknak adattak. A Bibliát szinte kizárólag zsidók írták. Az Úr azt mondta, hogy Ő csak Izrael elveszett juhaihoz küldetett, Ő a körülmetélkedés szolgája volt, hogy megerősítse az Isten által az atyáknak tett ígéreteket. Mivel a nép elutasította a Messiást, a hűséges zsidók, az apostolok és a tanítványok elvitték az Igét a nemzetekhez. Ebben az értelemben mondhatja, hogy „mindenki vérétől tiszta vagyok”, nem csak a zsidókétól. Ez fontos az ÚSZ megértéséhez.

A 25.v. azt mondja:És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. 26Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok.

Egyes kommentárok azt állítják, hogy ez egy olyan kifejezésre utal, amely az Ószövetségben található, különösen Ezékiel könyvében, ahol gyakran előfordul a 3., 13. és 33. fejezetben. Ez a kifejezés a hűséget fejezi ki Isten üzenetének közvetítésében. Elolvasom

Ez 33:1-5 Így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Emberfia! Szólj népedhez, és ezt mondd nekik: Ha fegyveres ellenséget hozok egy ország ellen, és az ország népe választ a maga köréből egy férfit, és őrállóvá teszi, 3az pedig látja jönni a fegyveres ellenséget az ország ellen, és megfújja a kürtöt, hogy figyelmeztesse a népet, 4akkor ha valaki hallja a kürtszót, de nem törődik a figyelmeztetéssel, a fegyveres ellenség pedig eljön, és levágja, akkor csak magát okolhatja majd a haláláért. 5Hallotta a kürtszót, de nem törődött a figyelmeztetéssel: ő a hibás a haláláért, mert ha törődött volna a figyelmeztetéssel, megmenthette volna az életét. Ha a próféta figyelmeztet az ítéletre, és az emberek nem hallgatnak rá, akkor ő maga a hibás a haláláért. De aztán a 6. versben ezt olvassuk:

6.V.: Ha ellenben az őrálló látja jönni a fegyveres ellenséget, de nem fújja meg a kürtöt, és nem figyelmezteti a népet, azután eljön a fegyveres ellenség, és levág közülük valakit, akkor azt a maga bűne érte utol, de vérét az őrállótól kérem számon.
7Emberfia! Ilyen őrállóvá tettelek téged Izráel házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben! 8Ha ezt mondom a bűnösnek: Bűnös vagy, meg kell halnod! – és te nem mondod meg, és nem figyelmezteted a bűnöst, hogy rossz úton jár, akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de a vérét tőled kérem számon. 9De ha figyelmeztetted a bűnöst, hogy térjen meg útjáról, és az nem tért meg útjáról, akkor az meghal a bűne miatt, de te megmented az életedet.
Ebben az értelemben mondja az apostol: Azért figyelmeztettelek benneteket az igehirdetés által, hogy ne utasítsátok el az igét és Jézus Krisztust, aki meghalt értetek és kiontotta értetek a vérét. Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. 

 Ezekkel a szavakkal fejezi be az efézusi szolgálatának indoklását, azután a vénekhez intézett buzdításokra tér rá. 28 Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentszellem, hogy legeltessétek az Isten egyházát,

Mostantól kezdve megtettem a kötelességemet, vigyázzatok magatokra és az Isten nyájára.

A sorrend fontos. Vigyázzatok magatokra. Ha egy vén nem törődik önmagával, ha nincs nyitott szíve az egyház iránt, ha nem tud minden tekintetben gondoskodni magáról, és nem tud buzgólkodni a gyülekezetért, akkor másokban sem tud buzgóságot ébreszteni. Az ima és a lelkipásztori gondoskodás, az érettség és a tapasztalt vezetés és tanács jelen kell, hogy legyen. Mivének vajon helyet állunk pásztorokként?

Az apostol a 74. zsoltárból vett kifejezést használja, ahol a népet Isten nyájának nevezi. Az idősebbeknek látniuk kell a spirituális összefüggéseket. Akinek a nyájat kell gondoznia és táplálnia, az nem lehet „vak száj” – John Milton használta ezt a kifejezést bizonyos prédikátorokra. Nem szabad, hogy a nyáj táplálja és eltartsa őket. Azért „vakok”, mert nem látják Jézus Krisztus evangéliumát, vagy másodlagos dolgokkal és tevékenységekkel fedik el azt, ami fontos.

A vének a gyülekezetbe lettek beültetve. Ők a gyülekezet részei, nem egy gyülekezet fölé kerültek. Azt is meg kell jegyezni, hogy a véneket nem választás útján választják, hanem a Szentszellem nevezett ki benneteket felügyelőknek. Ez nem olyan, mint a politikában, hogy néhányan indulnak a posztért, majd a legsikeresebbet megválasztják. A legtöbb egyházban vannak lelkészi választási bizottságok, vagy a püspök vagy a pápa nevez ki valakit egy pozícióra. — Milyen gyakran megfigyelhetjük az egyes gyülekezetek hanyatlását, ahol a vének „felküzdötték magukat” ebbe a pozícióba. De a véneket valójában a Szentszellem nevezi ki.

A mi gyülekezetünkben volt egy fiatalember, aki jelentkezett, hogy vén legyen, mert azt mondja. (1 Tim 5:17) A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek: elsősorban azok, akik az igehirdetésben és a tanításban fáradoznak.        Úgy gondoltuk, hogy az indítékai nem egészen tiszták, és nem a Szentszellem akarta felhívni rá a figyelmünket. – A véneknek és a gyülekezetnek figyelmesnek kell lennie, és meg kell különböztetnie, hogy a Szentszellem kit nevez ki vénnek. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentszellem, hogy legeltessétek az Isten egyházát. Havalakit a Szentszellem nevezett ki vénnek, de a vének ezt nem ismerik el, akkor ennek az új vénnek tudnia kell, hogy nem a véneknek, hanem a nyájnak szolgál, és türelemmel kell lennie, amíg szolgálata révén fel nem ismerik, hogy méltó arra, hogy vénnek ismerjék el őt.

Mi a feladata a vénnek? Az a feladata, hogy pásztorolja Isten egyházát. A”poimainō” szó azt jelenti, hogy legeltetni, gondoskodni a nyáj jólétéről. A pásztor szó ebből a szóból származik.

De óvatosnak kell lennünk. A lelkész mint tisztség nem szerepel a Bibliában. A lelkipásztor/tanító szellemi ajándék, nem pedig hivatal. Kétféle vén van, ahogy már említettem:

A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek: aztán hozzáteszi: elsősorban azok, akik az igehirdetésben és a tanításban fáradoznak.

Akár szolgálnak az Igével, akár nem, ők pásztorok, ők pásztorolnak és tanítanak. Ők tanítják a Biblia tanítását, és meg kell őrizniük a gyülekezetet a tévtanoktól.

A pásztori zsoltárban, a 23. zsoltárban ez áll:Te asztalt készítesz nekem ellenségeim előtt. Ez azt jelenti, hogy nincsenek mérgező növények az asztalon, amelyek árthatnának a juhoknak, ezeket a pásztor gyomlálják ki. – A véneknek kötelességük a nyájról gondoskodni. A pásztor szó a Bibliában szinte szinonimája a vezető kifejezésnek. Ők vezetik a nyájat.

Viseljetek gondot tehát … az egész nyájra, … hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Isten gyülekezetéről van szó, amelyet vérével vásárolt meg a bűn rabszolgaságából! Megvette a gyülekezetet magának! Ott a kereszten megfizette az árat értünk. Ígynyertük el bűneink bocsánatát. Nincs vagyonunk, amellyel bűneinkért fizethetnénk. John Bunyan egy helyen ezt írja: „Amikor megálltam és visszanéztem, láttam, hogy Isten kegyelme követ engem, megbocsátással a kezében„. Az elveszett bűnöst kereső Isten kegyelme követi az embert, kezében a megbocsátással, Jézus kereszten kiontott vére által.

Kálvin megjegyzése a témához: „Négy oka van annak, hogy a véneknek gondoskodniuk kell a gyülekezetről. Isten hűséget ígért egyházának, ezért a véneknek hűségesnek kell lenniük szolgálatukban. Őket a Szentszellem rendelte ki. Nem mindennapi megtiszteltetés egy gyülekezetet vezetni„. Majd így folytatja: „A negyedik ok, amiért Pál arra ösztönzi a véneket, hogy szorgalmasan végezzék szolgálatukat, az az, hogy Isten nem adott más bizonyítékot a népe iránti szeretetére, mint az értük kiöntött vére által. Ha egy vén tiszteletlen Jézus szent vérével szemben, nem hirdeti az evangéliumot és nem növeli a szenteket a hitben, akkor Krisztus megváltó munkáját a maga szempontjából haszontalanná teszi.” Milyen hatalmas megbízást adott az apostol a véneknek:Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentszellem, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. 

Miért kell a véneknek vigyázniuk a nyájra?

29 Tudom, hogy távozásom után ragadozó farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat.Itt a farkasok képét használja. A farkast már ismerjük gyermekkorunkból „A farkas és a hét kecskegida” című meséből. A farkas nem kíméli a nyájat. Emberek megpróbálnak majd beszivárogni a közösségbe, hogy aztán néhányat elvezessenek a nyájból. Gyakran azért sikeresek, mert a birkák ostobák. Mindannyian birkák vagyunk, legelészünk és legelészünk, egyik legelőről a másikra megyünk, aztán beleesünk egy gödörbe, vagy sziklákról lezuhanunk. Jönnek a farkasok és széttépik a nyájat. „Vad” farkasok, azaz nagy, vérszomjas farkasok. Ha farkasként jelentek volna meg, a bárányok elszaladtak volna. De gyakran báránybőrbe bújva jönnek, mint nagy tanítók, Pál a 2.Kor 11,26-banhamis testvérekneknevezi őket.Azt mondja, 5Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat. (2.Kor. 11,15).

Gyülekezetünk két evangéliumi szabadegyházból áll. Mindkét egyház hosszú múltra tekint vissza, és tanúja volt a múltban történt szakadásoknak. Az egyháztörténelem azt tanítja, hogy ez nem modern jelenség. A hitehagyás, akár belülről, akár kívülről érkezik, mindig is létezett. Erre már Izrael története is megtanít bennünket.

Egy orvos, egy L. Nelson Bell nevű misszionárius egyszer azt mondta: „Ha egy sebész megoperál egy beteget, és nem távolítja el a gyulladt vakbelet, akkor műhibáért beperelik. Ha egy lelkész vagy prédikátor olyan evangéliumot hirdet a bűnös embereknek, amely nem tud megmenteni, akkor püspökké léptetik elő”, vagy az ország legnagyobb protestánsának nevezik ki. A keresztényeket üldözik, talán bíróság elé is állítják őket az általuk adott tanácsok miatt (pl. ha azt mondják egy homoszexuálisnak, hogy terápiára kellene járnia). Azért viszont nem vonják őket felelősségre, ha nem hirdetik a kegyelmet és a Jézus vére általi üdvösséget.

Nemrégiben egy testvér azt mondta egy bibliakörben, hogy a törvény által is meg lehet igazulni, mert – mondta – „az én bibliámban az áll, amit Pál mondott magáról:a törvényben követelt igazság szempontjából feddhetetlen voltam.”(Fil 6,3)

 Ha kiragadsz egy mondatot vagy egy bibliai verset a szövegkörnyezetéből, bármit „bebizonyíthatsz”. Örültem, amikor egy másik idős testvér felugrott, mintha darázs csípte volna meg, és megdorgálta ezt a testvért. A mai szellemi áramlatok között rendkívül óvatosnak kell lenni ahhoz, hogy az ember el tudja választani a pelyvát a búzától. Nem minden fekete-fehér.

Pál ezért mondja azt, hogy figyeljetek, vigyázzatok, tartsátok nyitva a szemeteket és a fületeket a kinti farkasok és a belső árulók miatt. Pál azt mondja a Kol 1,28-ban: Mi őt hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Krisztusban. 

Kedves barátom, vedd észre, hogy Isten kegyelmének csak egyetlen evangéliuma van. Az üdvösségnek egyetlen útja van, amely az Úr Jézus Krisztuson keresztül vezet, aki Isten akarata és terve szerint áldozatul adta magát, és kiontotta vérét a bűneinkért. Ha tudod, hogy bűnös vagy, jöjj hozzá, fogadd el bűneid bocsánatát. Ő új emberré fog tenni téged. Ne támaszkodj a vallásodra, a keresztségedre, a kegyességedre és egyházi tevékenységeidre, a kultúrádra, a neveltetésedre, képzetségedre vagy bármi másra. Jöjj hozzá, bízzál benne, bízd az életedetŐrá.

Ámen.

Comments are closed.