6. Mikeás a társadalmi elit ellen. Mik 3,1-12.

A mai témánk: Mikeás és a társadalmi elit. Mikeás a társadalmi ellenállás prófétája, de nem volt sem felkelő, sem forradalmár. Nem alapított pártot, nem gyűjtötte maga köré az elnyomottakat és a szegényeket, hogy a kormányzat ellen vezesse őket. – Azokhoz beszélt, akik eltérítették a hittől a népet, és akik Mózes törvényétől elidegenítették őket.
Mikeás Jahve Júda és Izrael iránti szeretetének a prófétája is volt. Egyszerre volt a társadalmi ellenállás prófétája és Isten szeretetének prófétája. Legutóbb a 2,12-13-at olvastuk: »12 Összeszedem az egész Jákóbot, összegyűjtöm Izráel maradékát. Összeterelem őket, mint juhokat a karámba, mint nyájat az akolba, tömegestül lesznek ott emberek. 13 Előttük megy, aki utat tör, áttörnek, átmennek a kapun, és kivonulnak. Előttük megy át királyuk, élükön maga az ÚR.
A háttérben most Istennek Jákób és a maradék iránti szeretete áll. Az akkori társadalmi elithez szól: a bírók ellen, a hamis próféták ellen és a papok ellen is, akik a korszellemet szolgálják ki. Olyan képet fest róluk, amelyben kannibálokként eszik a nép szegényeinek a húsát. Egy kommentár azt írta, hogy Mikeásnak, bár ugyanabban az időben működött, mint Ézsaiás, nem volt olyan széles a látóköre, nem volt akkora a rálátása a dolgokra, mint Ézsaiásnak, viszont sokkal mélyebben látott a szívekbe. Úgy gondolom, ez igaz lehet. Mikeás nem volt olyan befolyásos, mint Ézsaiás, de jobban belelátott a dolgokba, amelyekről írt. 
A fejezet első részében az ország igazságszolgáltatása ellen ír, azután a hamis próféták ellen, végül pedig a nép vezetői ellen és az ország papjai ellen prófétál. 
A 3. fejezet irodalmilag egységes, ezért az egész fejezetet egyben fogjuk olvasni. Szakaszunk első 3 versében a bírák elleni próféciáról van szó. Vegyük észre: Az egész fejezet kulcsszava az „igazság”. 
3,1 Ezt mondtam: Halljátok meg, Jákób elöljárói, Izráel házának vezetői! Nem tinektek kell-e ismerni a törvényt? Aztán a második szakasz első versében: 8 Engem azonban betölt az ÚR Szelleme erővel, igazsággal és hatalommal, hogy megmondjam Jákóbnak a bűnét, Izráelnek a vétkét. Végül pedig a 3. szakasz első versében: 9 Halljátok meg ezt, Jákób házának elöljárói, Izráel házának vezetői, akik utáljátok a törvényt, és minden igaz ügyet kiforgattok!
Mikeás tehát a társadalmi igazságosság prófétája! Észre kell vennünk, hogy ugyanazokhoz az emberekhez szól, akiknek előzőleg Isten kegyelmét hirdette. A 3,1-ben ezt írja: Ezt mondtam: Halljátok meg, Jákób elöljárói, Izráel házának vezetői! De a 2. fejezet végén ezt mondta: 12 Összeszedem az egész Jákóbot, összegyűjtöm Izráel maradékát. A nép vezetőihez szól, azokhoz, akik a nép sorsáért felelősek voltak. Kegyelmet ígért, ugyanakkor kemény figyelmeztető szavakat használ. 

Az 1-3. versben inti őket és vétkesnek nyilvánítja a vezetőket: 1 Ezt mondtam: Halljátok meg, Jákób elöljárói, Izráel házának vezetői! Nem tinektek kell-e ismerni a törvényt? 2 Ti gyűlölitek a jót, és szeretitek a rosszat! Lenyúzzátok az emberekről a bőrt, és csontjaikról a húst. 3 Ti megettétek népem húsát, lenyúztátok róluk a bőrt, csontjaikat összetörtétek, és feldaraboltátok, mint a húst, amely fazékba vagy bográcsba kerül. 
Ezek súlyos vádak. Az „elöljárók“ szó, ami a nép vezetőit jelenti, a héber „döntőbírók, döntnökök” szóból származik. Ők azok a férfiak, akik a nép sorsáról döntenek, akiknek őrködniük kell az országban uralkodó törvény felett.
A próféta szembesíti őket azzal, hogy kötelességteljesítésükben kudarcot vallottak: Nem tinektek kell-e ismerni a törvényt? Ti azonban elferdítitek, kiforgatjátok a törvényeket, amit pedig nektek kellene példamutatóan megtartanotok. 2 Ti gyűlölitek a jót, és szeretitek a rosszat! 
Mi volt az a törvény, amit „Jákób elöljáróinak” meg kellett tartaniuk? Amikor az Ószövetséget átlapozzuk, Mózes törvényeire bukkanunk. Mózes magától Istentől kapta a Sínai hegyen a törvényt, a pusztai vándorlás során, ahogyan ezt az Exodus 19 leírja. Izrael népe a kivonulástól kezdve Jézus idejéig a törvény uralma alatt volt. Ez volt a mózesi szövetség. Mikeásnak erről a törvényről és jogrendről kell beszélnie itt. A nép elöljárói, akiknek a mózesi törvény betartatása lett volna a feladatuk, az ország bűnözőit támogatták. 
Van ennek napjainkra vonatkozóan jelentősége? Amikor újságot olvasunk, rögtön Mikeás juthat eszünkbe. Lehetséges, hogy azok az emberek, akiknek az a felelősségük, hogy a törvényesség példaképei és képviselői legyenek, maguk is korruptak, megvesztegethetőek, és nem az áldozatokat veszik védelmükbe, hanem a bűnözőket? Azon igyekeznek, hogy felhígítsák a jogrendet, és úgy változtassák meg az alkotmányt, hogy az ellentmondjon Isten törvényének. 
Mikeás egy olyan metaforát alkalmaz, amellyel bemutatja, hogyan bánnak ezek a vezető pozícióban lévő férfiak a védtelen néppel. Mit mond? Lenyúzzátok az emberekről a bőrt, és csontjaikról a húst. 3 Ti megettétek népem húsát, lenyúztátok róluk a bőrt, csontjaikat összetörtétek, és feldaraboltátok, mint a húst, amely fazékba vagy bográcsba kerül. Pásztoroknak kellene lenniük, ehelyett hentesek. Ahelyett, hogy legeltetnék a nyájat, lenyúzzák a bárányok bőrét és ők maguk gazdagodnak meg ezen keresztül. A próféta szörnyülködik miattuk, és kemény szavakkal illeti őket. Ez tehát a vád ellenük. 
Ezt követi az ítélet: 4 Majd kiáltanak még az ÚRhoz, de ő nem válaszol nekik, hanem elrejti orcáját előlük akkor, mert gonosz tetteket követtek el.
A számonkérés napja el fog jönni. Ezek a vezetők nemsokára megtudják, hogy amikor majd jönnek az asszírok, nem fogják tudni tovább folytatni gonosz mesterkedéseiket. Akkor majd az Úrhoz fognak kiáltani, ő azonban nem akarja majd meghallgatni őket. Az Úr el fogja rejteni előlük az arcát. – Ez egy klasszikus szemléltető példája annak, hogy a kegyelmet nem ismerő emberek maguk sem fognak kegyelmet tapasztalni. 
Az itt olvasható „az Úrhoz kiáltani” kifejezés egy olyan szó, amit az emberek akkor használnak, ha segítséget hívnak a bíró előtt. Segítségért fognak kiáltani, az Úr azonban hátat fordít nekik. 
Nálunk vajon olyan makulátlan-e az igazságszolgáltatás, mint amilyennek lennie kellene? Vajon nem azért váltottak-e le bírókat, mert megvesztegethetőek voltak? Vagy gondoljunk olyan szomszédos országokra, ahol mindenki tudja, hogy az igazságszolgáltatásra nem lehet számítani. 

Az 5.-7. versben a próféta a prófétákhoz szól. 5 Ezt mondja az ÚR azokról a prófétákról, akik félrevezetik népemet, akik békességet hirdetnek, ha van harapnivalójuk, de háborút hirdetnek annak, aki nem ad nekik enni: 6 Olyan éjszaka száll rátok, amelyben nem lesz látomás, és olyan sötétség, amelyben nem lesz jövendölés. Leáldozik a próféták napja, nappal is sötétség borul rájuk. 7 Szégyent vallanak a látnokok, pironkodnak a jósok, eltakarják arcukat mindnyájan, mert nem kapnak választ Istentől.
Mikeás idejében a prófétáknak nagyon nagy volt a társadalmi befolyásuk. Mikeásnak van szava azokhoz a hamis prófétákhoz, akik félrevezetik a népet. Ézsaiás is beszél arról, hogy „Vezetőid félrevezetnek, tévútra visznek téged!“ (Ézs 3,12). 
Vajon nem érvényes mindez a mi 20. és 21. századunkra is? Számtalan olyan szószék van világszerte, ahonnan tévtanításokat hirdetnek. Vagy ahol a Bibliát csak mítosznak tekintik és a történelmet spiritualizálják. Ahol a helyettesítő teológiát hirdetik és Izrael létjogosultságát kétségbe vonják. Ahol egy lelkésznő Muri-Gümlingenben kinyilvánítja: nem hisz abban, hogy Isten személy, valamint hogy Isten csak az emberek fantáziájában létezik. Isten az ő számára csak energia. – Az ilyen lelkészek és igehirdetők félrevezetik a népet! Kiforgatják az Igét, tagadják Krisztus helyettesítő áldozatát. Jézus jó ember volt, illetve forradalmár stb. – Vakok vezetnek vakokat a pusztulásba. A próféta így szól: Ezt mondja az ÚR azokról a prófétákról, akik félrevezetik népemet. 
Egy prófétának az a feladata, hogy Isten akaratát hirdesse. A hamis próféták ellenállnak Isten akaratának, és ez bántja Istent. 
„tévútra vezet” kifejezés is érdekes az Ószövetségben. Azt jelenti: „ide-oda hajt”, vagy „tévelyeg, bolyong“. Olyan értelemben is használják, amikor „egy részeg ember tántorog“. Ezek a próféták megrészegítik a népet, az pedig a pusztulásba tántorog. Emlékezzetek, mit olvastunk a Mik 2,11-ben: Ha egy szélhámos és csaló így hazudozna: Borról és italról prédikálok, az lenne csak prófétája ennek a népnek! A 3. fejezetben Mikeás olyan emberekről beszél, akik bolyonganak az országban, vagy mint a részegek, a vesztükbe rohannak. 
Nézz körül az ismeretségi körödben! Olyan kedves emberek, testvérek is vannak köztük, akik már 30 vagy 40 éve járnak templomba, de néha még a Biblia legelemibb tanításait sem ismerik. – Ha pedig a tanításra terelődik a szó, akkor kiderül, hogy rosszul értették a tanítást. Nem ők hamisították meg azt, de rosszul lettek tanítva. Ők olyan emberek áldozatai, akikről itt Mikeás beszél. 
Sok evangéliumi gyülekezetben, egyházban és szabadegyházban csak tejet adagolnak a juhoknak; nem feltétlenül rosszat, de nem is kapnak „kemény eledelt”, szilárd táplálékot, pedig hitben növekedniük kellene. 
Nem gondolom, hogy mindent tudunk, vagy hogy lehetséges mindent tudnunk. De azt gondolom, hogy arra törekszünk, hogy átfogó ismereteket nyújtsunk a Bibliáról. Ebben a tekintetben a helyes úton vagyunk. Azoknak a hívőknek rossz, akik bolyonganak, és csak körbe-körbe járnak, mert nincs igazi pásztoruk. 
Mit mond Mikeás ezekről az emberekről? Nem csak zavaros, amit hirdetnek, hanem erkölcsileg is bukottak. Ezt mondja az ÚR azokról a prófétákról, akik félrevezetik népemet, akik békességet hirdetnek, ha van harapnivalójuk, de háborút hirdetnek annak, aki nem ad nekik enni.
A legtöbb kommentár úgy véli, hogy ezeknek az embereknek a próféciáit befolyásolták a néptől kapott ajándékok. Ha valakitől ajándékot kapnak, akkor a jövendölésüket az ajándékozóhoz igazítják, hogy az örüljön. … ha van harapnivalójuk, de háborút hirdetnek annak, aki nem ad nekik enni. – De a szegényekről, akiknek nincs mint adniuk, lenyúzzák a bőrt. Lenyúzzátok az emberekről a bőrt, és csontjaikról a húst. 3 Ti megettétek népem húsát, lenyúztátok róluk a bőrt, csontjaikat összetörtétek, és feldaraboltátok, mint a húst, amely fazékba vagy bográcsba kerül. A gazdagok, akik tudnak ajándékokat adni, csak jó üzeneteket hallanak. Ezek a próféták azt mondják magukban: „Miért is ne szabhatnánk az üzenetünket a hallgatóságra?” Az Ószövetség tele van olyan példákkal, amelyekben a királyok olyan próféciákat rendeltek a prófétáktól, ami nekik megfelelt. Amikor azonban jött Isten prófétája és prófétált, akkor az ő jövendöléséről azt hirdették, hogy hamis. Isten prófétája sohasem volt nagyon népszerű. – Ez ma is így van a világban és az egyházakban is. A jólétben élő embereket nem ajánlatos figyelmeztetni, vagy Isten ítéletéről beszélni nekik. 

Ha John Wesley naplóit olvassuk, aki Nagy-Britanniát keresztül-kasul járva mindenütt prédikált, ilyen mondatokat találhatunk a jegyzeteiben: „A St. James templomban prédikáltam. Megkértek, hogy többet ne jöjjek hozzájuk. Ma a St. Jude templomban prédikáltam. Azt mondták, hogy soha többet ne jöjjek.“ Azt írta: „Ebben és ebben a templomban prédikáltam”, majd újra és újra megismétlődött: „Soha többet ne jöjjön hozzánk igét hirdetni.” 
Mikeás itt olyan emberekről beszél, akik a hallgatóik pénztárcájához igazították az üzenetüket. Mikeás azt mondja, ezeknél a prófétáknál a közönség szabja meg, hogy mi legyen az üzenet. – Ha a publikum kívánsága nem felel meg Isten igéjének, akkor az üzenet, amit hallani fognak, nem fog megfelelni a valóságnak. Ez nem jó az igehirdetőnek. 
„Haladni kell a korral“ – szokták mondani. Azt hiszem, Karl Barth-tól származik a következő mondat: „Az ilyen hamis próféták esetében Isten olyan az üzenetben, mint a kocsin az ötödik kerék. Az igazi prófétáknál Isten az a kerék, amely a többit hajtja.“ 
Ezt mondja az ÚR azokról a prófétákról, akik félrevezetik népemet, akik békességet hirdetnek, ha van harapnivalójuk, de háborút hirdetnek annak, aki nem ad nekik enni. Aki nem áll be a sorba, azt szektásnak, fundamentalistának, maradinak stb. kiáltják ki. 
Isten azt mondja, hogy egy prófétának megvilágosodást kell átélnie, az Úr üzenetének terhét kell viselnie. A prófétáknak világosságot és igazságot kell közvetíteniük. Milyen ítéletet várhatnak az ilyen próféták? 
Mikeás ezt írja: 6 Olyan éjszaka száll rátok, amelyben nem lesz látomás, és olyan sötétség, amelyben nem lesz jövendölés. A fényt sötétség fogja felváltani. 
Amikor Mikeás aztán a 8. versben rátér arra, hogy magáról beszéljen, talán merésznek tűnnek a szavai, de csak azt akarja hangsúlyozni, hogy Isten vele van. 8 Engem azonban betölt az ÚR Szelleme erővel, igazsággal és hatalommal, hogy megmondjam Jákóbnak a bűnét, Izráelnek a vétkét. („Engem azonban” – ez nagy hangsúlyt kap a héberben). Mikeás tudatában van annak, hogy üzenetét hatalommal és a Szent Szellem által hirdeti. Ez az üzenet az igazságosság üzenete. Azt is mondja, hogy tele van bátorsággal, mert Isten adja neki az erőt, hogy hirdesse az üzenetét az emberi hatalom, a gúny és az emberek üldözése ellen. 
Az egyháztörténelem során is voltak olyan férfiak, mint Mikeás. Elsőként Pál apostolt kell megemlítenünk, aki az efézusiaknak a következőket írja (6,18): 18 Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok …. az összes szentekért; 19 és énértem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, 20 amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Kétszer ismétli meg a bátorság szót! Pál tudja, hogy erre van szüksége, ha az evangéliumot akarja hirdetni. 
Kálvin egy másik, Mikeáshoz hasonló férfi volt. Azt mondta: „Ne hajoljatok meg mindenféle széltől, és ne hagyjátok magatokat legyőzni sem fenyegetés, sem terror által.“ Nem hagyta, hogy korának különböző áramlatai befolyásolják. Az ellenfeleit ma már senki sem ismeri, ő azonban Isten embere volt. 
Ma is sok igehirdető van, az evangéliumi hívők között is, akik „mazsolázgatnak” az igeversek közül – csak azokról beszélnek, amelyek nem keltenek megütközést a hallgatóik körében. 
A bibliaolvasásnak sohasem szabad szelektívnek lennie. Az olvasás meg kell hogy változtassa a nézeteinket, az előre megfogalmazott véleményeinket. Változásokkal kell számolnunk és erre készeknek kell lennünk. Időnként harcaink is vannak ezen a téren. Engem azonban betölt az ÚR Szelleme erővel, igazsággal és hatalommal, hogy megmondjam Jákóbnak a bűnét, Izráelnek a vétkét. Ajándékozzon Isten nekünk is ebből a Szellemből!
Mikeás a nép elöljáróihoz szól. A 9. verstől belemegy a részletekbe, és a prófétákról, valamint a papokról is beszél 9 Halljátok meg ezt, Jákób házának elöljárói, Izráel házának vezetői, akik utáljátok a törvényt, és minden igaz ügyet kiforgattok! 10 Vérontással építitek a Siont, álnoksággal Jeruzsálemet! 11 Elöljárói megvesztegetve bíráskodnak,… Nálunk vajon nincs megvesztegetés? Megvesztegetés mindenhol van, csak a kenőpénz összege változik. Bizonyos fejlődő országokban semmi sem működik megvesztegetés nélkül. Egy portást vagy egy rendőrt már 5 frankkal le lehet fizetni, míg Nyugat-Európában a megvesztegethetőség nagyjából egy millió franknál kezdődik. … papjai megkérik az árát a tanításnak, prófétái pénzért jósolnak, és még az ÚRra hivatkozva mondják: Közöttünk van az ÚR, nem érhet minket baj!
Mit mond még a próféta? …Akik vérontással építitek a Siont, álnoksággal Jeruzsálemet. Sok nagy építési tervet és projektet törvénytelen úton szerzett pénzekből valósítanak meg. Az ilyenek az építőipart pénzmosásra használják. 
Mikeás üzenetének címzettjei Jákób házának elöljárói, Izráel házának vezetői. Ebből az derül ki számunkra, hogy az egész vezetés korrupt volt! Mit csinálunk, ha jogi probléma merül fel az életünkben? Jogászokhoz vagy bírósághoz fordulunk. És ha hitbeli problémánk lenne, kihez mennénk? A papokhoz, hogy tőlünk kérjünk tanácsot, hiszen nekik az a feladatuk, hogy ismerjék az Írásokat. Ha az egész életünkre vonatkozó tanácsot szeretnénk kapni, akkor kihez fordulnánk? A prófétákhoz. – Bárhová is mennél, senkit sem érdekelne a problémád. Az említett embereknek csak az anyagi jólét a fontos. 
Erre az egyháztörténelemből is ismerünk példákat, pl. Athanasius és Arius hitvitáját. A császárok olyan püspököket neveztek ki, akik Arius tanítását képviselték (szerinte Jézus nem Isten, hanem az Atya teremtménye). Ezeket a püspököket a császár fizette, ők pedig mindenben támogatták a császárt, hogy üldözzék az igazi hívőket, akik Athanasius tanával (a Szentháromságtannal) egyetértettek. Ezek a püspökök a császári pénztárból éltek. 
Ezt olvassuk: … és még az ÚRra hivatkoznak. Ha ekkor megjelenik valaki, és azt mondja: „Egy pillanat, itt tévtanítások, hibák, bűnök és Isten elleni lázadás van köztetek!“ – azt válaszolnák: »Közöttünk van az ÚR, nem érhet minket baj!«. Amikor Mikeás arra figyelmezteti őket, hogy az asszírok majd megtámadják és elhurcolják őket, az a válaszuk, hogy „mi vagyunk a szövetség népe, nem érhet minket baj.” A nép vezetői számára Isten csak olyasvalaki, akivel elaltatják a lelkiismeretüket: „nem történhet velünk semmi baj“. – Igaz, hogy Isten közöttünk van, de nem szabad elfelejtenünk, hogy az ítélet először Isten házán kezdődik. Ez vonatkozik Izraelre és a gyülekezetre is. 
A 12. versben arról olvasunk, milyen az isteni megtorlás: 12 Ezért miattatok felszántják a Siont, mint a mezőt, Jeruzsálem romhalmaz lesz, a templomhegy pedig erdős magaslat. Milyen szörnyű, amikor valaki azt hiszi, hogy helyes viszonyban van Istennel, és ráébred, hogy egyáltalán nincs kapcsolatban Vele. 
A történelemből tudjuk, hogy nem sokkal ezután Ezékiás lett a király, és olyan időszak jött, amikor a nép bűnbánatot tartott. Az asszírok nem törtek be az országba, Isten ítélete pedig kb. 100 évvel kitolódott, mielőtt jöttek a babilóniaiak. – Végül Kr. u. 70-ben teljesedett be a prófécia, amikor a rómaiak úgy lerombolták Jeruzsálemet, hogy csak romhalmaz maradt belőle. Kő kövön nem maradt, és a város helyét gaz verte fel. 
Zárásként hadd foglaljam össze az eddigieket:
Mikeás mindazokat figyelmezteti, akik azt vallják, hisznek Istenben, de álszentek. Óva inti őket attól, hogy hogy elégedetten, kényelmesen hátradőljenek azzal az indokkal, hogy „mi az Úréi vagyunk, Isten szövetséget kötött velünk, és biztonságban vagyunk”: 
Mindez bennünket is arra int, hogy a hitvallásunknak megfelelően éljünk. 
Mi különbözteti meg az igazi prófétát a hamis prófétától? Az igazi próféta a Szent Szellem erejével jövendöl. A hamis próféták viszont azt mondják, ami a hallgatóságuknak a kedvére van, és akiket az igazságnál jobban érdekel az, hogy mennyit profitálnak az üzenetük hirdetéséből. – Imádkozzunk, hogy Isten őrizzen meg minket a képmutatástól és az elbizakodottságtól, ami nem az Úrral való közösségből fakad. 
Ámen.

Leave a comment