8. A világbirodalmak elpusztítása Ézs 9,7-10,34

A fejezet, amelyel most foglalkozni fogunk, azt jelenti ki, hogy ha valaki Isten ígéreteinek tárgya, akkor mindig visszatérhet hozzá, akkor is, ha eltávolodott tőle. Mindig nyitva van az ajtó a visszatérő számára. A tékozló fiú előtt mindig nyitva áll az Atya házának ajtaja. Mindazok számára, akik elfogadták Istentől a hit ajándékát, mindig nyitva lesz az atyai ház ajtaja.Ez Izrael népére nézve is érvényes. Isten nagy ígéreteket adott Izrael számára. Ha elolvassuk a Genezis (1Móz) könyvének 12. fejezetét, vagy sok más helyet az Ószövetségben, akkor ez nyilvánvaló lesz számunkra. Izraelnek csodálatos jövője lesz. Az atyai ház ablakában világít a fény; ez egy örök világosság, hogy a visszatérő megtalálhassa a hazavezető utat. A Szentírás azt mondja, hogy Izrael, mint nemzet, meg fogja találni ezt az utat. Egy keresztyén ember nem lehet antiszemita, mert végső soron Isten ígéreteiről van szó, amelyeket ennek a népnek adott. Isten nem vonja vissza az ígéreteit, nem változtatja meg a véleményét, vagy döntését, amit előre elhatározott

Ezt csodálatosan bemutatja az a szakasz, amely most előttünk van. Egy vasárnapi iskolai leckével kell kezdenem, amit szeretnék bemutatni egy táblázat segítségével. Ez nem új a számotokra, ez Isten üdvtervének átismétlése. 

  1. Első eseményként a teremtést említem. Ezután olvashatunk Isten ígéreteiről, amelyeket Ábrahámnak adott a Genezis 12-ben.
  2. Ezt követi a Sinai-pusztában a Törvény szövetsége. Ekkor kapta meg a nép a törvényt, és a törvény alatt élt egészen Jézus Krisztus kereszthaláláig. Ekkor a templom kárpitja fentről lefelé kettéhasadt. Ezzel Isten azt fejezte ki, hogy félreállította a mózesi törvényeket a szertartásaival együtt. Az Úr Jézus meghalt, feltámadt és 40 nap múlva miután tanította a tanítványokat, hogy hogyan kell értelmezniük az Ószövetséget, felment a mennybe.
  3. 10 nap múlva, Pünkösdkor, kitöltetett a Szentszellem, és a hívők új emberekként egyesültek Krisztus Testében.

Az Ószövetség sehol sem említi a gyülekezetet! 

Ha csak az Ószövetséget néznénk, akkor emberi szempontból az lenne Isten kívánsága, hogy közvetlenül Pünkösd után elkezdődjön a nagy nyomorúság, amikor is a hitetlen zsidók, akik elutasították a Messiást, ítéletre jutnának. Erről az ítéletről az Ószövetségben, pl. a Dániel 9,24-27-ben olvashatunk, ahol kronológiai sorrendben vannak leírva az események. Az az igeszakasz is beszél az ítéletről, amelyet most fogunk olvasni. 

  1. A 70. hét után, 7 év után jön el Isten királysága a földre.

Ha (!) Izrael népe elfogadta volna a Messiást, akkor a hívő zsidók elmentek volna a hitetlen nemzetekhez, akik szintén bűnösök lettek az Úr Jézus megfeszítésében, és hirdették volna nekik az evangéliumot. Ebben az esetben nem lett volna gyülekezet. Az Ószövetség így ábrázolja Isten üdvtervét! Az Ószövetségben nem esik szó a gyülekezetről. Utalások mindenesetre vannak az Ószövetségben arra vonatkozólag, hogy Izrael el fogja vetni a Messiást. Ez egy fehér folt az Ószövetség üdvtervében. 

Izrael azonban elvetette a Messiást és ezért Isten ítélete következett el rájuk. Az a nép, amely birtokolta Isten ígéreteit, most Isten fegyelmezése alá került. 

Pünkösdkor megszületett a gyülekezet, amely azonban – amint ezt már említettem – az Ószövetség próféciáiban nem fordul elő. A gyülekezet azért jött létre, mert Izrael elvetette a Messiást. 

Isten vár, a fény világít az atyai ház ablakában, egészen addig, amíg Izrael keresni kezdi az Urat és hazatér. Miért vár Isten? Azért, hogy mindenkinek lehetősége legyen a megtérésre, azért, hogy te is megtérhess, ha még nem vagy Isten gyermeke. Az ígéretek, amelyeket gyülekezetként megkaptunk, Izrael népének ígéretei!!! Erről már beszéltünk, amikor a Róma 11-et tanulmányoztuk. Itt olvashatunk egy olajfáról, amely Izrael népét jelképezi, és amelybe vad hajtások oltattak be, a nem zsidó származású hívők! 

Nem szeretnék most a részletekbe belemenni. Nem hiszem azt, hogy a gyülekezet Isten minden ígéretét örökölni fogja, és ezért a gyülekezet Izraelt jelenti! A gyülekezet és Izrael nem egy és ugyanaz. Mi az Újszövetség fundamentumán állunk, amelyet Isten Izraellel kötött, és mi, – nem zsidó keresztyének – kegyelemből részesülhetünk ebben e szövetségben. 

Napjainkban, amikor nem tudjuk, hogy mennyi időnk van hátra, Izrael még szét van szóratva és még mindig fegyelmezés alatt áll. Nem tudjuk, hogy még mennyi ideig fog létezni a gyülekezet ebben a formában. A gyülekezet megszűnését az elragadtatás fogja jelezni. Az igazi hívők találkozni fognak az Úrral a levegőben. 

Tartsuk emlékezetünkben ezeket a dolgokat és nézzük meg mai igeszakaszunkat az Ézsaiás könyvében. Ézsaiás nem ír a gyülekezet időszakáról. Erről semmit sem olvasunk az Ószövetségben. Ő csak a gyülekezetet megelőző és az azt követő időszakról ír. Amikor tehát ítéletről van szó, akkor olyan ítéletről beszél, amely a gyülekezet előtti, vagy az azt követő időszakra vonatkozik. Az Ószövetségben szó lehet egy helyi ítéletről, vonatkozhat az ítélet a fogságra és a helyreállításra, de leggyakrabban Izrael hitetlen népének nagy ítéletéről van szó, a nép egész világra kiterjedő, fegyelmezésként való szétszóratásáról, a nagy nyomorúságról és az ezt követő 1000 éves királyságról. 

Mindezt fontos megértenünk, különben nem fogjuk megérteni a prófétákat! 

Figyeljük meg a szöveget. Az első 7 fejezet a próféta nyilvános szolgálatával foglalkozik. A 8. fejezettől kezdve pedig főleg saját magáról, tanítványairól és fiairól ír Ézsaiás. Az Ézs 8-27-ig a szolgálatáról ír a próféta. Az Ézs 8-12-ig terjedő részt Immánual könyvének neveztük. Ézsaiás egy jelet adott. Az Ézs 8,18-ban azt olvassuk: „Én pedig és e gyermekek, akiket az ÚR adott nekem, intő jelek vagyunk Izráelben a Sion-hegyen lakó Seregek Urának akaratából.” Ézsaiás és fiai jelként szolgáltak Izrael számára. 

A kisebbik fiát Mahersalalhasbaz-nak hívták, ami azt jelenti: „Hamar a zsákmányra! Gyorsan a prédára!” Az elsőszülött fiát fedig Seár-Jasub-nak hívták, ami azt jelenti: Egy maradék visszatér. A harmadik név, amiről olvashatunk Ézsaiás neve, ami azt jelenti: Jahve üdvössége. 

Figyelemre méltó, – és ez bizonyítja a Biblia Istentől való ihletettségét, – hogy ezek a nevek segítenek nekünk Immánuel könyvének megértésében. 

Mahersalalhasbaz (Hamar a zsákmányra! Gyorsan a prédára!) neve Istennek Juda népére jövő ítéletét írja le. Ez az Ézs 9,7-10,4 témája. – Ezt követi egy közbevetés, amelyben Ézsaiás úgy írja le Asszíriát, mint az ÚR haragjának botját (Ézs 10,5-19). – Ezt követően a téma az Ézs 10,20-34-ig: Seár-Jasub (Egy maradék visszatér). Nézzük meg az Ézs 10,20-21-et: „20. Azon a napon nem támaszkodik többé ostorozójára Izráel maradéka, és Jákób házának megmenekült része, hanem az Úrra, Izráel Szentjére támaszkodik hűségesen. 21 A maradék megtér: Jákób maradéka az erős Istenhez.” Seár-Jasub (Egy maradék visszatér)! Ézsaiás elsőszülött fiának neve ezt az üzenetet hordozta Izrael számára: Egy maradék visszatér. Második fiának, Mahersalalhasbaz-nak a neve (Hamar a zsákmányra! Gyorsan a prédára!) azt tanította Ézsaiásnak, hogy fenyítésként egy isteni ítélet fog elkövetkezni, mielőtt a maradék visszatér. 

Végül az Ézs 11,1-12,6 azt írja le, hogy az Ézsaiás név jelentése „Jahve üdvössége”. Az üdvösség teszi lehetővé a maradék visszatérését. Így kezdődik a 11. fejezet: „Vesszőszál hajt ki Isai törzsgyökéről, hajtás sarjad gyökereiről. 2. Az ÚR szelleme nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem szelleme a tanács és erő szelleme, az ÚR ismeretének és félelmének szelleme. 3. Az ÚR félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél és nem hallomás után dönt, 4. hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst.”

Megtette ezt az Úr már az első eljövetele alkalmával? Nem, akkor fogja mindezt megtenni, amikor eljön királyságában. Itt az Ő királyságáról van szó. 

Amikor tehát Mahersalalhasbaz-ról (Hamar a zsákmányra! Gyorsan a prédára!) beszél, akkor a nagy nyomorúságról beszél. Amikor Seár Jasubról (Egy maradék visszatér) beszél, akkor ugyanerről az időszakról beszél. Amikor végül Ézsaiásról beszél, Jahve üdvösségéről, akkor a második adventről beszél, amikor a Messiás megmenti a maradékot és felállítja királyságát. 

Ez a három név jelenti a kulcsot Immánuel könyvének megnyitásához.

Az első jel: Mahersalalhasbaz, Hamar a zsákmányra! Gyorsan a prédára! Az Ézs 9,7-10,4 leírja Isten közelgő ítéletét Juda hitetlen népe fölött. Irodalmi formáját tekintve ez a rész 4 versszakból áll, és mindig egy kis refrénnel végződik. Az Ézs 9,7-11 részének vége: „Mindezzel nem múlt el haragja, és keze még ki van nyújtva”. Ezt követően a 9,12-16 vége szintén ez: „Mindezzel nem múlt el haragja, és keze még ki van nyújtva”. A 9,17-20 szintén így végződik: „Mindezzel nem múlt el haragja, és keze még ki van nyújtva.” Végül az Ézs 10,4-ben is ezt olvashatjuk: „Mindezzel nem múlt el haragja, és keze még ki van nyújtva.” A haragvó Isten ítéletet küld a népre. A név minden szótagjához kapcsolódik egy versszak Maher-salal-has-baz, Hamar, zsákmányra, gyorsan, prédára! 

Ézs 9,7-11: „7. Egy igét küldött az Úr Jákóbnak, eljutott Izráelhez, 8. hogy megtudja az egész nép: Efraim és Samária lakossága, mely gőgösen és dölyfös szívvel mondja: 9. Téglák omlottak le, de mi faragott kőből építünk! Vadfügefákat vágtak ki, de mi cédrusokkal pótoljuk!” Ez egyáltalán nem tetszik Istennek! Isten fenyítését nem szabad félvállról venni és azt mondani: „mindez nem számít, mindent újra fogunk kezdeni és saját erőnkből és jobb anyagokból visszaépítünk mindent.” Nem kérdezik meg, mi a fenyítés oka, az ítélet belső összefüggései nem érdeklik őket. „10. Fölbújta ellene az ÚR Recín vezéreit, és rájuk uszítja ellenségeit: 11. az arámokat elölről, a filiszteusokat hátulról, és falják Izráelt tele szájjal. Mindezzel nem múlt el haragja, és keze még ki van nyújtva.”

Ebben az igeszakaszban azt mondja Isten, hogy büszkeségük miatt el fogják veszíteni országuk területét. A büszkeség olyan tulajdonság a mi életünkben, amely jogtalanul elfoglalja Isten helyét. Isten szemében nincs rosszabb, mint egy büszke ember. Az emberekben levő büszkeség rosszabb, mint ha valaki lop! Ezért Jákob, bár szélhámos és csaló volt, kedvesebb volt Isten szemében, mint Ézsau. Bár Jákob csaló volt, mégis a hit embere volt, miközben Ézsau büszke, világi ember volt, aki nem törődött Istennel. Ézsau egy kellemes, a társadalomban elismert ember volt. Jákob azonban a hit embere volt. A hívő emberek gyakran, különösen a hitéletük kezdetén nem túlságosan közkedvelt személyek. Ez Jákobnál is így volt, később azonban Isten kegyelméből olyan nagyságot ért el, amely által sikeres lett az élete. – Kedves testvéreim, akik szerető, barátságos érzékeny szívű emberek vagytok, éppen olyanok, amilyeneknek a keresztyéneknek lenniük kell, kérlek, hogy legyetek türelmesek más keresztyénekkel., akik még nem olyan érettek, mint ti vagy én, akik még úton vannak és érlelődnek. 

A második versszak az önfejűség, makacsság miatti háborúról és vereségről szól. Ézs 9,12-16: „12. De ez a nép nem tért meg ostorozójához, és nem kereste a Seregek Urát.” Amikor valami váratlan dolog történik az életedben, először Isten kérdezed meg. „Uram miért történik ez?” „13. Ezért kiirtotta az Úr Izráelből a fejet és a farkat, a pálmát és a kákát egyszerre. 14. A vén és a főrendű a fej , a hazugságot tanító próféta pedig a farok. 15. Mert tévútra vezették ezt a népet vezetői, és megzavarodtak, akiket vezettek. 16. Ezért nem örül ifjainak az Úr, nem könyörül árváin és özvegyein, mert mindenki elvetemült gonosztevő, és minden száj bolondságot beszél. Mindezzel nem múlt el haragja, keze még ki van nyújtva.” Háborúság és vereség az önfejűség miatt. 

Itt találunk egy bibliai alapelvet, amely elsősorban Izraelre vonatkozik. A próféták hazudnak és tévútra vezetik az embereket. Az emberek követik vezetőiket és így jön rájuk Isten ítélete. Ugyanez az alapelv, amely az Ószövetségben található meg, és amely a jövőre is érvényes, Jézus Krisztus gyülekezetére is vonatkozik. Ma is vannak olyan egyházi vezetők, akik hitetlenek, és mindent megtesznek azért, hogy az embereket távol tartsák a hittől. Minden liberális teológus és pap bűnös Isten előtt, amiatt, hogy az embereket lebeszélik hitükről azáltal, hogy bibliai igazságokat hazudtolnak meg. Az ilyen Bultmannok, Käsermannok, Lüdermannok, és más liberális tanítók az egyházakban több kárt okoznak társadalmunkban, mint Hitler vagy Sztálin. Utóbbiak csak a testet gyilkolták meg, a liberális teológusok azonban az emberek lelkét ölik meg. Az Úr maga mondta:„Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában.” (Mt 10,28) A liberális teológusok készítették elő a szélsőséges bal- és jobboldali ideológiák talaját, és ők kezdték meg a Nyugatnak a keresztyénségtől való eltérítését, ma pedig ők a Nyugat iszlám hitre való áttérítésének útkészítői. Az is nagyon rossz, amikor egyének harcolnak a hit ellen. 

Ézs 9,17,20: „17. Mert fellángol a gonoszság (a héber nyelvben ez lázadást, felkelést jelent), mint a tűz, megemészti a tövist és a gazt. Meggyújtja az erdő bozótját, gomolyogva száll föl a füstje. 18. A Seregek URa haragja miatt borul lángba az ország, a nép pedig tűz martaléka lesz. Senki sem könyörül embertársán. 19. Jobbjába is beleharap, mert olyan éhes, balját is megeszi, mert nem tud jóllakni, mindenki megeszi embertársa húsát is.” (A forradalom felfalja saját fiait. Példa erre a francia forradalom, és a kommunista forradalom, de lesz ennek még egy sokkal rosszabb formája is, a nagy nyomorúság idején). „20. Manassé Efraimra, Efraim Manasséra, mindketten Júdára támadnak. Mindezzel nem múlt el haragja, keze még ki van nyújtva.” Belső anarchia, mindenki mindenki ellen. A bűn terjed, mint a tűz, mint egy tömeghisztéria. – Ez bizonyos mértékben már beteljesedett Áház és Ézsaiás idejében, azonban a próféta szavai valójában sokkal messzebbre nyúlnak. A próféta a jövőre mutat, amikor az Isten elleni felkelés az egész földön jelen lesz. Amikor eljön Isten ítélete az emberekre, nem akarnak bűnbánatot tartani, hanem inkább el akarnak rejtőzni Isten elől. Erről beszél a jelenések könyve. Az emberek nem akarják megadni magukat Istennek. A világtörténelem kocsija egyre gyorsabban, fékezhetetlenül száguld lefelé a lejtőn. A politikai helyzet, a népek egymáshoz való kapcsolata kiéleződik. Nem szabad hagynunk, hogy az EU és más szövetségek félrevezessenek. A társadalom erkölcsi romlása és a bűnözés mértéke egyre növekszik. A terrortól való félelem lassan mindenütt átjárja az életet. 

Olvassuk most a 4. versszakot az Ézs 10, 1-4-ig: „1. Jaj azoknak, akik jogtalan rendeleteket hoznak, és irataik csak terheket rónak ki. 2. Mert elnyújtják a nincstelenek perét, megfosztják jogaiktól népem nyomorultjait. Az özvegyeket kizsákmányolják, és az árvákat kifosztják. 3. De mit tesztek majd a megtorlás napján, amikor megjön messziről az ítéletidő? Kihez futtok majd segítségért, hol hagyjátok kincseiteket? 4. Aki nem térdel a foglyok közé, a megöltek között esik el. Mindezzel nem múlt el haragja, keze még ki van nyújtva.” Fogság a jogrendszer korrupciója miatt. Nem hoznak-e a mi országunkban is olyan rendeleteket, amelyekkel üldözik azokat, akik politikailag nem korrektul viselkednek? A faji megkülönböztetés vádja alá esik minden Iszlámmal kapcsolatos kritika. Az igazságszolgáltatás keresztyén erkölcsi alapja egyre jobban leépül, kiüresedik. A keresztyénség semmit nem tehet az erkölcstelenség áradatával szemben. Ha az igazi fundamentum alá van ásva és a bírók csak a humanizmust tekinik fundamentumnak, akkor ez már nincs messze a korrupciótól. Akkor minden lehetséges. 

Izraelben ez pontosan így volt és aztán jött az ítélet. Az üzenet ez volt: Maher-salal-has-baz, Hamar a zsákmányra! Gyorsan a prédára! 

Ezután következik egy közbevetett, zárójeles igeszakasz. Istennek van valami mondanivalója Asszíriával kapcsolatban. Isten nem feledkezett meg az ígéretéről! Megítéli azt a népet, amelynek a messiási megváltás ígéretét adta. Asszíriát használja fel eszközként, hogy megítélje Izraelt. 

Sem Svájc, sem az USA nem volt keresztyén ország. A keresztyénségnek nagy hatása volt ezekre az országokra, de a világ egyetlen országa sem volt bibliai értelemben vett keresztyén ország. A legtöbb keresztyén Amerikában él, és a legtöbb misszionárius amerikai. Nagyon sok pénzadomány folyik be a misszió számára. Talán ezért adott még Isten kegyelmi időt számukra. De ez meg is változhat. Isten Amerikára és Európára is küldhet ítéletet. Hogy ez az iszlám lesz-e vagy valamilyen más hatalom, azt nem tudom. Allah nem Jahve. Asszíria istenei is bálványok voltak. 

Mit mond Isten Asszíriának? Ézs 10,5: „Jaj Asszíriának, haragom botjának, melynek kezében van dühömnek vesszeje! Elvetemült nemzet ellen küldöm, az ellen a nép ellen rendelem, amelyre haragszom, hogy zsákmányt zsákmányoljon, prédát prédáljon, és eltapossa, mint az utca sarát.” Hamar a zsákmányra! Gyorsan a prédára! Ez volt Isten akarata! Isten Asszíriát használta fel, hadserege eljött elhozta az ítéletet Judára és Izraelre. Végül pedig fogságba hurcolták Izraelt, és később Judát is. 

Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Isten felügyeli a népeket. A nemzetek Isten kezében vannak. Ő irányítja a történelem folyását. A Bundeshaus (Szövetségi Parlament), az ENSZ, a Fehér Ház, a Kreml és a Knesset is az Ő kezében van. Ahol emberek döntenek a történelem sorsáról, abban Isten keze szerepet játszik. Isten gondviselése nem egy divatos szó. De meg vagyok róla győződve, hogy csodálkozni fogunk, amikor a mennyben leszünk, és látni fogjuk, hogy Isten hogyan szőtte a szálakat a világtörténelem színpadán. – A legutóbbi évszázad filozófusai, mint pl. Albert Camus, az életet értelmetlennek, abszurdnak és jelentéktelennek tartják. Isten nélkül a történelem is értelmetlen. Azonban Isten a történelem felett áll! Dániel ezt mondja a Dán 4,29.32-ben: „29. Száműznek az emberek közül, a mezei vadak közt tanyázol, füvet eszel, mint az ökrök, és hét időszak múlik el fölötted, amíg el nem ismered, hogy a Felséges uralkodik az emberek királysága fölött, és annak adja azt, akinek akarja.” és a 32. vers: „A föld minden lakóját semminek tekinti, tetszése szerint bánik a menny seregével és a föld lakóival. Senki sem foghatja le a kezét, és senki sem mondhatja neki: mit csinálsz?”

3 elterjedt világnézet van: 

Az egyik a tudományos. Ez azt mondja ki, hogy a világ okok és okozatok zárt rendszert képeznek. Meglepő, hogy ezt intelligens emberek elhiszik. Azért meglepő, mert erre nincsenek tudományos bizonyítékok. 

A második az, hogy a vallás az ember vágyának kivetítése egy atyai lény iránt. A vallás valami emberileg szubjektív dolog. Az ember vágyik valamire, és aztán alkot magának egy képet róla. 

A harmadik katasztrofális világnézet a nihilizmus. Minden értelmetlen. A nihilizmus kialakulása részben a két világháborúnak és annak a sok szörnyűségnek a következménye, ami azóta történt. Ezért túlhaladott fogalom ma a gondviselés. De Isten azt mondja: „Jaj Asszíriának, haragom botjának, melynek kezében van dühömnek vesszeje!” De hogyan gondolkodnak az asszírok? (Ézs 10,7-14): „7. De ő nem így képzeli, szíve nem így gondolja, mert szíve szerint pusztítani akar, számos nemzetet akar kiirtani.” Asszíria királya azonban nem így látja, az ő szíve nem így gondolja! Isten ezeket a gondolatokat helyezte Asszíria királyának szívébe! „8.Mert ezt mondja: Vezéreim nem mind királyok-e? 9. Nem az történt-e Kalnóval, ami Karkemissel? Nem úgy járt-e Hamát, mint Arpad? Nem úgy járt-e Samária, mint Damaszkusz?(Nem hódítottam meg mindezeket a városokat? A többit is ugyanígy meg fogom hódítani.) „10. Ahogyan elérte kezem a bálványok országait, bár több bálványszobruk volt, mint Jeruzsálemnek és Samáriának,(Láttam már szebb bálványszobrokat, mint azok, amiket Jeruzsálemben fogok találni.) „11. ahogyan elbántam Samáriával és bálványaival, úgy fogok elbánni Jeruzsálemmel és bálványaival. (Erre mond valamit Isten) „12. De ha befejezi az Úr minden tettét a Sion hegyén és Jeruzsálemben, megbünteti az asszír király dölyfös szíve gyümölcsét és nagyralátó szeme dicsekvését. 13. Mert ezt mondta: Kezem erejével vittem véghez ezt, és bölcsességemmel, mert értelmes vagyok: megszüntettem a népek határait, értékeiktől megfosztottam őket, hatalmammal letaszítottam a trónon ülőket. 14. Elérte kezem a népek gazdagságát, mint a madárfészket, és ahogyan megszerzik az elhagyott tojásokat, úgy szereztem meg az egész földet. Nem volt senki, aki szárnyával verdesett, csőrét kinyitotta, vagy csipogott volna.” – Erre is láttunk már példát a világtörténelemben. Csipogott valaki, amikor a szovjetek leverték a felkeléseket az NDK-ban, Magyarországon vagy Csehszlovákiában? Vagy amikor Kína lerohanta Tibetet, vagy amikor az arabok rátámadtak Izraelre, stb? Talán csipogtak, de a szárnyaival senki nem verdesett. – „15. Dicsekedhetik-e a fejsze azzal szemben, aki vág vele? Fontosabb-e a fűrész, annál, aki húzza? Mintha a bot suhogtatná azt, aki fölvette, és a vessző venné föl azt, aki nem fából van! 16. Ezért az Úr, a Seregek URa sorvadást bocsát Asszíria kövéreire, és dicsősége alatt tűz lobban, lobogó tűz. 17. Izráel Világossága lesz a tűz, és Szentje a láng, amely elégeti és megemészti benne egyetlen napon a tövist és a gazt.” Amikor Isten cselekszik, az ítélet katasztrofális következményekkel jár. 

Most térjünk vissza a fő témánkhoz: 

A második jel az Ézs 10,20-ban található. Itt Seár-Jasubról van szó, Egy maradék visszatér. A próféta itt Isten királyságának idejéről beszél, mivel a 10,20-ban és a 10,27-ben azt mondja: „Azon a napon …” Ez egy jellemző kifejezés, amely a nagy nyomorúság és a királyság idejére utal; vagyis „az Úr napjára”. A próféta már elmozdul a korszakok beteljesedésének irányába. A valódi megváltás csak akkor következik! „20. Azon a napon nem támaszkodik többé ostorozójára Izráel maradéka, és Jákób házának megmenekült része, hanem az ÚRra, Izráel Szentjére támaszkodik hűségesen. 21. A maradék megtér: Jákób maradéka az erős Istenhez.” – Ez a mi Urunk, akinek a neve Csodáltos Tanácsos, erős Isten, Békesség Fejedelme – „22. Mert ha annyi volna is néped, Izráel, mint tengerparton a homok, csak a maradék tér meg. El van rendelve pusztulásod, igazságos ítélet árad rád. Mert elhatározta az Úr, a Seregek URa, hogy elpusztítja az egész országot.” Végül így fejeződik be ez a szakasz: „ Ezért így szólt az Úr, a Seregek URa: Ne félj népem, Sion lakója, Asszíriától, …” Ha megtér a nép, akkor nem kell félnie. Isten népének ígérete van Istentől. Ez az ígéret akkor teljesedik be, amikor megtérnek Istenhez, Jézus Krisztus Atyjához, aki az egyetlen Isten! Nekünk, akik Svájcban élünk, vagy máshol Európában, nem kell félnünk az iszlámtól! Azonban ha sem a keresztyénséget, sem semmilyen tanítást, doktrinát vagy erkölcsöt nem tudunk szembeállítani az iszlámmal, akkor félnünk kell. Ezért retteg a nép Hollandiában, Németországban és nálunk is. 

Nekünk keresztyéneknek sem kell félnünk, ha Őbenne bízunk és Őrá támaszkodunk. Sorsunk az Ő kezében van, aki a történelmet irányítja. Nem kell félnünk tragédiáktól, problémáktól, nehézségektől félnünk. Fordulj oda a menny és föld hatalmas királyához!!! 

Egyfajta isteni pszichiátriát figyelhetünk meg az Ószövetségben. Figyeljük csak meg a 32. zsoltárt! „1. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. 2. Boldog az az ember, akinek az ÚR nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság.” A gyógyulás után szellemi egészségről olvasunk! „3. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. 4. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben.” Dávid vétkezett, és bűntudata volt. Eleinte hallgatott elnyomta bűntudatát. Ez rendkívül romboló dolog az emberi lélek számára. Mindnyájan vétkeztünk, mindannyiunknak van bűne. A helyes magatartás nem a bűntudat elnyomása, hanem a bűn megvallása a kereszt fényében! Ez Dávid pszichiátriai tanácsa: „5. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak (a nagy pszichiáternek!) , és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem.” Lelke meggyógyulásáról számol be, egyfajta apakomplexusról beszél a 7. versben.„Te vagy az oltalmam, …” ezután egy ezt kísérő pszichiátriai kezelésről beszél „8. Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.” Az isteni pszichiáternél semmit sem kell fizetni. Nem ketyeg az óra a kanapé mellett. „9. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád.” Meg kell adni magunkat NEKI, nem pedig ellenállni. – Végezetül pedig a helyére került, egészséges személyiséget jellemzi a 11. versben: „Örüljetek az ÚRnak, ujjongjatok, ti igazak! Vigadjatok mind, ti igaz szívűek!”

Sem az asszíroktól, sem semmilyen más ellenségtől nem kell félnünk, amíg a mindenható Istent, Izrael Szentjét a mi oldalunkon tudhatjuk.

Leave a comment