Abdiás, Edom hanyatlásának prófétája

Abdiás a kis próféták közül a legkisebb. Ámos és Jónás könyve között található. Neve annyit jelent mint „Jehova szolgája“. Sokak számára zavaró, hogy még másik 12 Abdiás található a Bibliában. Neve olyan mint Szabó vagy Kovács Magyarban. A 21 versen kívül nincs semmi ismeretünk személyéről. Számára Isten üzenete pörölycsapásként hatott, amely mindent összezúz. Ő az itélet prófétája volt.

Ha ezt a kis prófétát olvassuk, joggal tehetjük fel a kérdést: Mi az ő jelentősége a Bibliában és mit tud ő nekünk mondani személyesen. Rövid és semmitmondó a könyv? Valaki így beszélt Abdiásról:A könyvnek kevés szava van, de tele van kegyelemteljes titkokkal. Mellesleg persze tudjuk, hogy a teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; Ha hiszünk ebben, akkor Abdiásnak lesz mondanivalója számunkra. 

Mindig jó, ha ismerjük a könyv íróját és a körülményeket, amikor a könyv íródott. Ezt nehéz Abdiásnál felismerni. A legtöbb teológus úgy véli, hogy Abdiás könyve Kr. e. 587-ben íródott, amikor Nebukadneccár és a Káldeusok Jeruzsálemet bevették. – Mások azt hiszik, hogy 300 évvel korábban, azaz Kr. e. 850-ben keletkezett, Jerobeám uralkodásának idején. Ha feltételezzük, hogy a kispróféták, Hoseás, Joél, Ámos és Abdiás kronológiai sorrendben vannak a Bibliában, akkor Kr.e. 850 lenne a válasz. Ha azon kívül figyelembe vesszük a 10-14.v.-et melyek a jövőre utalnak, akkor Abdiás egy korai próféta volt. 

Sok esetben nem nem tudjuk, hogy hol és mikor íródtak a Biblia könyvei, de jó tudni, hogy nem vagyunk mindig az időpontra ráutalva, hogy megértsük az Úr üzenetét az Íráson keresztül. Sok zsoltár íróját nem ismerjük és az időpontot sem, amikor megírták, mégis a zsoltároknak sok mondanivalója van számunkra. Vigasztaló lehet, hogy Isten tud szólni hozzánk akkor is, ha nem ismerjük a könyv keletkezésének pontos idejét és körülményeit. 

Olvassuk el az első 9 verset Edom hanyatlásának próféciájáról. Abdiás nagyon aggódott a próféciája miatt, talán ezért is ilyen rövid a könyv. Edóm mindig Izrael ellensége volt, habár rokon nemzet volt. 1 Abdiás látomása. Ezt mondta Edómról az én URam, az ÚR: Hírt hallottunk az ÚRtól, követet küldtek a népekhez: Keljetek föl, indítsunk háborút ellene! 2 Kicsinnyé teszlek a népek között, nagyon megvetett leszel! 3 Megcsalt téged kevély szíved, mert sziklahasadékokban laksz, magasan van lakóhelyed, és ezt mondod magadban: Ki tud ledönteni a földre? 4 Ha olyan magasra szállsz is, mint a sas, és ha a csillagok közé rakod is fészkedet, onnan is ledöntlek – így szól az ÚR! 5 Ha tolvajok törnek be hozzád, vagy éjszaka a rablók, mennyire tönkremész! Hiszen annyit lopnak, amennyit akarnak! Ha szüretelők lepnek el, böngésznivalót sem hagynak. (Úgy mint az árpaaratáskor Ruth könyvében, ahol a kalászokat szedegették a szegények.) 6 Mennyire átkutatják Ézsaut! Megkeresik elrejtett kincseit. 7 A határig űznek volt szövetségeseid, (Ha egy baráti nemzet tárgyalásokra jött, akkor a szokás az volt, hogy vissza úton elkisérjék a delegációt a határig. Erre utal itt Abdiás.) megcsalnak, levernek legjobb barátaid. Akik veled együtt ettek, titokban csapdát állítanak neked8 Azon a napon – így szól az ÚR – kipusztítom a bölcseket Edómból; nem lesz értelem Ézsau hegyén. 9 Rettegnek majd hőseid is, Témán, (Edom városa) mert mindenkit kiirtanak öldökölve Ézsau hegyén! Már az első verseknél érezni lehet, hogy Isten itt ítéletet fog hirdetni. 

Tudnunk kell, ki volt Edóm, hogy megértsük a próféciát. Vissza kell lapoznunk Gen 36,1-hez: Ez Ézsau, azaz Edóm nemzetsége. Edóm Ézsau neve és Edóm volt a terület, ahol utódjai éltek. Ha Ézsau nevét olvassuk, akkor rögtön eszünkbe fog jutni Róm 9,13: „Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem.” (idézet Mal 1,2-3) Más szóval Isten szeretete különbséget tesz. Eszünkbe jut a prófécia Gen 25-ben „a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek“. Tudjuk, hogyan ejtette át Jákob Ézsaut és hogyan adta el Ézsau elsőszülöttségi jogát. 

Jákob nem egy követnivaló példa. Ézsau sokkal szimpatikusabb ember. Szerette a természetet és a szabadságot. Jákob egy anyámasszony katonája, elkényeztetet gyerek volt. A különbség a két testvér között nagy volt! Jákob a hit embere volt és Isten formálta jellemét. – Ézsau egy szimpatikus világi ember volt, emberi szemmel nézve. Neki nem volt hite. Az elsőszülöttségi jog nem jelentett számára semmit. Eladta egy tál lencséért. – Jákobnak hazatértekor át kellett vonulnia Ézsau területén. Békét kötöttek, de ez csak ideiglenes volt. 

Később, amikor Isten Izraelt Egyiptomból kivezette, a népnek megint át kellett vonulnia Edóm földjén. Erről olvasunk Num 20-ban: 14 Mózes követeket küldött Kádésból Edóm királyához ezzel az üzenettel: Így szól testvéred, Izráel: Te tudsz mindarról a gyötrelemről, amely bennünket ért. ……17 Szeretnénk átvonulni országodon. …… 18 Edóm azonban ezt felelte neki: Nem vonulhatsz át itt, különben fegyverrel vonulok ki ellened

Isten keményen szólt Edómhoz. Az ÓT további része nem más, mint a testi és szellemi gondolkozás, magatartás harca Ézsau és Jákob között. Ha aztán tovább olvasunk a Bibliában és az ÚSz-hez érünk, akkor ez a harc tovább megy, mert Heródes egy edomita volt. A mondat mögött, Ezt mondta Edómról az én URam, az ÚR megtaláljuk az egész múltat és a jövőt is. 

Ezt mondta az ÚR! Hisszük azt, hogy az Ige Istentöl ihletett üzenet? Ha valaki megkérdezné tőlünk: „Miért lenne a Biblia Istentől ihletett könyv?“ Akkor azt válaszolnánk: „Azért hisszük, hogy a Biblia Istentől ihletett, mert a Biblia magáról állítja, hogy az“. A hitetlen erre azt mondaná: „Várj egy pillanatra. Ha a Biblia magáról ezt állítja, akkor ez még nem bizonyíték“. – „Nos, ha a Biblia nem állítaná magáról, hogy az Írás Istentől ihletett, akkor nagyon vigyáznunk kellene arra, amit állítunk. Vagy nem? 

Persze, emberek hazudhatnak, és ezért nem ez lenne az egyetlen ok, hogy hiszünk Isten Ígéjében. Ha azonban valaki a tanúk padján esküszik, akkor hazudhat, vagy mondhat igazat is. Ezért Isten igéje lehet igaz, de lehet hamis is. A Biblia 2400-szor állítja magáról, hogy ő Isten Igéje. Ismerjük a kifejezéseket, „így szól az Úr“ vagy „meg van írva“. Ezek fontos kifejezések Isten Igéjéről. Ha a Bibliát olvassuk, akkor Isten szava ez vagy sem? Ha azonban tudjuk, hogy a Biblia minden hazugságot elítél és tartalma összehasonlíthatatlanul a legtisztább etika, amit ellenségei is elismernek, akkor ez egy benső ellentmondás lenne. Hogyan írhat egy hazug valaki egy könyvet a legtisztább etikáról? 

Ez csak egy indok, amiért hiszünk Isten szavában, de fontos indok. Ha azt olvassuk, hogy „így szól az Úr“, akkor ez azt jelenti, hogy Isten gondolatait közvetíti. Itt Edómról szól. Edóm azt jelenti, „vörös“. Hogy ez honnan származik, nem tudjuk. Lehet Ézsau vörös bőre vagy haja, vagy a vörös lencse, vagy a vörös homokkő Edómban. Nem tudhatjuk. Edóm földje Izraeltől délre fekszik. Tudjuk, hogy Ézsau Szeirben telepedett le, és ez Edóm területe. 

Mit mond az Úr? Hírt hallottunk az ÚRtól, követet küldtek a népekhez: Keljetek föl, indítsunk háborút ellene! .2 Kicsinnyé teszlek a népek között, nagyon megvetett leszel! 3 …, mert sziklahasadékokban laksz, magasan van lakóhelyed, és ezt mondod magadban: Ki tud ledönteni a földre? Aki egyszer Izraelbe utazik, annak lehetősége van átmenni Jordániába, Petrába. Petra volt Edóm fővárosa, teljesen vörös homokkőből áll és a sziklák hasadékaiban volt az edomiták lakóhelye. Templomaikban pogány rítusokat celebráltak. 

… mert sziklahasadékokban laksz, magasan van lakóhelyed, és ezt mondod magadban: Ki tud ledönteni a földre? A sziklák között, a magasban biztonságban érezték magukat. 

Ha azt olvassuk Ki tud ledönteni a földre? Akkor önkéntelenül eszünkbe jut Ézs 14,12, ahol Luciferről az áll: 12 Leestél az égről, fényes hajnalcsillag! Lehulltál a földre, népek legyőzője! .13 Pedig ezt mondtad magadban: Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az istenek hegyére a messze északon. 14 Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a Felségeshez! 15 De a sírba kell leszállnod, a gödör mélyébe. Ézs 14. fejezete tulajdonképen egy prófécia Babilon királyáról. Babilon királya egy „típus“, mely Sátánt ábrázolja és Abdiás ugyanazon a nyelven beszél mint Ézsaiás. 

A Biblia olvasásakor felismerhető egy progresszió Jeruzsálem ellenségei és Babilon, ill. Az Ézsau és utódai közötti harcban. Egy harc Isten terve Izraellel és Sátán terve között, mely Isten tervét meg akarja hiúsítani. Egy állandó harc a világosság és a sötétség között. Ez most csak egy példa. 

A 4-9.v. leírja a fenyegető katasztrófát. Szeretném először a figyelmet a 4. és 6. v. felhívni. 4 Ha olyan magasra szállsz is, mint a sas, és ha a csillagok közé rakod is fészkedet, onnan is ledöntlek – így szól az ÚR! Azután: 6 Mennyire átkutatják Ézsaut! Megkeresik elrejtett kincseit. 

Mi volt Ézsau és utódainak a problémája? Elfelejtették az Istenről való tanítást. Mi az Istenről való tanítás? Isten lényéről és tulajdonságairól való tanítás. Én Szépalmán négyszer szolgáltam Isten tulajdonságairól. Isten egyik tulajdonsága, hogy mindenütt jelen van. Milyen ostobaság azt mondani, „a csillagok közé rakom a fészkemet, ott nem történhet velem semmi“. Vagy azt mondani, „we can“, mi mindenre képesek vagyunk, mindent kezünkben tartunk. Aki azt hiszi, hogy el tud menekülni Isten színe és ítélete elől, az téved. Isten mindenttudó“. Senki nem tud Isten elől valamit eltitkolni. Aki ezt hiszi, az elfelejtette az Istenről való tanítást. 

Jó, ha nem felejtjük el az Istenről való tanítást. Társadalmunk mindig transzparensebb lesz. Mindig kevesebb lesz a titok. Mindenütt vannak videofelvevők, beépített poloskák. Van Wikileak, Facebook, Twitter stb. Ha valaki a Facebookban szerepel, akkor meztelenül áll mindenki előtt, ez szellemi nudizmus. A rendőrség egy diktatúrában használta azt az eszközt, hogy a foglyait nem hagyta aludni. Az őr figyelte a foglyot és ha elaludt, akkor felébresztette. Ha már emberek elől nem tudunk elrejtőzni, mennyivel kevésbbé Isten elől! 

Mi volt Edóm hanyatlásának az oka? Miért kellett elpusztulniuk? A 10.v. ad válasz: 10 Erőszakos voltál testvéreddel, Jákóbbal szemben, ezért szégyen borít el, és végképpen kiirtanak. Érdekes, Isten ismeri a rokonságukat. Mal 1,2-3-ban azt mondja az Úr, és ezt idézi Pál apostol a Római levélben: 2 Szeretlek benneteket – mondja az ÚR. De ti azt kérdezitek: Miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? Abból, hogy Ézsau testvére volt Jákóbnak – így szól az ÚR -, mégis Jákóbot szerettem, 3 Ézsaut pedig gyűlöltem; hegyeit pusztává tettem, birtokát a pusztai sakáloknak adtam. Ha összehasonlítjuk Jákób történetét Ézsauéval, akkor láthatjuk, hogy Istennek volt egy terve Jákóbbal, de nem volt terve Ézsauval. Ez a 10-14.v. témája. A katasztrófa oka Ézsau erőszakossága volt. 10 Erőszakos voltál testvéreddel, Jákóbbal szemben, ezért szégyen borít el, és végképpen kiirtanak. 11 Te is jelen voltál akkor, amikor ellenség hurcolta el kincseit, és idegenek törtek be kapuján, Jeruzsálemre pedig sorsot vetettek. Te is úgy viselkedtél, mint azok. 12 Ne nézz kárörömmel testvéredre balsorsa napján! Ne nevess Júda fiain vesztüknek a napján! Ne beszélj róluk nagy hangon nyomorúságuk napján! (Bepillantást ad a próféciai jövőbe 250 évvel később.) 13 Ne törj be népem kapuján veszedelme napján! Ne nézd te is kárörömmel baját veszedelme napján! Ne nyúljatok kincseihez veszedelme napján! 14 Ne állj oda az útfélre azért, hogy irtsd a menekülőket, és ne ejtsd foglyul a megmaradtakat a nyomorúság napján! Ez történt akkor, amikor Jeruzsálem elpusztult, és később is Izrael történelmében. Ezeknek a szavaknak az aktualitása ma nagyobb, mint annak idején! Ezek a szavak ma szólnak az európai népekhez, Amerikához és általában a médiákhoz. 

Itt megállhatnánk és foglalkozhatnánk Edóm bűnének anatómiájával. Ez a vágynál kezdődik, amely átváltozik gonoszsággá, és büszkeség a vége. 12 Ne nézz kárörömmel testvéredre balsorsa napján! Ez annyit jelent Ne beszélj róluk nagy hangon nyomorúságuk napján! Ne tárd fel a szádat… Büszkeség, elbizakodottság, irigység és agresszió. Nem csoda, hogy Ezékiel próféta Edóm állandó gyülöletére nézve ezt írja: (35,3-5) Így szól az én Uram, az ÚR: Én most ellened fordulok, Széír hegye, kinyújtom kezem ellened, sivárrá és kietlenné teszlek. 4 Városaidat romba döntöm, te pedig pusztává leszel, és megtudod, hogy én vagyok az ÚR. 5 Mivel örökösen ellenségeskedtél, és Izráel fiait fegyver martalékává tetted veszedelmük idején, a végső bűnhődés idején. Nem itt kell keresni az antiszemitizmus büntetését a történelemben? Az, hogy az emberek és nemzetek némák maradnak a zsidók és Izrael elleni gyülölettel szemben? 

A 15-16.v. a próféta Edóm jövőjével foglalkozik és kört húz, amibe minden nemzet belefér. 15 Mert közeledik az ÚR napja, fenyegeti a népeket. Amit te csináltál, azt teszik veled is, visszaszáll rád, amit elkövettél! 16 Ahogyan ti szent hegyemen ittatok, úgy iszik majd szüntelenül minden nép. Részegre isszák magukat, olyanok lesznek, mintha nem lennének

Itt előfordul a kifejezés: az ÚR napja. Mi a Bibliában az Úr napja? A hívők és a teológusok között a vélemények eltérőek. Ez a kifejezés leginkább az Úr visszajövetelével kapcsolatben fordul elő a Bibliában. Ehhez tartozik a nagy nyomorúság, az ezeréves királyság és az azt követő lázadás a Jel 20-ban, majd az új ég és új föld. Mindez számunka is még a jövőben van. Abdiás azt mondja:közeledik az ÚR napja, fenyegeti a népeket. Abdiás óta sok évszázad telt el, de semmi nem utal arra, hogy az Úr napja közeledik. Mit jelent „közeledik“? Tévedett Abdiás? Mit jelent a próféciai nyelvben a „közeledik“ szó? Mi azt értjük ez alatt, hogy valami bármikor, minden pillanatban bekövetkezhet. Ezt tanítja mind az ÓT, mind az ÚT. 

Erre nézve olvastam egy remek illusztrációt: Ha egy könyvet az asztal szélére helyezek, és nincs légmozgás, nincs megrázkódtatás, akkor ez a könyv egyensúlyban marad időtlen időkig. A legkisebb megrázkódtatás vagy huzat hatására a könyv le fog esni. Nem lehet tudni, mikor lesz ez, ezt nem lehet kiszámítani, de bármikor megtörténhet. Az elragadtatás megtörténhet ma, vagy a távol jövőben.AZ Úr napja, amiről Abdiás és a próféták írnak, közvetlen közelben van. Ez olyan, mint amikor egy repülőgép köröz a repülőtér felett, mielőtt engedélyt kapna a leszállásra. 

Persze a próféciákban mindig vannak előzmények, előfutók. Isten nem marad sosem közömbös zsidóellenes megnyílvánulásokkal szemben. Az antikrisztusnak is vannak előfutárjai, anélkül, hogy az antikrisztus már itt lenne. 

Foglalkozzunk az utolsó versekkel, 17-21és Jákob helyreállításával. A „De“ szócskának, amivel a 17.v. elkezdődik, nagy jelentősége van. Az ilyen „de“ mögött gyakran Istennek egy csodálatos beavatkozása található. Az ÚT-ban sok ilyen „de“-t fogunk találni. Abdiásnál a katasztrófát, (a „nakbá“-t, ahogyan az arabok a katasztrófát nevezik,) követő fordulatról olvasunk.
Ef 2,11-ben is van egy ilyen „de“: 11 Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. 12 Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izráel közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. 13 Most pedig ( De most) Krisztus Jézusban ti, akik egykor „távol” voltatok, „közel” kerültetek a Krisztus vére által. Ezek a fordulatok Istennél mindig jelentőségteljesek, így van ez Abdiásnál is. 

17 De a Sion hegyén menedék lesz, szent hely lesz azJákób háza visszanyeri birtokát. Abdiás próféciája a messiási királyságra vonatkozik. Sion hegye a zsidó nép maradéka számára menedék lesz. Akik átmentek a nagy nyomorúságon, azok vissza fogják nyerni az ígéret földjét. Sion szent hely, ezen van a hangsúly. 

Mit mondanak ma a politikusok? Mindig a békéről beszélnek, a béketárgyalásokról, melyeket megint be kell indítani. Rosszul leszek, ha ezekről olvasok. Minden liter kerozinért kár, amit a politikusok ide-oda repülésükkel elpazarolnak. Nincs béke, és nem is lesz béke, mielőtt az Úr vissza nem jön. Erre tanít az Írás. 

Amit erősen ki kell hangsúlyozni: Nincs béke igazság és szentség nélkül! Igazság és szentség nélkül nincs tartós béke. Hazugságokra nem lehet békét építeni. 

17/b: Jákób háza visszanyeri birtokát. Mit jelent ez? Birtokba fogják azt venni, ami Isten ígérete szerint nekik jár. Személyes tulajdonukba fog menni. 

Mit jelent személyes tulajdonba venni azt, ami a tulajdonunk? A hívő ember számára ez a megszentelődés. Ef 1,3-ban ez áll: Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden szellemi áldásával a Krisztusban. A megszentelődés nem más, mint azt birtokba venni, amivel Isten megajándékozott. Így is ki lehet ezt fejezni: El kell mennünk a bankba azt az összeget leemelni, amit a múltban Isten Krisztus váltságművében ott befizetett számunkra. 

Mit jelent az, hogy Isten törődni fog Izraellel a királyságban? – Magunkra nézve azt mondtam, hogy „birtokba kell vennünk a birtokunkat“. De ha itt az áll, hogy Jákób háza visszanyeri birtokát,akkor itt nem a gyülekezetről van szó, hanem Jákob házáról és Jákob háza nem más, mint Izrael. Isten csak az ő népének adott igéreteket! Mi hívők magunkra vonatkoztathatjuk az Ígét, mert Isten velünk épp úgy fog eljárni, mint Izraellel. Izrael birtokba fogja venni birtokát. 

Mi az ő birtokuk? Birtokuk az ország, egy trónus és egy világbirodalom. Lesz földjük, lesz egy trónusuk és lesz egy királyuk, Dávid legnagyobb fia, Jesua! 

A skót író, Robert Lewis Stevenson, aki a könyveket „Treasure Island“ (Schatzinsel) és „Dr. Jekyll and Mr. Hyde“-t írta, csak 44 évet élt. Utolsó éveit Szamoa szigetén élte. Nem volt sose vallásos ember. – Egy misszionárius, aki élete vége felé a közelében élt, feljegyezte Stevenson szavait: „Nem értem, hogy ti teológusok és prédikátorok az ígéreteket a gyülekezetre vagy az egyházak sokaságára alkalmazzátok, amit az Írás egyedül Isten kiválasztott népére, Izraelre és a Szentföldre adott és ami még a jövőben van. A próféciák könyvei, ha szó szerint értelmezzük őket, akkor egy csodálatos és dicsőséges jövőt ígérnek. De ha őket szellemi értelemben, szimbolikusan a gyülekezetre alkalmazzuk, akkor ez abszurdum és komédia lesz“. Ha tehát a 17.v.-et, De a Sion hegyén menedék lesz, szent hely lesz azJákób háza visszanyeri birtokát, akkor ez a prófécia kizárólag Izraelre és az ő jövőjére vonatkozik. 

18 Jákób háza tűz lesz, József háza láng, Ézsau háza meg pozdorja: meggyújtják és felégetik. Nem marad meg senki Ézsau házából! Megmondta az ÚR. 19 Birtokba veszik a déli vidéket és Ézsau hegyét, az alföldet és a filiszteusok földjét. Birtokba veszik Efraim és Samária mezejét, Benjámint és Gileádot. Nem érdekes, hogy az egész közelkeleti probléma ezekben a versekben össze van foglalva. Minden Izrael birtokába fog kerülni. Edóm területe is az övék lesz. Ezt az edomiták nem hallanák szívesen, de az Úr így döntött, és így lesz. 

Abdiás zár a 20-21.v.-el: 20 Izráel fiainak a fogságból jövő serege birtokba veszi a kánaániak földjét Sareptáig, a fogságból jövő jeruzsálemiek, akik Szefáradban vannak, birtokba veszik a délen levő városokat. 21 Győzelmesen vonulnak föl a Sion hegyére, és ítéletet tartanak Ézsau hegye fölött. Azután az ÚR fog uralkodni. A többesszám a 21.v.-ben Jesuára és a vele uralkodó hívőkre vontakozik. 

21. A királyság az Úré lesz. Végül itt Jákobról és Jákobnak az eljövendő Messiásba vetett hitéről van szó. A Jézusba vagy Jesuába vetett hitről és a hívőkről, akiknek az ígéretek adattak. 

Abdiás könyvének egyik nagy tanítása Edóm bűne, a büszkeség, amely Ézsau és Edóm bukását okozta. Tudatában vagyunk annak, milyen nagy bűn a büszkeség? Ha valakiről azt mondanám,“ez az ember egy nagyszerű, remek, tehetséges valaki, de sajnos tolvaj“, akkor rögtön azt mondanátok: „Ez nem lehetséges, egy tolvaj nem lehet egy nagyszerű, remek ember“. Egy jó embert büszkének tarthatunk, mert nem ismerjük a büszkeség bűnének a súlyát. 

Abdiás nagy témája a szellem és a hústest állandó harca. 

Végül láthatjuk Isten hűségét igéreteiben. Hol van ma Edóm? Nem létezik. Másrészt Izrael az ígéretek és áldások örököse lesz. A válasz imánkra, „jöjjön el a te országod“ itt van Abdiás próféciájában. Ez akkor fog egészen beteljesedni, amikor az Úr Jézus vissza fog jönni. Fontos, hogy az Úrhoz való viszonyunk rendben legyen és tudjuk, hogy a mi jövőnk biztosítva van.

Leave a comment