Author Archives: ggaborp

(38) Az evangélium Korinthusban ApCsel 18,1-23

John Haddon Leith (meghalt 2002-ben), az ismert teológus a következőt mondta Kálvinról: „A kálvinista teológia központi, mindent átfogó témája az a meggyőződés, hogy minden egyes embernek minden egyes pillanatban köze van az élő Istenhez.“ Azt gondolom, az Apostolok cselekedeteinek könyve nagyon jól szemlélteti ezt az állítást. Itt Lukács újra és újra elénk tárja, hogy ez a könyv közvetlenül ott folytatódik, ahol az előző befejeződött: Jézus a feltámadása után tovább munkálkodik. A mai napig munkálkodik a tanítványain keresztül mindenhol, ahol Isten […]

(37) Pál apostol a művelt athéniek között. ApCsel 17,16-34

Legutóbb a második missziós útja során kísértük Pál apostolt, amikor Filippiből indulva Thesszalonikán és Béreán át Athénba utazott. Athén városában az akkori értelmiségieknek, gondolkodóknak prédiált, Lukács pedig megörökítette ezeket az eseményeket. Olvassuk el tehát az ApCsel 17,16-34-et. 16 Miközben Pál Athénban várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal.  17 Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel; a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. 18Néhány epikureus és sztoikus filozófus […]

(36) Pál Thesszalonikában. ApCsel 17,1-15

Pál a második missziós utazásán jár. Európába átjőve először Filippibe utazott, majd déli irányba, Athénbe. Közben pedig megállt Thesszalonikában. Ma az ApCsel 17,1-15-öt olvassuk: 1 Miután áthaladtak Amfipoliszon és Apollónián, Thesszalonikába értek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. 2Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton is vitába szállt velük az Írások alapján. 3Megmagyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból; és hogy „ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek”. Feltettük már magunknak a […]

(35) Mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? ApCsel 16,16-40

Ma Pál apostolt kísérjük tovább a második missziós útján. Ezúttal Görögországba érkezett, Filippibe. Láthattuk, hogyan nyitotta meg Isten Lídia szívét, és hogyan fogadta be házába az apostolt és munkatársait. Pál még mindig Filippiben tartózkodik, amikor ezt olvassuk: 16Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgálóleány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó szellem volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. 17Követte Pált és minket, és így kiáltozott: Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek! 18Ezt […]

(34) Ellenállhatatlan kegyelem és Isten szívsebészete. ApCsel 16,11-15

Pál a második missziós útján jár. Többször próbált Ázsiába eljutni, Bitíniába menni, de az Úr ezt megakadályozta. Pál és missziós munkatársai Tróászba kerülnek, és itt látja meg Pál álmában  a macedóniai férfit, aki Európába hívja őket. Így aztán nem haboznak sokat, hanem Macedóniába hajóznak, mivel a meghívást a Szentszellem útmutatásának veszik.  ApCsel 16,11-15: 11Elhajóztunk tehát Tróászból; egyenesen Szamotrakéba mentünk(ez egy sziget az Égei-tengeren), másnap Neapoliszba(ez Filippi kikötője volt, kb. 15 km-re a várostól), 12onnan pedig Filippibe, amely Makedónia vidékének első városa, […]

(33) Küldd el világosságodat. ApCsel 15,36 – 16,10

Ma az ApCsel 15,36-tól a 16,10-ig tartó szakaszát olvassuk. Néhány verset átugrottam a 15. fejezetben, mert itt csak arról van szó, hogy bizonyos határozatokat hoztak, majd ezeket elküldték levélben a gyülekezeteknek. 36Néhány nap múlva pedig ezt mondta Pál Barnabásnak: Térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogy megy a soruk. 37Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak hívtak. 38Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük […]

(32) A népek üdvössége és az Ószövetség ApCsel 15,13-21; Ám9,9-15; Róm11,11-15

A mai témánk A népek üdvössége és az Ószövetség. Legutóbbi alkalommal az apostoli zsinattal foglalkoztunk és ezzel szeretném folytatni. Mielőtt felcsapjuk az Újszövetséget, először azt a bibliai igét szeretném veletek elolvasni, amelyet Jakab a beszédében idéz. Ehhez nyissuk ki Ámósz 9, 7-15-nél a Szentírást! Amíg megtaláljátok a Bibliában, addig szeretnélek titeket emlékeztetni, hogy Ámósz könyve Izrael számára figyelmeztetés az ítéletről, amely el fog jönni. De az ítélet híre mellett a könyvében megjelenik a vigasztalás és a bátorítás is. Olvassuk el […]

(31) Az első apostoli hitvallás. Apcsel 15,1-12

Emlékszünk arra, hogyan tért vissza Pál és Barnabás Antiochiába és számoltak be missziós útjukról, arról, hogy Isten hogyan munkálkodott a pogányok között. Most Antióchiában vagyunk, ahol nem sokkal ezután nehézségek támadtak a gyülekezetben. Az Apcsel 15,1–12 a mai szakaszunk. 1Némelyek pedig, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket: Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. 2Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és […]

(30) ApCsel 14,1-28

Nyissuk ki a Bibliánkat az ApCsel 14. fejezeténél és olvassuk el az egész fejezetet együtt. Pál apostol első utazásánál járunk. Befejezte a pisidiai Antiókhiában a prédikálás szolgálatát és továbbutazott Barnabással és János Márkkal délkelet felé. Ikóniumban szintén bementek a zsidók zsinagógájába, és úgy hirdették az igét, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívőkké. De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. Mégis hosszabb időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban […]

(29) ApCsel 13,42-52 – Életre és tanúságra kiválasztva

Ma a 13. fejezet végéhez érkezünk. Lukács az utójátékot és Pálnak az antiókhiai Pizidiában elmondott prédikációjának végét írja meg. Két vasárnapon keresztül olvastuk Pál prédikációját. Isten kegyelméről és Izrael Messiásának történetéről beszélt. Ez a leghosszabb prédikáció, amelyet Páltól ismerünk. Ma a 42-52. közti igeszakaszt olvassuk. Amikor pedig mentek kifelé, kérték őket, hogy a következő szombaton is beszéljenek nekik ezekről a dolgokról. Miután szétoszlott a gyülekezet, sokan követték a zsidók és az istenfélő prozeliták közül Pált és Barnabást, akik szóltak hozzájuk, és […]