Author Archives: ggaborp

2. Nagyobb az angyaloknál. Zsid 1,1-14

1,1-6: „1. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, 2. ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette 3. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült. 4. Annyival feljebbvaló az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. 5. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha: „Fiam vagy te, ma […]

3. Az elsodródás veszélye. Zsid 2,1-4

Ma két igehelyet fogunk elolvasni: a Zsid 2,1-4-et és a Lk 8,4-15-öt. Zsid 2,1-4: Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. 2 Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, 3 akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az ÚR hirdetett először. Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra, 4 Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, […]

4. Dicsőség, az ember rendeltetése. Zsid 2,5-9

Zsolt 8,1-10: „Ó, URunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet! 3. Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. 4. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, 5. micsoda a halandó – mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá? 6. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. 7. Úrrá […]

5. A mennyei nép. Zsid 2,5-18

Bizonyára emlékszünk még arra, hogy a levél szerzője, hogy Krisztus nagyságát bemutassa, összehasonlítja Őt az angyalokkal, akik az Ószövetség közvetítői voltak. Szerzőnk azt mondja Róla, hogy nagyobb az angyaloknál, mivel Isten Fia. A 2. fejezetben utal az Ő nagyságára és azt mondja, hogy nagyobb az angyaloknál, mivel Ő Isten előre megígért embere, aki uralkodni fog a föld fölött és Krisztus az a férfi, aki bűn nélkül való, és aki visszaszerezte az embereknek ezt az uralmat. Mivel tehát ember, ezért nagyobb […]

6. Az ördög veresége. Zsid 2,10-16

Lapozzuk fel a Mt 8,28-34-et. Abban az időben, amikor az Újszövetséget lejegyezték, gyakori beszédtéma volt a Sátán és a démonok ténykedése. Nyugaton, a mai felvilágosult korban úgy gondolhatnánk, hogy ennek a témának már nincs olyan nagy jelentősége. – Amikor aztán kinyitjuk a Bibliát a Zsidókhoz írt levél 2. fejezeténél, és a Sátán meg a démonok tevékenykedéséről beszélünk, valamint az Úr munkálkodásáról, akkor tudnunk kell, hogy mindannak, ami Jézus korában fontos volt, ma, számunkra is ugyanolyan jelentősége van.A Mt 8,28-34-ben ezt olvassuk: Amikor […]

7. Szenvedés, együttérzés és segítség – Zsid 2,17-18

Olvassuk el a Zsidókhoz írt levél 2,17-18 verseit. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek.Lapozzunk a Máté 14,22-33 versekhez: Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. 23 De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt […]

8. Krisztus és Mózes. Zsid 3,1-6

Mai igeolvasásunk előtt szeretnék megtenni valamit, amit már régebben megígértem. A Zsidókhoz írt levél bizonyos helyeinél meg fogok állni, hogy tisztázzam, értjük-e az adott igeszakasz történelmi hátterét, amiről a levél szerzője beszámol. Ez a háttér az Ószövetség tanítása. Ha elvész számunkra a Zsidókhoz írt levél üzenete, akkor ez csak azért van, mert kevéssé ismerjük az Ószövetséget. Visszalapozhatnánk az ószövetséghez és magyarázhatnám azt, de nem szeretnék halálomig csupán a Zsidókhoz írt levélről beszélni. Más fontos könyvek is vannak a Bibliában. De […]

9. Egy gonosz hitetlen szív. Zsidókhoz írt levél 3,7-19.

Nézzük meg a 95. Zsoltár 1-11. verseit. Akik eddig a Zsidókhoz írt levelet követték, nem lepődtek meg, hogy ezt a zsoltárt lapozzuk fel. Ezt a zsoltárt idézi levélírónk és ezzel érvel bibliai értelemben a következő bekezdésben. Ez a zsoltár imádatra hív és a végén egy figyelmeztetés áll. Zsoltár 95,1-11. 1 Jöjjetek, örvendezzünk az ÚR előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt! 2 Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval! 3 Mert nagy Isten az ÚR, nagy király minden isten fölött. 4 Kezében vannak […]

10. Isten nyugalma és az ember nyugalma. Zsid 4,1-13

Emlékezzünk vissza arra, hogy írónk példákat mutatott be a hitetlenségről Izrael történetéből azért, hogy figyelmeztesse olvasóit, nehogy vétkesek legyenek a hitetlenség és hitehagyás bűnében. Zsid 4,1-2: „Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. 2. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is; de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták.”Evangélium = Jó hír. A jó hír tartalmának a szövegösszefüggésből kell […]

11. A nagy főpap. Zsid 4,14-16

Mi a célja egy prédikációnak? Hogy egy tanítást közöljön? Nem. A tanítók ott vannak, amikor önálló tanulmányokat folytatunk, és ösztönöznek, hogy a hallgató megállhasson a saját lábán. Azért, hogy elérjék a szellemi érettség állapotát, hogy minden egyes ember eljusson az Igével való személyes kapcsolatra és annak megértésére. Krisztus ítélőszéke előtt senki sem hivatkozhat majd arra, hogy „minket így tanítottak“. Ott csak az számít majd, hogy személyes kapcsolatunk van-e az Úrral. Az Írás éretté akar tenni bennünket.Lehet, hogy sokan nem egészen […]