Author Archives: ggaborp

12. A főpap elhivatása. Zsid 5,1-10.

Olvassuk el a Mt 26,36-46-ot. Ez Jézusnak a Gecsemáné-kertben való gyötrődéséről szóló beszámoló. „36. Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz: „Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom.” 37. Maga mellé vette Pétert és Zebedus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. 38. Akkor így szólt hozzájuk: „Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és virrasszatok velem!” 39. Egy kissé továbbment, arcra borult, és így imádkozott: „Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez […]

13. Eltompult hallás. Zsid 5,11-6,12

A Zsidókhoz írt levél magyarázatában most új szakaszhoz érkeztünk. Azokra a figyelmeztetésekre kerül most sor, amelyek az 5,11-es verssel kezdődnek, és a 6. fejezet végéig tartanak. Ezzel a szakasszal többször is fogunk foglalkozni. Nem azért, mintha örömömet lelném a figyelmeztetésekben, hanem azért, mert itt vannak.Legutóbb azt írta a levél szerzője, hogy Jézus Krisztus a Getsemáné kertbeli szenvedés, majd golgotai kereszthalála által tökéletességre jutott, és örök üdvösség szerzőjévé lett, most pedig főpap Melkisédek rendje szerint. Azt hiszem, a szerző úgy vélte, hogy […]

14. Amit Isten nem engedhet meg. Zsid 6, 1-12

Lapozzunk újra a Zsidókhoz írt levél 6 részének nehezen érthető szakaszához. 6, 1-12: „1. Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek, 2. a mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. 3. Ezt meg is fogjuk tenni, ha az Isten megengedi. 4. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, s megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a […]

15. A a hitehagyás és a megfeszített tagadásának veszélye. Zsidók 6, 1-12

Szeretném elolvasni a 6,1-12-ig terjedő verseket és csak aztán szemügyre venni az utolsó szakaszt, amit eddig még nem tanulmányoztunk. 1 Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek, 2 a mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. 3 Ezt meg is fogjuk tenni, ha az Isten megengedi. 4 Lehetetlen ugyanis, akik egyszer megvilágosíttattak, s megítélték a mennyei […]

16. Egy változhatatlan Isten, két változhatatlan tény. Zsid 6,13-20

A mai igeszakaszunk a Zsid 6,13-20, de az összefüggés kedvéért szeretném felolvasni ennek a fejezetnek a teljes figyelmeztetését, az 5,11-től a 6,20-ig. A Zsidókhoz írt levélben a szerző a hitehagyástól óv. Nem azokra vonatkozik a figyelmeztetés, akik kiszakadnak az Istennel való közösségből, visszaesőkké válnak és nem terem gyümölcsöt az életük. Ha ez így lenne, akkor ellentmondásba keverednénk: Mivel az 5,11-ben azt mondja a levélíró, hogy olvasóinak eltompult a hallásuk, a 6,9-ben viszont olyan dolgokról beszél, ami az üdvösséggel kapcsolatos, és […]

17. Melkisédek és Jézus Krisztus. (1) A történelmi háttér. Zsid 7, 1-13

Olvassuk el a Zsid 7,1-3-at, azután pedig a Gen 14-et. Zsid 7,1-3. 1 Mert ez a „Melkisédek, Sálem királya, a magasságos Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment, és megáldotta”. 2 Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először ezt jelenti: igazság királya, aztán Sálem királya, vagyis békesség királya. 3 Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de miután hasonlóvá lett az Isten Fiához, pap marad mindörökké.Az első kijelentés, […]

18. Az imádság. Zsid 6,12

Mai igénk a Zsid 6,12. Emlékezzünk vissza, hogy írónk a fejezet közepén azt szeretné megtanítani olvasóinak, hogy mindannyian ugyanazt az igyekezetet tanúsítsák mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik. A 6,12-ben azt mondja: „hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket.”Lapozzunk most a Jn 16,23-24-hez: „23. és azon a napon nem kérdeztek éntőlem semmit.” „Bizony, bizony, mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. 24. Eddig nem kértetek […]

19. Melkisédek és Jézus Krisztus. Zsid 7,1-3

Először is olvassuk el a Genezis (1Móz) 14,17-től kezdődő igeszakaszt. Itt említi először a Szentírás Melkisédeket, amikor Abrám visszatér győztes hadjáratából: „Miután így megverte Kedorláómert és a vele tartó királyokat, visszatért. Sodoma királya pedig kivonult eléje a Sávé-völgybe, azaz a Király-völgybe. (Sávé-völgye Jeruzsálem közelében volt.) 18. Melkisédek, Sálem királya kenyeret és bort vitt ki eléje. Ő a Felséges Isten papja volt, 19. megáldotta őt, és ezt mondta: Áldott vagy Abrám a Felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta! 20. […]

20. Melkisédek és Jézus Krisztus (3) Zsid 7,1-10

Üssük fel ismét a Genezis (1Mózes) 14. részét és olvassuk el Melkisédek történetét harmadszorra is. A Zsidókhoz írt levél 7. része megemlíti Melkisédeket. Történetét megtaláljuk a Genezis 14. fejezetében és a 110. Zsoltárban. Hogy megértsük a Zsid 7-et, a Genezis 14. fejezetét is ismernünk kell. Ezért olvassuk el még egyszer. Itt olvasunk a királyok felett aratott győzelem után Melkisédek találkozásáról Ábrahámmal. Genezis 14, 17-24.: Miután így megverte Kedor-Láómert és a vele tartó királyokat, visszatért. Sodoma királya pedig kivonult eléje a […]

21. Melkisédek és Jézus (4) Közeledjünk Istenhez. Zsid 7,11-19

Zsid 7,11-19. Ha tehát a tökéletesség elérhető volna a lévita papság által, mert a nép ez alatt kapta a törvényt, mi szükség még azt mondani, hogy Melkisédek rendje szerint más pap támad, aki nem Áron rendje szerint való? (Ez az Úrra vonatkozik.) 12 Amikor megváltozik a papság, szükségképpen megváltozik a törvény is. 13 Ugyanis akiről ez elhangzik, más törzshöz tartozik, amelyből senki sem szolgált az oltárnál. 14 Mert ismeretes, hogy a mi Urunk Júdából támadt, de ebből a törzsből származó papokról semmit […]