Author Archives: ggaborp

(31) Az első apostoli hitvallás. Apcsel 15,1-12

Emlékszünk arra, hogyan tért vissza Pál és Barnabás Antiochiába és számoltak be missziós útjukról, arról, hogy Isten hogyan munkálkodott a pogányok között. Most Antióchiában vagyunk, ahol nem sokkal ezután nehézségek támadtak a gyülekezetben. Az Apcsel 15,1–12 a mai szakaszunk. 1Némelyek pedig, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket: Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. 2Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és […]

(30) ApCsel 14,1-28

Nyissuk ki a Bibliánkat az ApCsel 14. fejezeténél és olvassuk el az egész fejezetet együtt. Pál apostol első utazásánál járunk. Befejezte a pisidiai Antiókhiában a prédikálás szolgálatát és továbbutazott Barnabással és János Márkkal délkelet felé. Ikóniumban szintén bementek a zsidók zsinagógájába, és úgy hirdették az igét, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívőkké. De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. Mégis hosszabb időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban […]

(29) ApCsel 13,42-52 – Életre és tanúságra kiválasztva

Ma a 13. fejezet végéhez érkezünk. Lukács az utójátékot és Pálnak az antiókhiai Pizidiában elmondott prédikációjának végét írja meg. Két vasárnapon keresztül olvastuk Pál prédikációját. Isten kegyelméről és Izrael Messiásának történetéről beszélt. Ez a leghosszabb prédikáció, amelyet Páltól ismerünk. Ma a 42-52. közti igeszakaszt olvassuk. Amikor pedig mentek kifelé, kérték őket, hogy a következő szombaton is beszéljenek nekik ezekről a dolgokról. Miután szétoszlott a gyülekezet, sokan követték a zsidók és az istenfélő prozeliták közül Pált és Barnabást, akik szóltak hozzájuk, és […]

(28) Pál Antiókhiában. Bibliai evangelizáció ApCsel13,26-41

Múlt alkalommal Pál beszédét hallgattuk meg, amint Izrael történetéről nyújtott áttekintést a hallgatóit pedig az Úr Jézus eljöveteléhez vezette. Ma a prédikáció maradékát nézzük meg, az ApCsel13,26-41 közötti igeszakaszt. Ezekben a versekben az apostol a mi Urunk életét és szolgálatát mutatja be. Testvéreim, férfiak, Ábrahám nemzetségének fiai és a hozzátok csatlakozott istenfélők! Nekünk küldetett el ennek az üdvösségnek az igéje. De Jeruzsálem lakói és vezetői nem ismerték fel őt, és így betöltötték a próféták szavait, amelyeket minden szombaton felolvasnak, azáltal, hogy […]

(27) Pál Antiókhiában. Biblikus evangelizáció (1). ApCsel13,13-25

Pál antiókhiai prédikációjával kétszer szeretnék foglalkozni. Ez egy fontos prédikáció fontos elemekkel, melyeket meg kell ismerni. Ma az ApCsel13,13-25-öt olvassuk. Pált a Szíriában lévő antiókhiai gyülekezet első missziói útjára küldte. Volt Cipruson és most átkelt a kis-ázsiai szárazföldre és megérkezett a pizidiai Antiókhiába. Két Antiókhia volt Kis-Ázsiában, Frígiában, amelyről most olvasunk az a pizidiai Antiókhia. Aztán Pál és kísérői elhajóztak Páfoszból, és eljutottak a pamfíliai Pergébe; János azonban elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Ők pedig továbbmentek Pergéből, és megérkeztek a […]

(26) A ciprusi mágus és Isten mágiája. ApCsel 13,4-12

Pál és Barnabás elindul János Márkkal az első missziós útjára. Lukács arról tudósít, amikor elhagyták Antiókhiát. Olvassuk el az ApCsel 13,4-12 szakaszt. 4 Ők így a Szentszellemtől küldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusra. 5 Amikor Szalamiszba értek (ez Ciprus keleti végén volt), hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban. János is velük volt mint segítőtárs (ő volt János Márk). 6 Miután bejárták az egész szigetet Páfoszig (ez volt a főváros a sziget nyugati végén), találkoztak egy zsidó varázslóval és álprófétával, akinek […]

(25) Antiókhia és az újszövetségi gyülekezet. ApCsel 13,1-4

Lukács nem az apostolok cselekedeteit, hanem az egyháztörténet kezdetét írja meg. Ma az ApCsel13,1-4-et olvassuk. Antiókhiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító: Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, cirénei Lúciusz és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak, és böjtöltek, ezt mondta a Szentszellem: Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Ők így a Szentszellemtől küldve lementek Szeleukiába, onnan […]

(24) A szabadítás és a megtorlás Istene. ApCsel 12,1-25

A mai prédikáció középpontjában az imádság áll. Sok evangelikál igehirdető és lelkipásztor vallja, hogy imaéletük egyenlő a nullával. Ha ez így van, hol marad a lelki élet? Egy puritán mondta sok száz évvel ezelőtt: „Az imádság olyan az új embernek, mint a felsírás az újszülöttnek.” Sírva jövünk a világra, ez a legtermészetesebb jele az életnek. Csapjuk fel a Bibliánkat az ApCsel12-nél és olvassuk el az első huszonöt verset. Péter csodálatos szabadulását élhetjük át és láthatjuk, hogyan kapcsolódik ez az imádsághoz […]

(23) Ábrahám a világért / ApCsel11,1-30

A mai prédikáció Isten Ábrahámnak adott ígéretéről szól, amelyben megígérte, hogy a föld minden népe áldást nyer őbenne, egy ígéret ez, amit Ábrahám sarja kapott, amely a mi Urunkban teljesedett be és most az evangélium, az örömhír, Júdeán, Samárián és Antiókhián keresztül elindult, hogy a föld összes országát és táját elérje. Ezért adnám a prédikációnak ezt a címet: Ábrahám a világért. ApCsel11,1-30. Meghallották azonban az apostolok és a Júdeában lévő testvérek, hogy a pogányok is befogadták az Isten igéjét. Amikor aztán […]

(22) Péter prédikál a hit általi megigazulásról. ApCsel 10,23-48

Az elmúlt alkalommal Péterrel Joppéban találkoztunk. Látomást kapott egy terítőről, mely az égből szállt alá rajta különböző tiszta és tisztátalan állattal, majd az Úr parancsot adott: öld meg és edd meg! Ugyanebben az időben a római századosnak is volt látomása imádság közben egy üzenettel, hogy küldje el embereit Joppéba és Pétert hívja meg, aki Simon tímár házában volt. Most Joppéban találjuk magunkat és a következőt olvassuk az ApCsel10,23-48-ban: Másnap aztán velük együtt útra kelt, és a joppéi testvérek közül is […]