Author Archives: ggaborp

25. Megbocsátás, balgaság a fenyítés után és a szabadítás. Ézs 43,1-44,5

Legelőször szeretném röviden felvázolni ennek a szakasznak a történelmi hátterét. Bizonyára emlékeztek még arra, hogy a 40-66 fejezetek háttere a babiloni fogság volt. Ez a fogság Krisztus előtt 605-ben kezdődött és Krisztus előtt 535-ben ért véget. Néhányan visszatértek a fogságból Jeruzsálembe. Ézsaiás próféta, ezért a jövő megvilágításában írja próféciáit. Olyan dolgokról ír, amelyek csak 150 évvel később fognak megtörténni. Krisztus előtt 700-ban írja meg könyvében, hogy Izrael fogságba fog kerülni. De ugyanúgy megírja azt is, hogy végül meg fog szabadulni […]

26. Círus, Jahve felkentje és nagy hadvezére. Ézs 44,24 – 45,25

A perzsa Círus a történelem egyik nagy alakja. Mind a Biblia, mind a görög irodalom nagy megbecsüléssel tekint rá. Ez azt bizonyítja, hogy valóban a történelem kiemelkedő alakja volt. Ő az egyetlen olyan ember, aki nem tartozott Izrael népéhez, és a Biblia az „Úr pásztorának” vagy az „Úr felkentjének” nevezi. Ézs 44, 28: Én mondom Círust pásztoromnak, és ő minden kívánságomat teljesíti, … és 45,1: Ezt mondja az ÚR fölkentjének, Círusnak, … A „felkent” szó Krisztust jelenti. Mindkettő olyan szó, amely magára Jézus Krisztusra […]

27. Ismét Babilon!Istenei és bukása. Ézs 46;47

46,1 Összerogyott Bél, leroskadt Nebó, állatokra és barmokra rakták szobraikat, amelyeket nektek kellett hordoznotok; most fáradt állatokra kerülnek teherként. 2 De nem tudják megmenteni a terhet, leroskadnak, összerogynak mind, maguk is fogságba kerülnek. 3 Hallgass rám, Jákób háza, és Izráel házának egész maradéka, ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek: 4 Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. 5 Ugyan kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze, kivel vethetnétek egybe, […]

28. A megváltottak és a gonoszok békessége. Ézsaiás 48.

A témát ma így lehetne nevezni: „Létezik egy jövőbelátó prófécia?”. A keresztény élet nagy kijelentéseinek egyike az, hogy egy jövőbelátó próféciát birtokolnak. – Vissza kellene lapoznunk az Ézsaiás 41-hez és néhány verset elolvasni, amelyekkel már foglalkoztunk. Az Ézsaiás 41,22-23-ban a próféta kijelenti, hogy Isten, akit Ő képvisel, meg tudja mondani a jövőt.Ézsaiás 41, 22: Adják elő, és mondják meg nekünk, hogy mi fog történni. Mondják meg, mi volt régen, hadd szívleljük meg; vagy tudassák velünk, mi következik, hadd tudjuk meg a […]

29. Jahve csüggedt szolgájának csodálatos győzelme Ézsaiás 49

Már átküzdöttük magunkat 48 fejezeten és elérkeztünk a 49. fejezethez. Azt gondolom, hogy a hátralevő rész már nem lesz olyan nehéz, mint az eddigiek.Ézs 49,1: „Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, távoli nemzetek! Már anyám méhében elhívott engem az ÚR, születésemtől fogva emlékezetben tartja nevem. 2. Éles karddá tette számat, keze ügyében tartott engem. Hegyes nyíllá tett, tegzébe dugott engem. 3. Ezt mondta nekem: Szolgám vagy, Izráel, rajtad mutatom meg dicsőségemet! 4. Én azonban ezt mondtam: Hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam […]

30. Izrael bűne és üdvözülése a szolga által. Ézs 50

Legutóbbi alkalommal a 49. fejezetet tanulmányoztuk, az egyik nagy „Jahve szolgája” fejezetet. A 42., 49., 50., 52. és 53. fejezetek a szolga, a mi Urunk Jézus Krisztus szolgálatáról írnak. A 49. fejezet elején elhivatásáról és alkalmasságáról olvashatunk. – A 49. fejezet második felével még nem foglalkoztam. Itt Ézsaiás a maradéknak, Izrael hívő népének visszatérését mutatja be. Egy asszony, egy anya képét használja, akihez visszatérnek a gyermekei. Ez azoknak az ígéreteknek és áldásoknak a képe, amelyekhez Izrael népe vissza fog térni. […]

31. A szabadítás híre Jeruzsálem megpróbáltatásában. Ézs 51-52,12

Ebben a 32 versben fel fog tűnni, hogy három téma ismétlődik benne. A próféta arra buzdítja Izraelt, hogy e három téma fényében éljen. Az első téma Izrael csodálatos múltja. Ennek alátámasztására olvassuk el az 51,1-2-t: 1Hallgassatok rám, akik igazságra törekedtek, és az URat keresitek! Tekintsetek a kősziklára, melyből kivágattatok, és a kút üregére, melyből kiásattatok! 2 Tekintsetek atyátokra, Ábrahámra, és Sárára, aki szült benneteket! Csak egymaga volt, amikor elhívtam, de megáldottam és megszaporítottam. Ez Izrael dicsőséges múltja, ami a kiválasztásában nyilvánul meg. […]

32. Jahve szolgájának megaláztatása és felemeltetése Ézs 52,13-53,12

A mai igeszakasz az Ószövetség összes messiási próféciájának csúcsa, Mount Everest-je. Ha valaki összeszámolná az Újszövetségben az összes utalást az Ézs 52-re és 53-ra, akkor el kellene ismernie, hogy ez a rész valóban minden messiási prófécia Mount Everest-je. A Jézus Krisztusról való kinyilatkoztatás az Ószövetségben itt éri el csúcspontját, és ez ennek az üzenetnek a legfélreérthetetlenebb kifejezése. Csak röviden szeretném felsorolni ezeket az újszövetségi igehelyeket: Róm 15,21; Jn 12, 37-38; Róm 10,16; Mt 8,17; 1Pt 2,24; Jel 5,6.12; 13,8; ApCsel […]

Mert a fügefa nem nem fog virágozni. Egy áttekintés Habakuk prófétáról.

Habakuk próféta könyvét Náhum és Zofóniás könyve között találjuk. E prófétának különleges szerepe van az Ószövetségben. Az ő szerepe egy papi szolgálat volt a prófétai feladatai mellet. A legtöbb próféta Istent képviselte az emberek előtt. Kiálltak az emberek elé és azt mondták: „Így szól az Úr”. Habakuk egy olyan próféta, aki az embereket képviselte Isten előtt, és eközben feltett néhány nagyon fontos kérdést. Olvassuk el a következő igeszakaszt: Hab 1,1-4: „1. Fenyegető jövendölés. Habakuk próféta látomása. 2. Meddig kell még […]

1. A közömbös Isten. Habakuk 1,1-11

Meg szeretném nézni veletek Habakuk próféta könyvét a következő négy vasárnapon. A mai témánk „a közömbös Isten“. Habakuk legfontosabb témája a történelem problémája. Körülbelül 1850 óta nagyon foglalkoztatja a keresztényeket a tudomány és a Biblia egymáshoz való viszonya. Ez még ma is így van, de ma ezt a történelem problémája háttérbe szorította. Sok olyan tudós van ma, akik formatervezésről, a „design-ról“ beszélnek, Valakiről, aki a teremtés mögött áll. Ahogy a Biblia, úgy a tudományok is hiten alapulnak. A II. világháború […]