Author Archives: ggaborp

3. Isten tulajdonságai: Kegyelem, egyedül kegyelem Róm 3,21-31.

A következő tanulmány témája: „Kegyelem, egyedül a kegyelem a megváltásban”. Alapigénk: Róm 3,21-31: Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. 22 Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség: 23 mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. 24 Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. 25 Mert az Isten őt rendelte […]

4. Isten tulajdonságai: Az Ő dicsősége. Róm 11,33-36.

Alapigénk a Római levél 11. részének végén lévő doxológia. Róm 11,33 Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! 34 Ugyan „ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává? 35 Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie?” 36 Bizony, tőle, általa és érte van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen. Isten tulajdonságaival foglalkozunk, persze csak felületesen, hiszen Istennek számtalan tulajdonsága van. Említettük, hogy Isten nevei az […]

1. Bevezetés

Szeretnék egy sorozatot közzétenni a fenti cím alatt, amely részletekben, eddig meg nem határozott időközökben a www.bibliatanitas.org alatt megjelenne, és azok számára hozzáférhető lenne, akik keresik az igazságot, ami Isten üdvtervét illeti. Sok közlemény jelent meg erre nézve a kétezer éves egyháztörténelem folyamán. Említésre méltó a két nagy irányzat, a „szövetségi látás” és a „korszakos vagy diszpenzacionalista látás”, amelyet evangéliumi keresztyének képviselnek. A testvérgyülekezetek általában a „korszakos látás”-t képviselik, amely a három nagy keresztyén, Nelson Darby, C.I. Scofield és Lewis […]

2. rész Genezis (I.Móz.) 3,1-24. A bűneset és következményei

A második fontos állomás az üdvtörténet folyamatában a bűneset. Ez sorozatunk következő része. A Biblia nagy része történelmi események felsorolásából és azok értelmezéséből áll. A keresztyénség történelmi vallás, események sorát írja le térben és időben. Vannak ugyan a Bibliában utalások az idő előtti és az idő utáni „időre” is, de többnyire az időbeli történelemmel foglalkozik. Például olyan fontos eseményekkel, mint az inkarnáció, a keresztre feszítés, és a feltámadás. Eseményekkel, melyek a klasszikus történettudományok határain túlmennek, azaz a tudományos történelemkutatás eszközeivel, […]

3. rész Genezis (I.Móz.) 6,5-7; 11,1-9; 12,1-3; 15,1-21.

Mostani témánk az özönvíz, a bábeli torony. Legrészletesebben azonban Isten Ábrahámnak tett ígéreteivel fogunk foglalkozni. Ezekben találhatók a legkorábbi és legközvetlenebb kijelentések, melyek a Krisztusban megígért megváltásra vonatkoznak. Olvassunk néhány igeverset az özönvízről és Bábel tornyáról.„Amikor látta az ÚR, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az ÚR, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. Azért ezt mondta az ÚR: Eltörlöm a föld színéről az […]

4. rész A mózesi törvény Exodus (2.Mózes) 19,1-8; 20,1-21.

Korábbi tanulmányaink, a teremtés, a bűneset, illetve Genezis könyvének sorai fontosak, hogy megértsük társadalmunk mai helyzetét. Gyakran ijesztő, ha belegondolunk mai történelmi helyzetünkbe. Sztálin lánya, Szvetlana Aliueva mondta egyszer: „Az emberi természet uralkodik a világban, nem kormányok vagy politikai rendszerek.” Ezt jó megjegyezni! Persze tudnunk kellene, hogy nem az emberi természet uralkodik, hanem végső soron Isten tartja kezében a gyeplőt. Mégis ijesztő, hogy bukott emberek sorsunkat kezükben tartják. Szvetlanának jó példa volt az apja.Sorozatunk harmadik részében foglalkoztunk Istennek Ábrámmal kötött […]

5. Jer. 31,31-34; Ámós 9,11-15; Luk. 1,67-75.

„Eljön az az idő – így szól az ÚR -, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről.” (Ez volt a tóraszövetség.) „De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk – így szól az ÚR. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje – így szól az ÚR -: Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, õk pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé […]

6. rész Luk. 1,26-38.

Isten szándékát és tetteit tanulmányoztuk eddig röviden a különböző korszakokban. Az egyes állomásokat, mint csúcspontokat vettük át: a teremtést, a bűnesetet, az Ábrámmal kötött szövetséget, az ő hit által való megigazulását, abba a magba, azaz utódba vetett bizalmát, reményét, aki eljövendő. Aztán következett a tóraszövetség, mely Mózeshez kötődik. Ez nem egy örök, csak egy időben korlátolt szövetség volt, a Sínai-hegy és a Golgota dombja között. Mikor a templom kárpitja kettéhasadt, a törvény elvesztette jelentőségét. Persze ez nem jelenti azt, hogy […]

7. Zsolt 40,6-8; Zsid 10,1-18.

A 6. rész témája Jézus testetöltése volt a Luk. 1,16-28. alapján. Ha Jézus halálával és annak jelentőségével akarunk foglalkozni, akkor nehezemre esik egyes újtestamentumi igeverseket kiválasztani a sok közül, melyek ennek az üdvtörténeti sorozatnak a legjobban megfelelnek. Mégis választani kellett, így a Zsid. 10,1-18. mellett döntöttem, ahol le van írva, hogy a kiengesztelés Ábrahám utódja által lehetséges, illetve mindaz, amit ez jelent. A 8. részben a Szent Szellem eljövetelével, valamint a gyülekezet megszületésével foglalkozunk, mielőtt rátérnénk az eszkatológiai részre.A Zsid. […]

8. Pünkösd. Ap.Csel. 1,1-7; 2,1-13.

Ap.Csel. 1,4-5: „Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: >Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára Szent Szellemmel kereszteltettek meg.<” Ap.Csel. 2,1-13.: „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan […]