Category : Apostolok cselekedetei

(28) Pál Antiókhiában. Bibliai evangelizáció ApCsel13,26-41

Múlt alkalommal Pál beszédét hallgattuk meg, amint Izrael történetéről nyújtott áttekintést a hallgatóit pedig az Úr Jézus eljöveteléhez vezette. Ma a prédikáció maradékát nézzük meg, az ApCsel13,26-41 közötti igeszakaszt. Ezekben a versekben az apostol a mi Urunk életét és szolgálatát mutatja be. Testvéreim, férfiak, Ábrahám nemzetségének fiai és a hozzátok csatlakozott istenfélők! Nekünk küldetett el ennek az üdvösségnek az igéje. De Jeruzsálem lakói és vezetői nem ismerték fel őt, és így betöltötték a próféták szavait, amelyeket minden szombaton felolvasnak, azáltal, hogy […]

(27) Pál Antiókhiában. Biblikus evangelizáció (1). ApCsel13,13-25

Pál antiókhiai prédikációjával kétszer szeretnék foglalkozni. Ez egy fontos prédikáció fontos elemekkel, melyeket meg kell ismerni. Ma az ApCsel13,13-25-öt olvassuk. Pált a Szíriában lévő antiókhiai gyülekezet első missziói útjára küldte. Volt Cipruson és most átkelt a kis-ázsiai szárazföldre és megérkezett a pizidiai Antiókhiába. Két Antiókhia volt Kis-Ázsiában, Frígiában, amelyről most olvasunk az a pizidiai Antiókhia. Aztán Pál és kísérői elhajóztak Páfoszból, és eljutottak a pamfíliai Pergébe; János azonban elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Ők pedig továbbmentek Pergéből, és megérkeztek a […]

(26) A ciprusi mágus és Isten mágiája. ApCsel 13,4-12

Pál és Barnabás elindul János Márkkal az első missziós útjára. Lukács arról tudósít, amikor elhagyták Antiókhiát. Olvassuk el az ApCsel 13,4-12 szakaszt. 4 Ők így a Szentszellemtől küldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusra. 5 Amikor Szalamiszba értek (ez Ciprus keleti végén volt), hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban. János is velük volt mint segítőtárs (ő volt János Márk). 6 Miután bejárták az egész szigetet Páfoszig (ez volt a főváros a sziget nyugati végén), találkoztak egy zsidó varázslóval és álprófétával, akinek […]

(25) Antiókhia és az újszövetségi gyülekezet. ApCsel 13,1-4

Lukács nem az apostolok cselekedeteit, hanem az egyháztörténet kezdetét írja meg. Ma az ApCsel13,1-4-et olvassuk. Antiókhiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító: Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, cirénei Lúciusz és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak, és böjtöltek, ezt mondta a Szentszellem: Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Ők így a Szentszellemtől küldve lementek Szeleukiába, onnan […]

(24) A szabadítás és a megtorlás Istene. ApCsel 12,1-25

A mai prédikáció középpontjában az imádság áll. Sok evangelikál igehirdető és lelkipásztor vallja, hogy imaéletük egyenlő a nullával. Ha ez így van, hol marad a lelki élet? Egy puritán mondta sok száz évvel ezelőtt: „Az imádság olyan az új embernek, mint a felsírás az újszülöttnek.” Sírva jövünk a világra, ez a legtermészetesebb jele az életnek. Csapjuk fel a Bibliánkat az ApCsel12-nél és olvassuk el az első huszonöt verset. Péter csodálatos szabadulását élhetjük át és láthatjuk, hogyan kapcsolódik ez az imádsághoz […]

(23) Ábrahám a világért / ApCsel11,1-30

A mai prédikáció Isten Ábrahámnak adott ígéretéről szól, amelyben megígérte, hogy a föld minden népe áldást nyer őbenne, egy ígéret ez, amit Ábrahám sarja kapott, amely a mi Urunkban teljesedett be és most az evangélium, az örömhír, Júdeán, Samárián és Antiókhián keresztül elindult, hogy a föld összes országát és táját elérje. Ezért adnám a prédikációnak ezt a címet: Ábrahám a világért. ApCsel11,1-30. Meghallották azonban az apostolok és a Júdeában lévő testvérek, hogy a pogányok is befogadták az Isten igéjét. Amikor aztán […]

(22) Péter prédikál a hit általi megigazulásról. ApCsel 10,23-48

Az elmúlt alkalommal Péterrel Joppéban találkoztunk. Látomást kapott egy terítőről, mely az égből szállt alá rajta különböző tiszta és tisztátalan állattal, majd az Úr parancsot adott: öld meg és edd meg! Ugyanebben az időben a római századosnak is volt látomása imádság közben egy üzenettel, hogy küldje el embereit Joppéba és Pétert hívja meg, aki Simon tímár házában volt. Most Joppéban találjuk magunkat és a következőt olvassuk az ApCsel10,23-48-ban: Másnap aztán velük együtt útra kelt, és a joppéi testvérek közül is […]

(21) Péter hibája, „nem úgy Uram” ApCsel10,1-23

Folytassuk az Apostolok Cselekedeteit és olvassuk a 10. fejezet 1-23. versét. Rögvest észre fogjátok venni, hogy ezek a versek Kornéliusz megtérésének történetéhez tartoznak. Ez egy fontos tanítás arról, hogyan terjedt az evangélium és hogyan jutott el a pogányokhoz/népekhez. A nem zsidók ugyanazon az alapon üdvözülnek, mint a zsidók. Ma Kornéliusz, a százados és Péter látomásairól olvasunk, amelyek őket egymáshoz vezették. Élt Cézáreában egy Kornéliusz nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki […]

(20) Nyomorúságunk és Krisztus ereje. ApCsel 9,32-43

Nézzük meg a korai egyház csodálatos történetét. Mi jellemezte az egyházat? Hirdették az evangéliumot azért, hogy az embereket eljuttassák arra a hitbéli döntésre, hogy az Úr Jézus Krisztusra bízzák magukat. Az Apostolok cselekedeteinek könyve azzal a missziós megbízással kezdődik, amelyet az Úr ad a Gyülekezetnek (1,8): Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentszellem, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Az Apostolok cselekedeteinek magyarázatánál ezen a ponton említést kell tennünk arról, hogy a […]

(19) Krisztus, aki megváltoztat. ApCsel 9,10-31

Lukács mindenféléről beszámolt, ami a gyülekezetben történt. Arról is írt, hogyan találkozott Saul a feltámadott Krisztussal, miközben úton volt Damaszkusz felé. Saul éppen messiáshívő zsidókra «vadászott», hogy átadja őket a hatóságoknak. Most olvassuk el az ApCsel 9,10-31 verseket. 10Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban: Anániás! Ő így válaszolt: Íme, itt vagyok, Uram. 11Az Úr pedig így szólt hozzá: Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában a […]