Category : Ézsaiás könyve

1. A nagy vádbeszéd vagy a külsőséges imádat bűne – Ézs.1,1-31

Itt kezdődik Ézsaiás próféta könyvének magyarázata. Helyenként nagyobb szakaszokat fogok magyarázni, helyenként csak néhány verset. Ezért szeretném, ha az istentisztelet előtti héten egy fejezetet, vagy többet átolvasnátok és felkészülten jönnétek az istentiszteletre. Ézsaiás a Biblia egyik nagy könyve és többet nyerünk belőle akkor, ha a szöveget már előre tanulmányozzuk. Ézsaiás egy próféta, mi pedig már nem úgy értelmezünk egy prófétát, ahogy azt az ő idejében értelmezték. Ezért kell őket olvasnunk, újra és újra olvasnunk. Ha valaki végig elolvasta Ézsaiás könyvét, […]

2. Két Jeruzsálem – Múlt és jövő. – Ézs 2,1–4,6

A prófécia nemcsak az emberek kíváncsiságát elégíti ki, hanem a jövő kinyilatkoztatása által vigasztalást és építést is jelent az emberek számára. Nagyon fontos tudni azt, hogy amikor prófétai írásokat olvasunk, akkor nem csak a jövő iránti kíváncsiságunkat elégítsük ki. Ha pontosan ismernénk a jövőt, gazdag emberek lehetnénk. Ha tudnám, hogy jövő héten hogy fognak állni a Chrysler vagy a Nestlé részvényei, sok pénzt kereshetnék. Akkor beavatott lennék. A prófécia nem a kíváncsiságunk kielégítését szolgálja, hanem nagyon fontos szerepet tölt be […]

3. Jahve szőlőhegye, avagy a törvénytelenség problémája. – Ézs 5,1-30

Azoknak, akik valóban meg akarják érteni a prófétákat (Ézsaiást, Jeremiást, Ezékielt), tudniuk kell, hogy nincs tökéletes fordítás. Egy fordító sem tudja kifejezni teljesen ugyanazt a gondolatot, amikor megpróbál egy szöveget egy másik nyelvre lefordítani. Minden fordításnak megvannak a maga előnyei és hátrányai. Mindig nehéz dolog megérteni a próféta korát és kultúráját, és azt beilleszteni a mai korba. Az a fordítás, amelyet most használok, részben a Bibliatársulat újfordítású Bibliája. „5,1:Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről! Szőlője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon. 2. Fölásta […]

4. A próféta megtisztítása, elhívása és küldetése. Ézs 6,1-13

Ebben a fejezetben található Isten kegyelmének legcsodálatosabb bemutatása az Ószövetségben. Isten kegyelmének ábrázolását a próféta iránt és a népek iránt. Az Ézs 6 előrevetíti Isten kinyilatkoztatásának árnyékát Jézus Krisztusban. János azt mondja a Jn 1,14-ben: „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszü-löttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” Ebben a 6. fejezetben látni fogjuk, hogy Ézsaiásnak megvolt az a kiváltsága, hogy láthatta Jézus dicsőségét. Amit látott, az Isten kegyelme kinyilatkoztatásának előrevetítése volt. Alexander MacLaren az Ézs […]

5. A szűz fia, az isteni jel Ézs 7,1-15

Nyissuk ki Immánuel könyvének első fejezetét, ez Ézsaiás könyvének 7. fejezete. Sok kommentár a 7-12. terjedő fejezeteket Immánuel könyvének nevezi. Azért nevezik így ezt a hat fejezetet, mert ezekben a fejezetekben találjuk az Ószövetség egyik legcsodálatosabb messiási próféciáját, amely már a születése előtt kinyilatkoztatja a Messiás megjelenését. Az első hat fejezetben Ézsaiás a társadalom erkölcsi állapotát elemzi Judában. Mindazt leírja, ami rossz volt ebben a társadalomban. Mélyen belelátott a nép romlottságába, a korrupcióba, a züllésbe, az Istentől való elfordulásba.  A […]

6. A megütközés köve és a mindenható Isten. Ézs 8,1-22

Elérkeztünk Immánuel könyvének 2. fejezetéhez. Következő alkalommal csak 2 versről fogok beszélni, az Ézs 9,6-7-ről, amelyek annyira fontosak Ézsaiás próféciái között, hogy lehetetlen átbeszélni, ha egy egész fejezetet akarunk elolvasni. Ezekben a versekben olyan dolgokra fogunk lelni, amikre álmunkban sem gondoltunk volna.Egy kis ismétlés: Áház az arc nélküli király megkapta Immánuel jelét. Ez volt annak a reménységnek az alapja, amelyet Isten neki ajándékozott. – A király nyugtalan volt az északi Asszíria miatt, de még inkább Izrael és Szíria miatt, akik […]

7. A gyermek Atya Ézs 9,1-7

Ez a harmadik prédikáció Immánuel könyvében, amely egy gyermekről szól, aki Atya is egyben. Az Ószövetségnek van egy olyan (koncepciója) felfogásmódja, hogy az emberek neve jellemzi a személyeket. Amikor egy névre gondolunk, akkor azzal azonosítunk valakit. A Bibliában egészen más a nevekkel kapcsolatos felfogás. Itt a név nemcsak egy címke, hanem maga a személy. Nézzük meg pl. az Ézs 30,27-et: „Maga az ÚR neve jön a távolból, haragja lángol, méltóságteljesen emelkedik. Ajkán bősz harag, nyelve, mint a perzselő tűz.” Itt a név […]

8. A világbirodalmak elpusztítása Ézs 9,7-10,34

A fejezet, amelyel most foglalkozni fogunk, azt jelenti ki, hogy ha valaki Isten ígéreteinek tárgya, akkor mindig visszatérhet hozzá, akkor is, ha eltávolodott tőle. Mindig nyitva van az ajtó a visszatérő számára. A tékozló fiú előtt mindig nyitva áll az Atya házának ajtaja. Mindazok számára, akik elfogadták Istentől a hit ajándékát, mindig nyitva lesz az atyai ház ajtaja.Ez Izrael népére nézve is érvényes. Isten nagy ígéreteket adott Izrael számára. Ha elolvassuk a Genezis (1Móz) könyvének 12. fejezetét, vagy sok más […]

9. Isten országának eljövetele és kiteljesedése – Ézs 11,1-12,6

Emlékezzünk vissza arra, hogy Juda történelmében Áház király uralkodásával egy új korszak kezdődött el. Áház Krisztus előtt 735-ben került trónra. Ő volt „az arcnélküli király”. Izrael szét volt szakítva az északi országrészre, Izraelre, és a déli országrészre Judára, ahol Jeruzsálem a főváros is volt. Izraeltől északra helyezkedett el Szíria. Szíria és Izrael el akarták távolítani a trónról Áházt és egy saját királyt akartak állítani helyette. Áház Dávid leszármazottja volt, Dávid jogos trónörököse. Ézsaiás arra bátorította Áházt, hogy ne Egyiptomban vagy […]

10. Babilon és Lucifer. Ézs 13,1-14,23

Mielőtt el kezdenénk foglalkozni az Ézs 13-nak ezzel a szakaszával, szeretnék biztos lenni abban, hogy mindnyájan tisztában vagyunk bizonyos tényekkel és dátumokkal. Krisztus előtt 1000-922-ig volt Dávid és Salamon király uralkodásának csúcspontja. Ez egy rendkívül fontos dátum Izrael történelmében. Krisztus előtt 922-ben szakadt ketté Izrael az északi és déli országrészre. Izrael elszakadt Judától és Benjámintól. Krisztus előtt 921-721. Ez Izrael hanyatlásának kora. Krisztus előtt 721-ben hurcolta Izraelt fogságba II. Sargan, Asszíria királya. A 10 törzs eltűnt a történelem színpadáról. Krisztus […]