Category : Ézsaiás könyve

21. Történelem, prófécia és ének. A különbség, amit Jézus Krisztus jelent. Ézsaiás. 36-39. fejezet

A 36., 37., 38. és 39. fejezetek rendkívül érdekesek, mindegyikről órákig lehetne beszélni. Ha azonban még halálom előtt szeretném Ézsaiás könyvének sorozatát befejezni, akkor sajnos muszáj lesz némileg lerövidíteni a mondanivalómat.Vizsgáljuk meg Ézsaiás életét és azt a helyzetet, amiben volt. Könyvének hátralévő részét életkörülményeit figyelembe véve kell olvasni. Ézsaiás neve azt jelenti: „Isten hatalom/Isten üdvösség”. Amikor Ézsaiás Ezékiás királlyal találkozott Jeruzsálem utcáin azt mondhatta neki: „Jó reggelt, Ezékiás király”. A király pedig ezt válaszolhatta: „Jó reggelt, Isten hatalom”. Ez volt […]

22. Vigasztalás Izrael összehasonlíthatatlan Istenétől. Ézsaiás 40.

Eddig Ézsaiás könyvének 39 fejezetét tanulmányoztuk. Még hátra van 27 fejezet. Talán észrevettétek, hogy az eddigi 39 fejezet megfelel az Ószövetség 1-1 könyvének, és az a 27 fejezet, amelyet még nem tanulmányoztunk, megfelel az Újszövetség 27 könyvének. Ézsaiás könyvének 66 fejezete van és a Bibliának is 66 könyve van. Minden fejezet megfelel a Biblia egy-egy könyvének. A soron következő 27 fejezet az Ószövetség próféciáinak csúcspontja. Ennek a 27 fejezetnek a témája a jó hír vagy evangélium az isteni szabadításról, amelyet […]

23. Jahve, Izrael szuverén Ura. Ézs 41.

Legutóbbi alkalommal, amikor a 40. fejezetet tanulmányoztuk, említettem, hogy a hátralevő 27 fejezet alkotja ennek a könyvnek az utolsó szakaszát. A 40.-67. fejezetek tartalmazzák az Ószövetség legnagyobb próféciáit.A 40. fejezetben, az előszó után, olyan hangokra hivatkoztunk, amelyek ugyan névtelennek tűnnek, azonban Istentől származnak. Ezekben Isten az Ő természetben és történelemben bemutatott nagyságáról beszél. Tudatosítani akarta Izraellel, hogy Ő a Teremtő és a természet Ura. A 40,12-ben azt mondja: „Ki mérte meg markával a tenger vizét, ki mérte meg arasszal az […]

24. Az Úr szolgája, a nép szövetsége és a nemzetek világossága Ézs 42.

Ézs 42,1: „Lásd, az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm.“ (Ezek ugyanazok a szavak, amelyeket az Atya Krisztus bemerítkezésekor használt). „Szellememmel ajándékoztam meg, törvényt (ítéletet) hirdet a népeknek. 2. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. 3. A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. 4. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön; tanítására várnak a szigetek. 5. Ezt mondja az ÚRisten, […]

25. Megbocsátás, balgaság a fenyítés után és a szabadítás. Ézs 43,1-44,5

Legelőször szeretném röviden felvázolni ennek a szakasznak a történelmi hátterét. Bizonyára emlékeztek még arra, hogy a 40-66 fejezetek háttere a babiloni fogság volt. Ez a fogság Krisztus előtt 605-ben kezdődött és Krisztus előtt 535-ben ért véget. Néhányan visszatértek a fogságból Jeruzsálembe. Ézsaiás próféta, ezért a jövő megvilágításában írja próféciáit. Olyan dolgokról ír, amelyek csak 150 évvel később fognak megtörténni. Krisztus előtt 700-ban írja meg könyvében, hogy Izrael fogságba fog kerülni. De ugyanúgy megírja azt is, hogy végül meg fog szabadulni […]

26. Círus, Jahve felkentje és nagy hadvezére. Ézs 44,24 – 45,25

A perzsa Círus a történelem egyik nagy alakja. Mind a Biblia, mind a görög irodalom nagy megbecsüléssel tekint rá. Ez azt bizonyítja, hogy valóban a történelem kiemelkedő alakja volt. Ő az egyetlen olyan ember, aki nem tartozott Izrael népéhez, és a Biblia az „Úr pásztorának” vagy az „Úr felkentjének” nevezi. Ézs 44, 28: Én mondom Círust pásztoromnak, és ő minden kívánságomat teljesíti, … és 45,1: Ezt mondja az ÚR fölkentjének, Círusnak, … A „felkent” szó Krisztust jelenti. Mindkettő olyan szó, amely magára Jézus Krisztusra […]

27. Ismét Babilon!Istenei és bukása. Ézs 46;47

46,1 Összerogyott Bél, leroskadt Nebó, állatokra és barmokra rakták szobraikat, amelyeket nektek kellett hordoznotok; most fáradt állatokra kerülnek teherként. 2 De nem tudják megmenteni a terhet, leroskadnak, összerogynak mind, maguk is fogságba kerülnek. 3 Hallgass rám, Jákób háza, és Izráel házának egész maradéka, ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek: 4 Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. 5 Ugyan kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze, kivel vethetnétek egybe, […]

28. A megváltottak és a gonoszok békessége. Ézsaiás 48.

A témát ma így lehetne nevezni: „Létezik egy jövőbelátó prófécia?”. A keresztény élet nagy kijelentéseinek egyike az, hogy egy jövőbelátó próféciát birtokolnak. – Vissza kellene lapoznunk az Ézsaiás 41-hez és néhány verset elolvasni, amelyekkel már foglalkoztunk. Az Ézsaiás 41,22-23-ban a próféta kijelenti, hogy Isten, akit Ő képvisel, meg tudja mondani a jövőt.Ézsaiás 41, 22: Adják elő, és mondják meg nekünk, hogy mi fog történni. Mondják meg, mi volt régen, hadd szívleljük meg; vagy tudassák velünk, mi következik, hadd tudjuk meg a […]

29. Jahve csüggedt szolgájának csodálatos győzelme Ézsaiás 49

Már átküzdöttük magunkat 48 fejezeten és elérkeztünk a 49. fejezethez. Azt gondolom, hogy a hátralevő rész már nem lesz olyan nehéz, mint az eddigiek.Ézs 49,1: „Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, távoli nemzetek! Már anyám méhében elhívott engem az ÚR, születésemtől fogva emlékezetben tartja nevem. 2. Éles karddá tette számat, keze ügyében tartott engem. Hegyes nyíllá tett, tegzébe dugott engem. 3. Ezt mondta nekem: Szolgám vagy, Izráel, rajtad mutatom meg dicsőségemet! 4. Én azonban ezt mondtam: Hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam […]

30. Izrael bűne és üdvözülése a szolga által. Ézs 50

Legutóbbi alkalommal a 49. fejezetet tanulmányoztuk, az egyik nagy „Jahve szolgája” fejezetet. A 42., 49., 50., 52. és 53. fejezetek a szolga, a mi Urunk Jézus Krisztus szolgálatáról írnak. A 49. fejezet elején elhivatásáról és alkalmasságáról olvashatunk. – A 49. fejezet második felével még nem foglalkoztam. Itt Ézsaiás a maradéknak, Izrael hívő népének visszatérését mutatja be. Egy asszony, egy anya képét használja, akihez visszatérnek a gyermekei. Ez azoknak az ígéreteknek és áldásoknak a képe, amelyekhez Izrael népe vissza fog térni. […]