Category : Ézsaiás könyve

31. A szabadítás híre Jeruzsálem megpróbáltatásában. Ézs 51-52,12

Ebben a 32 versben fel fog tűnni, hogy három téma ismétlődik benne. A próféta arra buzdítja Izraelt, hogy e három téma fényében éljen. Az első téma Izrael csodálatos múltja. Ennek alátámasztására olvassuk el az 51,1-2-t: 1Hallgassatok rám, akik igazságra törekedtek, és az URat keresitek! Tekintsetek a kősziklára, melyből kivágattatok, és a kút üregére, melyből kiásattatok! 2 Tekintsetek atyátokra, Ábrahámra, és Sárára, aki szült benneteket! Csak egymaga volt, amikor elhívtam, de megáldottam és megszaporítottam. Ez Izrael dicsőséges múltja, ami a kiválasztásában nyilvánul meg. […]

32. Jahve szolgájának megaláztatása és felemeltetése Ézs 52,13-53,12

A mai igeszakasz az Ószövetség összes messiási próféciájának csúcsa, Mount Everest-je. Ha valaki összeszámolná az Újszövetségben az összes utalást az Ézs 52-re és 53-ra, akkor el kellene ismernie, hogy ez a rész valóban minden messiási prófécia Mount Everest-je. A Jézus Krisztusról való kinyilatkoztatás az Ószövetségben itt éri el csúcspontját, és ez ennek az üzenetnek a legfélreérthetetlenebb kifejezése. Csak röviden szeretném felsorolni ezeket az újszövetségi igehelyeket: Róm 15,21; Jn 12, 37-38; Róm 10,16; Mt 8,17; 1Pt 2,24; Jel 5,6.12; 13,8; ApCsel […]

33. A kiválasztott nép dicsősége. Ézs 54,1-17

Az Ézsaiás 54 egy felemelő és éltető érzést akart továbbítani egy olyan nép számára, amelynek emberektől és Istentől egyaránt nehéz próbákat kellett kiállnia. Hitler azt mondta: „Meg vagyok győződve, hogy a mindenható teremtő eszköze vagyok, és az Úr harcát vívom a zsidóság kiirtására.” – IV. Pál pápa (1555) azt mondta: „Elrendelem, hogy minden egyházkerületet, városokat és falukat a zsidóknak el kell hagyniuk 3 hónapon belül. Ez legyen mindenütt kihirdetve.” – Mit mondott Luther? A következőt: „A zsidók és pápisták mind istentelen teremtések. Olyanok, mint két harisnya egy […]

34. Dávidhoz való hűséges kegyelem avagy elhívás, intés és hibáztatás. Ézs 55-57

Az Ézsaiás 55. egy olyan fejezet, amely tele van hatalmas igeversekkel. Ha versről versre magyaráznám ezt a szakaszt, akkor igencsak hosszan időznék e fejezet mellett. Pl. Az 55,1: „Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért!” Vagy az 55,3: „Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok! Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz.” Azután az 55,6-7: „Keressétek az URat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van! 7 […]

35. Az igaz istentiszetelet avagy a hit cselekedetei Ézs 58

Az 58. fejezet bizonyára Jakab apostol kedvenc fejezete volt. Ő a gyakorlati apostol, a realitás apostola. A kommentárok erről tanúskodnak. Az egyik kommentárban ez áll: “a hit, amely viselkedik”. Az evangéliumnak két oldala van: az egyik a “hit oldala”, a másik pedig a “viselkedés, magatartás oldala”. Annak, amit hiszünk, kifejezésre kell jutnia a magatartásunkban, viselkedésünkben. Az Ézsaiás 58 témája: “Tanítás és kötelesség”. Ez az igeszakasz óva int minket a tanítás és a kötelesség közti helytelen viszonytól. Az egyik tévedés annak […]

36. A bűn hatalma. Ézs. 59.

Az Ézsaiás könyvének 59. része az a fejezet, amely az emberi bűnök hatalmával és nagyságával foglalkozik. Schlesinger professzor beszélt a „bűn és kárhozat abszurd keresztyén mítoszáról”. Meglepő, hogy egy zsidó a bűnt illetően beszél a keresztyén mítoszról. Zsidóként tudnia kellett volna, hogy a bűn és megváltás nem egy keresztyén tanítás, hanem az Ószövetség tanítása. A bűn és a megváltás abszurd zsidó tanítás. Az Újszövetség apostolai ezt mint zsidók alkalmazták, mert ők az Ószövetségben mint Isten szavában hittek.Az Ézsaiás 58-ban a […]

37. Pillantás a jövőbe, avagy a királyság dicsősége. Ézs 60

A 60. fejezetet sokféleképpen értelmezték már. Az egyik magyarázat szerint a nemzeteknek a gyülekezetbe való összegyűjtéséről szól. Az Ézs 60,5-ben például ez áll: Ha majd látod, örömre derülsz, repesve tágul a szíved. Özönlik hozzád a tengerek kincse, a népek gazdagsága hozzád kerül. Ha ezt spiritualizáljuk, azaz szimbolikusan értelmezzük, akkor ez a rész a pogányoknak a Krisztus gyülekezetébe való összegyűjtésére utal. Ez félreértelmezés!Egy másik magyarázat azt mondja, hogy a gyülekezetnek a világ adományaiból és juttatásaiból kellene megélni. Az 5. versben ugyanis az […]

38. A szolga dicsősége és az ő városa. Ézsaiás 61 & 62

61:1: Uramnak, az Úrnak szelleme nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. 2 Hirdetem az ÚR kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. 3 Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az ÚR ültetvényének: őt ékesítik. 4 Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, […]

39. Az ítélet adventja és kiáltás a megmenekülésért. Ézs 63-64

Az az igeszakasz, amely ma előttünk van, a Jelenések 19 kiegészítése és nagyszerű képe Krisztus dicsőségben való megjelenésének. Ő ebben az időben meg fogja semmisíteni Isten minden ellenségét. Olvassuk a következő részt a Jelenések 19,11-től kezdve, hogy lássuk, hogy ez az újszövetségi igehely az Ószövetségből származik, azokból a fejezetekből, amelyeket most szeretnénk tanulmányozni. „11.És láttam a megnyílt eget: íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol, 12. szeme tűz lángja, […]

40. Isten válasza Izrael kiáltására: Új ég és új föld. Ézs 65

Az ember óriási tévedésre hajlamos. A tévedés abban áll, hogy túlértékeli az életét. A Biblia óva int ettől. Dávid és mások azt mondták, hogy az élet olyan, mint a lehelet, vagy mint a köd, amely reggelre felszáll. Sőt, Dávid a Zsolt90,4-6-ban így ír: Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. 5 Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű: 6 reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és […]