Category : Filippiekhez írt levél

1. Isten megnyitotta a szíveket: A Filippi gyülekezet születésnapja Fil 1,1-2; Apcsel 16,6-24

Fil 1,1-11 Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal együtt: 2 kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. 3 Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, 4 és mindenkor minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, 5 mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. 6 Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, […]

2. Amit Isten elkezd, azt be is fejezi Fil 1,3-11

Az előző részben a filippi gyülekezet születésnapjáról volt szó. Fő témánk az Apcsel 16,6-40 volt, melyben Lukács részletesen leírja Pál apostol élményeit Filippiben, találkozását Lídiával, a börtönőr megtérését, stb. Fil 1,1-2: Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, véneikkel és diakónusaikkal együtt: 2 kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ezek a hívők csak az Atyát ismerték a judaista monoteizmus alapján. Micsoda sokkot okozhatott az, hogy Pál összefüggésbe […]

3. Hirdetjük Krisztust – egyesek színlelve, mások őszintén Fil 1,12-18

Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, 13 mert ismertté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet, 14 úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve félelem nélkül, bátran szólják Isten igéjét. 15 Némelyek ugyan irigységből és versengésből, de mások jóakaratból hirdetik a Krisztust: 16 ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem, 17 azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, […]

4. Mi történik, ha egy keresztyén meghal? 1. Fil 1,19-26

Ebben részben (1,19-26) Pál apostol olyan témával foglalkozik, amely minden újjászületett keresztyén számára nagy fontossággal bír. A keresztyén ember haláláról és annak következményeiről ír. Ma az 1,19-26 tartalmával, a következő alkalommal pedig azzal foglalkozunk, hogy mit mond a Biblia a hívő átmeneti állapotáról a halál és a feltámadás között. Mi az állapotuk és tapasztalatuk azon szeretteinknek, akik az Úrban haltak meg? Milyen ismereteik vannak, mit tudnak arról, ami a földön történik? Az Írás nem közöl sokat erről a témáról, de […]

5. Mi történik, ha egy keresztyén meghal? (2) Fil 1,19-26

A legutóbb olvasott rész a Fil 1,19-26 volt, melyben láthattuk, mi történik, ha keresztyének meghalnak. Erre a kérdésre nézve itt találjuk az apostol legvilágosabb tanítását. Ezúttal szeretném ezt a részt mint ugródeszkát használni és azzal foglalkozni, hogy mit is jelent a halál és a feltámadás közötti közbeeső állapot. Mi ennek az állapotnak a természete, milyen tudati állapotban vagyunk, és milyen tapasztalattal rendelkezünk ebben az időszakban. Pál nagyon határozottan állítja, hogy ha egy keresztyén Krisztusban hal meg, akkor abban a pillanatban […]

6. Hit és szenvedés: Isten ajándékai Fil 1:27-30

Csakhogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár odamegyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy Szellemben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért, 28 és hogy semmiképpen meg nem rémültök az ellenfelektől. Ez nekik a kárhozat, nektek pedig az üdvösség jele lesz: mégpedig az Istentől. 29 Mert nektek nemcsak az adatott meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte, 30 és hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőlem láttatok, és […]

7. Egyetértés alázatosság által Fil 2,1-4

A Fil 2,1-4 szakasz elolvasása után keressünk ki néhány verset a Jn 17-ből. Olvasás közben ne felejtsük el, hogy ez a 2,5-11 bevezetése, amely a leghíresebb és legvitatottabb krisztológiai szakasz az Újszövetségben.2,1-4 Ha tehát van bátorítás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó vigasztalás, ha van közösség a Szellemben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok […]

8. Imitatio Christi Fil 2,5-11 / 1. rész

A mai igerész az egyik legfontosabb szakasz az egész Bibliában. Két fontos célja van. Az egyik, amiért Pál ezt egyáltalán írta, etikai, erkölcsi természetű. Ezzel akarta Pál az alázatosságra való intést alátámasztani. A másik cél teológiai természetű. Ez az Úr Jézus személyének fenséges leírása. Ennek fényében két fejezetben foglalkozunk ezzel az igerésszel. Ezúttal az etikai oldalát vizsgáljuk a versek összefüggéseit, kontextusát tekintve. A következő részben pedig ugyanennek az igerésznek a teológiai kérdéseivel foglalkozunk.Ezt a szakaszt minden keresztyénnek ismernie kell. Vannak […]

9. Imitatio Christi Fil 2,5-11 / 2. rész

Legutóbb abból a szempontból vizsgáltuk meg a 2,5-11 verseket, hogy miért is ilyen formában fogalmazta ezt meg Pál apostol. Pálnak etikai célja volt azzal, hogy Jézus Krisztust mint példaképet állította a hívők szeme elé. Ez egy illusztráció arra nézve, hogyan kell a hívő embernek élnie a közösségben. Alázatos, önfeláldozó módon.Említettem, hogy a Fil 2,5-11 az egyik legfontosabb krisztológiai dogmatikus igerész a Bibliában. Ezt az igeszakaszt minden keresztyénnek kívülről kellene tudnia. Ez az ÚSZ-i teológia csúcspontja, ami Krisztus személyét illeti. Ez […]

10. Hagyd, adj helyet Istennek? Nem! Kezdj bele és bízzál Istenben? Igen. Fil 2,12-18

Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, 13 mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. 14 Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, 15 hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, 16 ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam […]