Category : Filippiekhez írt levél

11. Úgy élni, mint Dániel Babilonban Fil 2,14-18

A 12-13. vers arról beszélt, hogyan kell a keresztyén életet és annak természetét szemlélni. Miben áll a mi felelősségünk Isten szuverenitásának fényében. Pál bíztat, hogy legyünk szorgalmasak a szentség követésében (12. vers), majd indokolja ezt azzal, hogy Isten az, aki megígérte, hogy segít a Szentszellem által (13. vers). A 2,14-18 szakaszt ezeknek a verseknek fényében kell olvassuk.Fil 2,12-18 Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten […]

12. Timóteus és Epafroditosz „kenózisa”. Fil 2:19-30

„19 Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam: mi van veletek. 20 Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel; 21 mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. 22 De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért.23 Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyt meglátom, hogyan alakulnak dolgaim. 24 De bízom az Úrban, hogy magam is […]

13. Filippi 3,1-3. A gyülekezet, Isten igazi Izraelje

Olvassuk el a 3,1-11-et a szövegösszefüggés miatt. De csak az 1-3 versekkel foglalkozunk részletesen. „1 Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban. Hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít… 2 Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megmetéltektől! 3 Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten Szelleme szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. 4 Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha másvalaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én méginkább: […]

14. Fil 3,4-11. Krisztus elég (1)

Ez Pál levelei között az egyik legizgalmasabb fejezet. Ennek oka: az apostol személyes önéletrajzi kommentárját tartalmazza. Kitárja benne a lelkét.Fil 3,1-11 „Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban. Hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. 2 Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megmetéltektől! 3 Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten Szelleme szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. 4 Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha másvalaki úgy […]

15. Krisztus elég. Fil 3,4-11 (2)

A szövegösszefüggések miatt a 3,1-től a 3,11-ig olvasom az igeszakaszt. De ma újra csak a 3,8-11-ig terjedő részt tárgyalom. A téma még mindig a megigazulás egyedül a hit által.„Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban. Hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. 2 Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megmetéltektől! 3 Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten szelleme szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. 4 Pedig nekem lehetne […]

16. Törekvés a tökéletességre Fil 3,12-16

A szövegösszefüggés miatt a 7. verstől olvassuk el a szakaszt, de először tegyük fel magunknak a kérdést: Mi áll a Fil 3,12-16 középpontjában? Pál ebben a levelében már többször próbált megszabadítani bennünket azoktól a hamis elképzelésektől, amelyek közül sok egész életén keresztül elkísérhet egy keresztyén embert. Amikor a Fil 2,12-13-at olvastuk, arra mutattam rá, hogy az ebben a szakaszban található tanítás ellentmond annak, amit sok ember a keresztyén élet lényegéről és természetéről gondol. Azt mondja itt Pál: „félelemmel és rettegéssel […]

17. Példák, ellenségek és a várakozás Fil 3,17-21

Először olvassuk el a Kol 3,1-4-et: „Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. 2 Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. 3 Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. 4 Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben.“ Pál itt a mennyre való orientálódásunkról beszél. Azért olvasom ezeket a verseket, hogy észrevegyük, ami most következik az 5. verstől: „tehát öljétek […]

18. A keresztyén megtapasztalások előnyei Fil 4,1-9 (1)

A szövegösszefüggések miatt olvassuk el a 3,17 – 4,9-ig terjedő szakaszt. Azonban a jelenlegi szövegünk a 4,1-5. Pál leggyakrabban a gyülekezetnek szóló gyakorlati utasításokkal és személyes megjegyzésekkel fejezi be leveleit. Az Ef 6 jó példa erre. A Rómaiakhoz írott levelét is hasonlóképpen fejezi be a 16. fejezettel. A Fil 3 teológiai tanítással fejeződik be. A Fil 4-nek ezzel szemben intim, személyes hangvétele van. Az egész filippibeliekhez írott levél nagyon személyes, sokkal inkább, mint más levelek. A hangsúly eltolódik. Az előző […]

19. A keresztyén megtapasztalások előnyei Fil 4,1-9 (2)

Ez alkalommal a 6-9 verseket fogjuk tanulmányozni. Charles Hodge (Princetoni Teológiai Szeminárium, 19. század) mondta egyszer: „A nem imádkozó keresztyén éppolyan képtelenség, mint a pulzus nélküli ember.” Az imádság a vér a hívő emberek ereiben. Szomorú és egyben ironikus, hogy az imádság a leginkább félreértett megtapasztalás, élmény a keresztyének életében. Több félreértést, hibát és tévedést fedezhetünk fel az imádságra vonatkozó tanításban és gyakorlatban, mint a Szentírásban található bármely más dologban. Nem tudom, mi lehet az oka, de ha belegondolunk a saját […]

20. Megelégedettség Krisztusban Fil 4,10-13

A szöveg, amivel foglalkozunk, a Fil 4,10-13-ban van megírva. A szövegösszefüggések miatt azonban olvassuk el a 4,10-20-ig terjedő szakaszt. „Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. 11 Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. 12 Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a […]