Category : Galata levél

1. A nagy szabadulás! Gal 1,1-5

A galata levél pálibb Pálnál. A levél háttere:  Franciaországban éltek a Gallok. Ha nem az iskolából, de az Aszterix és Obelix könyvekből ismeritek a Gallokat. A Gallok sok évszázaddal Cézár előtt kivándoroltak KisÁzsia északi részébe. Innen származik a levél neve, oda íródott, ahol ezek a Gallok letelepedtek. Galácia a neve annak a tájnak, ahol a Gallok éltek. A rómaiak átszervezték a területet és egy provinciát csináltak belőle, ahol más népek is éltek. Ha a levél a római provinciában alapított gyülekezetekhez […]

2. Nincs más Evangélium! Gal 1,6-10

Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok; 7 pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. 8 Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen! 9 Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom: ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azonkívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen! 10 Most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek? Vagy embereknek […]

3. Pál és az ő evangéliuma. ApCsel 9,18; Gal 1,11-24.

ApCsel 9-ben találjuk meg a Galatalevél hátterét. Ott kezdjük el olvasni, miután Pál megtért és találkozott Ananiással. ApCsel 9:18-31. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott; azután felkelt, és bemerítkezett, 19 majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, Azokban a napokban úgy látszik szokás volt, hogyha valaki hitre jutott Jézus Krisztusban, akkor azonnal bemerítették és a tanítványok közé kezdett járni azon a helyen, ahol élt. Ezt a mintát az egész ApCselben követni […]

4. Az evangélium változatlan igazsága. Gal 2,1-10

Az ige Gal 2,1-10. Említettem az előzőkben, hogy a Galata levél könnyen három részre osztható. Mindegyik rész 2 fejezetből áll. Az első két fejezetben Pál személyes helyzetéről beszél, különösen apostoli küldetéséről, mert Jeruzsálemből judaisták jöttek a gyülekezetekbe, melyeket ő alapított és rá akarták beszélni a hívőket, hogy Krisztusban való hit nem elég az üdvösséghez, hanem szükség van körülmetélésre is. Hivatkoztak a Jeruzsálemi gyülekezetre és Pálnak meg kellett védenie apostoli tisztségét. Hivatkozik arra, hogy ő éppen úgy apostol, mint a másik […]

5. Pál Péter ellen, vagy hogyan bukhat el egy püspök. Gal 2,11-14

Az ige ma csak rövid 4 v.-ből áll. Gal 2,11-14. Hadd ismételjem meg: Az első két fejezetben az apostol védi apostoli címét és az ő evangéliumának üzenetét. Amint védi apostoli tisztségét, visszatekint életére megtérése előtt, megtérésére és a megtérése után történtekre. Isten közvetlenül bele nyúlt életébe.A 2. fejezetben utal jeruzsálemi látogatására, melyet ellenségei úgy értelmeztek, hogy ő alávetette magát a tekintélyes jeruzsálemi apostoloknak. Pál rámutatott arra, hogy azok nem gyakoroltak nyomást rá és nem kényszeríttették őt semmire. Az apostolok elismerték […]

6. Megigazulás egyedül hit által. Gal 2,15-21

Ez a szakasz rövid. Ezért szeretnék először Róm 7,7-12-vel foglalkozni, amely szintén evvel a témával foglalkozik. Emlékeztetlek, hogy az apostol a 6. fejezetben említi, hogy Krisztusban meghaltunk a bűnnek és aztán 7,1-6-ban arra mutat rá, hogy a hívő ember meghalt a törvény számára. Ebből következik egy kérdés: Ha meghaltunk a bűn és a törvény számára, akkor bűn-e a törvény? Erre válaszol az apostol a 7,7-12.-ben. Figyeljünk különösen arra, ahogyan az apostol a törvény szerepére utal. Ez ugyanis a Galata passzus […]

7. Ó, esztelen galaták! Gal 3,1-14.

Ó, esztelen galaták, ki igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg! 2 Csak azt szeretném megtudni tőletek: a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a Szellemet, vagy az ige meghallásából származó hit alapján? 3 Ennyire esztelenek vagytok? Amit Szellemben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? 4 Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat? Ha így volna, valóban hiába. 5 Tehát az, aki a Szellemet adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik […]

8. Mózes és Ábraham, azaz Törvény vagy Ígéret. Gal 3,15-22

A mai ige szembeállítja Mózest és Ábrahámot, illetve a törvényt és az ígéreteket. Majdnem egy jogász nyelvén beszél Pál. Emlékezzünk vissza, hogy az apostol röviddel ezelőtt hatszor idézi az ótestamentumot, hogy igazolja, hogy az ember hit által igazul meg, nem cselekedetekből. Gal 3,15-22: Testvéreim, emberi módon szólok: a megerősített végrendeletet, még ha emberé is, senki sem teheti érvénytelenné, vagy nem toldhatja meg. 16 Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódának. Nem így mondja az Írás: „és az ő utódainak”, mintha […]

9. Egykor őrizet alatt, most Krisztusban. Gal 3,23-29

Warren Wiersbe, a chicagói Moody Templom pásztora mondta: „Az Ótestamentum előkészített bennünket Krisztus eljövetelére, az evangéliumok bemutatták nekünk Krisztust, és az Apostolok cselekedeteitől a Jelenések könyvéig terjedő részek által pedig megismertük Krisztusnak az életünkre való alkalmazását.” Ebben igaza van. Az Ótestamentum előkészített a Messiás eljövetelére azok által a próféciák, ceremóniák és intézmények által, melyek reá utaltak. Az Ótestamentumnak van egy másik szerepe is a Krisztusra való előkészítésben, melyre Pál apostol akkor gondolt, amikor a Galata levél 3,23-29 sorait írta. Korábban […]

10. A legnagyobb megbízás. Gal 4,1-7

A mai ige megértéséhez, a következőket kell előre bocsátanom. Említettem korábban, hogy a Galata levél egyik fő témája a megigazulás egyedül hit által, kegyelemből. Pál ezt szembe állítja a gyülekezetekbe befurakodott júdaisták tanításával, akik az üdvösséghez a hit mellett még a törvény betartását, pl. a körülmetélést is szükségesnek tartották. Ha a megváltást, – Krisztus elvégzett váltságművét, a keresztyénség központi tanítását, – meg akarjuk érteni, akkor azt mindig a Szentháromság személyeinek együttes működésében kell szemlélni. Meg kell értenünk a Szentháromság személyeinek […]