Category : Galata levél

11. Gyermekeim, maradjatok meg a kegyelemben. Gal 4,8-20

Bóra Katalin, Luther felesége, Pál apostolnak a galatákhoz írt levelét „a hitből való megigazulás levelének” nevezte. A levélből megtanulhatjuk, hogy Istenünk nem egy haragos Isten, aki arra vár, hogy villámlások között ítélettel sújtsa az embereket, hanem Jézus Krisztus váltságműve által felajánlja azok számára a megigazulást, akik Ő általa közelednek hozzá. Ahogyan Luther maga felismerte, hogy a Paradicsom kapuja nyitva áll számára, és bocsánatot és befogadást talált Istennél, úgy ez minden ember számára lehetséges. Nem emberi akarat és cselekedetek által, hanem […]

12. Dobjátok ki a törvényeskedőket! Gal 4,21-31

A 3.fejezetben az apostol védi az „egyedül kegyelemből hit által” történő megigazulás tanítását. A 4. fejezetben pedig – annak érdekében, hogy érvelő és vitatkozó módon erősítse meg és támassza alá a 3. fejezetben mondottakat – illusztrációkat használ. Először a gazdag ember fiának esetét használja, aki kiskorúságból érett korba kerül.  Aztán a 4,21-el kezdődően egy tipológiai illusztrációt használ. Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok a törvényt? 22 Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia […]

13. Szabadság Krisztusban, vagy kiesés a kegyelemből. Gal. 5,1-12

Levelében Pál utoljára tárgyalja a „kegyelemből, hit által történő megigazulás” témáját. Arról a keresztyén életvitelről beszél, mely kegyelemből él hit által. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. 2 Íme, én, Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek: Krisztus semmit sem használ nektek. 3 De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. 4 Akik törvény által akartok megigazulni, Krisztus haszontalan lesz számotokra, a kegyelemből […]

14. Szellemben járni. Gal. 5,13-26.

Hogyan élhetnek a keresztyének, ha hitre jutottak? Sajnos sok keresztyén, miután Isten kegyelme által megszabadult a bűn ítélete alól, visszatér a mózesi törvény rabszolgaságába, mivel Isten előtt életviteli szabályok betartása által akar érdemeket szerezni. Mások szabadságban élnek, de oly módon, hogy nincsenek tekintettel erkölcsi határokra, vagyis ez nem szabadság, hanem szabadosság.Pillantsunk vissza a történelembe, amikor is az antinomisták és a puritánok heves vitát folytattak a törvény szerepéről a hívők életében. Az antinomisták sokat bírálták a puritánokat, amiért igénybe veszik a […]

15. Az elbukott ember helyreállítása és a hívő viszonya a világhoz. Gal 6,1-10

Az apostol az előzőekben arról írt, mit is jelent Szellemben járni. Most részletekbe megy és segít megértetni, hogy mit jelent Szellem szerint élni. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik szellemi emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél. 2 Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 3 Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jóllehet semmi, megcsalja önmagát. 4 Mindenki a saját tetteit vizsgálja […]

16. Három kereszt és a világ kincsei. Gal 6,11-18

Nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel! 12 Akik testi értelemben akarnak tetszést aratni, azok kényszerítenek arra titeket, hogy körülmetélkedjetek, csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket. 13 Mert akik körülmetélkednek, maguk sem tartják meg a törvényt, hanem azért akarják a ti körülmetéléseteket, hogy a ti testetekkel dicsekedhessenek. 14 Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszíttetett számomra a világ, és én is a világ számára. 15 Mert […]