Category : Mikeás könyve

11. A pásztorkirály és a mi igazi sorsunk. Mik 5,3-6

Ezeknek a verseknek a hátterében az asszíriai invázió áll. Nehéz idők ezek. Úgy látszik, hogy az asszírok meg fogják hódítani az országot. Az Északi királyságot már bevették, és már Jeruzsálem kapui előtt állnak. A 4,14-ben ezt olvastuk: Vagdosd magad össze gyászodban, mert ostromot indítottak ellenünk! Bottal verik arcul Izráel bíráját. Ezt követi a Betlehemről szóló prófécia, ahonnan a világ Ura el fog jönni. Aztán a szerző a 2. verssel folytatja: 5,2-4: Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg a szülő asszony szül, […]

12. A maradék és a jövő Mikeás 5,6-8.

Megint az ötödik fejezetnél nyissuk ki a Bibliánkat. A mai témánk: a maradék és a jövő. Ez egy olyan témakör, amivel Mikeás nemcsak ezen a helyen foglalkozik. Olvassuk el a 6-8 verseket. 5,6-8. Olyan lesz Jákób maradéka a többi nép között, mint az ÚRtól jövő harmat, mint a fűre hulló zápor, mert nem emberben reménykedik, nem emberekben bízik. 7 Olyan lesz Jákób maradéka a nemzetek között, a többi nép között, mint az oroszlán az erdő vadjai közt, mint az oroszlánkölyök a […]

Isten őrzi szuverenitását. Mikeás 5,9-14.

9 Azon a napon – így szól az ÚR – kiirtom lovaidat, és elpusztítom a harci kocsikat. 10 Kiirtom országod városait, és lerombolom minden erődödet. 11 Kiirtom varázsszereidet a kezedből, nem lesznek többé jelmagyarázóid. 12 Kiirtom bálványszobraidat és szent oszlopaidat az országból. Nem borulsz le többé kezed csinálmánya előtt. 13 Kiszaggatom szent fáidat, és elpusztítom városaidat. .14 Az engedetlen népeken pedig lángoló haraggal állok majd bosszút!Ez vajon egy istentiszteleti téma? A szavak nem inkább félelemkeltőek? Isten féltékenysége az egyik fontos téma […]

14. Isten panasza Izráel miatt: Mikeás 6,1-5

Mai igehelyünk: Mikeás 6,1-5 A keresztyének számára egy örökérvényű probléma, hogy gyakran ráunnak Istenre. Ez nemcsak az adott egyénre vonatkozik, hanem olyan közösségekre is, akik hűségesek Isten követésében, a tanításban. Mindannyian beleeshetünk abba a csapdába, hogy megfáradunk. Feltételezem, hogy mindenkinek volt már olyan tapasztalata, amikor is Isten Igéje egyszer csak unalmassá vált, kedvetlenül olvastuk a Bibliát, megfakult Istennel való kapcsolatunk. A Bibliában is jó példákat lehet találni erre az állapotra. Először is Uzzijást említeném, aki Júda királya volt. A Krónikák […]

15. Mit szeretne Isten? Mikeás 6,6-8

Mikeás 6,8-ban a következőket olvashatjuk: „Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” Tágabb értelemben véve ez egy politikai kiáltvány lehetne, viszont visszaélésre adhat okot, ha az emberi jogok igazolására használják. Úgy gondolom, itt elsősorban az embernek Istenhez fűződő viszonyáról van szó. Ma a Mikeás 6,6-8-ig terjedő szakaszával fogunk foglalkozni és a téma: mit szeretne Isten?Ezt a kérdést már sokan, sokféleképpen […]

16. Szövetség, bűn és büntetés – Mik 6,9-16.

A mai igeszakaszunk a Mik 6, 9-16, melynek témája: Szövetség, bűn és büntetés. Hogy mit kíván Isten az embertől, azt a 6,8-ban olvashatjuk: «Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.» Legutóbb láthattuk, hogy Mikeásnak szívügye volt, hogy harmóniába, összhangba hozza a teológiát és a lelki életet, illetve az istenfélelmet és az erkölcsöt. 6,9/b. Halljátok meg a vesszőt és ki rendeli azt! (Károli) Arra még visszatérünk, […]

17. Panasz egy hanyatló társadalom miatt: Mikeás 7,1-7

Mikeás utolsó fejezetéhez érkeztünk. Témánk: Panasz egy hanyatló társadalom miatt. Ennek a fejezetnek különösen az első 7 versében a próféta korának gonoszsága miatt kesereg. Érzékeli a hanyatló társadalom minden ránehezedő terhét és reagál is arra. Az ún. panasz-zsoltárok hasonló témát ölelnek fel. Valaki megállapította, hogy a zsoltárok egyharmada panasz-zsoltár. A panaszosnak kettős szerepe van. Első helyen a panasz, mint imádság áll. Aki panaszkodik, megnyitja a szívét, elmondja, milyen terhek nyomasztják. Mikeás esetében észrevehetjük, hogy a panaszos a közvetítő szerepét is […]

18. A szövetség Istene senki se olyan, mint Ő – Mikeás 7,8-20

A mai témánk „a szövetség Istene senki se olyan, mint Ő“. Olvassuk el a verseket (7,8-20). Emlékezhethünk az utolsó versre (7,7). De én az URat várom, a szabadító Istenben reménykedem: meg is fog hallgatni Istenem! Ez kefejezés lényeges: De én az URat várom.  Annak a családnak, amelyik befogadott engem 1956-ban Bázelben, és amelyiknél egészen a házasságkötésemig laktam volt egy családi Bibliája. Ez a 12 gyerek közül az egyik ajándéka volt. Az első oldalon ott állt ajánlásként: De én az URat várom. A […]