Category : Thesszalonikai 1 levél

1. A Modelgyülekezet 1Thessz 1,1-10 / ApCsel 17,1-15

ApCsel 17,1-15: 1 Miután áthaladtak Amfipoliszon és Apollónián, Thesszalonikába értek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. 2 Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton is vitába szállt velük az Írások alapján. 3 Megmagyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból; és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. 4 Néhányan hívőkké lettek közülük, csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. 5 Ez irigységgel […]

2. Pál és „gyermekei” 1Thessz 2,1-12

A mostani szakasz tartalmára nézve nagyon hasonlít a 2Kor 11-12. fejezeteire. Mindegyik egy védőbeszéd, melyben Pál apostol a saját személyét és szolgálatát védi illetve rávilágít „pénzügyi politikájára”, amit azon gyülekezetek között gyakorolt, amelyekkel kapcsolatban volt.1Thessz 2,1-12: Hiszen magatok tudjátok, testvéreim, hogy nem hiába jártunk nálatok. 2 Sőt amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazás ért minket Filippiben, a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek az Isten evangéliumát sok tusakodás közben. 3 Mert a mi igehirdetésünk nem tévelygésből […]

3. Ki ölte meg Krisztust? 1Thessz 2,13-16

Először olvassuk el a Mt 21-et. Ez a példázat a jelenleg tanulmányozandó szakasz háttere. Ebben a példázatban a főszereplők a gazda, aki Istent jelképezi, és a szőlő, amely Izraelre utal, mint teokráciára az ÓSZ-ben. A munkások a főpapokat és írástudókat jelképezik Izraelben, a szolgák az ÓSZ prófétáit, a fiú pedig a Messiást.„Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített, és őrtornyot épített benne, azután bérbe adta munkásoknak, és idegenbe távozott. 34 Amikor […]

4. Pál szeretete népe felé 1Thessz 2,17-3,13

Az ÚSZ szereplői közül senkit nem rágalmaztak és mocskoltak be jobban, mint Pál apostolt. Már saját kortársai is hamis képeket terjesztettek róla. Úgy karikírozták, mint egy kis kopasz, görbelábú embert dús szemöldökkel, aki mindig szigorú pillantással járt az emberek között. Ennek oka talán az volt, hogy gyakran beszélt Isten haragjáról és az átokról, mely az evangélium ellenségein van. Komor, szeretetlen és hidegszívű embernek festették le őt. Szigorú emberként ábrázolták, aki gyűlölte a nőket és kevésre tartotta azokat, akik nem a […]

5. Az az Isten akarata 1Thessz 4,1-12

Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek – s amint éltek is -, ebben jussatok még előbbre. 2 Hiszen tudjátok: milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. 3 Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek: hogy tartózkodjatok a paráznaságtól,4 hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, Mindenki szentséggel és tisztasággal bírja a maga edényét 5 nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az […]

6. Az elragadtatás: hogyan és mikor? (1. rész) 1Thessz 4,13-18

Mielőtt fellapozzuk az 1Thesszalonikai levelet, olvassuk el a Mt 24,29-31 verseket: „Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullnak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. 30 És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. 31 És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától […]

7. Az elragadtatás: Hogyan és mikor? (2. rész) 1Thessz 5,1-11

Témánk továbbra is a második advent. Az 1Thessz 4,13-5,11 tulajdonképpen összetartozó szakaszok. Ez a legrészletesebb leírása az Úr második eljövetelének, mely mint említettem, meglehetősen vitatott, de egyben rendkívül tanulságos is. Témája az elragadtatás: vajon a nagy nyomorúság előtt vagy után következik-e be, ill. 1 vagy 2 lépésben történik az Úr visszajövetele? Az első lépés a nagy nyomorúság előtt, a másik utána lesz vagy az Úr eljövetele egy egységet képez és csak a nagy nyomorúság után fog bekövetkezni? Az összefüggés kedvéért […]

8. Pál kér, könyörög és imádkozik 1Thessz 5,12-28

12 Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket, 13 és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. 14 Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. 15 Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és mindenki iránt. 16 Mindenkor örüljetek, 17 szüntelenül imádkozzatok, 18 mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus […]