Category : Zakariás könyve

1. – Zakariás 1, 1-6. Bűnbánatra való felszólítás.

Olvassuk el először a Máté 16,1-3-ig terjedő igeszakaszt: 1 A farizeusok és a szadduceusok odamentek, hogy kísértsék őt: kérték, hogy mutasson mennyei jelt nekik. 2 Ő azonban így válaszolt nekik: „Amikor esteledik, ezt mondjátok: Szép idő lesz, mert vörösödik az ég! 3 Reggel pedig: Ma zivatar lesz, mert vörös és borús az ég. Képmutatók! Az ég arcát meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok? Majd lapozzunk a Zakariás 1, 1-6-hoz:1 Dárius uralkodásának második esztendejében, a nyolcadik hónapban így szólt […]

2. – A férfi a mirtuszfák között. Zak1,7-17.

A legutóbbi alkalommal a könyv bevezetőjét, az 1,1-6 szakaszt tanulmányoztuk. Ma a próféta első apokaliptikus látomását szeretnénk szemügyre venni, vagyis a Zak 1,7-17 igeverseket.Láttuk, hogy a próféta ahhoz a mintegy 50.000 izraelitához szól, akik visszatértek a babiloni fogságból, és elkezdték újra felépíteni a templomot. Buzgalmuk alábbhagyott, részben az ellenségeik miatt, de azért is, mert közömbössé váltak és inkább a saját házaikat építették. Haggeus, aki szintén ebben az időben volt próféta, erről beszélt könyvének első fejezetében. A nép villákat épített, míg […]

3. – A négy szarv és a négy mesterember (kovács) – Zak. 2,1-4 (1,18-21)

A mai Bibliaszakaszunk a Zakariás 2,1-4. Egyes fordításokban ez a 1,18-21.Zakariás bűnbánatra felhívással kezdi a könyvét, a 1,1-6-ban. Ezután következnek a prófétikus tartalmat hordozó apokaliptikus látomások, amelyek közül az elsőt már megvizsgáltuk, a férfiről, illetve az ÚR Angyaláról a mirtuszok között.A mirtuszfák között lévő férfi látomása tanúskodik Isten Izrael iránti olthatatlan szeretetéről. A férfi Isten szolgája, az Úr Jézus Krisztus, Aki, noha Izrael ítélet alatt áll, fegyelmezés alatt, és a megígért áldásokat még nem kapta meg, mégis köztük tartózkodik. A […]

4. – A mérőzsinóros ember. Zakariás 2,5-17

Zak 2,5 „Azután föltekintettem, és egy férfit láttam, mérőzsinórral a kezében. 6. Megkérdeztem: Hová mégy? Ő így válaszolt nekem: Megmérem Jeruzsálemet, hogy lássam, milyen széles, és milyen hosszú. 7. Ekkor előlépett a velem beszélő angyal, majd egy másik angyal lépett oda eléje, 8. akinek ezt mondta: Fuss oda ehhez az ifjúhoz, (ez az ifjú valószínűleg a fiatal próféta volt, aki ezt a látomást kapta) és mondd neki, hogy falak nélküli város lesz Jeruzsálem, olyan sok ember és állat lesz benne! 9. Én magam […]

5. – A főpap megtisztulása. Zak. 3,1-10

Bevezetőként két Igehelyet szeretnék felolvasni az Exodus (2 Móz) 19,5-6-ból, és az Ézs. 61,6-ból.Izrael a pusztaságban volt és Isten nekik akarta adni a törvényt. Exod 19,5-6: 5 Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. 6 Papok királysága (erre a kifejezésre fel szeretném hívni a figyelmet!) és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izráel fiainak. Az Ézs. 61,6-ban Isten Izrael csodálatos jövőjéről beszél: 6 Titeket pedig az ÚR […]

6. – A lámpatartó és az olajfa – Zak. 4,1-14

Zakariás napjaink eseményeinek fényében! Elolvassuk Zakariás egész negyedik fejezetét: 4.1 A velem beszélő angyal újra fölébresztett engem, ahogyan álmából szokták fölébreszteni az embert, 2 és ezt kérdezte tőlem: Mit látsz? Én így feleltem: Egy színarany lámpatartót látok, tetején egy tál; hét mécses van rajta, és a tetején levő mécseseknek hét-hét csücske van. 3 Két olajfa áll mellette, az egyik a táltól jobbra, a másik balra. 4 Megkérdeztem a velem beszélő angyaltól: Mit jelentenek ezek, uram? 5 A velem beszélő angyal […]

7. – A repülő irattekercs. – Zak 5,1-4.

Ma elsőként a Zak 5,1-4-et olvassuk el, azután pedig a Gal 3,10-12-t. A témánk még mindig „Zakariás a mai események fényében”. Most a 6. látomást olvassuk el, amelyet Zakariás éjszaka kapott.„1. Ismét föltekintettem, és egy repülő irattekercset láttam. 2. Megkérdezte tőlem: Mit látsz? Én így feleltem: Egy repülő irattekercset látok, amely húsz könyök hosszú és tíz könyök széles. 3. Akkor ezt mondta nekem: Ez az az átok, amely eljut az ország egész területére. Mert ennek következtében fog megbűnhődni minden tolvaj, […]

8. – Az asszony a hordóban – +Zakariás 5,5-11.

Mielőtt elolvasnánk az igehelyet, olvassuk el a Gen (I. Móz.) 10, 8-10-et és végül még a Gen 11, 1-9-ig terjedő igeszakaszt.Gen 10, 8-10: 8 Kús nemzette Nimródot. Ez kezdett hatalmaskodni a földön. 9 Hatalmas vadász volt ő az ÚR előtt. Ezért mondják: Hatalmas vadász az ÚR előtt, mint Nimród. 10 Országa először Bábelben, Erekben, Akkádban és Kalnéban, Sineár földjén volt.1 Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 2 Amikor útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre találtak, és ott […]

9. – Látomás a négy harci kocsiról. – Zak 6,1-8

Zakariás utolsó látomásához érkeztünk, olvassuk el a Zak 6,1-8-at: 1 Ismét föltekintettem, és láttam, hogy négy harci kocsi jön ki két hegy közül. Ezek a hegyek érchegyek voltak. 2 Az első kocsiba vörös lovak voltak fogva, a második kocsiba fekete lovak, 3 a harmadik kocsiba fehér lovak, a negyedik kocsiba pedig erős, tarka lovak. 4 Megszólaltam, és ezt kérdeztem a velem beszélő angyaltól: Mire valók ezek, uram? 5 Az angyal így felelt nekem: Ezek most indulnak a négy égtáj felé, […]

10. – Jósua főpap megkoronázása. – Zak 6,9-15.

Beszéltünk arról a 8 látomásról, amelyeket a próféta kapott, és most elérkezünk egy szimbolikus parancshoz, amelyet Zakariás Istentől kapott és végre is hajtott, amelynek valami fontosat kellett tanítania egy jövőbeli személlyel kapcsolatban.Mai igehelyünk a Zak 6,9-15: „9. Így szólt hozzám az ÚR igéje: 10. Vedd át a fogságban maradtak adományát Heldajtól, Tóbijjától és Jedajától, akik Babilóniából jöttek. Menj el még ma Jósijjának, Cefanjá fiának a házához”! (Tehát adományokat hoztak magukkal a fogságból, ezeket kellett átvennie). „11. és vedd át az ezüstöt és az aranyat, […]