Category : Zsidókhoz írt levél

1. Isten utolsó szava az emberhez. Zsid 1,1-4

Az elkövetkezőkben a Zsidókhoz írt levélről szeretnék egy sorozatot indítani. Olvassuk el az első 4 verset: 1 Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, 2 ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, … („a Fiú által” – németül „a Fiúban” – kifejezés azt akarja számunkra hangsúlyozni, hogy a kinyilatkoztatás nem annyira abban rejlett, amit Jézus mondott, sokkal inkább abban, aki ő maga volt.) … akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. 3 Ő Isten dicsőségének a kisugárzása […]

2. Nagyobb az angyaloknál. Zsid 1,1-14

1,1-6: „1. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, 2. ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette 3. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült. 4. Annyival feljebbvaló az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. 5. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha: „Fiam vagy te, ma […]

3. Az elsodródás veszélye. Zsid 2,1-4

Ma két igehelyet fogunk elolvasni: a Zsid 2,1-4-et és a Lk 8,4-15-öt. Zsid 2,1-4: Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. 2 Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, 3 akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az ÚR hirdetett először. Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra, 4 Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, […]

4. Dicsőség, az ember rendeltetése. Zsid 2,5-9

Zsolt 8,1-10: „Ó, URunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet! 3. Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. 4. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, 5. micsoda a halandó – mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá? 6. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. 7. Úrrá […]

5. A mennyei nép. Zsid 2,5-18

Bizonyára emlékszünk még arra, hogy a levél szerzője, hogy Krisztus nagyságát bemutassa, összehasonlítja Őt az angyalokkal, akik az Ószövetség közvetítői voltak. Szerzőnk azt mondja Róla, hogy nagyobb az angyaloknál, mivel Isten Fia. A 2. fejezetben utal az Ő nagyságára és azt mondja, hogy nagyobb az angyaloknál, mivel Ő Isten előre megígért embere, aki uralkodni fog a föld fölött és Krisztus az a férfi, aki bűn nélkül való, és aki visszaszerezte az embereknek ezt az uralmat. Mivel tehát ember, ezért nagyobb […]

6. Az ördög veresége. Zsid 2,10-16

Lapozzuk fel a Mt 8,28-34-et. Abban az időben, amikor az Újszövetséget lejegyezték, gyakori beszédtéma volt a Sátán és a démonok ténykedése. Nyugaton, a mai felvilágosult korban úgy gondolhatnánk, hogy ennek a témának már nincs olyan nagy jelentősége. – Amikor aztán kinyitjuk a Bibliát a Zsidókhoz írt levél 2. fejezeténél, és a Sátán meg a démonok tevékenykedéséről beszélünk, valamint az Úr munkálkodásáról, akkor tudnunk kell, hogy mindannak, ami Jézus korában fontos volt, ma, számunkra is ugyanolyan jelentősége van.A Mt 8,28-34-ben ezt olvassuk: Amikor […]

7. Szenvedés, együttérzés és segítség – Zsid 2,17-18

Olvassuk el a Zsidókhoz írt levél 2,17-18 verseit. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek.Lapozzunk a Máté 14,22-33 versekhez: Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. 23 De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt […]

8. Krisztus és Mózes. Zsid 3,1-6

Mai igeolvasásunk előtt szeretnék megtenni valamit, amit már régebben megígértem. A Zsidókhoz írt levél bizonyos helyeinél meg fogok állni, hogy tisztázzam, értjük-e az adott igeszakasz történelmi hátterét, amiről a levél szerzője beszámol. Ez a háttér az Ószövetség tanítása. Ha elvész számunkra a Zsidókhoz írt levél üzenete, akkor ez csak azért van, mert kevéssé ismerjük az Ószövetséget. Visszalapozhatnánk az ószövetséghez és magyarázhatnám azt, de nem szeretnék halálomig csupán a Zsidókhoz írt levélről beszélni. Más fontos könyvek is vannak a Bibliában. De […]

9. Egy gonosz hitetlen szív. Zsidókhoz írt levél 3,7-19.

Nézzük meg a 95. Zsoltár 1-11. verseit. Akik eddig a Zsidókhoz írt levelet követték, nem lepődtek meg, hogy ezt a zsoltárt lapozzuk fel. Ezt a zsoltárt idézi levélírónk és ezzel érvel bibliai értelemben a következő bekezdésben. Ez a zsoltár imádatra hív és a végén egy figyelmeztetés áll. Zsoltár 95,1-11. 1 Jöjjetek, örvendezzünk az ÚR előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt! 2 Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval! 3 Mert nagy Isten az ÚR, nagy király minden isten fölött. 4 Kezében vannak […]

10. Isten nyugalma és az ember nyugalma. Zsid 4,1-13

Emlékezzünk vissza arra, hogy írónk példákat mutatott be a hitetlenségről Izrael történetéből azért, hogy figyelmeztesse olvasóit, nehogy vétkesek legyenek a hitetlenség és hitehagyás bűnében. Zsid 4,1-2: „Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. 2. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is; de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták.”Evangélium = Jó hír. A jó hír tartalmának a szövegösszefüggésből kell […]