Category : Zsidókhoz írt levél

11. A nagy főpap. Zsid 4,14-16

Mi a célja egy prédikációnak? Hogy egy tanítást közöljön? Nem. A tanítók ott vannak, amikor önálló tanulmányokat folytatunk, és ösztönöznek, hogy a hallgató megállhasson a saját lábán. Azért, hogy elérjék a szellemi érettség állapotát, hogy minden egyes ember eljusson az Igével való személyes kapcsolatra és annak megértésére. Krisztus ítélőszéke előtt senki sem hivatkozhat majd arra, hogy „minket így tanítottak“. Ott csak az számít majd, hogy személyes kapcsolatunk van-e az Úrral. Az Írás éretté akar tenni bennünket.Lehet, hogy sokan nem egészen […]

12. A főpap elhivatása. Zsid 5,1-10.

Olvassuk el a Mt 26,36-46-ot. Ez Jézusnak a Gecsemáné-kertben való gyötrődéséről szóló beszámoló. „36. Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz: „Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom.” 37. Maga mellé vette Pétert és Zebedus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. 38. Akkor így szólt hozzájuk: „Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és virrasszatok velem!” 39. Egy kissé továbbment, arcra borult, és így imádkozott: „Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez […]

13. Eltompult hallás. Zsid 5,11-6,12

A Zsidókhoz írt levél magyarázatában most új szakaszhoz érkeztünk. Azokra a figyelmeztetésekre kerül most sor, amelyek az 5,11-es verssel kezdődnek, és a 6. fejezet végéig tartanak. Ezzel a szakasszal többször is fogunk foglalkozni. Nem azért, mintha örömömet lelném a figyelmeztetésekben, hanem azért, mert itt vannak.Legutóbb azt írta a levél szerzője, hogy Jézus Krisztus a Getsemáné kertbeli szenvedés, majd golgotai kereszthalála által tökéletességre jutott, és örök üdvösség szerzőjévé lett, most pedig főpap Melkisédek rendje szerint. Azt hiszem, a szerző úgy vélte, hogy […]

14. Amit Isten nem engedhet meg. Zsid 6, 1-12

Lapozzunk újra a Zsidókhoz írt levél 6 részének nehezen érthető szakaszához. 6, 1-12: „1. Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek, 2. a mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. 3. Ezt meg is fogjuk tenni, ha az Isten megengedi. 4. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, s megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a […]

15. A a hitehagyás és a megfeszített tagadásának veszélye. Zsidók 6, 1-12

Szeretném elolvasni a 6,1-12-ig terjedő verseket és csak aztán szemügyre venni az utolsó szakaszt, amit eddig még nem tanulmányoztunk. 1 Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek, 2 a mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. 3 Ezt meg is fogjuk tenni, ha az Isten megengedi. 4 Lehetetlen ugyanis, akik egyszer megvilágosíttattak, s megítélték a mennyei […]

16. Egy változhatatlan Isten, két változhatatlan tény. Zsid 6,13-20

A mai igeszakaszunk a Zsid 6,13-20, de az összefüggés kedvéért szeretném felolvasni ennek a fejezetnek a teljes figyelmeztetését, az 5,11-től a 6,20-ig. A Zsidókhoz írt levélben a szerző a hitehagyástól óv. Nem azokra vonatkozik a figyelmeztetés, akik kiszakadnak az Istennel való közösségből, visszaesőkké válnak és nem terem gyümölcsöt az életük. Ha ez így lenne, akkor ellentmondásba keverednénk: Mivel az 5,11-ben azt mondja a levélíró, hogy olvasóinak eltompult a hallásuk, a 6,9-ben viszont olyan dolgokról beszél, ami az üdvösséggel kapcsolatos, és […]

17. Melkisédek és Jézus Krisztus. (1) A történelmi háttér. Zsid 7, 1-13

Olvassuk el a Zsid 7,1-3-at, azután pedig a Gen 14-et. Zsid 7,1-3. 1 Mert ez a „Melkisédek, Sálem királya, a magasságos Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment, és megáldotta”. 2 Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először ezt jelenti: igazság királya, aztán Sálem királya, vagyis békesség királya. 3 Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de miután hasonlóvá lett az Isten Fiához, pap marad mindörökké.Az első kijelentés, […]

18. Az imádság. Zsid 6,12

Mai igénk a Zsid 6,12. Emlékezzünk vissza, hogy írónk a fejezet közepén azt szeretné megtanítani olvasóinak, hogy mindannyian ugyanazt az igyekezetet tanúsítsák mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik. A 6,12-ben azt mondja: „hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket.”Lapozzunk most a Jn 16,23-24-hez: „23. és azon a napon nem kérdeztek éntőlem semmit.” „Bizony, bizony, mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. 24. Eddig nem kértetek […]

19. Melkisédek és Jézus Krisztus. Zsid 7,1-3

Először is olvassuk el a Genezis (1Móz) 14,17-től kezdődő igeszakaszt. Itt említi először a Szentírás Melkisédeket, amikor Abrám visszatér győztes hadjáratából: „Miután így megverte Kedorláómert és a vele tartó királyokat, visszatért. Sodoma királya pedig kivonult eléje a Sávé-völgybe, azaz a Király-völgybe. (Sávé-völgye Jeruzsálem közelében volt.) 18. Melkisédek, Sálem királya kenyeret és bort vitt ki eléje. Ő a Felséges Isten papja volt, 19. megáldotta őt, és ezt mondta: Áldott vagy Abrám a Felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta! 20. […]

20. Melkisédek és Jézus Krisztus (3) Zsid 7,1-10

Üssük fel ismét a Genezis (1Mózes) 14. részét és olvassuk el Melkisédek történetét harmadszorra is. A Zsidókhoz írt levél 7. része megemlíti Melkisédeket. Történetét megtaláljuk a Genezis 14. fejezetében és a 110. Zsoltárban. Hogy megértsük a Zsid 7-et, a Genezis 14. fejezetét is ismernünk kell. Ezért olvassuk el még egyszer. Itt olvasunk a királyok felett aratott győzelem után Melkisédek találkozásáról Ábrahámmal. Genezis 14, 17-24.: Miután így megverte Kedor-Láómert és a vele tartó királyokat, visszatért. Sodoma királya pedig kivonult eléje a […]