Category : Zsidókhoz írt levél

21. Melkisédek és Jézus (4) Közeledjünk Istenhez. Zsid 7,11-19

Zsid 7,11-19. Ha tehát a tökéletesség elérhető volna a lévita papság által, mert a nép ez alatt kapta a törvényt, mi szükség még azt mondani, hogy Melkisédek rendje szerint más pap támad, aki nem Áron rendje szerint való? (Ez az Úrra vonatkozik.) 12 Amikor megváltozik a papság, szükségképpen megváltozik a törvény is. 13 Ugyanis akiről ez elhangzik, más törzshöz tartozik, amelyből senki sem szolgált az oltárnál. 14 Mert ismeretes, hogy a mi Urunk Júdából támadt, de ebből a törzsből származó papokról semmit […]

Melkisédek és Jézus Krisztus. Zsid 7,20-28

Témánk Jézus Krisztus és Melkisédek kapcsolata. Melkisédek Jézus Krisztus személyének és művének előképe. A 7,20-28-ban megláthatjuk a további különbséget az Áron törzséből származó papok és Melkisédek papsága között. 7,20-28. 20 Azután: Jézus nem eskü nélkül lett főpappá – azok ugyanis eskü nélkül lettek papokká -, 21 hanem annak esküjével, aki így szólt hozzá: „Megesküdött az Úr, és nem bánja meg; te pap vagy örökké.” 22 Ezért ő jobb szövetségnek lett a kezesévé. 23 És azok többen lettek papokká, mivel a halál nem […]

23. Az új szövetség. Zsid 8,1-13.

Elsőként lapozzuk fel az Exodus (2Móz) 24,1-8-at. Később még vissza fogok utalni erre a szakaszra. Mózes itt Isten törvényét közvetíti a nép felé. Nála van a 10 parancsolat, amely polgári és szociális rendelkezéseket tartalmaz. Most fogja megkapni a szertartásokkal és istentisztelettel kapcsolatos rendelkezéseket a szent sátorra nézve. Végül pedig meg lesz kötve a törvény szövetsége, ami itt le van írva.2Móz 24,1-6: „1. Azután így szólt Mózeshez: Jöjj fel az ÚRhoz te és Áron, Nádáb és Abíhú, meg Izráel vénei közül […]

24. A szentély és az istentiszteleti rendelkezések. Zsid 9, 1-10

Olvassuk el a Zsidókhoz írt levél 9. részének 1-10-ig terjedő igeszakaszát, majd Levitikus (III. Mózes) 16. részét. E levél tanulmányozásakor megkíséreltük a levél tanulságát az Ószövetség háttere alapján szemlélni. Újra és újra felütöttük az Ószövetséget, olyan részeket, amelyeket maga az író tanulmányozott. Zsid 9, 1-10. Az első szövetségnek is volt tehát istentiszteleti rendje és földi szent helye. 2 Mert sátort építettek, melynek első részében volt a gyertyatartó meg az asztal és a szent kenyerek: azt nevezték szentélynek. 3 A második […]

25. Örök megváltás. Zsid 9,11-14

Ma a Szentírás két helyéről fogunk olvasni, Numeri (4.Móz) 19-ből, majd a Zsid 9,11-14-ből. Numeri 19. egy igen hosszú fejezet, de ahhoz, hogy a Zsidókhoz írt levél igeverseit megérthessük, az egész fejezetet el kell olvasnunk. Numeri 19,1-3: „Azután így beszélt az ÚR Mózeshez és Áronhoz: 2. Ez a törvény rendelkezése, amelyet megparancsolt az ÚR: Mondd meg Izráel fiainak, hogy vigyenek neked egy hibátlan vörös tehenet, amelynek semmiféle fogyatkozása nincs, és még nem volt rajta iga. 3. Adjátok azt Eleázár papnak, és […]

26. A vér törvénye. Zsid 9,15-22.

A mai igeszakaszunk háttere az Ex 24,1-ben található: Isten kivezette Izraelt Egyiptomból a páskabárány által, és kinyújtott keze által a Vörös-tengeren keresztül. Kimentek a pusztába, ahol Isten mannával táplálta őket, és vízről gondoskodott számukra a sziklából, amelyre Mózes ráütött a botjával. (Mindez szimbolikusan Jézus szolgálatára utal.)Amikor a Sínai-hegyhez érkeztek, Isten törvényeket adott nekik. Megkapták a Tízparancsolatot, a vallási rendelkezéseket és az ünnepnapokról szóló rendelkezéseket. Most pedig Mózes véráldozattal erősíti meg a törvényeket. Erre az eseményre építi fel érveit a zsidókhoz írt […]

27. A három megjelenés. Zsid 9, 23-28.

A Levitikus (III. Mózes) 16. része az a nagy fejezet, amely az engesztelés napjának szertartását írja le. Ez mai témánk háttere a Zsidókhoz írt levélben. Lev. 16, 12-15: 12 Rakja tele a szenes serpenyőt tüzes parázzsal az ÚR előtt levő oltárról, és két tele marok porrá tört illatos fűszerfélével együtt vigye be a kárpiton belülre. 13 Tegye rá az illatáldozatot a tűzre az ÚR színe előtt, hogy beborítsa az illatáldozat felhője a födelet, amely a bizonyság fölött van, és akkor […]

28. Krisztus áldozatának végérvényessége. Zsid 10,1-8

Először az Ószövetségből fogunk olvasni, azután a Zsid 10,1-18-at. Először a Zsolt 40,2-9-et nézzük meg. Amikor utána a Zsid 10,1-18-at olvassuk, észrevesszük majd, hogy ezt a zsoltárt idézi a szerző. Zsolt 40, 2-7.2 Várva vártam az URat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. 3 Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. 4 Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az URat, és bíznak benne. 5. Boldog ember az, aki […]

29. Három fontos kötelesség. Zsid 10,19-25

A zsidókhoz írt levél szerzője az imént ezt írta a 10,18-ban: „18. Ahol pedig a bűnbocsánatról van szó, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat.” Most pedig folytatja: „19. Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, 20. azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; 21. és mivel nagy papunk van az Isten háza felett: 22. járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek […]

30. Szándékosan elkövetett bűn és az elbukás veszélye. Zsid 10, 26-30.

Először egy ószövetségi szövegrészt olvasunk, a Num. (IV. Mózes) 15, 27-31-et: 27 Ha csak egy ember vétkezik nem szándékosan, akkor mutasson be egy esztendős nőstény kecskét vétekáldozatul. 28 A pap pedig végezze el az engesztelést az ÚR színe előtt azért az emberért, aki nem szándékosan követte el vétkét. Ha elvégezte érte az engesztelést, bocsánatot nyer. 29 Ugyanez a törvény vonatkozzék nálatok az izráeli bennszülöttre és a jövevényre, aki köztetek tartózkodik, ha nem szándékosan vétkezik. 30 De ki kell irtani népe […]