Illés élete (7) – Elragadtatása és második eljövetele 2Kir 2,1- 12

Ma több igerészt szeretnénk megnézni.Először olvassuk el a 2Kir2,1-12-őt. Ez az utolsó rész Illés életéből, és nem csak a múltját szeretnénk látni, hanem a jövőjét is.  

Amikor az Úr Illést forgószélben az égbe akarta ragadni, Illés és Elizeus elment Gilgálból. 2 Illés ezt mondta Elizeusnak: Maradj itt, mert engem Bételbe küldött az Úr. De Elizeus így felelt: Az élő Úrra és az életemre mondom, hogy nem hagylak el! Elmentek tehát Bételbe. 3 A bételi prófétatanítványok odamentek Elizeushoz, és ezt mondták neki: Tudod-e, hogy az Úr ma elragadja mellőled uradat? Ő így felelt: Én is tudom, de hallgassatok! 4 Akkor ezt mondta neki Illés: Maradj itt, Elizeus, mert engem Jerikóba küldött az Úr. Ő azonban így felelt: Az élő Úrra és az életemre mondom, hogy nem hagylak el! Megérkeztek hát Jerikóba. 5 A jerikói prófétatanítványok odaléptek Elizeushoz, és ezt mondták neki: Tudod-e, hogy az Úr ma elragadja mellőled uradat? Ő így felelt: Én is tudom, de hallgassatok! 

6Azután ezt mondta neki Illés: Maradj itt, mert az Úr a Jordánhoz küldött engem. Ő így felelt: Az élő Úrra és az életemre mondom, hogy nem hagylak el! Így hát együtt, ketten mentek tovább. 7 Velük ment ötven prófétatanítvány is, és amikor ők ketten megálltak a Jordánnál, tőlük távolabb azok is megálltak. 8 Illés fogta a palástját, összegöngyölte, és ráütött vele a vízre, mire az kettévált, ők pedig mindketten szárazon mentek át rajta. 9 Amikor átértek, Illés ezt mondta Elizeusnak: Kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadtatom tőled. Elizeus így felelt: Jusson nekem kétszeres rész, amikor elragadtatom tőled.  11  Ő erre így felelt: Nehezet kértél. Ha látsz engem, amikor elragadtatom tőled, akkor úgy lesz; de ha nem, akkor nem lesz úgy. Mikor azután beszélgetve továbbmentek, hirtelen egy tüzes harci kocsi jelent meg tüzes lovakkal, és elválasztotta őket egymástól. Így ment föl Illés forgószélben az égbe. Elizeus látta ezt, és így kiáltozott: Atyám, atyám, Izráel harci kocsija és annak hajtója! Azután nem látta őt többé. Ekkor megragadta a ruháját, és két darabra tépte. 

Most nyissuk ki a Bibliánkat az Ószövetség utolsó könyvénél, a Mal 4,5-6-nál (3,23-24). Sok száz évvel később írják meg: Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja.  24 Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök.

Most a Luk 1,17-et olvassukel:  és ő előtte jár Illés szellemével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez térítse, és az engedetleneket az igazak lelkületére, hogy felkészült népet állítson az Úr elé.

Most lapozzunk a Máté 17,1-13-hoz: Hat nappal ezután Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. 2 És szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a világosság 3 És íme, megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. 4 Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lenni! Ha akarod, készítek itt három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. 5 Miközben ezt mondta, íme, fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok! Amikor a tanítványok ezt meghallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. 7 Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk: Keljetek fel, és ne féljetek! 8 Amikor pedig föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. 9  Miközben jöttek le a hegyről, megparancsolta nekik Jézus: Senkinek se mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az Emberfia a halottak közül. 

Sokan nem értik, hogy az Úr Jézus miért tiltotta meg a tanítványainak olyan gyakran, hogy beszéljenek arról, amit tanított. Azt gondolom azért, mert a megértésük még annyira hiányos volt, hogy veszélyes és tévútra vezető lett volna, ha nyilvánosságra hoztak volna valamit, amit ők maguk sem értenek. 

10 Erre megkérdezték tőle tanítványai: Miért mondják akkor az írástudók, hogy Illésnek kell előbb eljönnie? A tanítványok nyilvánvalóan ismerték az igehelyet Malakiásnál! 11Ő így válaszolt: Illés valóban eljön, és helyreállít mindent. 12 Mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel, hanem azt tették vele, amit csak akartak: így fog szenvedni tőlük az Emberfia is. 13 Ekkor értették meg a tanítványok, hogy Bemerítő Jánosról beszélt nekik.

Végül lapozzunk a Bibliának utolsó könyvéhez, a Jelenések 11,1-12-höz. János volt néhány látomása a harsonákról és az ítéletekről és a 10. fejezetben van egy betoldás.Utána így folytatja: Ekkor pálcához hasonló mérővesszőt adtak a kezembe, és ez a szó hangzott: Kelj fel, és mérd meg az Isten templomát, az oltárt és az ott imádkozókat 2 de a templom külső udvarát hagyd ki, és ne mérd meg, mert odaadatott a pogányoknak, akik a szent várost tapodják negyvenkét hónapig. 3 Az én két tanúmnak pedig megadom, hogy ezerkétszázhatvan napig prófétáljanak(ez három és fél év, a nagy nyomorúság idejének fele) zsákruhába öltözve. Ők az a két olajfa és a két gyertyatartó, akik a föld Ura előtt állnak. 5 Ha valaki bántani akarja őket, tűz tör elő szájukból, és megemészti ellenségeiket, és ha valaki bántani akarja őket, annak így kell megöletnie. 

Nekik meg van az a hatalmuk, hogy bezárják az eget, hogy ne essék eső prófétálásuk napjaiban; és van hatalmuk arra, hogy a vizeket vérré változtassák, és megverjék a földet mindenféle csapással, ahányszor csak akarják. 7 És amikor bevégzik bizonyságtételüket, a fenevad, amely feljön az alvilágból, hadat indít ellenük, legyőzi és megöli őket. 8Holttestük a nagy város utcáján hever majd, amelynek neve szellemi értelemben Sodoma és Egyiptom, ahol az ő Urukat is megfeszítették. 9 A népek és a törzsek, a nyelvek és a nemzetek fiai látják az ő holttestüket három és fél napig, de nem engedik sírba tenni. 10 A föld lakói pedig örülnek ennek, és vigadnak, ajándékokat küldenek egymásnak: mert ez a két próféta gyötörte meg a föld lakóit.11 A három és fél nap elmúltával azután Istentől az élet szelleme szállt beléjük, és lábra álltak. Nagy félelem fogta el azokat, akik látták őket. És hatalmas hangot hallottak a mennyből, amely így szólt a két prófétához: Jöjjetek fel ide! És ellenségeik szeme láttára felmentek a felhőben a mennybe.

Érdekes a 11. vers, ahol azt olvassa az ember, hogy a tetemek Jeruzsálem utcáin feküdtek, és újra élet szállt beléjük és az emberek látták ezt. A „látni”helyén a „theoreo” görög szó áll, amiből a teória szavunk származik. Más szavakkal: az emberek sokkal nagyobb érdeklődéssel nézik az újra feléledt prófétákat, mint ahogy a tetemeiket nézték. Nem csoda, hiszen egy csodát láttak! 

Illés életének a vége hasonló az egész életéhez. Úgy jelent meg, mint egy tornádó, úgy égett, mint a tűz és tűzben és viharban ragadtatott el. – Azon a helyen kezdte el, ahol most befejezte: a pusztában.Valaki úgy fogalmazta meg ezt, hogy Illés a „puszta egyetemének” hallgatója volt, amit mesterfokon elvégzett. Ez volt ő, a tűz magányos embere. 

Azt mondják, hogy Illés élete utolsó éveit a tanításnak áldozta. Minden bizonnyal ismerte a különböző prófétaiskolákat, ahogy olvastunk erről. A próféták fiai nem olyan hallgatók voltak, mint akiket a teológiai főiskolákon vagy a bibliaiskolákban találunk.Biztosan nem Illés tanítványai voltak, hanem fecsegő emberek. 

Nagyra becsülöm a jó, biblia-hű teológiai főiskolákat, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy egy fiatalember számára a bibliaiskola a legjobb hely a tanulmányok folytatására. A legjobb hely a helyi gyülekezet. A gyülekezet intellektuális tudást kínál és egy olyan hely is, ahol az ember a tudásátát tudja ültetni a gyakorlatba.A bibliaiskola gyakran hatalmas fejű és elsatnyult testű embereket termel ki.Többet tudnak, mint amennyit valaha megtapasztaltak. 

Az Úr Jézus tudta, miért választott ki tizenkét tanítványt, akik vele jártak, vele éltek és a szolgálatukat az Ő felügyelete alatt végezték. 

Az egyetlen próféta, aki Illést követte, Elizeus volt. Ha az ember elolvassa a történetét, látni fogja, hogy nem egy prófétaiskolából jött.Amikor Illés hívta, mindent otthagyott, amit csinált, az ökreit is- egy egyszerű paraszt volt – és követte, szolgálta Illést. Elizeus volt az, aki Illést felváltotta szolgálatában. A próféták fiai talán PhD végzettséggel disszertációt írtak Illés tanításairól. 

Térjünk vissza a szöveghez. Illés elragadtatásának és második eljövetelének idejét szeretnénk szemügyre venni. Illés Gilgálban van. Nem az Izrael történelmében szerepet játszó Gilgálban, hanem abban a Gilgálban, amely Bétel városátólészakra fekszik.Úgy gondolom, Illés és a többiek mindannyian, akik felfogták, minek kell megtörténnie Illéssel, elgondolkoztak ezen és eltűnődtek Illés földön töltött utolsó napjairól. Amikor Illés hallotta Istentől azt, aminek meg kell történnie, biztosan feltette magának a kérdést:„mit tettem azért, hogy jutalmul tüzes kocsin,forgószél közepében ragadtatom el?” Ezt a kérdést biztosan alázatban fogalmazta meg. Istennek el kellett ragadnia őt. 

Biztos vagyok abban, hogy senki sem ismerte a részleteket. A próféták fiai, Elizeus és Illés jelet kaptak arra nézve, hogy Illéssel történni fog valami. Illés az utolsó látogatásait teszi meg. Elhagyja Gilgált és azt mondja Elizeusnak, aki szolgálja őt, hogy maradjon hátra.„Az Úr Bételbe küldöttengem.” Egyes kommentárok azt állítják, hogy nem akarta, hogy Elizeus lássa a haláltusáját és a halálát. 

Én ennél jóval többre gondolok: arra, hogy ez Isten vizsgája volt Elizeus számára.Valóban Illés utóda akarsz lenni? Ismerjük Elizeus válaszát: Az élő Úrra és az életemre mondom, hogy nem hagylak el! Ezért Illés megengedte neki, hogy elkísérje Bételbe. 

Amikor megérkeztek Bételbe, a teológiai fakultás hallgatói közül néhányan Elizeushoz mentek. Nem Illéshez. A szeminárium alapítója alighanem nem volt a kedvenc professzoruk. Elizeushoz mennek és így szólnak hozzá: Tudod-e, hogy az Úr ma elragadja mellőled uradat? „Tudom, tartsátok a szátokat”, mondta erre Elizeus. Ő ígyfelelt: Én is tudom, de hallgassatok! –áll a Bibliámban. 

Elizeus szűkszavú választ adott a fiatal prófétáknak. Igaza is volt. Csak kíváncsiak voltak, és csak akartak valami témát, amiről beszélni tudnak. – Akkor így szólt Illés Elizeushoz: 4 Akkor ezt mondta neki Illés: Maradj itt Elizeus, mert engem Jerikóba küldött az Úr. Ő azonban így felelt: Az élő Úrra és az életemre mondom, hogy nem hagylak el!

Itt megismétlődik ugyanaz a jelenet, ami Bételben. A hallgatók előjönnek és ugyanazt mondják, mint a kollégáik Bételben. Alighanem elterjedt, hogy nem jó dolog Illéssel tárgyalni, tüzet hozhat le az égből. 

Elizeus most sem akar elválni Illéstől. Végül Illés az utódjának nevezte meg őt. Illés Elizeusra vetette kabátját, amikor ökreivel szántott. Elizeus ezt olyan nagyra becsülte, hogy hű maradt ehhez az elhíváshoz. Ha valaki el van hívva egy szolgálatra,akkor ennek minden más tevékenységet alá kell rendelni. Elizeus tehát követi Illést a Jordánhoz. 

Most mindketten a Jordánnál állnak.Ötven próféta tanítvány figyeli őket a távolból. Min gondolkozhattak el ott? Talán a nosztalgikus emlékeken. Ha Illés keletre nézett, balja felől Gileád feküdt, a szülőhelye, ahol felnőtt. Jobbra a Nébó hegye volt látható, ahol Mózes Istennel találkozott. Mózes volt a törvényadó és Illés volt, aki a törvényt ismét helyre akarta állítani. Jehova az Isten és nem Baal! 

AJordán volt az a folyó, amelyen keresztül az izraeliták meghódították az országot. A folyó szétvált és a papok száraz lábbal mentek át a szövetség ládájával az ígéret földjére. Ez biztos mély benyomást tett Illésre és Elizeusra. 

Ott álltak a férfiak a parton és Illés tett valamit, amit csak egy próféta tehet. Levetette a palástját, amely prófétai szolgálatát jelképezte, és összegöngyölte.Olyan volt, mint egy bot, ahogy az Írás  mondja. Ráütött palástjával a folyóra, a folyó kettévált és száraz lábbal át tudtak menni a másik partra.A próféta fiak látták ezt és elkezdtek az összegöngyölt palást teológiájáról spekulálni. 

A víz összezárult és ez volt a bizonyítéka annak, hogy Isten kifogyhatatlan hatalma még mindig vele volt. Ez már akkor is megtörtént, amikor Izrael száraz lábbal kelt át a Jordánon és ekkor ugyanezt a hatalmat mutatta fel Isten Illésnél. Isten, aki Józsué napjaiban munkálkodott, most is megnyilvánult. Elizeus és a próféta tanítványok felfogták ezt. Ugyanez az erő és hatalom munkálkodott Jesua idejében is, nem ugyanabban a formában, de ugyanazzal az erővel. Amit Isten az emberi szívekben munkálni tud, az talán ma nagyobb csoda, mint ami a Jordánnál történt. 

Ha olyan emberek, akikben van valamiféle „jámborság”, akik nem akarnak Istenről semmit sem tudni, akik az életüket az értékrendünk szerint rendezik be, hirtelen megváltoznak Isten Igéje és a Szent Szellem ereje által, és nekünk lehetőségünk van arra, hogy ezt megfigyeljük, akkor tudatában kell lennünk annak, hogy itt csoda történt. 

Elizeus és Illés átkelnek a folyón kelet felé.Megállnak, és Illés megkérdezi Elizeustól: Kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadtatom tőled. „Ha én elmegyek, a kérésnek nem lesz többé értelme, most kell megmondanod, mit szeretnél.” Talán arra gondolt Illés, hogy Elizeus örökölni szeretné a palástját. A kérése meglepte Illést. Nehezet kértél, mondta. Elizeus ugyanis így szólt:Jusson nekem kétszeres rész, amikor elragadtatom tőled.

Arra gondolt, hogy kétszer olyan jó szeretne lenni, mint Illés? Azt gondolom, hogy kívánsága hátterében nem ez állt. Elizeus héber volt és Izraelben volt egy olyan szabály, hogy az elsőszülött kétszer annyit kapott az örökségből. Ha egy családban három fiú  és több lány volt, akkor csak a fiúk örököltek. Ebben az esetben az örökséget négyfelé osztották és az elsőszülött két részt kapott, a másik két fiú egy-egy részt. 

Közülünk mindannyian elégedettek lennénk ezzel a rendszerrel? Elizeus nem kétszer akkora próféta akart lenni, mint Illés, hanem az elsőszülöttek jogait szerette volna megszerezni. Valódi próféta akart lenni és Istennel kapcsolatban maradni. 

Elizeus nem gondolkozott világiasan. Nem akarta Illés lovát Gileádban és a bankszámláját sem akarta megszerezni.Kétszereset akart Illés szelleméből. 

Érdekes,hogy Illés tudni akarta Elizeus kívánságát, tudni akarta, ki fogja a jövőben „Izrael hajóját” kormányozni. Ezért érdeklődött az elsőszülött kívánsága felől? 

Vannak emberek, akik hasonló kívánságokat fogalmaznak meg, de testi módon. Egy tanító sem tud szelleméből kétszeres mértéket átadni másnak. Illés sem volt képes erre, ezért találta a kérést nehéznek. Ha látsz engem, amikor elragadtatom tőled, akkor úgy lesz,mondta.„Ezt nem adhatom meg neked, ezt csak Isten adhatja meg neked.” 

Mindig hangsúlyoztam a prédikációkban vagy beszélgetésekben, mennyire fontos fiatal keresztények számára, – és idősebbeknek is -, hogy jó példaképei legyenek. Sokan tanulnak teológiát és szeretnének a gyülekezetekben szolgálni. Talán vannak példaképeik, de ezek csak „törpék”. Az ember közvetíthet módszereket, elveket, ötleteket, de szellemet, sőt a szellem kétszeres mértékét nem kopírozhatja le vagy tanulhatja meg az iskolában, ezt csak Isten ajándékozhatja oda. 

Ha valaki valóban áldás akar lenni egy gyülekezetben, akkor Istennel és az Igéjével kell elindulni ezen az úton. Az Ige és az Istennel való közösség megfogják változtatni a belső emberét. Önmagában az, hogy valaki minden vasárnap igehirdetéseket hallgat, nem fog megváltoztatni senkit. 

A Jordán szétválik, a csoda megtörténik, és a két férfi úton van, beszélget egymással. Magukról beszélgettek? Azt hiszem, hogy Illés az Izraellel kapcsolatos gondjairól beszélt. Miért gondolom így? Mert amikor Illés elragadtatott, Elizeus így kiáltott fel: Atyám, atyám, Izrael harci kocsija és annak hajtója! Nem azt kiabálta,„ó,Istenem” vagy „ó Illés”. Izrael volt a szívén. 

A két férfi megy az útján és hirtelen látnak valamit a távolban, ami megijeszti őket. Tűz jön az égből és Illés talán azt mondta: „már megint tűz az égből”? Hiszen ő volt a tűz prófétája. Nem egyszer hívott le tüzet az égből, nemcsak aKármelen! Elizeus is biztosan csodálkozott ezen, de ez a tűz egyre közelebb jött, amíg fel nem ismerték, hogy egy tüzes harci kocsi az. 

Hirtelen egy tüzes harci kocsi jelent meg tüzes lovakkal, és elválasztotta őket egymástól. Így ment föl Illés forgószélben az égbe. Elizeus látta ezt, és így kiáltozott: Atyám, atyám, Izráel harci kocsija és annak hajtója! Azután nem látta őt többé, mondja az Írás. Úgy gondolom, hogy Elizeus úgy ugrott be egy gödörbe fedezéket keresni, mint amikor vadászrepülőről lövik az embereket. 

Jórám Izrael királya volt, Aháb fia. Hatalmas hadserege volt, azonban az, amin Izrael biztonsága és ereje nyugodott, a próféták és Isten Igéje voltak. Izrael biztonsága és a mi országunk biztonsága sem a politikusokon és az ötleteiken, nem is a hadseregeinken múlik, hanem a szellemi közösségünkön Istennel. 

Isten megerősítette Illés szolgálatát, mint ahogy Énoch szolgálatát, és Jézust is a mennybemenetelén keresztül. Illés a mózesi kornak adott reménységet a visszajövetelére, nekünk pedig Urunk. 

Úgy kellene élnünk, hogy ha az Úr újra eljön, akkor minket is így el fog változtatni. Nem Illés ment fel a mennybe, Isten ragadta előt, és minket is Isten visz fel! 

Hiszünk és tanítunk Jézus visszajöveteléről a gyülekezetünkben. Olyan téma ez, ami gyakran előjön a prédikációkban.De milyen hatással van ez az életünkre a hét folyamán? Gondolunk arra, hogy nem lesz többé holnap, mert Isten elvisz minket? 

Felolvastam a Máté 17-ből a színeváltozás történetét a hegyen.Ez az evangéliumok egyik fontos jelenete. Biztosan feltételezhetjük, hogy Illés volt az Isten jelenlétében, de amikor Urunk Jézus a hegyen elváltozott, akkor Mózessel együtt volt. Ennek az eseménynek jelentősége nem olyan nagy, mint a keresztre feszítésé vagy a feltámadásé, mégis ez Jézus életének egy része. Ekkor beszélt Illéssel és Mózessel.  Mózes volt a törvényadó, Illés a törvény helyreállítója, és ők beszéltek a törvényalkotóval.  Lukács evangéliumában, amit nem olvastam fel, az áll: És íme, két férfi beszélt vele: Mózes és Illés,  akik dicsőségben megjelenve, élete végéről beszéltek, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Nem meglepő? Nem a Fradi-Újpest meccsről beszélgettek, nem is Heródes politikájáról,vagy arról, hogy mikor fogja a császár Pilátust Rómában rendelni. AGolgotáról beszéltek. 

Más szavakkal: a legfontosabb téma a mennyben és a pokolban nem az, ami ma történik a földön, hanem az, ami 2000 évvel ezelőtt a Golgotán történt, ahol Urunk meghalt a világ bűneiért. A törvény és a próféták máig tartó bizonyságot tettek erről. 

Érdekes, hogy Illés kérte Istent, hogy vegye el az életét, és Isten nem hallgatta meg az imádságát. Illés lemaradt volna az elragadtatásról ésa színeváltozás hegyéről is. Az Úr eljövetele előtti rettenetes napokról sem lehetne bizonysága. 

Nem mondtunk már mi is sok olyan imádságot, amire látszólag nem kaptunk feleletet és nem értettük, miért? 

Térjünk most rá a Jelenések könyvében lévő szakaszra. A Jelenések könyve nem könnyű olvasmány, tele van jelképekkel.Én sem értek mindent, de az embernek mégis ismernie kell nagy vonalakban. A 11. fejezet egy különösen nehéz rész. Arról számol be, hogy két férfi, azok a tanúk, akiket Isten küldött, prófétálni fognak a földön a nagy nyomorúság idején,Urunk második eljövetele előtt. Nekik kell azoknak az előfutároknak lenniük, akik az Úr királyságát hirdetik ki. Ki ez a két férfi?A neveik nem ismertek,emiatt kell megvizsgálnunk Isten Igéjét. Az egyiküknek van hatalma arra, hogy a botjával a vízre üssön, és azt vérré változtassa. Egy ember volt az Ószövetségben, aki ezt meg tudta tenni. Az ő neve Mózes. A másiknak arra van hatalma, hogy az eget bezárja azért, hogy ne legyen eső. Ki volt  az az Ószövetségben, aki ezt meg tudta tenni? Az ő neve Illés. 

Hogy halt meg Mózes? Az 5Mózesben azt olvassuk, hogy felmászott egy hegyre azért, hogy ott haljon meg. Nem találták meg később a tetemét.Soha nem temették el, a temetkezési vállalkozók nem tudtak üzletet csinálni. – Van Júdás levelében is egy érdekes rész, ahol azt olvashatjuk, hogy Mihály arkangyal vitatkozott az ördöggel Mózes teteme felett. Ezt nem én találtam ki, ott áll a Bibliában. Miért vitatkoztak? Egy mauzóleumban ki akarták állítani Mózest egy üvegkoporsóban, mint Lenint Moszkvában? 

Isten nyilvánvalóan valami mást tervezett Mózes testével. Illés nem halt meg,őt Isten ragadta el. Mindkettőnek figyelemreméltó volt a halála. Ez a két férfi is hasonló dolgokat fog tenni, mint Mózes és Illés. Ők is prófétálnak. Ha valaki ellentmondnekik, akkor tűz jön ki a szájukból, és felemészti az ellenségeiket. Hatalmuk van az emberek és a természet felett. 

Mint ahogy nekünk ismindannyiunknak meg vannak a konfliktusaink az életünkben szentként, úgy Mózesnek és Illésnek is meg voltak.Volt egy megbízatásuk Istentől, és egy üzenetük, amit hirdettek.Addig, amíg mindent el nem mondtak, amit el kellett mondaniuk, halhatatlanok voltak. Azonban amint átadták az üzenetüket, megölték őket. A sötétség nagy ünnepet tartott ekkor!A tetemeik Jeruzsálem utcáin maradtak, és az emberek örömükben ajándékokat adtak egymásnak. Boldogok voltak, ünnepeltek. 

Ekkor történt valami figyelemreméltó. A 9. versben azt olvassuk, hogy minden nemzet látta ezt. A világ televíziós csatornái beszámoltak a két férfiről, akik úgy néztek ki, mint Mózes és Illés. Az esti hírekben beszámoltak a Jeruzsálem utcáin folyó eseményekről, hogy a két tetem ott fekszik a földön. És akkor mindenki látja a képernyőn, hogytörténik valami! Isten életet lehel a tetemekbe, és felállnak. A képernyő elsötétül, technikai hibákat jeleznek. Talán az operatőr is elájult. (Mindez nincs benne a Bibliában.) 

Ez egy komoly üzenet. A világ megdöbben azon, ahogy Isten felveszi az égbe őket. Az embereket halálos félelem fogja el, mert ők prófétáltak, és Isten az Igéjét egy csodán keresztül erősítette meg. 

Miebből a tanulság? Amit Isten mond, az végbe is fog menni. Ha nem is értjük, vagy nem is tudjuk elképzelni, ha benne van Isten Igéjében, akkor úgy is fog megtörténni. Az az ítélet is meg fog valósulni, amit Mózes és Illés hirdetett. 

Mindannyiunknak van egy palástunk és, ha majd használjuk, akkor a halál vizére fogunk ütni vele és átkelünk a túlvilágra Istenhez, mint Illés és Mózes. A mi palástunk Urunk Jézus Krisztus bevégzett, üdvösségre vivő műve.Meghalt értünk a kereszten és mindannyiunk bűneit megbocsátotta. Mindenki számára, aki azt mondja az Úrnak, hogy köszönöm Úr Jézus, hogy meghaltál a bűneimért, ketté fog válni a víz és az út szabad lesz Jézus vérén keresztül. Ha újjászülettél, akkor új életed van, Isten gyermeke vagy és örök életed van. Ámen

Leave a comment