A Biblia tanítása – bibliatanitas.org

Melkisédek és Jézus Krisztus. Zsid 7,20-28

Témánk Jézus Krisztus és Melkisédek kapcsolata. Melkisédek Jézus Krisztus személyének és művének előképe. A 7,20-28-ban megláthatjuk a további különbséget az Áron törzséből származó papok és Melkisédek papsága között. 7,20-28. 20 Azután: Jézus nem eskü nélkül lett főpappá – azok ugyanis eskü nélkül lettek papokká -, 21 hanem annak esküjével, aki így szólt hozzá: „Megesküdött az Úr, és nem bánja meg; te pap vagy örökké.” 22 Ezért ő jobb szövetségnek lett a kezesévé. 23 És azok többen lettek papokká, mivel a halál nem […]

23. Az új szövetség. Zsid 8,1-13.

Elsőként lapozzuk fel az Exodus (2Móz) 24,1-8-at. Később még vissza fogok utalni erre a szakaszra. Mózes itt Isten törvényét közvetíti a nép felé. Nála van a 10 parancsolat, amely polgári és szociális rendelkezéseket tartalmaz. Most fogja megkapni a szertartásokkal és istentisztelettel kapcsolatos rendelkezéseket a szent sátorra nézve. Végül pedig meg lesz kötve a törvény szövetsége, ami itt le van írva.2Móz 24,1-6: „1. Azután így szólt Mózeshez: Jöjj fel az ÚRhoz te és Áron, Nádáb és Abíhú, meg Izráel vénei közül […]

24. A szentély és az istentiszteleti rendelkezések. Zsid 9, 1-10

Olvassuk el a Zsidókhoz írt levél 9. részének 1-10-ig terjedő igeszakaszát, majd Levitikus (III. Mózes) 16. részét. E levél tanulmányozásakor megkíséreltük a levél tanulságát az Ószövetség háttere alapján szemlélni. Újra és újra felütöttük az Ószövetséget, olyan részeket, amelyeket maga az író tanulmányozott. Zsid 9, 1-10. Az első szövetségnek is volt tehát istentiszteleti rendje és földi szent helye. 2 Mert sátort építettek, melynek első részében volt a gyertyatartó meg az asztal és a szent kenyerek: azt nevezték szentélynek. 3 A második […]

25. Örök megváltás. Zsid 9,11-14

Ma a Szentírás két helyéről fogunk olvasni, Numeri (4.Móz) 19-ből, majd a Zsid 9,11-14-ből. Numeri 19. egy igen hosszú fejezet, de ahhoz, hogy a Zsidókhoz írt levél igeverseit megérthessük, az egész fejezetet el kell olvasnunk. Numeri 19,1-3: „Azután így beszélt az ÚR Mózeshez és Áronhoz: 2. Ez a törvény rendelkezése, amelyet megparancsolt az ÚR: Mondd meg Izráel fiainak, hogy vigyenek neked egy hibátlan vörös tehenet, amelynek semmiféle fogyatkozása nincs, és még nem volt rajta iga. 3. Adjátok azt Eleázár papnak, és […]

26. A vér törvénye. Zsid 9,15-22.

A mai igeszakaszunk háttere az Ex 24,1-ben található: Isten kivezette Izraelt Egyiptomból a páskabárány által, és kinyújtott keze által a Vörös-tengeren keresztül. Kimentek a pusztába, ahol Isten mannával táplálta őket, és vízről gondoskodott számukra a sziklából, amelyre Mózes ráütött a botjával. (Mindez szimbolikusan Jézus szolgálatára utal.)Amikor a Sínai-hegyhez érkeztek, Isten törvényeket adott nekik. Megkapták a Tízparancsolatot, a vallási rendelkezéseket és az ünnepnapokról szóló rendelkezéseket. Most pedig Mózes véráldozattal erősíti meg a törvényeket. Erre az eseményre építi fel érveit a zsidókhoz írt […]

27. A három megjelenés. Zsid 9, 23-28.

A Levitikus (III. Mózes) 16. része az a nagy fejezet, amely az engesztelés napjának szertartását írja le. Ez mai témánk háttere a Zsidókhoz írt levélben. Lev. 16, 12-15: 12 Rakja tele a szenes serpenyőt tüzes parázzsal az ÚR előtt levő oltárról, és két tele marok porrá tört illatos fűszerfélével együtt vigye be a kárpiton belülre. 13 Tegye rá az illatáldozatot a tűzre az ÚR színe előtt, hogy beborítsa az illatáldozat felhője a födelet, amely a bizonyság fölött van, és akkor […]

28. Krisztus áldozatának végérvényessége. Zsid 10,1-8

Először az Ószövetségből fogunk olvasni, azután a Zsid 10,1-18-at. Először a Zsolt 40,2-9-et nézzük meg. Amikor utána a Zsid 10,1-18-at olvassuk, észrevesszük majd, hogy ezt a zsoltárt idézi a szerző. Zsolt 40, 2-7.2 Várva vártam az URat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. 3 Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. 4 Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az URat, és bíznak benne. 5. Boldog ember az, aki […]

29. Három fontos kötelesség. Zsid 10,19-25

A zsidókhoz írt levél szerzője az imént ezt írta a 10,18-ban: „18. Ahol pedig a bűnbocsánatról van szó, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat.” Most pedig folytatja: „19. Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, 20. azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; 21. és mivel nagy papunk van az Isten háza felett: 22. járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek […]

30. Szándékosan elkövetett bűn és az elbukás veszélye. Zsid 10, 26-30.

Először egy ószövetségi szövegrészt olvasunk, a Num. (IV. Mózes) 15, 27-31-et: 27 Ha csak egy ember vétkezik nem szándékosan, akkor mutasson be egy esztendős nőstény kecskét vétekáldozatul. 28 A pap pedig végezze el az engesztelést az ÚR színe előtt azért az emberért, aki nem szándékosan követte el vétkét. Ha elvégezte érte az engesztelést, bocsánatot nyer. 29 Ugyanez a törvény vonatkozzék nálatok az izráeli bennszülöttre és a jövevényre, aki köztetek tartózkodik, ha nem szándékosan vétkezik. 30 De ki kell irtani népe […]

31. A kitartás szükségessége és értéke. Hab 2,1-4; Zsid 10,32-39

Habakuk próféta nyugtalan a Júdában uralkodó körülmények miatt. Sok az erőszak és az elnyomás, és megkérdezi Istentől, meddig kell még hozzá kiáltania, míg végre meghallgatja. Akkor Isten ad neki egy választ, amit azonban nem értett meg: Fel fogja ébreszteni a káldeusokat, egy kegyetlen és szilaj népet, akik át fognak kelni az országon és meg fogják azt hódítani. Ez komoly probléma volt a próféta számára; Isten miért a bűnösökön keresztül bünteti meg az igazakat? Most magyarázatot követel erre Istentől. Ez a […]