A Biblia tanítása – bibliatanitas.org

42. Isten kegyelmének hiánya. – Zsid 12,12-17.

Olvassunk el két igehelyet; a Genezis könyvéből azt a történetet, amikor Ézsau eladta az elsőszülöttségi jogát, aztán pedig a Zsidók 12-ből azt a részt, amikor az író ezt az eseményt kommentálja.Genezis 25,19-34: „19. Ez Izsáknak, Ábrahám fiának a nemzetsége: Ábrahám nemzette Izsákot. 20. Izsák negyvenesztendős volt, amikor feleségül vette Rebekát, az arám Betúél leányát, az arám Lábán húgát Paddan-Arámból. 21. És Izsák könyörgött az ÚRnak feleségéért, mivel meddő volt. Az ÚR pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka, a felesége. 22. […]

43. A Sinai-hegy és Sion hegye. – Zsid 12,18-29

Először az Ószövetségből, majd az Újszövetségből fogunk igerészeket olvasni.Bunyannak a „Zarándok útja“ c. könyvében van egy olyan fejezet, amikor a zarándok a mennyei városba tart. Nagy terhet cipel a hátán, és találkozik „Világbölccsel”, aki azt tanácsolja neki, hogy keresse fel „Törvénytudót”, aki „Erkölcsiség” városában lakik. „Törvénytudónak” van egy „Udvarias” nevű fia. Ebben a fejezetben utalás történik a mai, Zsid 12-beli igeszakaszunkra. Később majd elmesélem, mit tapasztalt meg „Keresztyén”, amikor találkozott „Törvénytudóval” „Erkölcsiség” városában.Exod 19,16-22. „16 A harmadik napon virradatkor pedig […]

44. Etika, avagy szerelem és házasság. – Zsidók 13,1-6

Genezis 2,18-24: „18. Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. 19. Formált tehát az ÚRisten a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi; mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. 20. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. 21. Mély álmot bocsátott azért az ÚRisten az emberre, és […]

45. Változó világ, változatlan Krisztus. Zsid 13,7-9

Az ApCsel 20,28-32-ben olvashatjuk Pál apostolnak az efézusi vénekhez intézett szavait, útban Jeruzsálem felé: „Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentszellem, hogy legeltessétek az Isten eklézsiáját, amelyet tulajdon vérével szerzett.” Az apostol az elöljárók kötelességének tekintette, hogy védjék és táplálják a nyájat. „29. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, 30. sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. 31. Vigyázzatok azért, […]

46. A keresztyén oltár. – Zsid 13, 10-19

Olvassuk el a Zsid 13,10-19-ig terjedő igeszakaszt. Legutóbb láthattuk, hogy az író felhívja a figyelmünket, hogy ne ragadtassuk el magunkat idegen tanításoktól, mert jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek.Majd így szól. 10 Van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak. 11 Mert amely állatok vérét a főpap a szentélybe beviszi a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül. 12 Ezért Jézus is, hogy megszentelje […]

47. A nagy pásztor és az Ő örök szövetsége. – Zsid 13,20-25.

A zsidókhoz írt levél utolsó verseihez érkeztünk. A levél imádsággal, áldással és néhány személyes gondolattal fejeződik be. „20. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, 21. tegyen készségessé titeket (tegyen tökéletesekké, tegyen képessé benneteket) minden jóra, akaratának teljesítésére; és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön-örökké. Ámen. 22. Kérlek pedig, testvéreim, legyen örömötökre az intő szó, hiszen csak röviden írtam nektek. 23. […]

1. Az Úr visszajövetele és a nyugalom ideje 2Thessz 1,1-12

Pál, Szilvánusz és Timóteus, thesszalonikaiak gyülekezetének Istenben, a mi Atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban: 2 kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. 3 Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban, 4 úgyhogy mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, állhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. 5 Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor […]

2. Az eszkatológiai tévedés 2Thessz 2,1-12 (1. rész)

A második fejezet számos eszkatológiai igazságot tartalmaz. Ezúttal az első három verssel szeretnénk foglalkozni. Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzá való gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, 2 hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. 3 Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját […]

3. Az eszkatológiai tévedés 2Thessz 2,1-5 (2. rész)

Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzá való gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, 2 hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. 3 Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. 4 Ez […]

4. „Aki azt most még visszatartja, el kell tűnni az útból” és a törvénytipró sorsa 2Thessz 2,6-12

2Thessz 2,1: Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzá való gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, 2 hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. 3 Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. […]