A Biblia tanítása – bibliatanitas.org

2. Példázatok a mennyek országáról; Máté 13,3-9; 18-23

Legutóbbi alkalommal lezártuk a példázatok tanulmányozásához tartozó bevezetést. Az összefüggések megértéséhez néhány dolgot röviden meg kell, hogy ismételjek. Akik már hallották vagy olvasták ezt felfrissíthetik az emlékezetükben. Akik még nem hallották vagy olvasták ezt, azoknak segít, hogy becsatlakozzanak a témába. Isten országának példázatairól van szó. Mit tanítanak nekünk ezek a példázatok? Ezek Isten országának titkáról szólnak. Hogy mi ez a titok, azt nemsokára meg fogjuk látni. Olvassuk el a Mt 13,1-9-et: „1. Azon a napon kiment Jézus a házból, és […]

3. Példázatok a mennyek országáról Mt 13,24-30; 36-43

Ma az Isten országáról szóló példázatok közül a konkolyról szóló példázattal fogunk foglalkozni. Mielőtt elolvasnánk jelenlegi igeszakaszunkat, szeretnék megemlíteni néhány igehelyet, amelyek megkönnyíthetik példázatunk megértését. Először lapozzunk a Mt 3-hoz, ahol Bemerítő János hirdeti Jézus szolgálatát. János azt hirdette, hogy közel van Isten országa. A Mt 3,7 szerint farizeusok és szadduceusok jöttek hozzá, hogy bemerítkezzenek. János megszidta őket képmutatásuk miatt, mivel semmi jelét nem mutatták bűnbánatuknak. Olvassuk el a Máté 3,11-12-t. „Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam […]

4. Példázatok a mennyek országáról Mt 13,31-35; 44-50

Ma az utolsó 5 példázatot fogjuk megvizsgálni. Legutóbb és az azelőtti alkalommal csak egy-egy példázatot néztünk meg. A terjedelmük miatt ma egyszerre ötöt veszünk szemügyre. Az egyik csak egy, a másik két vers hosszúságú. Olvassuk el először a Mt 13,31-35-öt: Más példázatot is mondott nekik: „Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember, és elvet a szántóföldjébe. 32 Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és […]

1. Gondoljátok meg útjaitokat. Haggeus 1:1-14

Egy négyrészes sorozat következik Haggeus próféta könyvéről. Az első téma címe: Gondoljátok meg útjaitokat, vagy másként: Halogatás és sürgősségi sorrend.A világ felfigyel rá, ha valakinek sikerül egy egész nemzetet megtéríteni, és ez a nemzet Istennek egy templomot épít. Különösen, ha az illető egy idős személy. (Haggeus valószínűleg idős ember lehetett, amire a 2,3-ból következtethetünk.) Haggeus mozgásba lendítette Izraelt, a nép megint elkezdett áldozni, félretette önző érdekeit és a közösség érdeke került első helyre. Haggeus próféta korát Ezsdrás könyvében találjuk leírva […]

2. A népek kincsei. Haggeus 2:1-9

A következő témánk a második prófécia. A könyv történelmi hátterét Ezsdrás könyvének 5. és 6. fejezetében találhatjuk meg. Kr.e. 586-ban elesett Jeruzsálem, és a templom a földdel egyenlővé lett. Később 536-ban Cyrus perzsa király megengedte a zsidóknak a templom felépítését, és pénzt adott rá az állami kincstárból. Kb 43.000 zsidó Zerubbabel vezetésével visszatért Jeruzsálembe. Az építkezés közben hamar lelankadt a lelkesedés részben a samáriabeliek ellenállása, és részben a kemény munkakörülmények miatt. Azután a saját házaikat kezdték el építeni a zsidók.Kr.e. […]

3. A ragályos bűn. Haggeus 2,10-19

Mostani témánk a ragályos bűn. Olvassuk Hag 2,10-19:Dárius uralkodásának második esztendejében, a kilencedik hónap huszonnegyedikén így szólt az ÚR igéje Haggeus prófétához. 11 Ezt mondja a Seregek URa: Kérj útbaigazítást a papoktól erre nézve: 12 Ha valaki szentelt húst visz ruhája szárnyában, és a ruha szárnyával hozzáér a kenyérhez, főzelékhez, borhoz vagy olajhoz, vagy bármi más eledelhez, szentté válik-e az? A papok ezt válaszolták: Nem! 13 Akkor Haggeus ezt kérdezte: Ha egy holttest érintése miatt tisztátalan ember ér hozzá mindezekhez, […]

4. Zerubbábel, a pecsétgyűrű. Haggeus 2,20-23

Haggeus könyvének befejező része következik. Miután a nép maradéka Kr.e. 538-ban visszatért a fogságból, 520-ban Haggeus és Zakariás a templom építésére serkentették a népet. Harcoltak a letargia, a kedvetlenség, a levertség ellen, és ezt követően ismét elkezdték építeni a templomot. Ebben az évben Haggeusnak négy üzenete hangzott el. Ennél az utolsó üzenetnél az a szembeötlő, hogy – ellentétben az első hárommal – ez csak egy személyhez szól. Egy olyan emberhez, akinek nyilván sok gondja volt. Ezt nem nehéz elképzelni: Csak egy […]

1. – Zakariás 1, 1-6. Bűnbánatra való felszólítás.

Olvassuk el először a Máté 16,1-3-ig terjedő igeszakaszt: 1 A farizeusok és a szadduceusok odamentek, hogy kísértsék őt: kérték, hogy mutasson mennyei jelt nekik. 2 Ő azonban így válaszolt nekik: „Amikor esteledik, ezt mondjátok: Szép idő lesz, mert vörösödik az ég! 3 Reggel pedig: Ma zivatar lesz, mert vörös és borús az ég. Képmutatók! Az ég arcát meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok? Majd lapozzunk a Zakariás 1, 1-6-hoz:1 Dárius uralkodásának második esztendejében, a nyolcadik hónapban így szólt […]

2. – A férfi a mirtuszfák között. Zak1,7-17.

A legutóbbi alkalommal a könyv bevezetőjét, az 1,1-6 szakaszt tanulmányoztuk. Ma a próféta első apokaliptikus látomását szeretnénk szemügyre venni, vagyis a Zak 1,7-17 igeverseket.Láttuk, hogy a próféta ahhoz a mintegy 50.000 izraelitához szól, akik visszatértek a babiloni fogságból, és elkezdték újra felépíteni a templomot. Buzgalmuk alábbhagyott, részben az ellenségeik miatt, de azért is, mert közömbössé váltak és inkább a saját házaikat építették. Haggeus, aki szintén ebben az időben volt próféta, erről beszélt könyvének első fejezetében. A nép villákat épített, míg […]

3. – A négy szarv és a négy mesterember (kovács) – Zak. 2,1-4 (1,18-21)

A mai Bibliaszakaszunk a Zakariás 2,1-4. Egyes fordításokban ez a 1,18-21.Zakariás bűnbánatra felhívással kezdi a könyvét, a 1,1-6-ban. Ezután következnek a prófétikus tartalmat hordozó apokaliptikus látomások, amelyek közül az elsőt már megvizsgáltuk, a férfiről, illetve az ÚR Angyaláról a mirtuszok között.A mirtuszfák között lévő férfi látomása tanúskodik Isten Izrael iránti olthatatlan szeretetéről. A férfi Isten szolgája, az Úr Jézus Krisztus, Aki, noha Izrael ítélet alatt áll, fegyelmezés alatt, és a megígért áldásokat még nem kapta meg, mégis köztük tartózkodik. A […]