A Biblia tanítása – bibliatanitas.org

(23) Ábrahám a világért / ApCsel11,1-30

A mai prédikáció Isten Ábrahámnak adott ígéretéről szól, amelyben megígérte, hogy a föld minden népe áldást nyer őbenne, egy ígéret ez, amit Ábrahám sarja kapott, amely a mi Urunkban teljesedett be és most az evangélium, az örömhír, Júdeán, Samárián és Antiókhián keresztül elindult, hogy a föld összes országát és táját elérje. Ezért adnám a prédikációnak ezt a címet: Ábrahám a világért. ApCsel11,1-30. Meghallották azonban az apostolok és a Júdeában lévő testvérek, hogy a pogányok is befogadták az Isten igéjét. Amikor aztán […]

(22) Péter prédikál a hit általi megigazulásról. ApCsel 10,23-48

Az elmúlt alkalommal Péterrel Joppéban találkoztunk. Látomást kapott egy terítőről, mely az égből szállt alá rajta különböző tiszta és tisztátalan állattal, majd az Úr parancsot adott: öld meg és edd meg! Ugyanebben az időben a római századosnak is volt látomása imádság közben egy üzenettel, hogy küldje el embereit Joppéba és Pétert hívja meg, aki Simon tímár házában volt. Most Joppéban találjuk magunkat és a következőt olvassuk az ApCsel10,23-48-ban: Másnap aztán velük együtt útra kelt, és a joppéi testvérek közül is […]

(21) Péter hibája, „nem úgy Uram” ApCsel10,1-23

Folytassuk az Apostolok Cselekedeteit és olvassuk a 10. fejezet 1-23. versét. Rögvest észre fogjátok venni, hogy ezek a versek Kornéliusz megtérésének történetéhez tartoznak. Ez egy fontos tanítás arról, hogyan terjedt az evangélium és hogyan jutott el a pogányokhoz/népekhez. A nem zsidók ugyanazon az alapon üdvözülnek, mint a zsidók. Ma Kornéliusz, a százados és Péter látomásairól olvasunk, amelyek őket egymáshoz vezették. Élt Cézáreában egy Kornéliusz nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki […]

(20) Nyomorúságunk és Krisztus ereje. ApCsel 9,32-43

Nézzük meg a korai egyház csodálatos történetét. Mi jellemezte az egyházat? Hirdették az evangéliumot azért, hogy az embereket eljuttassák arra a hitbéli döntésre, hogy az Úr Jézus Krisztusra bízzák magukat. Az Apostolok cselekedeteinek könyve azzal a missziós megbízással kezdődik, amelyet az Úr ad a Gyülekezetnek (1,8): Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentszellem, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Az Apostolok cselekedeteinek magyarázatánál ezen a ponton említést kell tennünk arról, hogy a […]

(19) Krisztus, aki megváltoztat. ApCsel 9,10-31

Lukács mindenféléről beszámolt, ami a gyülekezetben történt. Arról is írt, hogyan találkozott Saul a feltámadott Krisztussal, miközben úton volt Damaszkusz felé. Saul éppen messiáshívő zsidókra «vadászott», hogy átadja őket a hatóságoknak. Most olvassuk el az ApCsel 9,10-31 verseket. 10Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban: Anániás! Ő így válaszolt: Íme, itt vagyok, Uram. 11Az Úr pedig így szólt hozzá: Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában a […]

(18) Saul megtérése. ApCsel 9,1-9

István befejezte szolgálatát. Megkövezték és ennek következtében az örömhír terjedt tovább Jeruzsálemből Samária felé Fülöp szolgálata által. Ma az ApCsel 9,1-9-et olvastuk, amely a keresztyénség korábbi ellenségének megtéréséről szól. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, […]

(17) Az Úr Jézus evangéliuma és a hit, amelyik üdvözít (ApCsel 8,26-40)

(17) Az Úr Jézus evangéliuma és a hit, amelyik üdvözít (ApCsel 8,26-40) Legutóbbi alkalommal Fülöp szolgálatáról olvastunk, amelyet Samáriában tett és Simon mágussal való találkozásáról. A mai igeszakasz szintén Fülöp szolgálatával foglalkozik. Az Úr egy új feladattal bízta meg őt. Hirtelen félbeszakadt a samáriai ott tartózkodása és azt olvassuk az ApCsel 8,26-ban, hogy az Úr angyala a sivatagba küldte. Ott történik a csodálatos találkozás az etióp eunuchkal. Az eunuch nem a mai Etiópiából jött. Ez a terület valamivel nyugatabbra feküdt, […]

(16) Simon mágus vagy a hit, ami nem ment meg (ApCsel 8,1-25)

István megtartotta a nagy beszédét és végezetül megkövezték. Ezek feszültséggel teli napok voltak. Mi az istentisztelet után hazamegyünk és élvezzük otthon vagy egy vendéglőben a vasárnapi ebédet. Talán kritizáljuk a prédikációt. Ezesetben máshogy volt. István meghal és Pál is felelős ezért. Lukács most tovább tudósít az eseményekről. ApCsel 8,1-25: Saul pedig egyetértett István megölésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén.Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagyon […]

(15) István megkövezése. ApCsel 7,54-8,1.

István kemény szavakkal fejezte be beszédét. Kemény nyakúnak, körülmetéletlen szívűnek nevezte hallgatóit, olyanoknak, akik a Szent Szellemnek állandóan ellenállnak. Ellene szegültök a Szentszellemnek, ugyanúgy, mint atyáitok, mondta. Aztán felteszi a kérdést: A próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? És megölték azokat, akik előre hirdették annak az Igaznak eljövetelét, akinek most árulóivá és gyilkosaivá lettetek, ti, akik mindig a törvényre hivatkoztok, akik a törvényt angyalok közvetítésével kaptátok, és mégsem tartottátok meg. Éles, igaz szavak! Aztán olvassuk tovább a 7,54-től: […]

(14) István védőbszéde. ApCsel 7,1-53

Ennél a résznél van egy kis gondom. Gyakran úgy járok el, hogy felolvasom az igehelyet, utána pedig magyarázom. De ha olyan hosszú az ige, akkor azt kérdezem: Mi a fontosabb? Az ige vagy a magyarázat? Felolvashatnám az igeszakaszt, aztán mondhatnék hozzá 5 percben valamit. Azt hiszem, most felolvasom végig az ApCsel 7,1-53-at, és rövidebbre fogom a magyarázatomat. Fontosabb, hogy az igére koncentráljunk, mint az, hogy mi az én mondanivalóm ezzel kapcsolatban. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy István éppen a nagytanács előtt […]