bibliatanitas.org

35. Az igaz istentiszetelet avagy a hit cselekedetei Ézs 58

Az 58. fejezet bizonyára Jakab apostol kedvenc fejezete volt. Ő a gyakorlati apostol, a realitás apostola. A kommentárok erről tanúskodnak. Az egyik kommentárban ez áll: “a hit, amely viselkedik”. Az evangéliumnak két oldala van: az egyik a “hit oldala”, a másik pedig a “viselkedés, magatartás oldala”. Annak, amit hiszünk, kifejezésre kell jutnia a magatartásunkban, viselkedésünkben. Az Ézsaiás 58 témája: “Tanítás és kötelesség”. Ez az igeszakasz óva int minket a tanítás és a kötelesség közti helytelen viszonytól. Az egyik tévedés annak […]

36. A bűn hatalma. Ézs. 59.

Az Ézsaiás könyvének 59. része az a fejezet, amely az emberi bűnök hatalmával és nagyságával foglalkozik. Schlesinger professzor beszélt a „bűn és kárhozat abszurd keresztyén mítoszáról”. Meglepő, hogy egy zsidó a bűnt illetően beszél a keresztyén mítoszról. Zsidóként tudnia kellett volna, hogy a bűn és megváltás nem egy keresztyén tanítás, hanem az Ószövetség tanítása. A bűn és a megváltás abszurd zsidó tanítás. Az Újszövetség apostolai ezt mint zsidók alkalmazták, mert ők az Ószövetségben mint Isten szavában hittek.Az Ézsaiás 58-ban a […]

37. Pillantás a jövőbe, avagy a királyság dicsősége. Ézs 60

A 60. fejezetet sokféleképpen értelmezték már. Az egyik magyarázat szerint a nemzeteknek a gyülekezetbe való összegyűjtéséről szól. Az Ézs 60,5-ben például ez áll: Ha majd látod, örömre derülsz, repesve tágul a szíved. Özönlik hozzád a tengerek kincse, a népek gazdagsága hozzád kerül. Ha ezt spiritualizáljuk, azaz szimbolikusan értelmezzük, akkor ez a rész a pogányoknak a Krisztus gyülekezetébe való összegyűjtésére utal. Ez félreértelmezés!Egy másik magyarázat azt mondja, hogy a gyülekezetnek a világ adományaiból és juttatásaiból kellene megélni. Az 5. versben ugyanis az […]

38. A szolga dicsősége és az ő városa. Ézsaiás 61 & 62

61:1: Uramnak, az Úrnak szelleme nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. 2 Hirdetem az ÚR kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. 3 Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az ÚR ültetvényének: őt ékesítik. 4 Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, […]

39. Az ítélet adventja és kiáltás a megmenekülésért. Ézs 63-64

Az az igeszakasz, amely ma előttünk van, a Jelenések 19 kiegészítése és nagyszerű képe Krisztus dicsőségben való megjelenésének. Ő ebben az időben meg fogja semmisíteni Isten minden ellenségét. Olvassuk a következő részt a Jelenések 19,11-től kezdve, hogy lássuk, hogy ez az újszövetségi igehely az Ószövetségből származik, azokból a fejezetekből, amelyeket most szeretnénk tanulmányozni. „11.És láttam a megnyílt eget: íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol, 12. szeme tűz lángja, […]

40. Isten válasza Izrael kiáltására: Új ég és új föld. Ézs 65

Az ember óriási tévedésre hajlamos. A tévedés abban áll, hogy túlértékeli az életét. A Biblia óva int ettől. Dávid és mások azt mondták, hogy az élet olyan, mint a lehelet, vagy mint a köd, amely reggelre felszáll. Sőt, Dávid a Zsolt90,4-6-ban így ír: Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. 5 Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű: 6 reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és […]

41. A haragos Isten trónja a megmentés napján Ézs 66

Elérkeztünk Ézsaiás könyvének végéhez. Tartottam tőle, hogy nem fogom megérni ennek a tanulmánynak a végét. Másrészről viszont sajnálom, hogy már itt tartunk, mert csupán csúcspontokat érintettünk és még sok mindent meg lehetett volna beszélni. Ézsaiás könyve a Biblia egyik legnagyobb könyve. Ezért nem meglepő, hogy az Újszövetség olvasásakor Ézsaiásé az egyik leggyakrabban idézett ótestamentumi könyv. Az Újszövetség leggyakrabban az Ószövetség három helyéről idéz: Mózes 5 könyvéből, a Zsoltárokból és Ézsaiás könyvéből. Az apostolok alaposan tanulmányozták Ézsaiás próféta könyvét. Nektek is […]

Illés élete (7) – Elragadtatása és második eljövetele 2Kir 2,1- 12

Ma több igerészt szeretnénk megnézni.Először olvassuk el a 2Kir2,1-12-őt. Ez az utolsó rész Illés életéből, és nem csak a múltját szeretnénk látni, hanem a jövőjét is.   Amikor az Úr Illést forgószélben az égbe akarta ragadni, Illés és Elizeus elment Gilgálból. 2 Illés ezt mondta Elizeusnak: Maradj itt, mert engem Bételbe küldött az Úr. De Elizeus így felelt: Az élő Úrra és az életemre mondom, hogy nem hagylak el! Elmentek tehát Bételbe. 3 A bételi prófétatanítványok odamentek Elizeushoz, és ezt mondták neki: Tudod-e, hogy […]

1. Igen nagy hiábavalóság! Minden hiábavalóság! Préd 1,2; 3,11; 12,9-14

Szeretnék egy új sorozatot elkezdeni a prédikátor könyvéről. Először azonban üssük fel Róm 8,18-28 verseket. A prédikátor könyve egy elbeszélés és nem egyes tanácsok gyüjteménye, mint például a példabeszédek. A könyvnek a szerkezete nem egészen szisztématikus és ezért jó egy modernebb fordítást kézbe venni, mint a Károlit.Róm 8,18-28: Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak […]

2. Nincs új a nap alatt Préd 1,1-18

Legutóbb szó volt arról, hogy a Prédikátor könyve nem csak azért nehéz könyv, mert nehéz a témát és a könyv üzenetét kihámozni. Azért is nehéz, mert még ha tudjuk is, mi a könyv üzenete, az ismételten visszatér a könyv olvasása közben. Mindig más és más oldalról kell a témát szemlélni. Ezért kicsit tartok is attól, hogy idővel egy hanglemezhez fogok hasonlítani, amelyiken a barázda megszakadt, és így újra és újra megismétlem magam. A Tanító – valószínűleg Salamon – különböző szemszögből […]