A Biblia tanítása – bibliatanitas.org

2. Nincs új a nap alatt Préd 1,1-18

Legutóbb szó volt arról, hogy a Prédikátor könyve nem csak azért nehéz könyv, mert nehéz a témát és a könyv üzenetét kihámozni. Azért is nehéz, mert még ha tudjuk is, mi a könyv üzenete, az ismételten visszatér a könyv olvasása közben. Mindig más és más oldalról kell a témát szemlélni. Ezért kicsit tartok is attól, hogy idővel egy hanglemezhez fogok hasonlítani, amelyiken a barázda megszakadt, és így újra és újra megismétlem magam. A Tanító – valószínűleg Salamon – különböző szemszögből […]

3. Élvezet és esztelenség, munka és bölcsesség – Prédikátor 2

Az 1. és 2. részben megkíséreltük a könyv témáját meghatározni és megérteni a sok látszólag ellentmondó kijelentést. Salamon, azaz a Tanító az élet értelmét keresi. Az élet minden területébe beletekintve próbál választ találni az élet értelmének kérdésére. Arra a következtetésre jutottunk, hogy az életnek önmagában nincs értelme, az élet maga nem ad választ a kérdésre. Az életnek csak Krisztusban van értelme hit által. Nem lehet megérteni, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Ezt csak hitből lehet elfogadni; Isten […]

4. Szívünkben az örökkévalóság, szemünk előtt a zűrzavar Préd 3,1-4,16

Ezúttal a 3. és a 4. fejezetet vesszük át, azonban csak a 3. fejezet első 15 versét olvassuk el. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. 2 Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. 3 Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. 4 Megvan […]

Illés élete (1): Ima, kijelentés, különleges gondoskodás. 1Kir. 16,21-17,6

Illés életének a tanulmányozását az 1.Kir.16,21-gyel kezdjük: „Izráel népe ekkor két pártra szakadt. A nép egyik fele Tibní, Gínat fia pártjára állt, és őt akarta királlyá tenni, a másik fele pedig Omrí pártjára állt. De az Omríval tartó nép erősebb volt, mint az a nép, amely Tibní, Gínat fiának a pártjára állt. Meghalt hát Tibní is, és Omrí lett a király. Ászának, Júda királyának a harmincegyedik évében lett Omrí Izráel királya, tizenkét évig. Hat évig Tircában uralkodott.” (1. Kir. 16,21-23)  A […]

Illés élete (2): A bizalom irracionalitása 1.Kir.17,1-16.

Ez alkalommal is Illés életével szeretnénk foglalkozni; ehhez olvassuk el az 1. Kir.17,1-16-ig terjedő szakaszt:   „A Gileádban lakó tisbei Illés ezt mondta Ahábnak: Az élő Úrra, Izráel Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, amíg én azt nem mondom. Ezután így szólt hozzá az Úr igéje:  Eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a Kerít-patak mellett, a Jordántól keletre!  A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott […]

Illés élete (3) A halottakért való imádság. 1 Kir 17,17–24

Az eddigiekben Illés életével foglalkoztunk. Láttuk, hogyan lépett fel Aháb udvarában, és hogyan rejtette el őt Isten a Kerít-patak mellett, ahol vizet ihatott, a hollók pedig kenyeret és húst hoztak neki. Azután Isten azt parancsolta neki, hogy menjen el a Szidónhoz tartozó Sareptába, a Jordántól Keletre. Ott találkozott Illés egy özvegyasszonnyal, akit Isten azzal bízott meg, hogy gondoskodjon a prófétáról.A lisztesfazék és az olajoskorsó volt a táplálék forrása az özvegyasszony, a fia és a próféta számára. Olvassuk el az 1.Kir […]

Illés élete (4) Illés a Kármelen – 1Kir 18,17-46

Olvassuk el az 1Kir 18,17-46-ot. Aháb király idején Illés próféta volt Izraelben, az északi királyságban. Illés így szólt a királyhoz: „Él az Úr, az Izráel Istene, aki előtt állok, hogy ez esztendőkben sem harmat, sem eső nem lészen; hanem csak az én beszédem szerint.“ Aztán Isten a pusztába vezette, a Kérith patakjához, ahol hollók táplálták. Majd elküldte Isten a Sidonban lévő Sareptába, ahol egy özvegyasszonynál élt. Ennek az özvegynek a fia meghalt és Illés fel tudta támasztani a gyermeket Isten […]

Illés élete (5) – avagy egy ember, aki hozzánk hasonló – Isten szelíd gondoskodása: 1. Kir.19,1-18

Lapozzuk most fel az 1. Kir. 19. fejezetét. Az előző részekből megtudtuk, hogy Illés elment Aháb királyhoz és közölte vele, hogy nagy szárazság várható. Majd Isten megparancsolta a prófétának, hogy rejtőzzön el a Kerit-patak mellett, ahol a hollók gondoskodtak róla. Ezek után Isten a Szidónhoz tartozó Sareptába vezette egy özvegyasszonyhoz, ahol Illés életre keltette a asszony fiát. Végezetül arról a drámai eseményről olvastunk, amikor a próféta találkozott a Kármel hegyén Ahábbal és a Baál papokkal.  Nézzük a történet folytatását. A […]

Illés élete (6) – 1Kir 21,1- 20. Nábót szőlője

Ez az utolsó előtti prédikáció az Illés életéről szóló sorozatban. Emlékszünk Illés nagy győzelmére a Kármelen és azt követő depressziójára a 19. fejezetben. Isten alig hallható hangon szól hozzá. Aztán egy ideig nem hallunk róla semmit, amíg át nem adja szolgálatát utódjának, Elizeusnak. Eltelik néhány év és ma a 21. fejezetben vesszük fel a fonalat.  Ezek után a következő dolog történt: A jezréeli Nábótnak szőlője volt Jezréelben, Samária királyának, Ahábnak a palotája mellett. Csak néhány szó a történelmi háttérről. Valószínűnek tűnik, […]

4. Ruth könyve – 4. fejezet

Elérkeztünk az utolsó fejezethez, előtte azonban foglaljuk össze mindazt, amit Naomiról, Ruthról és Boázról tudunk.  Az első fejezet nagyon szomorú és nyomasztó. Jó, ha ezt észben tartjuk, mert a 4. fejezet nagy meglepetéssel végződik. A könyv 4. részének 14. verse után Ruth eltűnik a színről, s már csak Naomiról olvasunk. Ezért kell visszaemlékezni az 1. fejezetre, amely Naomi álláspontját írja le. Férjével, Elimélekkel Betlehemben éltek, majd az éhínség elől elvándoroltak Moáb földjére, egy pogány országba. Ez veszélyes dolog volt! Moábban […]