A Biblia tanítása – bibliatanitas.org

A harag problémája. – 1. – Isten ádáz haragja

Az elmúlt években teológiai körökben nagy viták támadtak egy latin kifejezés felett, amely helyet kapott a Reformáció hitvallásaiban. A mondat így hangzik: Placate ira die = Isten haragjának kiengesztelése. A vita abból adódott, hogy a gyülekezet, az egyház hogyan értelmezi a keresztet, ill. hogyan értjük meg Krisztus engesztelő áldozatát. Hithű keresztyének a történelem folyamán mindig hirdették, hogy a kereszt egyik oldala az, hogy Krisztus engesztelő áldozata kielégíti Isten igazságát és kiengeszteli, megbékíti, lecsillapítja az ő haragját. Az Újszövetség ilyen fogalmakat használ […]

A Harag problémája. – 3-4. – Haragudjatok, de ne vétkezzetek.

A hívő keresztyén ember élete nagyrészt abból áll, hogy isteni parancsokat követ. Egy parancs mindig elkötelez, s azt fejezi ki, hogy meg kell tennünk valamit. Nyelvünkben ezt „imperativusnak“, parancsoló, felszólító formának nevezzük. Ez így van a görögben is, mely nyelven az Újszövetség íródott. Van az imperativusnak egy különös formája, amelyhez hasonlót az Ef. 4,25-27-ben találunk. Pál a következőt mondja itt:„Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak. 26. :a nap ne menjen […]

A harag problémája. – 5. – Hogyan uralkodjak a harag felett?

Láttuk, hogy a haragnak helye van az életünkben. Létezik jogos harag, jogos felháborodás. A harag hozzátartozik Isten jelleméhez mint isteni tulajdonság. Az Úr Jézus Krisztus, maga is felháborodott, és az apostol is mondja: Haragudjatok, de ne vétkezzetek.Ugyanakkor láttuk azt is, hogy a harag indulata milyen veszélyes lehet akkor, amikor az gyűlöletté fajul, és erőszakhoz, megkeseredéshez, elindegenüléshez vezet vagy más romboló hatással van az ember életére.Befejezésül a harag gyökereit vizsgálnánk meg, megemlítve néhány gyakorlati kérdést is.Hogyan tudunk mi, hívők a haragunkon […]

1. Az Úrvacsora Márk 14,22-25

Ha az Úrvacsorával szeretnénk foglalkozni, a Páska ünnepénél kell kezdenünk. Az utolsó Páska ünnepnél kezdődött az Úrvacsora. Itt van egy összefüggés. Az Úr két szakramentumot iktatott be, addig, amíg eljön: A keresztség, a „belépés” a közösségbe, Krisztus testébe, és azÚrvacsora, ami az élet a gyülekezetben, az élet folytatása. Egy szakramentum egy szimbolikus rítus, amelynek a keresztyénség tényeit kell ábrázolnia. A szakramentumok a hívőkért vannak.  Az Apcsel 20,7-ben Pálról olvasunk, amikor munkatársaival Troas-ba megérkezett, hét napot kellett várnia, hogy ünnepelhessék az Úrvacsorát. […]

2. Pál és az úrvacsora 1Kor 11,17-34

Szövegünk az 1Kor 11,17-34-ben található. 17 Amikor a következőkre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. 18 Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak köztetek, és ezt részben el is hiszem. 19 Mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek közöttetek. 20 Amikor tehát összejöttök egy helyre, nem lehet úrvacsorával élni, 21 mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik […]

Búcsubeszédek 1. – A lábmosás. Ján 13,1-17

Egy sorozatot szertnék elkezdeni az Úr Jézus búcsubeszédeiről melyet a szédereste, a peszah első estéjén tartott. A búcsubeszéd tulajdonképen csak a 14. fejezetben kezdődik, de jó már a 13. fejzetet is elolvasni, mert itt az Úr már utasításokat ad tanítványainak. A János evangéliumát sokan „mintaevangélíumnak“ tekintik, egy különösen „szellemi“ evangéliumnak. Alexandriai Klémens „szellemi evangéliumnak“ nevezi. Minden evangélium szellemi, de az evangélium szimbolikus tartalma miatt lehet a János evangéliumát a „szellemi“ szóval jellemezni. Fontos az, hogy a búcsubeszédek helyét felismerjük János evangéliumában, […]

Búcsúbeszédek 2. – Júdás utolsó esélye – Jn 13,18-30

A mai témánk: Júdás utolsó esélye, ami a Jn 13,18-30-ban van megírva. A lábmosás egy maradandó élményként maradt meg Péterben. Ezt láttuk az előző versekben. Később Péter írja levelében: egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel! (1 Pt 5,5 – Károli) Az ige, amit Péter itt használ, a “bog/góc” szóból származik, és a „felövezés“ (engkomboo) ige adja vissza, ez utal a kötényre, amit az ember használ, felvesz a ruhára vagy a ruha fölé. Péter emlékezett rá, hogy az Úr – hasonlóan egy rabszolgához […]

Búcsúbeszédek 3. Az új parancsolat. János 13,31-35.

János 13,31: Amikor kiment, így szólt Jézus: „Most dicsőült meg az Emberfia, és az Isten dicsőült meg őbenne; 32 ha pedig az Isten dicsőült meg benne, az Isten is megdicsőíti majd őt, önmagában, sőt azonnal, megdicsőíti őt. 33 Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok: kerestek majd engem, és ahogyan megmondtam a zsidóknak, hogy ahova én megyek, oda ti nem jöhettek, most nektek is ezt mondom. 34 Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is […]

Búcsúbeszédek 4. – Három összezavarodott tanítvány. Jn 13,36 – 14,12.

Itt egy olyan beszélgetésről van szó, amely Jézus és három tanítványa, Péter, Tamás és Fülöp között zajlik. Ezért ezt a címet adhatjuk neki: Három összezavarodott tanítvány. A Biblia néhány nagyon fontos témája ebben a fejezetben található, pl. a „menny” témája. Az Úr ezt mondja a Jn 14,2-ben: Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? Minden keresztyén nagy várakozással tekint a menny megtapasztalása elébe! Az „élet útja” vagy az „üdvösség […]

Búcsúbeszédek 5. – A Vigasztaló ígérete. Jn 14,12-21.

Andrew Murray azt írja egy helyen: „Régebben a hívők találkoztak Istennel, megismerték Őt, Vele jártak és tudatában voltak annak, hogy a menny és föld Urával van dolguk. Hit által meg volt a bizonyosságuk afelől, hogy ők is és az életük is Istennek tetsző volt”. Mi ma az egyháztörténelemnek olyan korszakában élünk, amikor Andrew Murray megállapítása nem mindig jellemző a hívők életére. John Fletcher ismert teológus volt, egy istenfélő ember. Azt mondták róla, hogy az előadásai végén azt mondta a hallgatóinak: „Akik Önök közül szeretnék […]