A Biblia tanítása – bibliatanitas.org

9. A gyülekezet. Máté 16,18, 1.Kor. 12,13.

Az isteni üdvterv folyamán a teremtéstől eljutottunk a Szent Szellem kitöltetéséig. A téma most Jézus Krisztus gyülekezete. Mikor a gyülekezetről beszélünk, sokan használják az „ekleziológia” görög kifejezést. Ekklezia a görög szó a gyülekezetre. Ekklezia + logosz = a gyülekezetről szóló ige. Beszéltünk már a szoteriológiáról is: szotéria a görögben üdvösséget jelent. A szoteriológia pedig az üdvösségről való tanítás. A pneumatológia a pneuma és a logosz szavakból tevődik össze, jelentése a Szent Szellemről való ige, vagy tanítás. Ezek mind nagyon fontosak. […]

10. Ef. 2,11-22. A jelen korszak.

Mostani témánk tárgya a jelen korszak. Háromszor fogunk ezzel a témával foglalkozni. Az igeszakasz most az Efezus 2,11-22. Legközelebb az Ef 3,1-13., azután pedig az Ap.Csel. 15. lesz bibliatanulmányunk alapja. Mind a három tanulmány segíteni akar a jelen korszakról alkotott képünket tágítani és kiegészíteni. Ef 2,11-22: „Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől […]

11. Ef. 3, 1-13. A jelen korszak 2. rész

Most is a jelen korszakkal szeretnénk foglalkozni. Témánk: mit tesz Isten ma? Gyakran visszatekintünk a múltba, máskor álmodunk a jövőről, közben pedig elfelejtjük, hogy a jelenben élünk, és azt, hogy mit tesz ma Isten értünk. Az igeszakasz, mellyel foglalkozunk az Ef. 3,1-13.: „Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus foglya értetek, a pogányokért. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra, amikor kijelentésével ismertette meg velem a titkot, ahogy előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok […]

12. Ap.Csel. 15,13-18. A jelen korszak 3. rész

Ez a harmadik és egyben utolsó tanulmány a jelen korszakról. Legközelebb hasonló témával fogunk foglalkozni „korunk történelmi folyamata” címmel, ahol megkísérlem, hogy áttekintést adjak azokról az eseményekről, melyek az első advent után történtek, és azokról, amelyek a második advent előtt fognak megtörténni.Az ige, amivel most foglalkozni fogunk az Ap.Csel. 15,1-18.: „Némelyek, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket: >Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek.<Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya és vitája támadt velük, úgy […]

13. Máté 13,24-30; 36-43. A jelen korszak történelme.

Most a jelen korszak történelmével fogunk foglalkozni. Láttuk, hogy pünkösdre, mint egy egyedülálló eseményre tekinthetünk vissza. Isten népe egy új korszakba lépett. Az apostolok levelei a gyülekezet szolgálatát írják le a mostani korszakban. Ha a jelen korszak történelméről beszélünk, akkor az ehhez legjobban illő igét a Máté 13-ban találjuk. A búzaföld és a konkoly példázatát fogjuk tanulmányozni, mely a mi korszakunk leírása. Olvassuk el először magát a példázatot, és utána az Úr ehhez fűzött magyarázatát.Máté 13,24-30. „Más példázatot is mondott nekik: >Hasonló […]

14. Dániel 2,1-49. A világbirodalmak történelme

J. Grasham Machon, a múlt generáció egy áldott teológusa, Isten célját és tervét a történelemben így határozta meg: „Az Isten üdvtervéről szóló tanítás az alap, amelyre a Biblia minden tanítása épül. Az emberi történelem minden eseménye, az összes változás mögött, a mindent magába foglaló kozmoszban, térben és időben, annak titokzatos szándéka rejlik, aki számára nem volt múlt vagy jövő, itt vagy ott, aki előtt minden nyitva van leplezetlenül, a szent Istené.” Ezt szeretnénk tanulmányaink során elérni. Szeretnénk bepillantást nyerni Isten […]

15. Dániel 2,1-49. A világbirodalmak történelme (2)

Legutóbb idéztem J. Graham Machon meghatározását arról, hogy mi Isten szándéka a történelemben, ezt szeretném bevezetésül megismételni, mert nagyon találó: „Az Isten üdvtervéről szóló tanítás az az alap, amelyre a Biblia minden tanítása épül. Az emberi történelem minden eseménye, minden változás mögött a mindent magába foglaló kozmoszban, térben és időben, annak titokzatos szándéka rejlik, aki számára nem volt múlt vagy jövő, itt vagy ott, aki előtt minden nyitva van leplezetlenül, a szent Istené.”Most a világhatalmak történetét folytatjuk a Dániel könyvének 2. […]

16. Dániel 9,24-27. A hetven hét próféciája

Bevezetésül szeretném még egyszer Rao püspököt idézni, aki kb. száz évvel ezelőtt a Luk. 21,24-gyel kapcsolatban a következőket mondta: „Mialatt a népek Európában politikai konfliktusokban felemésztik magukat és világi kérdések felett vitatkoznak, pereg a homok homokórájukban. (Vajon mennyi homok maradt még hátra?) Mialatt a kormányok világi dolgokat vitatnak meg, és a parlamentben nincs helye vallási kérdéseknek, Isten szemében napjaik meg vannak számlálva. Még néhány év és a pogányok ideje le fog járni. Eljön a próbatétel napja, a kiváltságokat, melyekkel visszaéltek, elveszítik, Isten […]

17. Dániel 9,24-27. A hetven hét próféciája (2.)

Lapozzunk megint a Biblia egyik legfontosabb próféciájához Dán. 9,24-27. Don Campbell írtegy könyvet a Dániel könyvéről és ebben említ egy diákot, aki már tanulmányai alatt gyülekezeti szolgálatot látott el. Azt mondta, ő sose prédikál próféciákról, mert „a próféciák elterelik a figyelmünket a jelenről”. Egy tanára, aki ezt a megjegyzését meghallotta, erre azt válaszolta: „A Szentírás számtalan elterelő gondolatot tartalmaz”. A Biblia minden könyve prófétai irodalomnak számított egy bizonyos időpontban, és ha az ó- és újtestamentum részeit, az eszkatológiai leveleket, a Jelenések […]

18. Dániel 9,24-27. A hetven hét próféciája (3.)

Ha a Dániel könyvének 9. fejezetét tanulmányozzuk, – nemcsak a próféciát, hanem az azt megelőző imádságot is – és meggondoljuk, hogy Dániel rendkívül elfoglalt államférfi létére minden nap szakított időt az imádságra, akkor ez Dániel nagyságáról tanúskodik. Mint államférfi érdeklődött a prófécia iránt és ez figyelemre méltó. Különbséget kell azonban tenni prófécia és spekuláció között. A próféták és az apostolok nem spekuláltak, de komolyan vették a próféciát. Ha meg lehetett volna kérdezni Dánielt, miért imádkozik a fogságból való szabadulásért, válasza […]