37. Pillantás a jövőbe, avagy a királyság dicsősége. Ézs 60

A 60. fejezetet sokféleképpen értelmezték már. Az egyik magyarázat szerint a nemzeteknek a gyülekezetbe való összegyűjtéséről szól. Az Ézs 60,5-ben például ez áll: Ha majd látod, örömre derülsz, repesve tágul a szíved. Özönlik hozzád a tengerek kincse, a népek gazdagsága hozzád kerül. Ha ezt spiritualizáljuk, azaz szimbolikusan értelmezzük, akkor ez a rész a pogányoknak a Krisztus gyülekezetébe való összegyűjtésére utal. Ez félreértelmezés!Egy másik magyarázat azt mondja, hogy a gyülekezetnek a világ adományaiból és juttatásaiból kellene megélni. Az 5. versben ugyanis az áll, a népek gazdagsága hozzád kerül. Ugyanezt olvashatjuk a 6. és a 7. versben. Ebből néhányan azt a következtetést vonják le, hogy a gyülekezetet a világ anyagi javaiból kell támogatni. Nem a pogányok adják oda a gazdagságukat a zsidóknak? Tehát ha ismét szimbolikusan értelmezzük, akkor a gyülekezet körében is szívesen látott dolognak kellene lennie a világi gazdagságnak. Ha tehát emberek, akik nem ismerik Jézust, nagy összegeket adományoznak a gyülekezetnek, akkor az miért ne fogadhatná el? Erre a pénzre az ördögnek régóta szüksége van, miért ne lenne rá szüksége a gyülekezetnek is? Nem rossz gondolat, de nem felel meg Isten igéjének. – Úgy gondolom, a Biblia azt tanítja, hogy a gyülekezetnek a hívők önkéntes adományaiból kell élnie. A gyülekezetnek vissza kell utasítania a világ adományait. Erre van példa a Genezis 14-től kezdve az egész Biblián keresztül. A világ ne mondhassa azt, hogy általa áldja meg Isten a gyülekezetet. Ezek az igével össze nem egyeztethető értelmezések. 

Ezzel a fejezettel támasztják alá azt is, hogy miért kell az istentiszteleteket nagy katedrálisokban és templomokban tartani. Írva van ugyanis: Így ékesítem föl ékes templomomat – és a népek minden égtáj felől fogják odahordani az építkezéshez a gazdagságukat. Ha Isten templomának ilyen ékesnek kell lennie, miért ne legyen kristálypalotánk, vagy más, gazdagon feldíszített templomunk? Azt hiszem, ez is ennek az Ézsaiás-igehelynek az eltorzítása. 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy Ézsaiás könyve utolsó 27 fejezetének történelmi háttere a babiloni fogság. Ézsaiás Kr. e. a 8. században írta, de a Szent Szellem ihletésére 150 évvel előre, abba a korba látott, amikor Izrael fogságban lesz. A fogság a nép számára többek között a szétszóródás illusztrációjaként szolgál, amelyet a Megváltó első eljövetele után fognak átélni. A babiloni fogság Izrael számára egy kép, egy példa a később bekövetkező, a világba való szétszóratásukra. Amint már többször említettem, az ószövetségi próféciák messze a távoli jövőbe mutatnak előre, egészen a mai napig, és nem csak a nép közvetlen jövőjébe. Itt is a nép világméretű szétszóródásáról van szó, valamint az országukba való visszatéréséről és a templom felépítéséről az Ezeréves Birodalom idején. 

Legutóbb az 59. fejezet utolsó két sorának újszövetségi jelentésére utaltam. Elolvastuk őket, és magyarázatképpen a Róm 11-ből olvastunk igeverseket. Itt láthattuk, hogyan értették és magyarázták az apostolok az Ószövetséget. 

Az Ézs 59. fejezetének 20-21. versei jövendölések, amelyek a mi nézőpontunkhoz képest a jövőben történnek. Ez volt a háttér. 

A 47. fejezetben azt mondja Isten, hogy Babilon végül Isten ítélete alá fog kerülni. A 48. és a rákövetkező fejezetekben tovább ír, egészen a tetőpontig, ahol leírja a mennyei Jeruzsálemet, amely az égből száll alá. A Messiás-király fog uralkodni benne, és felépítik a templomot. A 48. fejezet a megváltás bizonyosságának fejezete. A 49-53. fejezetek a nagy messiási próféciák, melyek elmagyarázzák nekünk, hogyan és milyen alapon fog megváltatni Jeruzsálem. A megváltásuk fundamentuma Jahve szolgájának, Jesua Ha’Masiának váltságműve. 

Az 54. fejezetben a próféta a távoli jövőbe tekint, és látja Jeruzsálemet, a nagyvárost a királyság központjaként. Az 55. fejezetben meghívja az embereket, hogy jöjjenek Sionba:
1 Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért! Az 56-59. fejezetekben a nép erkölcsi tudatára hivatkozik. A babiloni fogság háttere előtt a jövőre gondol. Ezek olyan fejezetek, amelyek Izrael számára íródtak a királyság napjaiban. Izrael fogja majd kivinni a bizonyságot a világba, a nemzeteknek. 

A mostani, 60. fejezetben a fejezet kulcsigéjét az 1. versben találjuk: Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az ÚR dicsősége. Izraelnek fel kell kelnie és örvendeznie a megígért dicsőség fölött. Jeruzsálem világosság lesz az Úrban. Most ugyan romokban hever és sivár, a nép Babilonban van, szétszóródva, de eljön majd az idő, amikor az egész világ számára Jeruzsálem lesz a világosság az Úrban. 

Az 1. vers és az Ézs 60,19-20 a világosságról beszél. Aztán ez áll a 21. versben: Egész néped igaz lesz, örökre birtokában lesz az ország; facsemete, amelyet én ültettem, kezem alkotása, amely megmutatja dicsőségemet. 22 A kevés is ezerré nő, a kicsiny is hatalmas néppé. Én, az ÚR, rövid idő múlva megvalósítom ezt. A nép igaz lesz az Úrban, erkölcsileg rendben lesz és birtokba veszi az országot. 

Az Ézs 60-nak 5 része van. 

1. Jeruzsálem az eljövendő Jahve dicsősége által fog megdicsőülni. 60, 1-3. Ez sokat kell hogy mondjon a világon szétszóródott zsidóknak. Bárhová megy az ember, talál zsidókat, Izraelben, New Yorkban, Oroszországban stb. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az ÚR dicsősége. Ez egy felhívás a fogságból és a szétszóródottságból való útra kelésre. A nyelvezet meglepően erős! Ugorj talpra, indulj el – annak a sebességén van a hangsúly, hogy hogyan keljenek fel. 

Keleten nincs hosszan tartó pirkadat, a nap gyorsan kel fel. Ez az a kép, ami e mögött a felhívás mögött rejlik. – A kifejezés hasonlóságot mutat a Teremtés könyvének elejével: Legyen világosság! És lett világosság.Vagy Jézus szavai is eszünkbe juthatnak róla, amit Lázár sírjánál mondott: „Lázár, jöjj ki!” (Jn 11,43).Lázár pedig kijött, kezein és lábain pályákkal körülkötve. – Így sürgeti Isten Izraelt az útra kelésre! Izrael mint nemzet egy napon meg fog térni! Kelj fel, …, rád ragyogott az ÚR dicsõsége. Urunk második eljövetelekor Jeruzsálem hirtelen a világ fővárosává fog válni. Aki ebben kételkedik, olvassa el még egyszer az Ézs 59 utolsó két versét: De eljön Sionhoz a Megváltó, Jákób megtérő bűnöseihez.

Az Ézs 60,2-ben ezt olvassuk: Még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket. A népek sötétségben lesznek. Ezt az egyre növekvő sötétséget érzékelhetjük a politikusok és az emberek szavaiból. Ez a sötétség utalás lehetne arra a sötétségre is, amely a Jézus eljövetelét megelőző nagy nyomorúság idején uralkodik majd. Ez lesz a Jel 6-19-ben olvasható ítéletek ideje. Amikor aztán eljön az Úr, Jeruzsálemen kívül mindenhol sötétség fog uralkodni. 2 Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az ÚR, dicsősége meglátszik rajtad. Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Ez a Messiás második eljövetele után fog történni. Ezt követi majd a nemzetekből származó emberek megtérése, addig sohasem látott számban. A nagy evangélizációk hatására (pl. Billy Grahamnél) megtérők száma csak egy maréknyi lesz ahhoz képest, ami majd abban az időben fog bekövetkezni. Olvassuk el még egyszer a Róm 11,11-15-öt! Miután azt olvastuk, hogy Izrael elesett, ez áll benne: 11Kérdem tehát: azért botlottak meg, hogy elessenek? Szó sincs róla! Viszont az ő elesésük által jutott el az üdvösség a pogányokhoz, hogy Isten féltékennyé tegye őket. Te, aki hívő keresztény vagy, de nem zsidó, azért vagy keresztény, hogy féltékennyé tedd a zsidókat! Ez a zsidók olajfája. A nemzetek keresztényei élvezik a zsidók üdvösségét. 12Ha pedig az ő elesésük a világ gazdagságává lett… Ha azonban a zsidók elesése által sokan megtértek a nemzetekből, milyen lesz majd, ha ők teljes számban hitre jutnak – vagyis egész Izrael megtér – , mennyi ember fog majd megtérni a nemzetekből! 

veszteségük pedig a pogányok gazdagságává, akkor mennyivel inkább az lesz, ha teljes számban megtérnek! Ma a gyülekezetek szinte kizárólag „pogánykeresztényekből” állnak, csak kevés hívő zsidó van a gyülekezetekben. Ha pedig Izrael mint nép meg fog térni, micsoda áldás lesz az majd a nemzeteknek! 13Nektek, pogányoknak pedig azt mondom: ha tehát én pogányok apostola vagyok, dicsőítem szolgálatomat, 14 mert ezzel talán féltékennyé tehetem véreimet, és így megmentek közülük némelyeket. 15 Hiszen ha elvettetésük a világ megbékélését szolgálta, mi mást jelentene befogadtatásuk, mint életet a halálból? Ha Izrael áldás alá kerül, az olyan lesz, mint egy feltámadás! Ez áldássá válik majd az egész világ számára. Ez világméretű ébredés lesz! Ézs 60, 3 Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. 

2. Ézs 60, 4-9. Jeruzsálem a polgárai és a nemzetek kincsei által fog megdicsőülni. Izraelt ma már támogatja Amerika és Európa – politikai kényszerből. Akkor azonban majd öröm lesz a kincseket Jeruzsálembe vinni. 

4 Emeld föl tekintetedet, és nézz körül! Mindnyájan összegyűltek, és hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, leányaidat ölben hozzák. – 5 Ha majd látod, örömre derülsz, repesve tágul a szíved. Özönlik hozzád a tengerek kincse, a népek gazdagsága hozzád kerül. Mit jelent ez? Ha Jeruzsálemet újra helyreállítják és az Úr áldása alá kerül, akkor történik majd meg Izrael egybegyűjtése. – Ha kinyitjuk az Újszövetséget, ott azt olvassuk, hogy az Úr Jézus megerősíti, mi fog történni az ő második eljövetelekor. Az olajfák hegyén elhangzott beszédében azt mondja: 

27Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is. 28 Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskeselyűk. 29 Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. 30 És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe (Nem nemzeteket mond! Ezek az ország törzsei. A Zak 12,10-re emlékeztet: Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, …), és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. 31 És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait (kik a választottak? Izrael népe!) a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Szét voltak szórva, most pedig egybegyűjti őket. 

Özönlik hozzád a tengerek kincse, a népek gazdagsága hozzád kerül. Ehhez olvassuk el Haggeus próféta könyvéből a 2,6-7-et: Így szól a Seregek URa: Még egy kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. 7 Megrendítek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek (a revidiált Luther-fordítás szerint „minden pogányok legjava”, az egységes német fordítás pedig azt mondja: „minden népek kincsei”), ezt a házat (Melyik házat? A templomot.) pedig megtöltöm dicsőséggel – mondja a Seregek URa. Ez ugyanaz a prófécia, amely azt mondja, hogy amikor az Úr visszajön és a templomot újjáépítik, a nemzetek kincseit azért hordják majd a templomhoz, hogy azokat a templomépítéshez felhasználják. 

Észrevehetjük, hogy itt és a jövőben is meg van különböztetve Izrael és a nemzetek. A Biblia sehol sem használja az „Izrael” elnevezést a nemzetekből származó emberekre. 

6 Ellep a tevék sokasága, Midján és Éfa tevéi. Mindnyájan Sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az ÚR dicső tetteit hirdetik. 7 Kédár minden nyáját hozzád terelik, Nebájót kosai szolgálatodra állnak, hogy oltáromra kerüljenek kedves áldozatként. Így ékesítem föl ékes templomomat. 8 Kik ezek, akik repülnek, mint a felhő, mint a galambok szállnak dúcaikba? Valaki úgy gondolta, hogy ez a repülőgépek sokaságát jelenti, amely a hazatérő zsidókat szállítja országukba. 9 Csak szavamra várnak a szigetek, legelőször Tarsís hajói, hogy elhozzák fiaidat messziről, ezüstjükkel és aranyukkal együtt, Istened, az ÚR nevének dicsőségére, Izráel Szentje dicsőségére, hogy fölékesítsen téged.

3. Jeruzsálem a nemzetek szolgálata által fog megdicsőülni. A nemzetek nemcsak kincseiket hozzák el, hanem szolgálnak is. 10Idegenek építik várfalaidat, és királyaik szolgálatodra állnak. Izrael egykori ellenségei most pénzüket is, munkájukat is Izraelnek ajándékozzák. Pál ír azokról a mecadóniaiakról, akik nemcsak adományokat küldtek a jeruzsálemi szegényeknek, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk. Ez is egy példa, és Krisztus gyülekezetének elve kellene hogy legyen. Istent jobban érdekli a hívők személyes odaszánása, mint a pénzük! Az odaszánásnak és az adományozásnak helyes viszonyban kell lenni egymással. 

Ha majd jönnek a pogányok, akkor nemcsak a pénzüket hozzák el, hanem maguk is részt fognak venni az építkezésben. 

Ézs 60,11: Kapuid legyenek nyitva állandóan, ne legyenek zárva se éjjel, se nappal, hogy elhozhassák a népek gazdagságát királyaik vezetésével. 12 De azok a népek és országok, amelyek nem szolgálnak téged, elpusztulnak, azok a népek egészen kipusztulnak. (Ebben a királyságban feltétlen engedelmességre van szükség.) 13 Hozzád kerül a Libánon dicsősége: ciprus, kőris és fenyő egyaránt, hogy ékesítse szent helyemet. Így teszem lábam zsámolyát dicsőségessé. (Ez ismét a templomra való utalás.) Minden nemzet és ember tiszteletet tanúsít. Izrael ellenségei is: 14 Meghajolva járulnak eléd sanyargatóid fiai, lábad elé borulnak mind, akik megvetettek, és így neveznek: Az ÚR városa, Izráel Szentjének Sionja.

A templomot újra fel kell építeni! Arnold Fruchtenbaum könyveiről és előadásairól ismert. Ő egy messiáshívő zsidó, aki New Yorkban egy zsidómisszió hatására tért meg. Dallasban járt egyetemre és a mesterszakot Jeruzsálemben, az 1967-es hatnapos háború idején végezte. Ami a háború után történt, azt így írta le többek között a Chosen People Ministries folyóiratában, a „Chosen People”-ban (Kiválasztottak): „Miután vége volt a háborúnak, egy előttem elhaladó autón a következő felirat volt: ’Építsétek a templomot!’ Az izraeli haderő katonái azt mondták nekem, hogy áll még egy fal, a Siratófal, és már csak három falat kellene építeni, meg egy tetőt föléje, és újra lenne templomunk. A templomról való szóbeszéd zavarodást váltott ki a rabbik között, és ismertté vált, hogy a Siratófalon kívüli a zsidók számára nem megközelíthető a terület. Ez a terület szentségtelen, és a templomot majd csak a Messiás eljövetelekor építik fel. Mea Shearimban, Jeruzsálem ultraortodox negyedében vannak csoportok, akik azt állítják, hogy az ő rabbijuk unokája lesz a Messiás. Egy másik csoport azt mondta, hogy a Messiás idén Sávuotkor, vagy 7 év múlva a Sávuot ünnepén fog eljönni. Mivel most nem jött el, azért 1974-ben fog eljönni. Jeruzsálem óvárosának meghódítása minden vallásos csoportosulásban spekulációkat váltott ki.” 

Tudjuk, hogy a Messiás nem akármikor fog eljönni: a nagy nyomorúság eseményei fogják megelőzni. Mindazonáltal érdekes, hogy azok az emberek, akik a Bibliát olvassák és napjaink eseményeit figyelik, úgy sejtik, hogy a nagy bibliai próféciák nem a távoli jövőben fognak bekövetkezni, hanem időben akár nagyon közel lehetnek. 

4. Jeruzsálem jólét és stabilitás által fog megdicsőülni. Ézs 60, 15-18. 

15 Bár elhagyott és gyűlölt voltál, feléd sem járt senki, de majd örökre fenségessé teszlek, és örvendezővé nemzedékről nemzedékre. 16 Népek tejét szopod, királyi emlőkön táplálkozol, és megtudod, hogy én, az ÚR, vagyok szabadítód és megváltód, Jákób erős Istene. 17 Réz helyett aranyat hozatok, vas helyett ezüstöt, fa helyett rezet hozatok, és kő helyett vasat. Békét adok, hogy az irányítson, és igazságot, hogy az parancsoljon. 18 Híre sem lesz többé országodban erőszaknak, határaidban pusztulásnak és romlásnak. Isten szabadítását nevezed kőfalaidnak, és dicséretét kapuidnak.

5. Jeruzsálem azáltal fog megdicsőülni, hogy a szent Isten jelen lesz az ő igaz népe közt. 

A próféta visszatér arra a témára, amivel a fejezetet kezdte. Jeruzsálem világosság lesz a Föld nemzetei számára. Ézsaiás nem tesz különbséget a királyság városa és az örök királyság városa között. Ezek a szavak alapként szolgálnak az újszövetségbeli Jelenések könyvének utolsó két fejezete számára. Nem lesz szükség a Napra, mert helyette ott lesz valaki más. Itt nem „a Báránynak” nevezi őt a szerző, mint a Jelenések könyvében. A Jelenések könyvében ő az a bárány, aki az új Jeruzsálem világosságát adja. Itt „Izrael Szentjének”, az Úrnak nevezik, világosságnak, de „a Bárány” és „az Úr” egy és ugyanaz. 

19 Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az ÚR lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. 20 Nem megy le többé napod, és holdad nem fogy el. Az ÚR lesz örök világosságod, letelnek gyászod napjai. 21 Egész néped igaz lesz,… Mit ért ezen? Mindenki, aki a városba bemegy, az megigazult. Senki sem igaz természettől fogva. Csak a Jézus Krisztusban való hit által vagyunk igaznak tekinthetők. Pál azt mondja a Róm 3,24-ben: Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Ha feltekintek a keresztre és hiszek Benne, aki meghalt értem, akkor Isten igaznak nyilvánít engem. Ez az igazság adatott meg nekünk. Mindenki, aki Krisztus gyülekezetéhez, Krisztus testéhez tartozik, megigazult. Ha keresztényként vétkezünk, akkor nem vesztjük el az elfogadottságunkat Istennél, hanem a vele való közösséget veszítjük el. Bűnbánatot tarthatunk, és a közösség újra helyreállhat. Elfogadásunk nem tőlünk függ, hanem egyedül az Úrtól, és attól, amit ő tett értünk. Ez elvégzett és változhatatlan dolog. – Ez Izraelre is vonatkozik. Örökre ők öröklik az országot. Az Ábrahámnak adott ígértek be fognak teljesülni. 

21 A kevés is ezerré nő, a kicsiny is hatalmas néppé. Én, az ÚR, rövid idő múlva megvalósítom ezt.

Az elkövetkezendő fejezetekben, amelyek Jeruzsálem dicsőségéről számolnak be, minden itt éri el a tetőpontját. A világosság a második adventkor győzedelmeskedni fog a sötétség felett. Az üdvtörténetet a Bibliában sokszor a világosságként ábrázolják, ami elnyomja a sötétséget. Világosság lett, majd jött a sötétség. Az ember a mind mai napig szellemi sötétségben él. De eljön majd az idő, amikor a világosság legyőzi a sötétséget. Ez az üdvtörténet szimbolikája. Az ártatlanság, a bűn története, az ítélet, a bűn megsemmisítése, ahogy az a kereszten láthatóvá lett, a második advent, a királyság felállítása és végül az öröklét állapota. Az üdvtörténet a sötétségből a világosságba való átmenet története.

Leave a comment