Category : Apostolok cselekedetei

(27) Pál Antiókhiában. Biblikus evangelizáció (1). ApCsel13,13-25

Pál antiókhiai prédikációjával kétszer szeretnék foglalkozni. Ez egy fontos prédikáció fontos elemekkel, melyeket meg kell ismerni. Ma az ApCsel13,13-25-öt olvassuk. Pált a Szíriában lévő antiókhiai gyülekezet első missziói útjára küldte. Volt Cipruson és most átkelt a kis-ázsiai szárazföldre és megérkezett a pizidiai Antiókhiába. Két Antiókhia volt Kis-Ázsiában, Frígiában, amelyről most olvasunk az a pizidiai Antiókhia. Aztán Pál és kísérői elhajóztak Páfoszból, és eljutottak a pamfíliai Pergébe; János azonban elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Ők pedig továbbmentek Pergéből, és megérkeztek a […]

(26) A ciprusi mágus és Isten mágiája. ApCsel 13,4-12

Pál és Barnabás elindul János Márkkal az első missziós útjára. Lukács arról tudósít, amikor elhagyták Antiókhiát. Olvassuk el az ApCsel 13,4-12 szakaszt. 4 Ők így a Szentszellemtől küldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusra. 5 Amikor Szalamiszba értek (ez Ciprus keleti végén volt), hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban. János is velük volt mint segítőtárs (ő volt János Márk). 6 Miután bejárták az egész szigetet Páfoszig (ez volt a főváros a sziget nyugati végén), találkoztak egy zsidó varázslóval és álprófétával, akinek […]

(25) Antiókhia és az újszövetségi gyülekezet. ApCsel 13,1-4

Lukács nem az apostolok cselekedeteit, hanem az egyháztörténet kezdetét írja meg. Ma az ApCsel13,1-4-et olvassuk. Antiókhiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító: Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, cirénei Lúciusz és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak, és böjtöltek, ezt mondta a Szentszellem: Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Ők így a Szentszellemtől küldve lementek Szeleukiába, onnan […]

(24) A szabadítás és a megtorlás Istene. ApCsel 12,1-25

A mai prédikáció középpontjában az imádság áll. Sok evangelikál igehirdető és lelkipásztor vallja, hogy imaéletük egyenlő a nullával. Ha ez így van, hol marad a lelki élet? Egy puritán mondta sok száz évvel ezelőtt: „Az imádság olyan az új embernek, mint a felsírás az újszülöttnek.” Sírva jövünk a világra, ez a legtermészetesebb jele az életnek. Csapjuk fel a Bibliánkat az ApCsel12-nél és olvassuk el az első huszonöt verset. Péter csodálatos szabadulását élhetjük át és láthatjuk, hogyan kapcsolódik ez az imádsághoz […]

(23) Ábrahám a világért / ApCsel11,1-30

A mai prédikáció Isten Ábrahámnak adott ígéretéről szól, amelyben megígérte, hogy a föld minden népe áldást nyer őbenne, egy ígéret ez, amit Ábrahám sarja kapott, amely a mi Urunkban teljesedett be és most az evangélium, az örömhír, Júdeán, Samárián és Antiókhián keresztül elindult, hogy a föld összes országát és táját elérje. Ezért adnám a prédikációnak ezt a címet: Ábrahám a világért. ApCsel11,1-30. Meghallották azonban az apostolok és a Júdeában lévő testvérek, hogy a pogányok is befogadták az Isten igéjét. Amikor aztán […]

(22) Péter prédikál a hit általi megigazulásról. ApCsel 10,23-48

Az elmúlt alkalommal Péterrel Joppéban találkoztunk. Látomást kapott egy terítőről, mely az égből szállt alá rajta különböző tiszta és tisztátalan állattal, majd az Úr parancsot adott: öld meg és edd meg! Ugyanebben az időben a római századosnak is volt látomása imádság közben egy üzenettel, hogy küldje el embereit Joppéba és Pétert hívja meg, aki Simon tímár házában volt. Most Joppéban találjuk magunkat és a következőt olvassuk az ApCsel10,23-48-ban: Másnap aztán velük együtt útra kelt, és a joppéi testvérek közül is […]

(21) Péter hibája, „nem úgy Uram” ApCsel10,1-23

Folytassuk az Apostolok Cselekedeteit és olvassuk a 10. fejezet 1-23. versét. Rögvest észre fogjátok venni, hogy ezek a versek Kornéliusz megtérésének történetéhez tartoznak. Ez egy fontos tanítás arról, hogyan terjedt az evangélium és hogyan jutott el a pogányokhoz/népekhez. A nem zsidók ugyanazon az alapon üdvözülnek, mint a zsidók. Ma Kornéliusz, a százados és Péter látomásairól olvasunk, amelyek őket egymáshoz vezették. Élt Cézáreában egy Kornéliusz nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki […]

(20) Nyomorúságunk és Krisztus ereje. ApCsel 9,32-43

Nézzük meg a korai egyház csodálatos történetét. Mi jellemezte az egyházat? Hirdették az evangéliumot azért, hogy az embereket eljuttassák arra a hitbéli döntésre, hogy az Úr Jézus Krisztusra bízzák magukat. Az Apostolok cselekedeteinek könyve azzal a missziós megbízással kezdődik, amelyet az Úr ad a Gyülekezetnek (1,8): Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentszellem, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Az Apostolok cselekedeteinek magyarázatánál ezen a ponton említést kell tennünk arról, hogy a […]

(19) Krisztus, aki megváltoztat. ApCsel 9,10-31

Lukács mindenféléről beszámolt, ami a gyülekezetben történt. Arról is írt, hogyan találkozott Saul a feltámadott Krisztussal, miközben úton volt Damaszkusz felé. Saul éppen messiáshívő zsidókra «vadászott», hogy átadja őket a hatóságoknak. Most olvassuk el az ApCsel 9,10-31 verseket. 10Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban: Anániás! Ő így válaszolt: Íme, itt vagyok, Uram. 11Az Úr pedig így szólt hozzá: Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában a […]

(18) Saul megtérése. ApCsel 9,1-9

István befejezte szolgálatát. Megkövezték és ennek következtében az örömhír terjedt tovább Jeruzsálemből Samária felé Fülöp szolgálata által. Ma az ApCsel 9,1-9-et olvastuk, amely a keresztyénség korábbi ellenségének megtéréséről szól. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, […]